Liga proti reumatizmu na Slovensku

REUMATOLÓGIA
Júl 2019 / str. 14–16 / Ročník I.

PhDr. Jana Dobšovičová Černáková
Liga proti reumatizmu na Slovenku, Piešťany

Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR) je moderné pacientske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Bola založená 22. 10. 1990 a sídli v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch.

Liga proti reumatizmu na Slovensku sa svojou činnosťou a osvetou usiluje osloviť pacientov a odborníkov k intenzívnejšej spolupráci v prospech pacientov. Stala sa preto prirodzenou platformou spolupráce medzi reumatológmi a pacientmi ako jednotlivcami, skupinou či komunitou. Už takmer 30 rokov je rešpektovaným a široko uznávaným pacientskym združením, ktorého cieľom je pomoc pacientom s reumatickými ochoreniami.

Organizuje spoluprácu všetkých, ktorí chcú, môžu a vedia pomôcť reumatikom. Má celoslovenskú pôsobnosť, 18 organizačných jednotiek, z toho 15 miestnych pobočiek a tri špecializované kluby. Vyše 20 rokov činnosti má za sebou Klub Kĺbik pre mladšiu generáciu reumatikov a deti. Pre pacientov s lupusom má Klub Motýlik a pre pacientov s alkaptonúriou Klub Čiernych Kostí.

Pripravuje založenie Klubu Bechterevikov a Klub pacientov so Psoriatickou artritídou. Hlavnými cieľmi LPRe SR sú pomoc pacientom s reumatickými ochoreniami, informovať o možnostiach modernej diagnostiky a liečby a pôsobiť v oblasti prevencie zdravotných a sociálnych dôsledkov RO. Podporuje aktívny prístup pacientov ku každodennému cvičeniu v domácom prostredí cez DVD a videonahrávky a cez zdravý pohyb mimoriadne úspešným projektom „Pohnime sa s reumou!“ chôdzou s nordic walking paličkami.

Taktiež poskytuje edukačnú, poradenskú a konzultačnú činnosť. Od roku 2014 má poradňu Centrum sociálno-psychologickej podpory pre ľudí s RO. Svojou činnosťou oboznamuje pacientov i verejnosť s problematikou reumatických ochorení. LPRe SR neustále rozširuje svoje kontakty s odborníkmi v reumatológii, národnými Ligami a podobnými inštitúciami doma i vo svete. Organizuje rekondičné pobyty, prednášky, semináre, kurzy so zdravotnou a sociálnou tematikou, spoločenské a kultúrne podujatia.

V rámci edičnej činnosti dvakrát do roka vychádza Informačný bulletin, ale aj rôzne brožúrky poskytujúce praktickú orientáciu pri liečbe a prevencii RO. Jej hlavné ciele sú pomoc pacientom s reumatickými ochoreniami, propagácia zdravého životného štýlu, pomáhať aj rodinným príslušníkom
a priateľom, informovať o možnostiach modernej diagnostiky a liečby a pôsobiť v oblasti prevencie zdravotných a sociálnych dôsledkov reumatických ochorení.

Poskytuje poradenskú činnosť vo veciach zdravotných a sociálnych. Svojou činnosťou chce oboznamovať verejnosť s problematikou reumatických ochorení, usilovať sa o zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o reumatikov a presadzovať sústavné vzdelávanie v reumatológii.

LPRe SR od svojho vzniku patrí medzi najväčšie pacientske združenie a jeho systematická a prospešná činnosť pomáha ročne tisíckam pacientov s reumatickým ochorením. Jej činnosť a podujatia plánuje hlavne ako edukáciu pre pacientov. Cieľom je podporiť prevenciu negatívnych dôsledkov reumatických ochorení a osvetu pre verejnosť.

Pre pacientov s reumatickými ochoreniami pravidelne organizujeme edukačné stretnutia. Tieto stretnutia sú vždy venované aktuálnej problematike a edukačné prednášky sú pripravované odborníkmi: lekármi, sociálnymi pracovníkmi alebo odborníkmi v iných profesiách. Pozvaní odborníci jednak poskytnú najnovšie, dostupné poznatky zo zvolenej oblasti a zároveň pacientom zodpovedajú otázky, ktoré ich zaujímajú.

V rámci projektu „Pohnime sa s reumou!“ sme za tri roky trvania dosiahli v Lige prekvapivý úspech. Chôdza s paličkami nordic walking je jednou z nosných celoročných pohybových aktivít reumatikov. V mesačných intervaloch pravidelne zbierame a vyhodnocujeme počet nachodených NW krokov. LPRe SR v rámci prevencie negatívnych dôsledkov reumatických ochorení podporuje zdravý pohyb, spoločné cvičenia a chôdzi s noric walking paličkami v miestnych pobočkách.

Pri správnej chôdzi nordic walking sa aktivuje až 90% svalov a takýto pohyb je prospešný aj pre reumatikov do určitého štádia ochorenia. Projekt má aj ďalší sociálny rozmer. Dobrovoľníci z radov pacientov, ktorým reuma už nedovoľuje aktívne chodiť s NW paličkami, sú v MP/K dobrovoľnými koordinátormi „Pohnime sa s reumou!“ a sčítacími komisármi NW krokov v iniciatíve „Milióny krokov pre reumatikov“ v LPRe SR. Tak vznikajú nové priateľstvá a skupiny walkerov – reumatikov a len nedávno sme zrealizovali distribúciu novo nakúpených nordic walking palíc.

Evidujeme už stovky aktívnych chodcov s NW paličkami. Systematicky prebiehajú aj inštruktážne lekcie nordic walkingu v spolupráci s Luciou Okoličányovou a Slovenskou asociáciou Nordic Walkingu. Napríklad v miestnej pobočke Ligy proti reumatizmu v Púchove, kde bol od začiatku program zameraný na pohyb, sa zdravotné cvičenia stali hlavným cieľom a sú tak až doteraz. Pravidelne, každý týždeň, organizujú spoločné cvičenia v školskej telocvični. Stretáva sa tu veľká skupina cvičeniek.

Takéto pravidelné stretnutia pomáhajú udržiavať fyzickú kondíciu, ale aj udržiavať sociálne kontakty. Chodia spolu cvičiť v bazéne, alebo rady sadneme na bicykle a robíme spanilé jazdy. Teraz už druhý rok aj severskú chôdzu s nordic walking (NW) paličkami. S veľkým potešením prijali správu, že uzrel svetlo sveta projekt „Pohnime sa s reumou!“ Nordic walking určený špeciálne pre ľudí s reumatickými ochoreniami. Autorkou projektu je predsedníčka Ligy proti reumatizmu na Slovensku pani PhDr. Janka Dobšovičová Černáková.

Pozitívny prínos v projekte „Pohnime sa s reumou“ priniesla aj iniciatíva „Milión krokov pre reumatikov“. Rátajú sa a zbierajú kroky prejdené s paličkami nordic walking, čo sa na mesačnej báze sleduje a vyhodnocuje. Ľudia sú súťaživí, tak aj toto ich poháňa dopredu, aby každý deň zobrali NW paličky do rúk a išli sa prejsť svižnou chôdzou a urobili tak niečo pre svoje zdravie. Tešíme sa, že tento projekt pokračuje už druhý rok a veríme, že bude aj naďalej. Je to skvelá myšlienka, ako zapojiť pacientov s reumatickým ochorením do primeranej pohybovej aktivity, ktorá je vhodná aj pre reumatikov do určitého štádia ochorenia.

V Lige proti reumatizmu na Slovensku sa do „Pohnime sa s reumou!“ zapojili stovky walkerov reumatikov i nereumatikov. Od začiatku trvania projektu sme dosiahli úctyhodný počet NW krokov. Neprekáža im ani zimné obdobie. Paličky si berú so sebou takmer všade, aj na rekondičný pobyt či do kúpeľov. Nordic walking má pozitívny vplyv na zdravie reumatikov, o tom niet pochýb, už len tým, že sa viac hýbeme, spoznávame nových priateľov, zažívame úsmevné príhody. Centrála Ligy proti reumatizmu opakovane zakúpila a poslala paličky nordic walking do pobočiek a klubov.

Takže, POHNIME SA S REUMOU zdravým pohybom a premyslenou prevenciou môžeme zabrániť nezvratnému poškodeniu kĺbov a znížiť záťaž ochorenia na seba ako jednotlivca, ale aj celkovo na spoločnosť.

Pripravila: LPRe SR

Článok v PDF


Odborné články sú určené pre odborníkov z oblasti zdravotníctva a farmakológie. Zaregistrujte sa na stránke Lekárskych novín, alebo požiadajte o prístup na developer@lekarskenoviny.sk, a získajte prístup k odborným článkom zdarma.

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.