Dvojaký meter pri odmenách lekárov APS

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby, a najmä spôsob odmeňovania lekárov, je v kruhu lekárov, organizátorov, ale aj širokej verejnosti stále rezonujúcou témou. V nasledujúcom článku sa budeme zaoberať výškou odmeny pre lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v rámci APS ako zamestnanci organizátora a lekárov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v rámci APS ako právnická osoba.

Problematiku odmeňovania lekárov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci APS môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Prvou je skupina, kedy zdravotnú starostlivosť v rámci APS poskytujú lekári v pracovnoprávnom pomere k organizátorovi. Do druhej skupiny môžeme zaradiť lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v rámci APS, ale nie sú v pracovnoprávnom pomere k organizátorovi, ale majú zmluvný vzťah k poskytovateľovi, ktorý pre organizátora zabezpečuje výkon APS. Prostredníctvom takéhoto lekára poskytovateľ realizuje svoj záväzok (na základe zmluvy, alebo rozpisu VÚC) zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v ambulancii pohotovostnej služby.

Odmeňovanie lekárov v pracovnom pomere

V prípade lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v rámci APS a sú v pracovnoprávnom pomere k organizátorovi zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti hovorí jasne. Takémuto lekárovi patrí mzda za každú hodinu vykonávania zdravotníckeho povolania v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vo výške 12 eur. Táto mzda je zákonom stanovená ako minimálna, čo znamená, že zamestnávateľ (v tomto prípade organizátor) sa môže s lekárom dohodnúť na vyššej mzde.

V prípade lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v rámci APS a sú v pracovnoprávnom pomere k organizátorovi zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti hovorí jasne. Takémuto lekárovi patrí mzda za každú hodinu vykonávania zdravotníckeho povolania v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vo výške 12 eur. Táto mzda je zákonom stanovená ako minimálna, čo znamená, že zamestnávateľ (v tomto prípade organizátor) sa môže s lekárom dohodnúť na vyššej mzde.

 Za prácu v sobotu patrí lekárovi popri mzde mzdové zvýhodnenie za každú odpracovanú hodinu najmenej päťdesiat percent minimálnej mzdy za hodinu.

Ako je to s príplatkami?

Zákonník práce priznáva zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu v sobotu, nedeľu a v štátny sviatok mzdové zvýhodnenia, inými slovami príplatky. Za prácu v sobotu patrí lekárovi popri mzde mzdové zvýhodnenie za každú odpracovanú hodinu najmenej päťdesiat percent minimálnej mzdy za hodinu. Ak lekár pracuje v nedeľu, má popri mzde nárok za každú odpracovanú hodinu, na mzdové zvýhodnenie najmenej sto percent minimálnej mzdy za hodinu. Mzdové zvýhodnenie sto percent z priemerného zárobku patrí lekárovi, ak vykonáva prácu vo sviatok.

V prípade, ak lekár v rámci APS poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe iného ako pracovnoprávneho vzťahu právna úprava taká jednoznačná nie je. Takýmto iným vzťahom je najčastejšie zmluva o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby uzatvorená podľa obchodného zákonníka. Zmluva o poskytovaní APS podľa obchodného zákonníka sa uzatvára práve z dôvodu, že bude zdravotnú starostlivosť poskytovať „za“ spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo ako fyzická osoba, ktorá je oprávnená samostatne poskytovať zdravotnú starostlivosť (napr. držiteľ licencie L1A). V uvedenej situácii zákon o poskytovateľoch priznáva takémuto lekárovi odmenu, za hodinu poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci APS vo výške celkových mzdových nákladov zodpovedajúcich mzde lekára, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu s organizátorom. Celý vzťah medzi lekárom a organizátorom sa na účely určenia odmeny za výkon APS bude riadiť ustanoveniami zákonníka práce.

Pojem celkové mzdové náklady

Aby bolo jasné, na akú výšku odmeny má lekár (spoločnosť s ručením obmedzeným) poskytujúci zdravotnú starostlivosť v rámci APS nárok, je potrebné vedieť, čo rozumieme pod pojmom celkové mzdové náklady. Celkové mzdové náklady zahŕňajú, okrem iného, mzdu, mzdové zvýhodnenia (za prácu v sobotu, v nedeľu a vo sviatok), a odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Keďže zákon hovorí o tom, že lekárovi, ktorý je spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo „živnostníkom“ patrí odmena vo výške celkových mzdových nákladov, je potrebné do odmeny započítať aj vyššie spomenuté náklady.

Pre lepšie pochopenie uvedieme jednoduchý príklad. Ak by lekár v pracovnoprávnom pomere k organizátorovi poskytoval zdravotnú starostlivosť v rámci APS počas soboty, celkový mzdový náklad na lekára by predstavoval sumu približne 18,5 eur za hodinu práce. Táto suma je súčtom hodinovej mzdy, ktorú stanovuje zákon o poskytovateľoch vo výške dvanásť eur, mzdového zvýhodnenia 1,5 eur a odvodov zamestnávateľa do zdravotnej a sociálnej poisťovne približne vo výške päť eur. Suma v takejto výške patrí lekárovi, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v rámci APS v pracovnom pomere k organizátorovi.

Keďže zákon o poskytovateľoch hovorí, že lekár poskytujúci zdravotnú starostlivosť v rámci APS prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným má nárok na odmenu minimálne vo výške celkových mzdových nákladov lekára, ktorý je v pracovnom pomere s organizátorom, podľa nášho názoru patrí spoločnosti s ručením obmedzeným v uvedenom prípade rovnaká odmena 18,5 eur za hodinu práce.

Nerovnaké zaobchádzanie?

Zo samotného znenia zákona o poskytovateľoch, a ani z dôvodovej správy k zákonu, ktorým sa zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti novelizoval, nemožno vyvodiť zámer zákonodarcu, aby lekár, ktorý je v pracovnom pomere k organizátorovi mal nárok na vyššiu odmenu. Ak by poskytovateľ poskytujúci APS pre organizátora mal nárok na nižšiu odmenu ako lekár, ktorý je zamestnancom organizátora dochádzalo by k priamej diskriminácii lekára, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v rámci APS prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným len preto, že poskytuje APS inou právnou formou. Sme názoru, že takýto cieľ zákonodarca nesleduje.

Aktuálne platné a účinné znenie zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti nie je v oblasti uhrádzania odmeny lekárom, ktorí nie sú v pracovnom pomere s organizátorom jednoznačný a umožňuje rozdielne výklady týchto ustanovení. Ako vhodné a potrebné riešenie sa v tejto oblasti vynára otázka legislatívnej zmeny zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Avšak aj napriek tomu je podľa nášho názoru potrebné sledovať cieľ zákona a zákonodarcu a nevykladať zákon len striktne gramaticky, podľa textu jednotlivých paragrafov. V opačnom prípade by došlo k diskriminácii lekára poskytujúceho zdravotnú starostlivosť prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným oproti lekárovi poskytujúcemu zdravotnú starostlivosť na základe pracovného pomeru s organizátorom APS.


JUDr. Ivan Humeník, PhD.


Mgr. Michal Novák


h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *