Fixné antihypertenzné liekové dvojkombinácie v liečbe artériovej hypertenzie

KARDIOLÓGIA
Jún 2019 / str. 11–15 / Ročník I.

Doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
Angiologická sekcia Slovenskej lekárskej komory (AS SLK), Bratislava Lekárska fakulta
Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Úvod

Systémová artériová hypertenzia (SAH; AH) je najčastejšou cievnou chorobou (rizikovým vaskulárnym faktorom) cievnych chorôb (ateroskleróza/aterotrombóza, arterioloskleróza/arteriolonekróza/arteriolokalcinóza, artériová trombóza, artériová tromboembólia, disekcia, aneuryzma atď.) a organo-vaskulárnych (angiovaskulárnych, cerebrovaskulárnych, kardiovaskulárnych, membrovaskulárnych, renovaskulárnych, genitovaskulárnych, splanchnikovaskulárnych a ďalších) chorôb.

Od publikovania ostatných európskych odporúčaní,(1) amerických odporúčaní(2) i aktualizovaných medzinárodných odporúčaní o manažmente AH,(3) sa rozšírili informácie o AH z viacerých ostatných výskumných projektov, klinických štúdií a dokumentov.(430) Angiologická sekcia Slovenskej lekárskej komory (AS SLK) publikovala opakovane odporúčania s akcentom na viaceré angiologické (artériové, mikrovaskulárne a organovaskulárne) aspekty AH. (814, 25, 26)

Liečba systémovej artériovej hypertenzie

Terapiu hypertenzie nemožno zredukovať len na farmakoterapiu. Všetky medzinárodné aj národné odporúčacie dokumenty zdôrazňujú racionálny diétny a pohybový režim, modifikáciu životného štýlu, edukáciu pacienta, vylúčenie a liečenie iných rizikových vaskulárnych faktorov a komorbidít, a že „personalizovanie“ starostlivosti o hypertenzika sa týka nielen použitých farmák, ale celého jeho manažmentu.(132)

Stratégiu antihypertenznej liečby si lekár stanovuje nielen podľa výšky hodnôt krvného tlaku (TK) nameraných v ambulancii, respektíve pri domácom meraní a podľa 24-hodinového monitoringu TK, ale ďalším, nie menej dôležitým rozhodovacím faktorom je stratifikáciou zistený rizikový status hypertenzika, ktorý zahŕňa nielen rizikové vaskulárne faktory, ale aj dôležité komorbidity (diabetes mellitus, hyperlipoproteinémiu, fajčenie, obezitu, hyperurikémiu, trombofílie a i.) Organo-vaskulárne choroby treba charakterizovať presnou komplexnou klinicko-etiologicko-anatomicko-patofyziologickou (CEAP) diagnózou.(814,25,26)

Na základe komplexu informácií si lekár stanoví u pacienta krátkotrvajúce a dlhotrvajúce úlohy: cieľové hodnoty TK; rýchlosť, ako dosiahnuť cieľové hodnoty TK (kontrolovanú hypertenziu); výber antihypertenzív; kontrolu a liečbu ostatných rizikových vaskulárnych faktorov a komorbidít; frekvenciu ambulantných kontrol; edukáciu hypertenzika so zameraním na úpravu životného štýlu a na čo najlepšiu adherenciu a perzistenciu k liečbe; plán nevyhnutných špecializovaných vyšetrení.

Rozhodovanie medzi liečbou jedným alebo súčasne viacerými antihypertenzívami prežilo zaujímavý historický vývoj, ktorý napokon ukázal, že len asi 20–30% hypertenzikov dosiahne monoterapiou dobre kontrolovaný TK. Monoterapia má stále svoje miesto v odporúčaniach ako liečebná možnosť, ale s vysokou pravdepodobnosťou málo efektívna až neefektívna.(13)

Účinok lieku závisí od dávky, preto je pri monoterapii potrebné rátať s vyšším percentom nežiaducich účinkov, ak použijeme postup zvyšovania monoterapie do maximálnej dávky. S týmto stavom je spojené riziko hľadania inej monoterapie, ktoré vedie k podobným problémom a k ďalšej kumulácii problémov s nonkomplianciou pacienta.

Zásady použitia kombinácie dvoch a viac antihypertenzív sú založené najmä na týchto dôvodoch:

 • väčšie percento hypertenzikov dosiahne cieľový TK oproti monoterapii,
 • kombinácia antihypertenzív by sa mala použiť hneď, ak potrebujeme znížiť systolický TK o viac ako 20 mmHg a diastolický TK o viac ako 10 mmHg, vzhľadom na cieľové hodnoty,
 • kombinovaním liekov s rôznymi a komplementárnymi mechanizmami účinku sa zvyšuje efektívnosť terapie,
 • od dávky závislé nežiaduce účinky sa redukujú a celková tolerancia liečby sa tým zvýši; kombinovanie liekov s rôznymi miestami účinku zasahuje viacnásobne do patofyziológie hypertenzie,
 • do kombinácie sa nemajú použiť lieky z jednej skupiny (s rovnakým, respektíve príbuzným mechanizmom a miestom pôsobenia),
 • zjednodušením liečebného protokolu a možnosťou flexibilného titrovania dávok jednotlivých antihypertenzív sa zlepšuje adherencia a perzistencia pacienta k liečbe,
 • fixná forma kombinovanej antihypertenznej liečby zvyšuje benefit všetkých spomínaných výhod.

Teoreticky možno do kombinácií použiť všetky typy antihypertenzív. Niektoré kombinácie sú však významne výhodnejšie ako iné, niektoré kombinácie (voľné aj fixné) majú kvalitné údaje medicíny dôkazov (EBM), iným kombináciám medicína dôkazov úplne chýba. Niektoré kombinácie sú zriedkavé, respektíve sa neodporúčajú.(13)

Fixné antihypertenzné liekové dvojkombinácie

Dvojkombinácie (two-drug combinations) antihypertenzných liekov môžu byť výhodné aj na začiatku liečby, najmä u hypertenzikov s vysokým organovaskulárnym rizikom, u ktorých je žiaduca skorá kontrola TK. Kedykoľvek je to možné, malo by sa uprednostniť použitie fixnej kombinácie v jednej tablete, pretože zjednodušenie liečby prináša výhodu lepšej kompliancie.

Pre klinickú prax je v súčasnosti v SR k dispozícii v podstate osem fixných antihypertenzných dvojkombinácií (Tab.1–8);(14,19,26,31) sú zoradené abecedne podľa prvej účinnej látky a pri jednotlivých dvojkombináciách abecedne podľa názvov liekov.(19) Každý liek je uvedený vo všetkých registrovaných dávkovacích kombináciách.(19) Dôkazy sú najmä pre kombinácie ACEI a diuretikum (Tab.1), AT1 blokátor (sartan) a diuretikum (Tab.2), ACEI a kalciový antagonista (Tab.3), AT1 blokátor (sartan) a kalciový antagonista (Tab.4), betablokátor a kalciový antagonista (Tab.5), betablokátor a diuretikum (Tab.6), inhibítor renínu a diuretikum (Tab.7), diuretická dvojkombinácia (Tab.8). Tieto dvojkombinácie možno odporúčať pre prioritné použitie.

Napriek dôkazom o výslednom znížení TK, kombinácia betablokátor s diuretikom podporuje rozvoj diabetu mellitus, a preto by sme sa jej mali vyhnúť, okrem potreby tejto liečby z iných dôvodov. Používanie kombinácie ACEI s AT1 blokátorom (sartanom) sa neodporúča;(1) prináša pochybné zvýšenie prospechu a súčasne významne zvyšuje výskyt nežiaducich účinkov.

Špecifický benefit pre pacientov s chronickou obličkovou chorobou a s proteinúriou (pre lepší antiproteinurický účinok) sa musí ešte potvrdiť v klinických štúdiách zameraných priamo na tieto ciele. Je zrejmé, že pri aktuálnom množstve 154 registrovaných antihypertenzných fixných dvojkombinovaných liekov(19,31) môžu vznikať s vyššou pravdepodobnosťou aj omyly a zlyhávanie farmakoterapie.

Naše orientačné prieskumy a skúsenosti z konzultačnej činnosti pre ÚDZS ukázali v tejto oblasti nedostatočné vedomosti lekárov. Z tabuliek je tiež zrejmé, že vedecké kritériá spĺňa len malá časť dostupných fixných dvojkombinácií. Sú to: perindopril arginín + indapamid (PROGRESS, ADVANCED, HYVET), candesartan + hydrochlórtiazid (SCOPE), losartan + hydrochlórtiazid (LIFE), perindopril arginín + amlodipín (ASCOT), atenolol + chlórtalidón (SHEP). Všetky ostatné dostupné fixné kombinácie sú založené na empirických predpokladoch vhodnosti danej kombinácie a na predpokladoch o skupinových efektoch, čo ale nespĺňa požiadavky EBM.

Treba pripomenúť, že okrem uvedených fixných antihypertenzných dvojkombinácií (Tab.1–8) sú registrované aj ďalšie fixné komplexné liekové dvojkombinácie antihypertenzív s inými liečivami („polypill“) – napríklad s antidyslipidemikmi: perindopril arginín + amlodipín + atorvastatín (Lipertance®) v rôznych dávkových kombináciach účinných látok a i.(19,31,32)

Až u 15–20% hypertenzikov nie je možné dosiahnuť kontrolu TK antihypertenznou dvojkombináciou. Ak je potrebné použiť tri lieky (fixnú antihypertenznú trojkombináciu), registrované sú v SR tieto trojkombinácie: perindopril arginín + indapamid + amlodipín (Triplixam®) v štyroch dávkových kombináciách podľa obsahu jednotlivých účinných látok (5 mg/1,25 mg/5 mg; 5 mg/1,25 mg/10 mg; 10 mg/2,5 mg/5 mg; 10 mg/2,5 mg/10 mg);(17,19,31) perindopril erbumín + amlodipín + indapamid (Co-Amlessa®) v piatich kombináciách podľa dávky účinných látok (2 mg/5 mg/0,624 mg; 4 mg/5 mg/1,25 mg; 4 mg/10 mg/1,25 mg; 8 mg/5 mg/2,5 mg; 8 mg/ 10mg/2,5 mg) a olmesartan + amlodipín + hydrochlórtiazid (Folgan HCT® 20 mg/5 mg/12,5 mg).(19,21,31)

Koncepcia liečby hypertenzie jednou tabletou (single pill treatment) tak nadobudla reálnu podobu. Liečebné postupy v špecifických klinických situáciách (detský vek, staroba, diabetes mellitus, obličková choroba, cerebrovaskulárna choroba, kardiovaskulárna koronárna choroba a srdcové zlyhávanie, fibrilácia predsiení, hypertenzia žien, gravidita, erektilná dysfunkcia atď.) si vyžadujú niektoré špecifické liečebné postupy.(130)

Pri rezistentnej hypertenzii sa používajú aj invazívne radikálne metódy,(20,21) pri sekundárnej hypertenzii je indikovaná kauzálna liečba, pri polymorbidite sa treba vyhýbať polyfarmakoterapii až polypragmázii. Nezabúdajme, že liečime človeka – hypertenzika. Liečba by mala byť individualizovaná, personalizovaná, šitá na mieru (taylored therapy). Eliminácia všetkých pridružených rizikových faktorov organovaskulárnych chorôb patrí medzi hlavné princípy angioprevencie (preventívnej vaskulárnej medicíny).

Nefajčiť! Menej a zdravo jesť! Viac sa pohybovať! – sú tri základné nonfarmakoprofylaktické angioprotektívne piliere (imperatívy) zdravého životného štýlu a prevencie všetkých cievnych chorôb. Antilipidogénna (antidyslipidemická), antitrombotická (artériotromboprofylaktická) a vazoaktívna terapia – sú tri základné farmakoprofylaktické angioprotektívne metódy všetkých organo-vaskulárnych artériových chorôb.

K tomu často v klinickej praxi pribúda problém redukcie reziduálneho organo-vaskulárneho rizika (3r), ktorý si bude vyžadovať aj nové liečebné prístupy – terapeutická zásada 3×3.(814) Minimálnymi cieľmi organovaskuloprotektívnej terapie okrem normotenzie sú normolipidémia, artériotromboprofylaktická angiohemostáza, euglykémia a normohmotnosť. V ostatnom odbornom usmernení MZ SR (1.12.2014),(22) okrem iného, nepochopiteľne úplne chýba zmienka o angiológii/angiológoch pri manažmente artériovej hypertenzie a chýba akákoľvek koncízna zmienka o kombinovanej antihypertenznej terapii tak v textovej, ako aj v prílohovej časti.

Záver

Cievy sú nielen páchateľkami (príčinami), ale aj nástrojmi (prostriedkami) a obeťami (následkami) artériovej hypertenzie a organo-vaskulárnych artériových chorôb. Artériová hypertenzia je najčastejšia cievna choroba zo všetkých cievnych chorôb; je príčinou i následkom funkčného postihnutia (dysfunkcie endotelu) a štruktúrneho vaskulárneho i organovaskulárneho poškodenia (angiovaskulárne, kardiovaskulárne, cerebrovaskulárne, membrovaskulárne, renovaskulárne, genitovaskulárne, splachnikovaskulárne, mezenteriointestinokolonovaskulárne, osteoartromuskulovaskulárne, okulovaskulárne a ďalšie organovaskulárne choroby).

Endotelová dysfunkcia pritom otvára i uzatvára viacnásobný cievny bludný kruh (multicirculus vitiosus vasorum). Výhoda fixných kombinácií je predovšetkým vo väčšej kompliancii, adherencii a perzistencii pacienta v liečbe, a tým aj v lepšej kontrole a prognóze artériovej hypertenzie. Chráňme si efektívne naše cievy! Ochranou ciev chránime všetky naše tkanivá a orgány, vrátane srdca a mozgu.

Klinická a preventívna angiológia/vaskulárna medicína je vo svete najrýchlejšie sa rozvíjajúcou samostatnou špecializáciou internej medicíny (vnútorného lekárstva). Je odbornou i morálnou povinnosťou každého lekára, ktorý sa zaoberá problematikou artériovej hypertenzie, neustále prehodnocovať manažment artériovej hypertenzie na základe nových údajov, založených na medicíne dôkazov (EBM) a uplatňovať ich v každodennej klinickej praxi. Autor dúfa, že predložená práca bude dobrou pomôckou pre všetkých lekárov i farmaceutov v klinickej praxi, ale aj pre hypertenzikov pri (auto)edukácii.


Tabuľka č. 1 – Fixná antihypertenzná dvojkombinácia inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACEI) a diuretikum (zoradené abecedne podľa prvej účinnej látky a pri každej dvojkombinácii abecedne podľa názvu lieku; aktuálne je v SR k dispozícii 37 liekov tejto skupiny).(19,31)
Kombinácia účinných látokNázov lieku
enalapril maleinát + hydrochlórotiazid (HCT)ENAP H (10/ 25 mg)
ENAP HL (10/ 12,5 mg)
fosinopril + HCTMONOZIDE (20 mg/ 12,5 mg)
TEVAFOS (20 mg/ 12,5 mg)
lisinopril + HCTDIROTON PLUS H 10 mg/ 12,5 mg
DIROTON PLUS H 20 mg/ 12,5 mg
IRUZID 10 mg/ 12,5 mg
IRUZID 20 mg/ 12,5 mg
IRUZID 20 mg/ 25mg
SKOPRYL PLUS 20 mg/ 12,5 mg
perindopril arginín
indapamid
NOLIPREL A (2,5 mg/ 0,625 mg)
PROGRESSNOLIPREL FORTE A (5 mg/ 1.25 mg)
ADVANCENOLIPREL BI-FORTE A (10 mg/ 2,5 mg)
HYVETPRESTARIUM COMBI A 5 mg/ 1,25 mg
PRESTARIUM FORTE COMBI A 10 mg/ 2,5 mg
perindopril erbumín
indapamid
PERINDASAN 2 mg/ 0,625 mg
PERINDASAN 4 mg/ 1,25 mg
PERINDOCOMBI 2 mg/ 0.625 mg
PERINDOCOMBI 4 mg/ 1,25 mg
perindopril terc-butylamín + indapamidCO-PRENESSA 2 mg/ 0,625 mg
CO-PRENESSA 4 mg/ 1,25 mg
CO-PRENESSA 8 mg/ 2,5 mg
PERINDOPRIL/INDAPAMID 4 mg/ 1,25 mg
PERINDOSTAD KOMBI 2 mg/ 0,625 mg
PERINDOSTAD KOMBI 4 mg/ 1,25 mg
PRINDEX COMBI 4 mg/ 1,25 mg
quinapril + HCTACCUZIDE 10 (10 mg + 12,5 mg)
ACCUZIDE 20 (20 mg + 12,5 mg)
STADAPRESS 10 mg/ 12,5 mg
STADAPRESS 20 mg/ 12,5 mg
ramipril + HCTAMPRIL HD 5 mg/ 25 mg
AMPRIL HL 2,5 mg/ 12,5 mg
RAMIMED HCT 5 mg/ 25 mg
RAMIPRIL H 2,5 mg/ 12,5 mg
RAMIPRIL H 5 mg/ 25 mg
TRITAZIDE 2,5 mg/ 12,5 mg
TRITAZIDE 5 mg/ 25 mg

Tabuľka č. 2 – Fixná antihypertenzná dvojkombinácia AT1 blokátor (sartan; ARB) a diuretikum (zoradené abecedne podľa prvej účinnej látky a pri každej kombinácii abecedne podľa názvu lieku; aktuálne je v SR 51 liekov tejto skupiny).(19,31)
Kombinácia účinných látokNázov lieku
candesartan cilexetil
+ hydrochlorothiazid
ATACAND PLUS 16 mg/ 12,5 mg
SCOPEATACAND PLUS 32 mg/ 25 mg
CANDEMYL COMBI 16 mg/ 12,5 mg
CANDESARTAN HCT 16 mg/ 12,5 mg
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID 16 mg/ 12,5 mg
CARZAP HCT 16 mg/ 12,5 mg
KARBICOMBI 16 mg/ 12,5 mg
KARBICOMBI 32 mg/ 12,5 mg
KARBICOMBI 32 mg/ 25 mg
STADACAND PLUS 16 mg/ 12,5 mg
eprosartan
+ hydrochlorothiazid
NAVITEN COMBI 600 mg/ 12,5 mg
irbesartan
+ hydrochlorothiazid
CONVERIDE 300 mg/ 12,5 mg
CONVERIDE 300 mg / 25 mg
IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE 300 mg/ 25 mg
IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE 300 mg/ 12,5 mg
IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE 150 mg/ 12,5 mg
losartan + hydrochlorothiazidHYZAAR 100 mg/ 25 mg
LIFEHYZAAR 50 mg/ 12,5
LORISTA H 50 mg/ 12,5 mg
LORISTA H 100 mg/ 25 mg
LOSARTAN/DYDROCHLOROTHIAZID 100 mg/ 15 mg
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID 50 mg/ 12,5 mg
LOSCOMB 50 mg/ 12,5 mg
LOZAP H (50 mg/ 12,5 mg)
olmesartan
+ hydrochlorothiazid
TENSAR PLUS 20mg/ 12,5 mg
telmisartan
+ hydrochlorothiazid
ACTELSAR HCT 80 mg/ 12,5 mg
ACTELSAR HCT 80 mg/ 20 mg
MICARDISPLUS 80 mg/ 12,5 mg
MICARDISPLUS 80 mg/ 25 mg
TELMARK PLUS 80 mg/ 12,5 mg
TELMARK PLUS 80 mg/ 25 mg
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID 80 mg/ 12,5 mg
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID 80 mg/ 25 mg
TELMIZEK COMBI 80 mg/ 12,5 mg
TEZEO HCT 80 mg/ 12,5 mg
TEZEO HCT 80 mg/ 25 mg
TOLUCOMBI 80 mg/ 12,5 mg
TOLUCOMBI 80 mg/ 25 mg
valsartan
+ hydrochlorothiazid
CO-DIOVAN 160 mg/ 12,5 mg
CO-VALSACOR 80 mg/ 12,5 mg
CO-VALSACOR 160 mg/ 12,5 mg
CO-VALSACOR 160 mg/ 25 mg
CO-VALSACOR 320 mg/ 12,5 mg
CO-VALSACOR 320 mg/ 25 mg
VALSARTAN HCT 160 mg/ 12,5
VALSARTAN HCT 160 mg/ 25 mg
VALZAP HCT 160 mg/ 12,5 mg
VALZAP HCT 160 mg/ 25 mg
VASOPENTOL HCT 160 mg/ 12,5 mg
VASOPENTOL HCT 160 mg/ 25 mg
VASOPENTOL HCT 80 mg/ 12,5 mg

Tabuľka č. 3 – Fixná antihypertenzná dvojkombinácia ACEI a kalciové antagonisty (zoradené abecedne podľa prvej účinnej látky a pri každej kombinácii abecedne podľa názvu lieku; aktuálne je v SR 31 + 3 = 34 liekov tejto skupiny).(19,31)
3.1. ACEI + dihydropyridíny:
Kombinácia účinných látokNázov lieku
lisinopril + amplodipinDIRONORM 10 mg/ 5mg
DIRONORM 20 mg/ 5mg
DIRONORM FORTE 20 mg /10 mg
perindopril arginín + amlodipinPRESTANCE 5 mg/ 5 mg
ASCOTPRESTANCE 5 mg/ 10 mg
PRESTANCE 10 mg/ 5 mg
PRESTANCE 10 mg/ 10 mg
perindopril erbumín + amlodipínAMLESSA 4 mg/ 10 mg
AMLESSA 4 mg/ 5 mg
AMLESSA 8 mg/ 10 mg
AMLESSA 8 mg/ 5mg
VIDONORM 4 mg/ 10 mg
VIDONORM 4 mg/ 5 mg
VIDONORM 8 mg/ 10mg
VIDONORM 8 mg/ 5 mg
ramipril + amlodipínAMIRAP 10 mg/ 10 mg
AMIRAP 10 mg/ 5 mg
AMIRAP 5 mg / 10 mg
AMIRAP 5 mg/ 5 mg
EGIRAMLON 10 mg/ 10 mg
EGIRAMLON 10 mg/ 5 mg
EGIRAMLON 5 mg/ 10 mg
EGIRAMLON 5 mg/ 5 mg
RAMIPRIL/AMLODIPIN 10 mg/ 10 mg
RAMIPRIL/AMLODIPIN 10 mg/ 5 mg
RAMIPRIL/AMLODIPIN 5 mg/ 10 mg
RAMIPRIL/AMLODIPIN 5 mg/ 5 mg
RAMOMARK 10 mg/ 10 mg
RAMOMARK 10 mg/ 5mg
RAMOMARK 5 mg/ 10 mg
RAMOMARK 5 mg/ 5 mg
3.2. ACEI + nondihydropyridíny:
Kombinácia účinných látokNázov lieku
trandolapril + verapamilTARKA 180 mg/ 2 mg
TARKA 240 mg/ 2 mg
TARKA 240 mg/ 4 mg

Tabuľka č. 4 – Fixná antihypertenzná dvojkombinácia AT1 blokátor (sartan; ARB) a kalciový antagonista (zoradené abecedne podľa prvej účinnej látky a pri každej kombinácii abecedne podľa názvu lieku; aktuálne je v SR 9 liekov tejto skupiny).(19,31)
Kombinácia účinných látokNázov lieku
losartan + amlodipínTENLORIS 100 mg/ 10 mg
TENLORIS 100 mg/ 5mg
TENLORIS 50 mg/ 10 mg
TENLORIS 50 mg/ 5 mg
olmesartan + amlodipinFOLGAN 40 mg/ 10 mg
telmisartan + amlodipinTWYNSTA 80 mg/ 5 mg
TWYNSTA 80 mg/ 10 mg
valsartan + amlodipínEXFORGE 160 mg / 5mg
EXFORGE 80 mg/ 5 mg

Tabuľka č. 5 – Fixná antihypertenzná dvojkombinácia betablokátor a kalciový antagonista (zoradené abecedne podľa názvu lieku; aktuálne je v SR 9 liekov tejto skupiny).(19,31)
Kombinácia účinných látokNázov lieku
bisoprolol + amlodipinBIGITAL 5 mg/ 5 mg
BIGITAL 10 mg/ 5mg
BIGITAL 5 mg/ 10 mg
CONCOR COMBI 5 mg/ 5 mg
CONCOR COMBI 10 mg/ 5mg
CONCOR COMBI 5 mg/ 10 mg
SOBYCOMBI 5 mg/ 5mg
SOBYCOMBI 10 mg/ 5mg
SOBYCOMBI 5 mg/ 10 mg

Tabuľka č. 6 – Fixná antihypertenzná dvojkombinácia betablokátor a diuretikum (zoradené abecedne podľa prvej účinnej látky a pri každej kombinácii abecedne podľa názvu lieku; aktuálne je v SR 8 liekov tejto skupiny).(19,31)
Kombinácia účinných
látok
Názov lieku
atenolol + chlórtalidonTENORETIC (100 mg/ 25 mg)
SHEP
bisoprolol fumarát
+ hydrochlórotiazid
BISOMYL COMBI 2,5 mg/ 6,25 mg
BISOMYL COMBI
5 mg/ 6,25 mg
BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZID
5 mg/ 12,5 mg
LODOZ 2,5 mg/ 6,25 mg
LODOZ 5 mg/ 6,25 mg
LODOZ 10 mg/ 6,25 mg
nebivolol
+ hydrochlórotiazid
NEBILET HCTZ (5 mg/ 12,5 mg)

Tabuľka č. 7 – Fixná antihypertenzná dvojkombinácia inhibítor renínu a diuretikum (aktuálne sú v SR 3 lieky tejto skupiny).(19,31)
Kombinácia účinných látokNázov lieku
aliskirén + hydrochlorothiazidRASILEZ HCT 150 mg/ 12,5 mg
RASILEZ HCT 300 mg/ 12,5 mg
RASILEZ HCT 300 mg/ 25 mg

Tabuľka č. 8 – Fixná antihypertenzná dvojkombinácia diuretík (zoradené abecedne podľa prvej účinnej látky a pri jednotlivej kombinácii abecedne podľa názvu lieku; aktuálne sú v SR 3 lieky tejto skupiny).(19,31)
Kombinácia účinných látokNázov lieku
hydrochlórotiazid + amiloridMODURETIC (5 mg/ 50mg)
RHEFLUIN (5,68 mg/ 50 mg)
chlórtalidon + amiloridAMICLOTON (2,5 mg/ 25 mg)

Autor nemá potenciálny konflikt záujmov.

Článok v PDF

Referencie:
 1. Williams B • Mancia G • Spiering W • et al.
  2018 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC).

  Eur Heart J 2018; 39 (33): 3021 – 3104. doi: 10.1093/eurheart/ehy339
  Zobraziť článok      Článok v PDF      Študovňa Google

 2. Whelton PK • Carey RM • Aronow WS • et al.
  2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines.
  Hypertension 2018; 71 (6): e13 – e115. https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000065
  Zobraziť článok      Článok v PDF   •   Študovňa Google

 3. Kjeldsen S • Feldman RD • Lisheng L • Mourad J-J • En-Chiang C • Zhang W • Wu Z • Li W • Williams B.
  Updated National and International Hypertension Guidelines: A Review of Current Recommendations.
  Drugs 2014; 74 (17): 2033–2051.
  Zobraziť článok   •  Článok v PDF  •  Študovňa Google

 4. Li Q • Youn J-Y • Cai H.
  Mechanisms and consequences of endothelial nitric oxide synthase dysfunction in hypertension.
  J Hypertens 2015; 33 (6): 1128–1136.
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF   •   Študovňa Google

 5. O’Brien E • Parati G • Stergiou G • et al.
  European Society of Hypertension Position Paper on Ambulatory Blood Pressure Monitoring.
  J Hypertens 2013; 31 (9): 1731–1768.
  Zobraziť článok   •  Študovňa Google

 6. Westerhof N • Westerhof BE.
  A review of methods to determine the functional arterial parameters stiffness and resistance.
  J Hypertens 2013; 31 (9): 1769–1775.
  Zobraziť článok   •   Študovňa Google

 7. Uhlig K • Patel K • Ip S • et al.
  Self-Measured Blood Pressure Monitoring in the Management of Hypertension: A Systematic Review and Meta-analysis.
  Ann Intern Med 2013; 159 (3): 185–194.
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF      Študovňa Google

 8. Gavorník P • Dukát A • Gašpar Ľ • et al
  Odporúčania Sekcie angiológov SLK pre manažment artériovej hypertenzie (2011). Cievy – páchateľky, nástroje i obete artériovej hypertenzie (cievnej choroby cievnych chorôb).
  Ateroskleróza 2011; 15 (1-2): 79–84.
  Študovňa Google

 9. Gavorník P.
  Artériová hypertenzia: Cievy – páchateľky, nástroje i obete artériovej hypertenzie. Odporúčania podľa Sekcie angiológov SLK pre manažment artériovej hypertenzie.
  I-med 2012; 2: 1–38. Prístupné na http://www. i-med.sk/internistické disciplíny/angiológia. ISSN 1338-4392.
  Študovňa Google

 10. Gavorník P • Dukát A • Gašpar Ľ • et al.
  Ambulantné monitorovanie krvného tlaku a končatinovocievna artériová choroba.
  Ateroskleróza 2014; 18 (1-2): 389–400.
  Študovňa Google

 11. Gavorník P • Dukát A • Gašpar Ľ.
  Akútne a chronické aortové choroby hrudníkovej a brušnej aorty u dospelých. Odporúčania Angiologickej sekcie Slovenskej lekárskej komory pre klasifikácia a diagnózu chorôb aorty.
  Vnitř Lék 2015; 61 (1): 72–80.
  Článok v PDF    Študovňa Google

 12. Gavorník P.
  Angiológia 2 pre všeobecných lekárov – Arteriológia.
  Dr. Josef Raabe. Bratislava 2014: 174. ISBN 978-80-8140-168-8.
  Študovňa Google

 13. Dukát A • Mistríková L • Baláž D • et al.
  Izolovaná nočná hypertenzia – nová klinická jednotka, ktorá bola izolovaná z ambulantných monitorovaní krvného tlaku.
  Interní medicina pro praxi 2014; 16 (4): 141–144.
  Zobraziť článok     Článok v PDF      Študovňa Google

 14. Gavorník P • Dukát A • Gašpar Ľ • et al.
  Fixné kombinácie vo farmakoterapii artériovej hypertenzie v Slovenskej republike.
  Súč klin prax 2013; 1: 4–10.
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF

 15. Yusuf S • Rangarajan S • Teo K • et al.
  for the PURE Investigators. Cardiovascular Risk and Events in 17 Low-, Middle-, and High-Income Countries.
  N Engl J Med 2014; 371 (9): 818–827. DOI: 10.1056/NEJMoa1311890
  Zobraziť článok      Článok v PDF   •   Študovňa Google

 16. Moran AE • Odden MC • Thanataveerat A • et al.
  Cost-Effectiveness of Hypertension Therapy According to 2014 Guidelines.
  N Engl J Med 2015; 372 (5): 447–455. Correction: N Engl J Med 2015; 372 (17): 1677.
  Zobraziť článok      Článok v PDF      Študovňa Google

 17. Tóth K.
  PIANIST Investigators. Antihypertensive efficacy of triple- combination Perindopril- Indapamide plus Amlodipine in high-risk hypertensives: results of the PIANIST study.
  Am J Cardiovasc Drugs 2014; 14 (2): 137–145. doi: 10.1007/ s40256- 014-0067- 2. Erratum in Am J Cardiovasc Drugs 2014; 14 (3): 239.
  Zobraziť článok   •    Študovňa Google

 18. Kotsis V • Nilsson P • Grassi G • Mancia G • Redon J • Luft F • et al.
  on behalf of the Working Group on Obesity, Diabetes, the High Risk Patient, European Society of Hypertension. Consensus Document. New developments in the pathogenesis of obesity-induced hypertension.
  J Hypertens 2015; 33 (8): 1499–1508. doi: 10.1097/HJH.0000000000000645.
  Zobraziť článok   •   Študovňa Google

 19. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
  Kategorizácia liekov. Zoznam kategorizovaných liekov.
  Prístupné na: http://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/; 21.7.2018
  Zobraziť článok

 20. Glicklich D • Frishman WH.
  Drug Therapy of Apparent Treatment-Resistant Hypertension: Focus on Mineralocorticoid Receptor Antagonists.
  Drugs 2015; 75 (5): 473–485.
  Zobraziť článok   •   Študovňa Google

 21. Poulter NR • Prabhakaran D • Caulfield M.
  Hypertension.
  Lancet 2015; 386 (9995): 801–812.
  Zobraziť článok

 22. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s artériovou hypertenziou.
  Vestník MZ SR 2014; 33; čiastka 45-60; dňa 1.12.2014; číslo Z52182-2014-IZP: 258-293.
  Článok v PDF

 23. Filipová S • Dukát A • Foltán V • Gajdošík J • Jonáš P.
  Štandardný diagnostický a terapeutický postup. Odborné odporúčania pre klinickú prax. 59. Metodický list racionálnej farmakoterapie. Artériová hypertenzia.
  Vyd. Herba, ročník 17, 1-3/2014:1-16.
  Článok v PDF

 24. Filipová S.
  Stratégia kombinovanej antihypertenzívnej liečby.
  Cardiology Lett 2015; 24 (4): 230–237.
  Článok v PDF   •   Študovňa Google

 25. Gavorník P • Dukát A • Gašpar Ľ • et al.
  Artériová hypertenzia – viacnásobný cievny bludný kruh.
  Vnitř Lék 2015; 61 (Suppl 5): 25–34.
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF   •   Študovňa Google

 26. Gavorník P.
  Fixné antihypertenzné liekové kombinácie vo farmakoterapii artériovej hypertenzie kategorizované v SR v roku 2015.
  Medikom/Medinews 2015; 5 (3): 12–16.
  Článok v PDF

 27. Bundy JD • Li C • Stuchik P • et al.
  Systolic blood pressure reduction and risk of cardiovascular disease and mortality: a systematic review and network meta-analysis.
  JAMA Cardiol 2017; doi: 10.101/jamacardio.2017.1421.
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF   •   Študovňa Google

 28. Yancy CW • Bonw RO.
  New blood pressure – lowering targets – finding clarity. Editorial.
  JAMA Cardiol 2017; doi: 10.1001/jamacardio.2017.1422.
  Zobraziť článok   •  Študovňa Google

 29. Dukát A.
  Ako je to vlastne s potrebou dosahovania cieľových hodnôt krvného tlaku pri antihypertenzívnej liečbe v primárnej i sekundárnej prevencii v súčasnosti?Čo môžeme očakávať v kombinovanej antihypertenzívnej a hypolipidemickej liečbe u pacientov s artériovou hypertenziou v budúcnosti?
  Interná Med 2016;16 (5): 195–197.
  Zobraziť článok

 30. Dukát A.
  K optimálnym hodnotám krvného tlaku u pacientov s hypertenziou.
  Interná Med 2017; 17 (6): 269.
  Zobraziť článok

 31. Štátny ústav pre kontrolu liekov (ŠÚKL).
  Vyhľadávanie v databáze registrovaných liekov.
  Prístupné na: http://www.sukl.sk/sk/databazy-a-servis/databazy/vyhladavanie-v-databaze-registrovanych-liekov?page_id=242. 21.7.2018

 32. Bertrand ME • Vlachopoulos C • Mourad JJ.
  Triple combination therapy for global cardiovascular risk: atorvastatin, perindopril, and amlodipine.
  Am J Cardiovasc Drugs 2016; 16 (4): 241 – 253.
  Zobraziť článok   •  Študovňa Google


Odborné články sú určené pre odborníkov z oblasti zdravotníctva a farmakológie. Zaregistrujte sa na stránke Lekárskych novín, alebo požiadajte o prístup na developer@lekarskenoviny.sk, a získajte prístup k odborným článkom zdarma.

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.