Zdravotnícka štatistika a jej využitie

Pravidelné štatistické hlásenia a výkazy, ktoré podľa zákona poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zasielajú do Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) zrejme nepatria medzi obľúbené činnosti. Majú však svoje opodstatnenie.

Spolu s národnými zdravotnými registrami a národnými zdravotníckymi administratívnymi registrami sú hlavným zdrojom údajov pre štatistické a publikačné výstupy NCZI, dostupné pre odbornú aj laickú verejnosť. Nosnou úlohou spracovania zdravotníckej štatistiky je vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Čo je najdôležitejšie, sú podnetom pre optimalizáciu intervenčných opatrení nielen v zdravotnej, ale aj v ekonomickej a sociálnej oblasti. Ich efektivita by mala určovať stratégiu zdravotnej politiky v SR.
Získané a spracované informácie poskytuje NCZI v požadovanej forme, rozsahu a štruktúre Ministerstvu zdravotníctva SR, Štatistickému úradu SR, hlavným odborníkom MZ SR a zahraničným užívateľom, ako Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Štatistický úrad Európskych spoločenstiev (Eurostat).

Štatistické zisťovania, vykazovacia činnosť
V rámci štatistických zisťovaní Národné centrum zdravotníckych informácií zbiera a spracováva:

  • štátne štatistické zisťovania (štatistické výkazy) na ročnej báze obsahujúce vybrané údaje o ambulantnej činnosti (napr. diabetológia, psychiatria, gynekológia a pôrodníctvo, zubné lekárstvo, kardiológia a iné), o činnosti vybraných odborností (napr. nukleárna medicína, algeziológia, radiačná a klinická onkológia), jednodňovej starostlivosti, pracoviskách spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, posteľovej starostlivosti, činnosti stacionára,
  • rezortné štatistické zisťovania (štatistické výkazy) na mesačnej, štvrťročnej a ročnej báze obsahujúce vybrané údaje o ekonomike v rezorte zdravotníctva, spotrebe liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok, o pracovníkoch a ich mzdách, o zdravotníckej technike a cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,
  • hlásenia udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie obsahujú vybrané informácie o udalostiach charakterizujúcich zdravotný stav populácie.

Vykazovacia povinnosť pre spravodajské jednotky vyplýva z legislatívy a týka sa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a iných organizácií v zdravotníctve (regionálne úrady verejného zdravotníctva, zdravotné poisťovne, MZ SR, ŠÚKL a iné). Štatistické zisťovania NCZI sú vyčerpávajúcimi štatistickými zisťovaniami, teda všetky subjekty spĺňajúce podmienky zisťovaní majú povinnosť zaslať NCZI údaje.

Národné zdravotné registre

Okrem štatistických zisťovaní sú významným zdrojom informácií aj národné zdravotné registre. Sú to špecifické informačné systémy, ktoré vytvárajú prostredie pre zhromažďovanie, spracovávanie a analyzovanie údajov o hromadne sa vyskytujúcich a spoločensky závažných skupinách chorôb v SR. Cieľom registrov je monitorovať najmä vývoj počtu novodiagnostikovaných pacientov ročne (incidencia); vo vybraných registroch aj vývoj celkového počtu osôb s danou chorobou (prevalencia) v populácii.
Národné zdravotnícke administratívne registre zase obsahujú údaje o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a organizáciách s osobitnými úlohami v zdravotníctve.

Publikačná činnosť

Národné centrum zdravotníckych informácií pravidelne zverejňuje a poskytuje široké spektrum štatistických výstupov a publikovaných tém. Informácie sú spracované v informačne nasýtených formách publikácií, publikačných tabuľkových výstupoch a datasetoch. Sprístupňované sú prostredníctvom webového sídla www.nczisk.sk, čím NCZI prináša otvorený prístup k dátam a ich väčšiu dostupnosť.

Čo v súčasnosti NCZI publikuje

Zdravotnícke ročenky – ide o prierezové publikácie ponúkajúce ucelený, informačne bohatý prehľad spracovávaných údajov o zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva.
Publikačné tabuľkové výstupy – sú súbory tematicky súvisiacich údajov prehľadne usporiadaných formou definovaných tabuľkových zostáv doplnené grafickou vizualizáciou, metodickými vysvetlivkami a textovými komentármi.
Datasety – ucelená a samostatne použiteľná skupina údajov usporiadaných v štruktúrovanej podobe, ktoré umožňujú vytváranie vlastných výberov a triedenie údajov. Údaje dopĺňajú metadáta, informácia o periodicite ich aktualizácie a ďalšie.

Publikačná činnosť NCZI zahŕňa aj výstupy mapujúce činnosť Slovenskej lekárskej knižnice, ktorá je súčasťou NCZI. Publikácie z tejto oblasti sú umiestnené na webovej stránke Slovenskej lekárskej knižnice. Prehľad aktuálne vydávaných výstupov je uvedený v Programe publikovania štatistických výstupov za príslušný rok. Po spracovaní výsledkov štatistických zisťovaní sú vydávané výstupy sprístupňované užívateľom v elektronickej podobe.

Mgr. Diana Dúhová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *