Antiretrovírusová terapia u gravídnej HIV infikovanej ženy

INFEKTOLÓGIA
August 2018 / str. 05 / Ročník I.

MUDr. Mária Vachalíková
Centrum pre diagnostiku a liečbu HIV/AIDS
Oddelenie infektológie FNsP FDR Banská Bystrica

Tehotenstvo u HIV infikovanej ženy, ktorá je na kombinovanej antiretrovírusovej terapii /ART/ nás núti pokračovať v liečbe a u ženy s novozachytenou HIV infekciou je dôvodom na zahájenie cART. Hlavným cieľom cART v gravidite je mimo liečby ženy zníženie rizika vertikálneho prenosu HIV. V záujme dosiahnutia nedetekovateľnej vírusovej nálože HIV v dobe pôrodu je potrebné zahájiť liečbu čo najskôr po stanovení diagnózy v ktoromkoľvek štádiu gravidity.

Podľa doby stanovenia diagnózy HIV infekcie vo vzťahu ku gravidite môže nastať niekoľko situácií:
Pred otehotnením u ženy vo fertilnom veku plánujúcej graviditu je kontraindikovaný režim obsahujúci kombináciu troch NRTI, alebo EFV.
Ak otehotnie žena, ktorá užíva ART, pokračuje sa v režime mimo vyššie uvedených preparátov.
U treatment – naivnej /doteraz neliečenej/ gravídnej ženy je indikovaná ART hneď ako je to možné, najlepšie do začiatku 2. trimestra.
Pokiaľ sa HIV infekcia zachytí v 3. trimestri, odporúča sa režim s INSTI /inhibítory integrázy/, ktorý vedie k najrýchlejšiemu zníženiu virémie
u novorodenca sa zaháji ART okamžite, najlepšie ZDV /zidovudin/ v sirupovej forme.

Voľba režímu u gravídnej pacientky

Preferované režimy:
základ kombinácie–back bone – TDF/FTC, ABC/3TC, ZDV/3TC + PI: DRV/r, LPV/r, alebo INSTI /RAL/.

Nedoporučované režimy:
ATV – možná retardácia intrauterínneho rastu,
EFV – teratogenita v 1. trimestri,
Ddi + d4T – mitochondriálna toxicita,
DTG – defekty neurálnej trubice.

Sledovanie v gravidite

Praktický gynekológ, podľa harmonogramu dispenzárnych kontrol v gravidite.
Gynekológ – pôrodník, obyčajne od 24 týždńa gravidity.
Infektológ v Centre pre HIV/AIDS, 1x za 2 mesiace.

Vedenie pôrodu u HIV infikovanej ženy
  • Infúzia zidovudinu počas pôrodu, nie je indikovaná u rodičky, ktorá má nedetekovateľnú VL.
  • Gravidita sa prednostne končí sekciou, pôrod per vias naturales je možný u rodičky s nedetekovateľnou VL.
  • Odber pupočníkovej krvi za účelom včasnej diagnózy prípadnej HIV infekcie.
  • Po pôrode sa zastavuje u matky laktácia.
Novorodenec HIV infikovanej matky

Okrem štandardnej starostlivosti o novorodenca podávame:

  • antiretrovirotikum profylakticky – zidovudin sirup 8 mg/kg/deň, obvykle v 4 dávkach, zaháji sa čo najskôr po narodení, v celkovej dĺžke 6 týždňov,
  • umelá výživa u novorodenca,
  • dieťa je sledované až do vylúčenia nákazy na základe negatívneho, výsledku priameho dôkazu vírusu v 1, 3, 6 mesiaci a seronegativity protilátok anti HIV1,2 ELISA v 18 mesiaci,
  • pri negatívnom výsledku priameho dôkazu vírusu u dieťa v 1, 3 mesiaci je kojenec sledovaný praktickým pediatrom, očkovaný podľa klasickej očkovacej schémy.
Článok v PDF

FOTO:
123rf.com

Odborné články sú určené pre odborníkov z oblasti zdravotníctva a farmakológie. Zaregistrujte sa na stránke Lekárskych novín, alebo požiadajte o prístup na developer@lekarskenoviny.sk, a získajte prístup k odborným článkom zdarma.

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.