Psychiatrická klinika – Integrálna súčasť ružinovskej nemocnice

Problematika duševného zdravia je v našej spoločnosti dlhodobo veľmi citlivou témou. Populácia starne, narastá percento ľudí s demenciami.

Počet depresií a úzkostných porúch sa za posledné desaťročia zvýšil o 50 percent. Oproti minulosti zaznamenávame pribúdajúci počet samovrážd, ale aj duševných porúch spojených so zneužívaním návykových látok. Žiaľ, napriek spomínaným faktom sa pacientom so psychiatrickými diagnózami v súčasnosti nevenuje dostatočná pozornosť. Práve naopak, často pozorujeme kroky, ktoré duševne chorých znevýhodňujú a v našej spoločnosti marginalizujú. Psychiatrická klinika SZU a UNB v Ružinove poskytuje starostlivosť o duševne chorých pacientov už od roku 1985. S prihliadnutím na pomery v súčasnej slovenskej psychiatrii vypĺňa klinika deficit v liečebnopreventívnej činnosti duševných ochorení nadštandardným spôsobom. Liečba prebieha na 52 lôžkach, ktoré sú v priebehu celého roka obsadené z viac ako 80 percent (za rok 2018 to bolo 83,15%). S týmto číslom figuruje Psychiatrická klinika v Ružinove na jednej z najpoprednejších priečok v porovnaní s ostatnými klinikami a oddeleniami v nemocnici. V rokoch 2008-2017 výrazne utrpela starostlivosť o duševne chorých mužov v Bratislave. Z rozhodnutia vtedajšieho vedenia ostala najväčšia bratislavská nemocnica skoro 10 rokov bez mužských psychiatrických lôžok. Tie sa do prevádzky vrátili v apríli roku 2017.

Štatistiky obsadenosti

Denne sú k hospitalizácii prijímaní pacienti, u ktorých duševné ochorenie prepuklo de novo, ale aj tí, u ktorých došlo k akútnemu zhoršeniu psychického stavu už pri existujúcej diagnóze. Predovšetkým na ženskom oddelení vnímame globálnu absenciu gerontopsychiatrických lôžok. Po zrušení Geronto-psychiatrického oddelenia, samostatného pracoviska v Podunajských Biskupiciach, došlo k včleneniu gerontopsychiatrických pacientov medzi pacientov Psychiatrickej kliniky. Konštantne vysoké percentá obsadenosti postelí na mužskom i ženskom oddelení svedčia o tom, že dopyt po psychiatrických lôžkach stále stúpa. 855 ukončených hospitalizácií v roku 2018 je o 30% viac ako ročný priemer v rokoch 2000-2007. Tento trend sa nezmenil ani po medziročnom skrátení priemernej dĺžky hospitalizácie z 20,5 dňa v roku 2017 na 18,3 dňa v roku 2018. Samozrejme, tento stav súvisí aj s mimoriadnou vyťaženosťou psychiatrických ambulancií. Po objednaní čakajú pacienti na vyšetrenie 2-3 mesiace. Nepochybne, dôležitú rolu tu zohráva tiež absencia komunitnej starostlivosti o duševne chorých na Slovensku.

Komplexná starostlivosť

Psychiatrická klinika v Ružinove je schopná poskytovať komplexnú starostlivosť o akútne chorých liečiacich sa na lôžku. Nejde pritom len o diagnostiku a nastavenie pacientov na adekvátnu medikamentóznu liečbu. Už v akútnej fáze ochorenia je na klinike zahájená psychoterapeutická starostlivosť, rehabilitácia, citlivo je riešená aj sociálna problematika pacientov. Na klinike prebieha aj edukácia, ktorá zohráva kľúčovú rolu aj v prevencii relapsov duševných porúch. O pacientov na klinike sa stará terapeutický tím zložený z pestrej škály odborníkov. Všetci sa podieľajú pri štruktúre terapeutického programu. Organizácia prebieha prostredníctvom ranných komunít s pacientmi. Prácu lekárov a sestier podporujú na oddelené ďalší členovia tímu. Liečebná a špeciálna pedagogička sa pacientom venujú pri činnostnej terapii v tvorivej dielni. Pacienti tak nemusia ležať celý čas na lôžkach. Rehabilitácia podporuje účinok liekov a urýchľuje zlepšovanie stavu. Neoddeliteľnou súčasťou kliniky sú psychológovia, ktorí realizujú psychodiagnostiké vyšetrenia pomocou rozhovorov i testových metód. Intervenujú aj u pacientov vyžadujúcich psychologickú pomoc na oddeleniach v celej nemocnici. Školení terapeuti majú na klinike na starosti skupinové aj individuálne terapeutické sedenia. Je známe, že spolupráca duševne chorých pacientov pri liečbe je často pre ich nízky náhľad problematická. Pomocou edukácie, ktorú formou skupinových sedení manažujú odborní asistenti a lekári oddelení, majú pacienti možnosť lepšie spoznať povahu svojho problému a pochopiť význam kontinuálneho užívania medikácie.

