Snem komory priniesol veľa nezodpovedaných otázok

V dňoch 26. a 27. októbra 2018 sa v hoteli Saffron v Bratislave konal XXXIV. snem Slovenskej lekárskej komory. Médiá mu, paradoxne, nevenovali žiadnu pozornosť. Uvedený rozhovor Lekárskych novín s jedným z jeho aktérov je preto exkluzívnou správou o jeho priebehu.

Snem sprostredkovane v zastúpení pozdravili prezidenti Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. Ondrej Sukeľ a Slovenskej komory zubných lekárov MUDr. Igor Moravčík. Osobne sa delegátom prihovoril prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti Dr. h. c., prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA a rokovania sa zúčastnil aj zástupca Bratislavského spolku medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity A. Novák. S rozsiahlejším vstupom ako hosť vystúpila ministerka zdravotníctva doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. a predseda výboru NR SR pre zdravotníctvo MUDr. Štefan Zelník, PhD. Snemu sa zúčastnil aj zástupca Asociácie medikov. Opýtali sme sa dlhoročného predsedu kontrolného výboru Slovenskej lekárskej komory MUDr. Jána Černáka, ktorý sa ho taktiež zúčastnil, ako ho hodnotí.

Ako hodnotíte priebeh a výsledky snemu?

Dovolím si neodpovedať priamo. V minulosti bolo pre vedenie komory dôležité informovať o výsledkoch skončeného snemu SLK prostredníctvom tlačovej konferencie a minimálne správy vydanej cez tlačové agentúry. Po skončení tohtoročného snemu som v médiách nezaregistroval ani zmienku o tom, že sa snem SLK vôbec konal. To všetko napriek tomu, že otvorenia sa zúčastnila ministerka zdravotníctva MUDr. Kalavská a predseda výboru NR SR pre zdravotníctvo MUDr. Zelník. Názor si o tom môže čitateľ urobiť sám. Čo sa týka priebehu snemu, po formálnej stránke bol pripravený. Úvod trochu poznačilo zlyhanie techniky pri hlasovaní, keď počítač zaznamenal vyšší počet hlasujúcich, ako bol počet vydaných hlasovacích zariadení. To u časti delegátov vzbudilo podozrenie z manipulácie hlasovania. Nakoniec sa však našlo priechodné riešenie a hlasovanie naďalej pokračovalo s využitím techniky. Vášne opakovane vzplanuli pri schvaľovaní programu snemu, keďže do programu bol navrhnutý bod zameraný na revíziu rozhodnutia Kontrolného výboru SLK a Disciplinárnej komisie SLK vo veci sťažnosti Rady SLK na prezidentku RLK Banská Bystrica MUDr. Máriu Kuniakovú a následne hlasovanie o odvolaní členov Kontrolného výboru SLK. Vzhľadom na to, že aktuálne vedenie SLK disponuje na sneme pohodlnou väčšinou, aj toto doplnenie programu bolo schválené. Ďalší priebeh bol pokojný,k predloženým správam sa prakticky nediskutovalo a čakalo sa na zlatý klinec programu.

Prvý deň snemu po vyššie spomínaných hlasovaniach symbolicky odišla z miestnosti polovica delegátov, ktorá sa protestne nezúčastnila aj celého druhého dňa rokovania. Zakladajúci členovia, ale aj ďalší hovoria o vystúpení z komory, niektorí už podali žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu členov. Aký je Vás názor, prečo bol snem vedený tak, ako bol vedený?

Podľa mojich informácií sa väčší počet delegátov nezúčastnil druhého rokovacieho dňa a údajne bola neúčasť v takom rozsahu, že snem bol na hranici uznášaniaschopnosti. Slovko údajne som použil zámerne, lebo podobne ako niektorí delegáti, ani ja som sa rokovania druhého dňa nezúčastnil. Nemôžem sa vyjadrovať za ostatných kolegov delegátov, môžem prezentovať iba vlastný pohľad na vzniknutú situáciu. V mojom prípade bol dôvod neúčasti jednoduchý. Odvolaním z funkcie predsedu Kontrolného výboru SLK mi automaticky zanikol mandát delegáta snemu. Mohol som sa ho zúčastniť ako hosť, ale o to som po priebehu predchádzajúceho dňa prirodzene nemal záujem. Bolo by paradoxom počúvať prezidenta SLK hovoriť napríklad o zjednocovaní lekárskeho stavu, keď jeho osoba a štýl vedenia komory tak polarizuje členskú základňu. Na objasnenie okolností a dôvodov odvolávania pôvodne celého Kontrolného výboru, ale nakoniec iba jeho predsedu sa musíme vrátiť približne dva roky dozadu, keď začala kauza spoločnosti Lekár a. s. Výsledkom kampane voči jej vtedajšiemu vedeniu bola jeho náhrada súčasnými členmi Rady SLK s výnimkou novej predsedníčky predstavenstva. Vyvolení členovia Rady SLK tak prevzali plnú zodpovednosť za riadenie spoločnosti. Podobne došlo aj k zmenám na poste výkonného riaditeľa. Čo sa dialo potom už bolo opakovane medializované a nemá význam sa k tomu vracať. Každý môže v živote natrafiť na zlodeja, alebo podvodníka, avšak úlohou vedenia obchodnej spoločnosti je okrem iného aj minimalizovať takéto riziká a postupovať vo svojej činnosti odborne a zodpovedne. Prezident SLK a následne aj Rada SLK vypracovali v súvislosti s medializáciou Snem komory priniesol vel’a nezodpovedaných otázok kauzy sťažnosti na Dr. Kuniakovú a súčasne Rada SLK ako sťažovateľ prijala taký výklad vnútrokomorových predpisov, aby členovia KV SLK pochopili, aké majú prijať rozhodnutie. Členovia KV SLK, resp. časť členov to nepochopila a rozhodovala sa na základe posúdenia faktov, dôkazov a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. To sa však v súčasnej Slovenskej lekárskej komore nenosí. Nemá zmysel tu detailne rozoberať všetky fakty a argumenty jednej či druhej strany. Podstatné je, ako sa ukázalo v závere, že aj toto bola iba zámienka. V konečnom dôsledku nebol riešený kolektívny orgán zodpovedný okrem iného za kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a vnútorných predpisov komory a jeho rozhodnutie v kauze Dr. Kuniakovej, ale iba jeho predseda. Vedenie komory tak iba pokračuje v doterajšej taktike odpútavania pozornosti od vlastných zlyhaní a snahách o odstránenie všetkých, ktorí si dovolia používať vlastný rozum a prejavovať svoj názor. Do popredia sa dostal pseudo-dôvod, ktorý sa týkal iba mňa a tým bol fakt, že som zamestnaný vo Svete zdravia. Výsledok odvolávania už poznáte. Vzhľadom na tento učebnicovo diskriminačný prístup som sa rozhodol po 16 rokoch aktívnej práce v Slovenskej lekárskej komore ukončiť svoje členstvo.

Čo by podľa Vás napomohlo ozdraveniu komory, aby mohla opäť plnohodnotne plniť svoje poslanie a ochraňovať a presadzovať odborné profesionálne záujmy celého lekárskeho stavu?

Ako nečlenovi komory mi neprináleží podávať návrhy na ozdravenie komory. Túto činnosť prenechám mlčiacej a platiacej väčšine členov SLK.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *