Využitie polyvalentných očkovacích látok v klinickej praxi

MUDr. Andrea Černianska, MPH, MUDr. Soňa Zatlukalová
Ambulancia pre deti a dorast, Slovenská Ľupča

Očkovanie polyvalentnými vakcínami je medicínsky overený postup. Výrazný prínos je v znižovaní počtu návštev u lekára, znižovaním množstva vpichov, čo prináša zníženie medicínskych komplikácií a ekonomických nákladov. Očkovací kalendár je jednoznačný pre väčšinu slovenskej populácie. Dôležité je upriamiť pozornosť na očkovanie predčasne narodených detí a na kategóriu ľudí, ktorí môžu byť náchylnejší na preventabilné ochorenia pre pokles titra protilátok na ochorenie.

Prínos očkovania na výskyt prenosných ochorení je jednoznačný. Jeho dosah je medicínsky, ako aj ekonomický. Kvalita očkovacích programov v Európe je v priemere veľmi vysoká, čo prinieslo dobrú kontrolu mnohých závažných prenosných chorôb.(8) Je veľmi dôležité pre všetky členské krajiny Európskej únie diskutovať o zjednotení očkovacích kalendárov.(8)Napriek snahám rôznych organizácií sú v súčasnej dobe prítomné rozdiely. Práve táto skutočnosť a zvyšujúca sa migrácia rodín s deťmi vedie k problémom pri zabezpečovaní optimálnej ochrany pred infekčnými chorobami.

Očkovanie prematúrnych detí je často neodôvodnene odkladané. Vedecké poznatky dokazujú, že prematúrne deti majú dostatočnú postvakcinačnú odpoveď. V očkovacom kalendári sa nerobí rozdiel medzi deťmi narodenými predčasne a narodenými v termíne.(4) Rovnaké odporúčania sú platné aj na Slovensku. Vakcíny aplikujeme v rovnakej schéme, dávke, ako aj časových intervaloch ako u detí narodených v termíne či s normálnou pôrodnou hmotnosťou.

Používame vek chronologický, nie korigovaný.(5) Deti, ktoré majú vek na prvé očkovanie počas hospitalizácie mali by byť očkované na novorodeneckom oddelení.Pertussis je ochorenie, ktorého priebeh je najťažší u dojčiat, najmä do šiestich mesiacov veku, keď je najvyššia miera hospitalizácie a úmrtnosti. Očkovanie na pertussis sa začalo v roku 1974. Odhadovalo sa, že bez očkovania by v roku 2001 bolo globálne viac ako 1,3 milióna úmrtí súvisiacich s čiernym kašľom.(2)

V súčasnej dobe sa v krajinách zistil vyšší výskyt ochorenia na pertussis u starších vekových skupinách. Túto skutočnosť autori vysvetľujú poklesom protilátok proti čiernemu kašľu, lepšou informovanosťou lekárov a citlivými testami na B. pertussis – (PCR). Výskyt čierneho kašľa podľa veku za roky 2018 a 2019 v Slovenskej republike sú v Tabuľke 1.

Tabuľka 1 – Výskyt pertussis v rokoch 2018/2019, rozdelenie podľa vekových skupín.
Pohlavie: spolu
Diagnóza/Veková skupina001-045-910-1415-1920-2425-3435-4445-5455-6465+Spolu
A370 / 20181320977225465515375376
A370 / 20196222222611249512811093109702
Zdroj: Výročná správa národných referenčných centier zriadených na báze ÚVZ SR a RÚVZ SR za rok 2018 a 2019.


Hoci IgG protilátky prechádzajú placentou, väčšina dojčiat nie je chránená pred klinickým ochorením počas prvých mesiacov života. Táto skutočnosť je pravdepodobne spôsobená nízkymi a nedostatočným hladinami prenášaných protilátok.(8) Citlivosť dojčiat na život ohrozujúci čierny kašeľ je dobre zdokumentovaná vysokou incidenciou čierneho kašľa v prvých 6 mesiacoch života. Posledné štúdie imunizácie matiek preukázali jej účinnosť pri ochrane novorodencov. Protilátkami, ktoré sú v dostatočnej hladine u matky, prenesú sa v dostatočnom množstve a ochránia dojča do vakcinácie.(3)

Vzhľadom na uvedené je veľmi prospešné očkovanie tehotných žien a žien, ktoré plánujú graviditu. Pravidelné preočkovanie mladistvých je nereálne kvôli nízkej disciplinovanosti účasti na preočkovaní.(1) Lepšie je zaostriť na prevenciu mladých, ktorí si chcú založiť rodinu a rovnako tak ich celého okolia – stratégia „zámotkov“. Táto stratégia spočíva v imunizácii členov rodiny a blízkych kontaktov novorodenca, ktorej cieľom je vytvoriť ochranné prostredie pre najzraniteľnejšie deti.(6)

Týmto boostrom zabezpečíme okrem zvýšenia protilátok proti čiernemu kašľu aj zvyšovanie protilátok proti tetanu. Podávanie polyvalentných vakcín znižuje počet vpichov – tým znižuje frekvenciu stresu pre dieťa, lokálnych reakcií a znižuje sa počet návštev u lekára. Klinické štúdie preukázali, že tieto vakcíny majú vysokú imunogenitu a bezpečnosť.

Článok v PDF   •   Abstrakt   •   Scopus   •   PubMed   •   Študovňa Google


Referencie:

 1. Edwards KM • Halasa N.
  Are pertussis fatalities in infants on the rise? What can be done to prevent them?

  J Pediatr. 2003;143:552–3.
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF   •   Študovňa Google


 2. Brenzel L • Wolfson LJ • Fox-Rushby J • Miller M • Halsey NA.
  Disease control priorities in developing countries.
  Vaccine preventable di-seases. In: Jamison DT, Breman JG, Measham AR et al. eds.. 2nd ed. New York, Oxford University Press, 2006:389–412
  Zobraziť článok   •   Študovňa Google

 3. Amirthalingam G • Andrews N • Campbell H • Ribeiro S • Kara E • Donegan K • et al.
  Effectiveness of maternal pertussis vaccination in England: an observational study.
  Lancet 2014 Oct 25;384(9953):1521–1528
  Zobraziť článok   •   Študovňa Google

 4. Ministero della Salute.
  Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019.
  Zobraziť článok   •  Článok v PDF

 5. Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
  Očkovanie predčasne narodených detí a detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou.
  Dott.Ric. Schválené výborom Neonatologickej sekcie SPS dňa 24.5.2016
   Článok v PDF

 6. Forsyth KD • Wirsing von Konig CH • Tan T • Caro J.
  Prevention of pertussis: Recommendations derived from the second Global Pertussis Initiative roundtable meeting. Vaccine. 
  Plotkin S2007;25:2634–42
  Zobraziť článok   •   Študovňa Google

 7. 12WHO SAGE pertussis working group
  Resurgence is defined as a larger number of cases than expected, given the periodic variability of naturally recurring pertussis disease, when compared to previous cycles in the same setting.
  Background paper. SAGE, April 2014
  Článok v PDF

 8. Scientific panel on childhood immunisation schedule, ECDC GUIDANCE 
  www.ecdc.europa.eu
  Článok v PDF
FOTO: freepik.com


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Odborné články sú určené pre odborníkov z oblasti zdravotníctva a farmakológie. Zaregistrujte sa na stránke Lekárskych novín, alebo požiadajte o prístup na developer@lekarskenoviny.sk, a získajte prístup k odborným článkom zdarma.

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.