Regionálne a nadregionálne pôsobenie

Psychiatrická klinika v Ružinove má nezastupiteľný význam nielen pre pacientov z ružinovského regiónu. Nemocnica disponuje najväčším bratislavským centrálnym príjmom. Aj preto vyhľadávajú psychiatrickú pomoc v Ružinove aj chorí z iných regiónov Bratislavy a iných častí Slovenska. Akútnu starostlivosť tu nezriedka využijú aj cudzinci, ktorí v Bratislave žijú alebo sem docestovali na prechodnú dobu. Psychiatrická starostlivosť v ružinovskej nemocnici presahuje hranice tunajších psychiatrických oddelení a centrálneho príjmu. Ponúkaný servis využívajú cestou konziliárnych psychiatrov aj iné oddelenia v nemocnici. Za rok 2018 bolo nevyhnutné 70-krát akútne preložiť pacientov z týchto oddelení priamo na Psychiatrickú kliniku. Tá je v tomto zázemí jedinečnou najmä pre pacientov hospitalizovaných na oddeleniach, ktoré nemajú v Bratislave a širšom okolí svoj duplikát. Takými sú napríklad pacienti po suicidálnych pokusoch na Klinike plastickej chirurgie. V Ružinove sa k akútnej lôžkovej psychiatrickej starostlivosti môžu dostať aj gravidné pacientky, alebo ženy v popôrodnom období. Toto je veľmi citlivá skupina pacientok, a aj preto sa do budúcnosti zvažuje také zveľadenie ich starostlivosti, aby rodička mohla byť po zlepšení stavu v užšom kontakte s dieťaťom.

Spolupráca oddelení

Z centrálneho príjmu sú veľmi často prijímaní na psychiatrické oddelenia aj pacienti po akútnej intoxikácii s pretrvávajúcimi suicidálnymi myšlienkami a tendenciami. Pokiaľ si takýto pacient nevyžaduje monitoring vitálnych funkcií, je možné ho namiesto interného oddelenia odsledovať v bezpečnejších podmienkach psychiatrickej kliniky. Spolupráca s ostatnými oddeleniami je v Ružinove recipročná. Servis, ktorý poskytujú, umožňuje okamžitú intervenciu pri akútnom zhoršení somatického stavu psychiatrických pacientov. Preklad na iné oddelenie je často pre pacienta život zachraňujúci. V roku 2018 boli 36-krát preložení pacienti s primárne psychiatrickou diagnózou na iné oddelenia nemocnice. Naopak, na Psychiatrickú kliniku sú často preložení pacienti v akútne zhoršenom psychickom stave. Nezriedka je ich duševný problém spojený so zlou sociálnou situáciou. Po tejto stránke môžu využiť pomoc sociálnej sestry, ktorá v prospech pacientov intervenuje aj v teréne mimo nemocnice.

Pracovisko v Podunajských Biskupiciach

Ružinovská Psychiatrická klinika má svoje vysunuté pracovisko v areáli nemocnice v Podunajských Biskupiciach. Je ním Denný psychiatrický stacionár. Po akútnej fáze liečby na lôžkovom oddelení sa tam pacienti podrobujú doliečovaciemu procesu a psychosociálnej rehabilitácii. Pobyt v stacionári je určený najmä pre pacientov s diagnózou schizofrénie, ale aj pre tých, čo trpia afektívnymi poruchami. Umožňuje im prekonať náročné obdobie medzi ukončením hospitalizácie a návratom do bežného denného fungovania. Pacienti prichádzajúci z nemocnice sú tu naďalej pod kontrolou psychiatra. Terapeuti a sestry zabezpečujú pracovnú rehabilitáciu v dielňach. Pacienti majú k dispozícii pohybové aktivity, skupinové a individuálne terapeutické sedenia. Sociálna sestra pomáha duševne chorým napríklad pri hľadaní práce alebo pri komunikácii s úradmi. Denný psychiatrický stacionár je jedným zo základných predpokladov pri smerovaní ku komunitnej psychiatrickej starostlivosti.

Negatívne trendy

Duševné ochorenia a ich liečba majú svoje špecifiká. Najmä u pacientov s ťažkými depresiami a psychózami, kde je medikamentózna liečba nevyhnutnou súčasťou, sa spravidla čaká na nástup účinku lieku niekoľko týždňov. Necitlivý tlak na skracovanie dĺžky hospitalizácií v týchto prípadoch je ekonomicky efektívny len zdanlivo. V takýchto prípadoch sa stav pacientov v domácich podmienkach rýchlo zhorší a rehospitalizácie spôsobujú pre štát väčšiu záťaž. Verme, že sme v slovenskej psychiatrii na začiatku ozdravného smerovania k modernej komunitnej starostlivosti. Cesta k cieľu bude dlhá, ale v konečnom dôsledku sa oplatí. Ružinovská Psychiatrická klinika je dobrým prísľubom tohto smerovania. K primárnemu rozšíreniu portfólia Ružinovskej nemocnice by malo patriť zlepšenie dostupnosti a rozšírenie denného stacionára. Jeho vzdialená lokalita a obmedzené podmienky komplikujú adekvátne naplnenie tejto fázy liečby duševne chorých pacientov.
V dôsledku plánov organizačných zmien v nemocnici bola minulý rok existencia Psychiatrickej kliniky v Ružinove ohrozená. Pomohla sila argumentov odborníkov, podpora širokej verejnosti a Ligy za duševné zdravie. Klinika si svoju pozíciu obhájila, no súčasný trend rastúceho počtu duševne chorých indikuje potrebu jej ďalšieho zveľaďovania.

MUDr. Peter Ohrablo

zástupca prednostu pre ZS PK SZU

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *