Povinnosti ambulancie súvisiace s odpadmi

Produkovanie odpadov je bežným sprievodným javom pri výkone mnohých činností. Výnimkou nie sú ani samotné ambulancie, ktoré pri svojej každodennej činnosti okrem bežných odpadov produkujú aj také odpady, ktoré sú zo zákona kvalifikované ako nebezpečné. Z tohto dôvodu je potrebné, aby ambulancie poznali povinnosti súvisiace
s nakladaním s odpadmi a aplikovali ich pri výkone svojej každodennej činnosti.

Čo zákon rozumie pod pojmami odpad, nebezpečný odpad, aké povinnosti sú s tým spojené a aké sankcie hrozia za porušenie týchto povinností si priblížime v nasledujúcich riadkoch. Z pohľadu ambulancie poskytujúcej zdravotnú starostlivosť povinnosti súvisiace s odpadmi určite nepatria do tej kategórie, ktorú by bolo možné opomenúť. Ambulancia pri výkone svojej každodennej činnosti okrem bežného odpadu produkuje aj odpad kvalifikovaný zákonom ako nebezpečný odpad. Politika nakladania s odpadmi je prísne regulovaná zákonmi, ktoré stanovujú príslušným subjektom rôzne povinnosti. Z tohto dôvodu, každá ambulancia by sa mala snažiť získať aspoň približnú orientáciu v tejto problematike a vyvarovať sa tak riziku uloženia prípadnej sankcie. Taktiež je potrebné, aby ambulancie v rámci výkonu svojej každodennej činnosti si osvojili pravidlá súvisiace s nakladaním s odpadmi, ktoré si rozoberieme nižšie.

POVINNOSTI AMBULANCIE PRI NAKLADANÍ S ODPADMI

Ustanovenia zákona o odpadoch ukladajú základný rozsah povinností pre každého pôvodcu odpadov, ktorým je ambulancia, a to v nasledovnom rozsahu:

 • správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
 • zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov,
 • zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom,
 • odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi,
 • viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi (v písomnej alebo elektronickej podobe),
 • ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje.
ROZDELENIE ODPADOV

Za bežný odpad, ktorý vzniká v ambulancii a nie je nebezpečným odpadom pokladáme:

 • ostré predmety (napríklad injekčné ihly, skalpely, ostatné ostré lekárske nástroje a pod.),
 • časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv, okrem tých, ktorých zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie,
 • odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, napríklad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorázové odevy a plienky,
 • chemikálie, ktoré neobsahujú nebezpečné látky,
 • liečivá, okrem cytotoxických liečiv a cytostatistických liečiv.
  S odpadom, ktorý tvoria odňaté časti orgánov a tela pacienta, musí ambulancia nakladať ako s nebezpečným odpadom.
NEBEZPEČNÝ ODPAD

Nebezpečným odpadom je odpad, ktorý je špecifikovaný v prílohe č.1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Za nebezpečný odpad, ktorý vzniká v prostredí ambulancie pokladáme:

 • odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy,
 • chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky,
 • cytotoxické a cytostatické liečivá,
 • amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti.

  Držitelia povolenia na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v prípade nebezpečného odpadu nemusia žiadať o súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom, pokiaľ nenakladajú s väčším množstvom odpadu ako je 1 tona ročne.

  V prípade nebezpečných odpadov je zakázané riedenie a zmiešavanie:
 • jednotlivých druhov nebezpečných odpadov navzájom,
 • s inými odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné,
 • s látkami alebo materiálmi, ktoré nie sú odpadom.

  Zákonnou povinnosťou, ktorú by mali ambulancie taktiež ovládať je, že nebezpečný odpad sa ukladá do oddelených, uzatvárateľných, nepriepustných a mechanicky odolných, podľa možnosti spáliteľných nádob alebo do uzatvárateľných plastových vakov na jednorazové použitie. Ostrý odpad, pri ktorom hrozí riziko poranenia, sa ukladá do spáliteľných hrubostenných nepriepustných obalov. Povinnosti viažuce sa k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi sa vzťahujú na nakladanie s odpadmi, ktoré obsahujú jednu alebo viac nebezpečných látok a spĺňajú aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností podľa Katalógu odpadov.
ĎALŠIE POŽIADAVKY NA MANIPULÁCIU S ODPADMI V AMBULANCIÁCH

Ambulancia musí zabezpečiť, aby odpad bol z pracoviska zariadenia zbieraný denne a oddelene. Zaobchádzanie s odpadom zo zdravotnej starostlivosti si vyžaduje určitý špeciálny prístup. Odpad, ktorý môže byť nebezpečný, respektíve kontaminovaný musí byť zbieraný v špeciálnych nádobách alebo kontajneroch so špeciálnym režimom. V ambulancii musí byť zabezpečený oddelený zber nebezpečného odpadu a ostatného odpadu. Použité ostré pomôcky sa odkladajú do špeciálnych nepriepustných, trvale uzatvárateľných obalov so stenami odolnými proti prepichnutiu. Odpadové nádoby na biologicky kontaminovaný odpad musia byť náležite označené a uzamykateľné alebo umiestnené v uzamykateľnom skladovacom priestore. Triedenie zhromaždeného odpadu musí ambulancia zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k jeho zneužitiu, odcudzeniu, aby k nemu nemali prístup nepovolané osoby, zvieratá a hmyz. To, akým spôsobom bude táto podmienka zabezpečená je na samotnej ambulancii. S odpadom je taktiež nutné v ambulancii zaobchádzať tak, aby neprišlo k porušeniu jeho obalu.

SANKCIA ZA PORUŠENIE ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ
V OBLASTI ODPADOV

V podmienkach Slovenskej republiky je problematika odpadov výrazným spôsobom regulovaná. Táto skutočnosť so sebou prináša samozrejme zvýšenú administratívnu záťaž aj pre také subjekty, akými sú ambulancie. Venovať pozornosť tejto problematike je potrebné aj z pohľadu, že príslušné, kontrolné orgány (napríklad Okresný úrad v sídle kraja) môžu v prípade porušenia niektorých povinností uložiť subjektom pokutu vo výške od 500 eur do 120 000 eur, v špecifických prípadoch až do výšky 250 000 eur.


JUDr. Ivan Humeník, PhD.


Mgr. Ján Pavlík


h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *