Pilotná akcia v Prešovskom kraji v prostredí marginalizovaných rómskych komunít

Intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva SR, predstavitelia samosprávy a pracovníci príspevkovej organizácie ministerstva zdravotníctva Zdravé regióny zorganizovali 26. – 28. novembra 2020 v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami pilotnú akciu zameranú prioritne na prítomnosť protilátok proti novému koronavírusu v krvi. Táto aktivita zároveň poukázala na postupy, ktoré môžu využívať obce, regionálne úrady verejného zdravotníctva a miestni obyvatelia v čase pandémie nového koronavírusu.

Príspevková organizácia ministerstva zdravotníctva Zdravé regióny od marca 2020 analyzuje dáta o vývoji pandémie, pričom sa zameriava na marginalizované rómske komunity, v ktorých pandémia môže zasiahnuť do života komunity, ako aj celej obce. Asistenti a koordinátori tejto organizácie sú v úzkom kontakte so samosprávami, s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a pomáhajú pri vyhľadávaní blízkych kontaktov, realizujú osvetu a zabezpečujú servis v domácnostiach, ktoré sú aktuálne v izolácií.  

V súčasnom období sú dôležité všetky kroky, ktoré smerujú k účinnej a efektívnej prevencii a ochrane zdravia obyvateľov aj v marginalizovaných rómskych komunitách. Poskytovať kvalifikované informácie o dôležitosti dodržiavania izolácie a zároveň aj ochrana najzraniteľnejších členov domácností v osídleniach je jedným z poslaní organizácie Zdravé regióny, za čo patrí vďaka organizátorom, ako aj všetkým ľuďom v teréne. Výsledky víkendovej pilotnej akcie sú povzbudivé a ukazujú sa ako efektívne“, uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.  

Intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva SR v spolupráci s vedením samospráv a pracovníkmi Zdravých regiónov pôsobil v troch obciach Prešovského kraja, a to v okresoch Bardejov, Sabinov a Poprad. Odborníci v teréne sa zamerali najmä na zisťovanie osôb, ktoré už nákazu prekonali, ako aj na získanie podkladov pre tvorbu optimálnych postupov pri kontrole šírenia  epidémie v týchto lokalitách.

Kľúčové bolo skríningové testovanie obyvateľov miestnych marginalizovaných rómskych komunít na prítomnosť protilátok proti novému koronavírusu v krvi. Práve tieto protilátky poskytnú údaj, či daná osoba infekciu prekonala a zároveň jej zabezpečujú na určitý čas aj imunitu voči ochoreniu. 

Dobrovoľné testovanie, pri ktorom sa využívali protilátkové rýchlotesty, bolo zamerané na populáciu vo veku viac ako šesť rokov. Predchádzala mu informačná kampaň priamo v marginalizovaných rómskych komunitách, na ktorej sa podieľali zdravotníci Intervenčného tímu ministerstva zdravotníctva a miestni  terénni pracovníci. Všetci testovaní, u ktorých sa zistila prítomnosť protilátok triedy IgG, dostali certifikát o výsledku, ktorý infektológ potvrdil priamo na mieste. 

Účasť sa pohybovala v rozmedzí približne štvrtina až dve tretiny z miestnej populácie nad šesť rokov, pričom obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít vnímali testovanie ako prínosnú a užitočnú službu. Výsledky testovania potvrdzujú, že infraštruktúra, ekonomické a sociálne podmienky v marginalizovaných rómskych komunitách môžu zvyšovať riziko rozšírenia pandémie v tomto prostredí, ak by doň epidémia prenikla. Aktuálne je však približne polovica marginalizovaných rómskych komunít, predovšetkým v južných okresoch Slovenska, bez náznakov šírenia vírusu.

Dôležitou správou z testovania je, že sa potvrdil predpoklad o počte osôb s protilátkami v marginalizovaných rómskych komunitách, o ktorých predchádzajúce dáta naznačovali, že majú vysoký výskyt nákazy (antigénová pozitivita na úrovni viac ako 10% pri prvých skríningových testovaniach s vysokou účasťou testovaných osôb). V troch testovaných obciach predstavovalo percento osôb s protilátkami IgG 52,6%, 56,5% a 24,5%. Testovanie odhalilo, že až tretina ľudí  nevedela, že prekonala COVID-19, čo potvrdzuje vysokú mieru bezpríznakového priebehu ochorenia. Z tohto zistenia vyplýva, že väčšina ľudí s protilátkami je v najbližších mesiacoch chránená a nemala by sa nakaziť vírusom. Zároveň neohrozujú ani svoje okolie. 

„Ďalšou dobrou správou je ústretovosť, s akou samotní obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít prijímali celú akciu, testovanie aj certifikáciu. Potvrdenie  prítomnosti protilátok  je pre týchto ľudí aj predstaviteľov samosprávy určitou priepustkou z  ďalšieho testovania či karanténnych opatrení. Rodiny aj blízke osoby budú môcť bezpečnejšie vzájomne komunikovať. Zároveň sa otvára priestor na  hospodárnejšiu, adresnejšiu a bezpečnejšiu podporu preventívnych opatrení, ako aj zdravotníckych intervencií pre tie domácnosti, ktorých členovia sa s epidémiou ešte nestretli,“ zdôraznila riaditeľka príspevkovej organizácie Zdravé regióny Tatiana Hrustič.

Aj táto pilotná akcia ukazuje, že pri rôznych epidemiologických scenároch hrá dôležitú úlohu správny výber testovaného parametra. Podľa jeho výsledkov sa zvolia cielené nástroje na riešenie  situácie v  marginalizovaných rómskych komunitách a obciach. Výsledkami pilotnej akcie sa bude zaoberať  odborné konzílium Ministerstva zdravotníctva SR, ako  aj pracovná skupina pre marginalizované rómske komunity pri Pandemickej komisii.  

Štátna príspevková organizácia rezortu zdravotníctva Zdravé regióny sa dlhodobo aktívne zaoberá zdravím znevýhodnených skupín a v súčasnosti sa naplno venuje preventívnym, kontrolným a ochranným opatreniam súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19. 

Organizácia realizuje Národný projekt Zdravé komunity 2B vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

FOTO: Zdravé regióny


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *