Telemedicína – využitie v podmienkach domovov sociálnych služieb

V roku 2014 Ministerstvo práce a sociálnych vecí vydalo dokument s názvom „Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015–2020“. Medzi inými sa v danom dokumente uvádzajú aj nasledovné kľúčové priority:
 • zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity,
 • podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú starostlivosť,
 • podporiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvávajúce v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,
 • zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

V rámci naplnenia týchto priorít sa ako jeden zo spôsobov ako tento cieľ naplniť uvádza poskytovanie sociálnych služieb pomocou telekomunikačných technológií, presnejšie monitorovanie a signalizácia potreby pomoci a krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií.

A presne takéto riešenie prináša spoločnosť Goldmann Systems, a.s., ktorý sa rozhodol etablovať telemedicínske riešenia aj na Slovensko a prináša technologickú inováciu v oblasti telemedicíny – vzdialený monitoring. Riešenie vzniklo v spolupráci s českým partnerom Ústav vývoje a klinických aplikací, z.ú.

V priebehu realizácie projektov sme dlhodobo monitorovali už viac než 16 000 pacientov z odborov kardiológie, diabetológie, pneumológie, neurológie, hematoonkológie a praktického lekárstva.
Boli medzi nimi ako chronicky chorí pacienti, tak pacienti v posthospitalizačnej starostlivosti alebo v dlhodobej domácej starostlivosti a zároveň služby boli poskytnuté a využívané aj viacerými domovami sociálnych služieb.

Riešenie vzdialeného monitoringu fyziologických funkcií pre klientov a pacientov poskytovateľov sociálnych služieb priamo rešpektuje projekt podpory telekomunikačných technológií v procesoch sociálnych služieb, ako aj napomáha naplneniu uvedených národných priorít rozvoja sociálnych služieb.

Uvedené telemedicínske riešenie okrem zvýšenia odborného renomé domovu sociálnych služieb, jeho zamestnancov a zaistenia rastu dostupnosti zdravotných služieb s rešpektom k ich potrebám a očakávaniam, prináša pre užívateľov nasledovné benefity:

 • čiastočne rieši nedostatok lekárov a vyššieho zdravotníckeho personálu v DSS,
 • zvyšuje rozsah poskytovanej starostlivosti vo vlastnom sociálnom prostredí občana,
 • znižuje časové nároky na dopravu klienta do zdravotníckeho zariadenia,
 • znižuje nároky na personálne zabezpečenie sprievodu pacienta,
 • umožňuje zdieľať údaje o pacientovi a jeho stave viacerým lekárom súčasne,
 • umožňuje pacientom uskutočňovať meranie v okamihu pocitu zdravotných problémov
 • a získané hodnoty bezodkladne vyhodnocovať,
 • umožňuje okamžite konzultovať aktuálny zistený zdravotný stav pacienta s lekárom a podať následný podnet ku kvalifikovanej intervencii príslušného zdravotníckeho alebo ošetrovateľského personálu,
 • ponúka efektívnu kooperáciu zdravotníckych a nezdravotníckych profesií,
 • znižuje prácnosť a optimalizuje niektoré činnosti realizované zdravotníckym a ošetrovateľským personálom, a tým znižuje nároky na personálne zabezpečenie,
 • šetrí čas lekára pri pravidelných prehliadkách a návštevách pacienta (ako u pacienta, tak v ambulancii lekára).

Z vyššie uvedených benefitov je zrejmé, že aj pre lekárov ošetrujúcich klientov alebo pacientov to prináša benefity. Celé to prebieha formou uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní služieb vzdialeného monitoringu, kedy príjemca je konkrétny domov sociálnych služieb (ďalej len „DSS“) a následne:

 • vybavenie potrebnými technickými prostriedkami,
 • edukácia a zaškolenie personálu DSS, zriadenie zabezpečených prístupov do systému,
 • podpisy Informovaných súhlasov a aktivácia vybraných pacientov,
 • nastavenie komunikácie (NDC, DSS, lekári, ZZ),
 • realizácia vzdialeného monitoringu u pacientov, t.j. uskutočňovanie meraní,
 • reporting – pravidelný, mimoriadny, alarmujúci.
Zaujímavá štatistika a reakcie z DSS

DSS Humenné
„…využitie telemedicíny vnímame ako príležitosť otestovať nové prístupy v záujme zvyšovania kvality nami poskytovaných služieb, pričom tento prístup zároveň úzko korešponduje s politikou ochrany zdravia klienta nášho domovu sociálnych služieb…“

„…myšlienku vzdialeného monitoringu sme zapracovali aj do vnútorného systému kvality nášho domovu sociálnych služieb ako jeden z cieľov kvality pre rok 2020 – „… v spolupráci s Národným dohľadovým centrom aplikovať a vyvíjať spôsob vzdialeného monitoringu pacientov s cieľom rozšíriť metodiku destabilizácie o ďalší účinný nástroj prevencie a včasného záchytu rizika destabilizácie“…“


DSS Banský Studenec
„…vzdialený monitoring vnímame ako „doplnkový“ nástroj – naše zariadenie už niekoľko rokov uplatňuje politiku sesterského komplexného manažmentu zdravia…“


DSS Nemšová
„… za významný benefit vzdialeného monitoringu považujeme generované reporty, ktoré náš domov sociálnych služieb aktívne využíva v rámci konzultácie s lekármi a lekármi špecialistami…“


Počet kritických intervencií

Z celkového počtu nameraných hodnôt, 23,5% predstavuje kritické hodnoty, čo dalo podnet ošetrujúcemu personálu k včasnej intervencii.

Všetky podstatné informácie nájdete aj na www.goldmann.sk a www.ndcentrum.sk, prípadne nás neváhajte kontaktovať na telemedicina@goldmann.sk.

Pripravil: Ladislav BittoPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *