Šetrná operácia hyperplázie prostaty v Trnave

MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR
Narodil sa 21.7.1980 v Piešťanoch. Lekársku fakultu ukončil v Bratislave (2005). Po promócii začínal u prof. Válka na Rádiologickej klinike vo Fakultnej nemocnici Brno (2005-2006). Potom pracoval v Univerzitnej nemocnici Bratislava Staré mesto (2007) a v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave (2007-2013). V roku 2010 atestoval z rádiológie na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. V roku 2012 ukončil doktorandské štúdium v odbore rádiológie na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a v roku 2013 získal Európsku kvalifikáciu v intervenčnej rádiológii v Barcelone. V roku 2014 nastúpil na miesto primára Rádiologickej kliniky FN v Trnave. V roku 2015 získal Master of Public Health na SZU Bratislava. Špecializuje sa v odbore intervenčná rádiológia. Je autorom či spoluautorom 16 prác v časopise s impact factorom, 35 ďalších prác v odborných časopisoch, viac ako 100 prednášok na domácich alebo zahraničných odborných podujatiach. Primár Klepanec urobil v posledných rokoch viacero u nás novátorských operácií hyperplázie prostaty embolizáciou, a preto som sa ho spýtal niekoľko otázok.

Na akých klinikách sa používa táto metóda a odkedy?

Embolizácia prostaty je pomerne mladá metóda vo svete aj u nás. V zahraničí boli prvé výsledky liečby pomocou embolizácie prostaty publikované v roku 2010. Pioniermi tejto metódy boli intervenční rádiológovia v Portugalsku a Brazílii, Dr. Pisco a Dr. Carnevale. Aj keď je to mladá metóda, odvtedy bolo vo svete liečených pomocou embolizácie prostaty niekoľko tisíc pacientov. Vo FN Trnava sme prvého pacienta v spolupráci s Urologickou klinikou liečili v roku 2015.

Angiografická sála Pracoviska intervenčnej rádiológie FN Trnava.

V čom spočíva princíp operácie? Mohli by ste podrobnejšie popísať operačný postup?

Ide o nechirurgickú metódu liečby pacientov so zväčšenou prostatou, tzv. benígnou hyperpláziou prostaty (BPH). Výkon je vykonávaný intervenčným rádiológom a ide o alternatívu chirurgickej operácie prostaty pomocou transuretrálnej resekcie. Výkon je väčšinou realizovaný u pacientov, ktorí nie sú kandidáti na chirurgickú liečbu, resp. u ktorých je táto liečba kontraindikovaná alebo u pacientov, ktorí nechcú podstúpiť chirurgickú liečbu. Posúdenie vhodnosti pacienta a indikácia na embolizáciu je daná multidisciplinárnym konsenzom urológa a intervenčného rádiológa. Výkon prebieha v lokálnej anestézii a trvá približne hodinu.

Cez malý vpich v slabine sa cez femorálnu artériu operatér postupne pod kontrolou röntgenového zobrazovania s použitím kontrastnej látky za použitia katétrov, mikrokatétrov a mikrovodičov, dostane do prostatickej artérie, ktorá zásobuje prostatu, na ľavej a následne aj na pravej strane.
Do artérií zásobujúcich prostatu sa následne podávajú drobné guličky veľkosti niekoľko stoviek mikrometrov, tzv. mikročastice, ktoré uzatvoria drobné cievy priamo v prostate.

Cone-beam CT v priebehu embolizácie prostaty.
Digitálna subtrakčná angiografia z ilickej artérie.
Selektívne zavedený mikrokatéter v ľavej prostatickej artérii.

Treba pre túto operáciu špeciálne prístrojové vybavenie?

Výkon sa realizuje na angiografickej sále pracoviska intervenčnej rádiológie pod kontrolou digitálnej subtrakčnej angiografie. Vzhľadom na malý priemer ciev, ktoré zásobujú prostatu, sa často využíva pri navigácii špeciálna technológia počítačovej tomografie tzv. cone-beam CT, ktorá umožňuje priamu vizualizáciu prostatickej artérie s presnou definíciou cievneho zásobenia prostaty.

Aké sú vaše doterajšie skúsenosti s pacientmi?

Po embolizácii prostaty dochádza u sedemdesiat percent pacientov v priebehu prvých šiestich mesiacov k zmenšeniu veľkosti prostaty, ústupu klinických ťažkostí a zlepšeniu kvality života. Vzhľadom k drobnému priemeru artérií zásobujúcich prostatu nie je možné výkon realizovať u približne desať percent pacientov. Na základe skúseností vo svete aj u nás sa embolizácia prostaty javí ako účinná a bezpečná miniinvazívna metóda na liečbu pacientov so symptómami dolných močových ciest a BPH. Vzhľadom k tomu, že výkon je technicky náročný, kľúčom k úspechu je výber vhodného kandidáta na embolizáciu, dôsledná znalosť anatomických pomerov, zobrazovania, skúsenosti s výkonmi v oblasti intervenčnej rádiológie a multidisciplinárna spolupráca s urológmi.

Aká je rekonvalescencia?

Pacienta väčšinou prepúšťame z nemocnice na druhý deň po výkone a rekonvalescencia trvá väčšinou od troch dní do týždňa.

pripravil
Peter Valo


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *