Dôraz na zlepšenie kvality života pacientov

40. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou.

V dňoch 7. až 9. novembra 2018 sa uskutočnil v Košiciach 40. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti, na ktorom sa zúčastnilo 274 odborníkov; 185 lekárov – nefrológov, a prvýkrát spoločne aj 89 zdravotníckych pracovníkov, predovšetkým sestier. Na kongrese privítali tiež zahraničných hostí, špičkových odborníkov z Českej republiky – profesorku MUDr. Romanu Ryšavú, CSc., profesora MUDr. Vladimíra Teplana, DrSc. a docenta MUDr. Pavla Těšínského, ďalej profesora B. Canauda z Francúzska, profesora S. Stuarda z Talianska, doktora R. Atallaha z Nemecka
a doktora A. Skorbeneho zo Slovinska. Odborný program kongresu bol zameraný na riešenie aktuálnych problémov v nefrológii.

V úvode už tradične zazneli informácie z nefrologickej štatistiky za rok 2017; o nefrologickej a dialyzačnej aktivite informoval docent MUDr. Martin Demeš, PhD., o odberovej a transplantačnej aktivite MUDr. Daniel Kuba, PhD. Okrem iného odznelo, že bolo zrealizovaných 545 880 výkonov mimotelovej eliminačnej liečby, z toho 161 509 hemodialýz (najviac v Banskobystrickom kraji), 397 plazmaferéz, 2131 kontinuálnych venovenóznych hemodiafiltrácií a 281 843 hemodiafiltrácií. Odberová a transplantačná aktivita vlani stúpla oproti roku 2016, aj keď sa nepodarilo dosiahnuť počet 100 darcov, realizuje sa program finančnej podpory odberových pracovísk a trvale klesá počet pacientov na čakacej listine pre obličky (ku koncu roku 2017 ich evidovali 278). V prvom bloku prednášok sa hovorilo o vaskulárnej nefroskleróze a hypertenznom a aterosklerotickom poškodení obličiek, v ďalšom sa rozoberala problematika transplantácie obličky – odzneli práce o možnostiach v liečbe infekcií u pacientov po transplantácii obličky, o infekciách močových ciest po transplantácii obličky, o nespolupracujúcom pacientovi a transplantácii obličky, o kombinovanej transplantácii obličky a pankreasu, o kardiovaskulárnych chorobách pred a po transplantácii obličky. Viacero vystúpení sa venovalo problematike dialýzy a cievneho prístupu – či sa nezabúda neodôvodnene na peritoneálnu dialýzu, ako komunikovať s pacientom v preddialýze, odzneli prednášky o riešení pacientov s vyčerpanými cievnymi prístupmi.

Jednou z hlavných tém kongresu bola problematika výživy pacienta s chronickou chorobou obličiek (CKD). Súčasťou podujatia boli aj tri bloky Akadémie nutrície, pričom prvý blok tvorili prednášky a ďalšie dva boli organizované formou workshopov. Základom diéty v preddialýze je obmedzenie prívodu bielkovín, zodpovedajúce stupňu poškodenia renálnych funkcií. V neskorších štádiách CKD, vyžadujúcich prísnejšiu redukciu bielkovín v strave, je potrebná suplementácia esenciálnych aminokyselín – tzv. nízkobielkovinová suplementovaná diéta na udržanie vyrovnanej dusíkovej bilancie. Individualizované nutričné postupy môžu viesť k úprave stavu výživy, k stabilizácii renálneho ochorenia, k zlepšeniu kvality života a k oddialeniu dialýzy u pacientov s CKD. Nutričná edukácia takisto tvorí neodmysliteľnú súčasť v starostlivosti o pacienta. Cieľom workshopov bolo prehĺbenie povedomia o problematike zdravotnej gramotnosti pacientov, komunikácie medzi pacientom a zdravotníckym pracovníkom, čo významne súvisí s adherenciou k liečbe a diéte.

Ďalšou široko diskutovanou témou bola problematika „Malnutriční a krehkí pacienti na našich pracoviskách“. V posledných rokoch sa významne zvýšil počet pacientov vo vyšších a vysokých vekových kategóriách. Aj napriek rozvoju dialyzačných technológií a transplantačného programu pribúdajú pacienti, u ktorých biologický vek s ďalším orgánovým poškodením neumožňuje úspešnú transplantáciu obličky, ale často ani dlhodobú liečbu v dialyzačnom programe. Do popredia sa dostávajú otázky, aká liečba prinesie konkrétnemu pacientovi zmysluplnejšie posledné roky života. Konzervatívna nefrologická liečba s integrovanou podpornou liečbou ponúkajú u polymorbídnych pacientov vo vyššom veku porovnateľnú dĺžku prežitia ako dialyzačná liečba a majú potenciál zlepšiť alebo minimálne udržať kvalitu života. Nevyhnutnou podmienkou takéhoto prístupu je dobrá komunikácia s pacientom a jeho rodinou, včasné a priebežné rozhovory o budúcej starostlivosti a zásada zdieľaného rozhodovania.

„Na našich odborných stretnutiach každoročne venujeme veľkú pozornosť dialyzačnému a transplantačnému programu. Tohtoročný kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou môžeme pokladať za veľmi úspešný s vysokou účasťou nielen lekárov – nefrológov, ale aj zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa každodenne starajú o pacientov v nefrologických ambulanciách a na dialyzačných a transplantačných pracoviskách,“ skonštatovala prezidentka kongresu profesorka MUDr. Viera Spustová, DrSc.

Jana Smolková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *