Invazívne meningokokové ochorenia na Slovensku v roku 2019

Aktuality a zmeny po 12-ročnom stabilnom období.

Invazívne meningokokové infekcie (meningitída, sepsa, meningitída so sepsou, Waterhouse-Friderichsenov syndróm) sú aj napriek pokroku v medicíne stále život ohrozujúce stavy. Úmrtnosť, ako aj závažné trvalé následky po ich prekonaní u prežívajúcich sú alarmujúce.

Často celoživotný dopad meningokového ochorenia nenesie len pacient, ale aj jeho najbližšia rodina. Včasná a správna diagnostika pomôže zachrániť život. Najúčinnejšiu ochranu proti meningokokovým ochoreniam poskytuje aktívna imunizácia proti všetkým piatim najvýznamnejším meningokokovým séroskupinám A,B,C,Y,W135 podieľajúcich sa na ochoreniach. V súčasnej dobe máme na Slovensku dostupné tieto vakcíny a ich optimálnou kombináciou (MenB + konjugovaná tetravakcína ACYW) sa dá dosiahnuť univerzálna ochrana jedinca pred meningokokovými ochoreniami a čiastočne redukcia nosičstva v populácii.

V roku 2019 bolo laboratórne potvrdené meningokokové ochorenie u 28 zo 43 vyšetrených pacientov so suspektným meningokokovým invazívnym ochorením. Podľa NRC a EPIS hlásení je celkovo 35 prípadov vedených ako invazívne meningokokové ochorenie v r. 2019. 7 prípadov potenciálnych ochorení nebolo laboratórne vyšetrených v NRC.

Celoslovenská chorobnosť sa dlhodobo drží pod 1/100 000. Najvyššia chorobnosť je vo vekových skupinách 0-ročných a za nimi 1–4-ročných detí. Smrtnosť dosahuje 10–20%, kopíruje chorobnosť, a teda je najvyššia v najnižších vekových kategóriách (najviac úmrtí je u 0–2-ročných detí).
Ako etiologický agens dlhoročne prevažovala N.meningitidis séroskupiny B, po ktorej percentuálne nasledovala N.meningitidis séroskupiny C. Rozdiel v zastúpení séroskupín z invazívnych ochorení nastal v r. 2019 v porovnaní s predchádzajúcimi 12 rokmi. Séroskupina B (9x) sa prvýkrát dostáva do menšinového postavenia voči sumáru ostatných séroskupín: C 10x, Y 3x, W 5x, NG 1x. Tiež sa v tomto roku stretáva kombinácia všetkých typov séroskupín naraz (B, C, Y, W135, NG) (Graf 1).

Graf č. 1 – Zastúpenie séroskupín z meningokokových invazívnych ochorení
v každom roku 2007–2019.

Hlavný nárast výskytu meningokokov séroskupín W135(5x) a Y(3x) registrujeme práve v roku 2019, čo koreluje s celoeurópskym výskytom a situáciou opisovanou v poslednom ECDC reporte. U jedného imunodeficientného pacienta sa séroskupinu N.meningitidis nepodarilo určiť dostupnými PCR primermi ani antisérami. Netypizovateľné meningokoky sú veľmi často izolované z invazívnych infekcií ľudí trpiacich defektom komplementu alebo pri liečbe s eculizumabom. Séroskupina B prevažovala u invazívnych ochorení detí od 0 do 9 rokov, v dospelej populácii sa vyskytla v jednom prípade. Séroskupina Y sa zistila len u 55 a viac ročných dospelých.

Ochorenia na Slovensku prevažovali u mužského pohlavia nad ženským (F 46% <54% M). Z klinického hľadiska, u 2-ročných prevažuje sepsa, u 3–26-ročných meningitída, u 45–75+ ročných sa tieto klinické formy vyskytli v rovnakom počte. Najviac ochorení počas roka vzniklo vo februári. Najvyššia incidencia ochorení bola evidovaná v Prešovskom (okres Sabinov, Gelnica) a za ním v Bratislavskom kraji (okres Pezinok).

Graf č. 2 – % pozitívnej a negatívnej konfirmácie N.meningitidis zo všetkých vzoriek. Zastúpenie séroskupín N.meningitidis z invazívnych ochorení a od nosičov v r. 2019.

Rozširujeme spektrum diagnostiky nosičských séroskupín – Z, H
Znížiť % neurčených séroskupín a zistiť pokrytie nosičov na Slovensku séroskupinami Z, H

Za posledných 5 rokov 2015–2019 evidujeme 4–6 úmrtí ročne. Spolu 27 úmrtí, s absolútnou prevahou séroskupiny B u 0–2-ročných detí, (Tab 1). Invazívne ochorenie spôsobené N.meningitidis ako príčina smrti bolo dokázané v šiestich z 9 vykonaných súdnoznaleckých a patologicko-anatomických pitiev UDZS z celého Slovenska, z ktorých biologický materiál bol vyšetrený v NRC pre meningokoky v roku 2019. Tri úmrtia boli spôsobené N.meningitidis B u 5-mesačného a dvoch ročných detí z východného Slovenska. Jedno úmrtie bolo spôsobené N.meningitidis W135 u 9-mesačného dieťaťa z Kežmarku. Vzácny prípad úmrtia sa týkal 56-ročnej ženy, ktorá zomrela v dôsledku duálnej infekcie spôsobenej N.meningitidi
Y cc23 a S.pneumoniae 12F. Stav bol hodnotený ako sepsa s multiorgánovým zlyhaním a DIC.

Tabuľka č. 1 – Úmrtia spôsobené invazívnym meningokokovým ochorením v r. 2015–2019. (r. 2015–4x, r. 2016–5x, r. 2017–6x, r. 2018–6x, r. 2019–6x)
tab1.html

Séroskupina

0-2 r.

3-4 r.

17 r.

45 r.

50-60 r.

68 r.

78 r.

Spolu

B

14

14

C

2

1

1

1

1

1

7

Y

1+

pneumokok

1

W135

1

1

NG

2

1

1

4

Spolu

19

2

1

1

2

1

1

27

Na tomto prípade spolupracovali 3 úrady: NRC pre meningokoky ÚVZ SR, NRC pre pneumokoky a hemofily RUVZ BB a UDZS Bratislava-Petržalka. V spolupráci s UDZS v Banskej Bystrici sme v decembri 2019 prvýkrát na Slovensku potvrdili atypicky prebiehajúce meningokokové ochorenie (abdominálnu formu – úporné kŕčovité bolesti brucha v priebehu prvých 24 hodín bez iných príznakov charakterizujúcich začínajúce meningokokové ochorenie, dokonca môže prebiehať bez horúčky) s fatálnym priebehom u 45-ročného muža z okresu Lučenec. Pôvodcom bola N.meningitidis séroskupiny C zistená z krvi post mortem. Tento kmeň sme podrobili celogenómovej sekvenácii (WGS).

Hyperinvazívne kmene meningokokov, u ktorých sú stále viac opisované úvodné abdominálne príznaky sa transeurópsky šíria a sú na vzostupe od roku 2013. Jedná sa predovšetkým o séroskupiny hlavne W135 a C – cc11. Intenzívne sa nimi zaoberá Pasteurov ústav v Paríži. Oneskorené zistenie správnej diagnózy a okamžité nepodanie vhodnej liečby vysvetľuje vysokú úmrtnosť u týchto prípadov. Tento fakt je nevyhnutné zohľadniť pri diferenciálnej diagnostike bolestí brucha na urgentoch a chirurgických oddeleniach, kde pacienti končia s predpokladom náhlej brušnej príhody alebo gastroenteritídy v spojení s hnačkou a vracaním.

Vyšetrovacie metódy molekulárnej biológie (real time PCR, MLST, WGS) sú v súčasnosti najdôležitejšie a absolútne nevyhnutné pre kvalitnú celonárodnú surveillance invazívnych meningokokových ochorení. Nie sú limitované počiatočnou ATB terapiou a pozitívny nález sa nimi zistí aj z kultivačne a mikroskopicky negatívnych vzoriek. U všetkých invazívnych meningokokov bola zistená pozitívna príslušnosť k hypervirulentným klonálnym komplexom, ktoré sa dominantne vyskytujú v celej Európe.

Pri analýze výskytu nosičstva na Slovensku sa dokázalo najvyššie zastúpenie séroskupiny B (44%). 25% tvorili kmene, ktoré sú skupinovo netypizovatelné. Ostatné séroskupiny boli zastúpené: C 4%, Y 12%, W135 7%, 29E 4%, X 1%, H 1%, Z 2%, (Graf 2). V porovnaní s rokom 2018 došlo
k signifikantnému zvýšeniu výskytu N.meningitidis séroskupiny Y u nosičov na Slovensku.

Invazívne meningokokové ochorenia vyžadujú plnú pozornosť lekárov, epidemiológov, mikrobiológov. NRC, v spolupráci s UDZS, s odborom epidemiológie, s nemocničnými oddeleniami intenzívnej medicíny, s infekčnými, detskými klinikami a s laboratóriami klinickej mikrobiológie, dosahuje aktuálne vyše 90% konfirmáciu všetkých meningokokových ochorení na úrovni celej SR.

RNDr. Anna Kružlíková
Národné referenčné centrum pre meningokoky, Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave.

Článok v PDF   •   Abstrakt   •   Scopus   •   PubMed   •   Študovňa Google
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *