Dodržiavanie hygieny rúk v prevencii nozokomiálnych infekcií v intenzívnej medicíne

INFEKTOLÓGIA
September 2018 / str. 17–19 / Ročník I.

doc. RNDr. Soňa Hlinková, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku

Abstrakt
Nozokomiálne infekcie spôsobujú závažné komplikácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, preto je nevyhnutné dodržiavať opatrenia na ich prevenciu. Za jedno z najdôležitejších opatrení sa považuje dodržiavanie hygieny rúk. Pri dôkladnom dodržiavaní hygieny rúk zdravotníckymi pracovníkmi je možné výrazne ovplyvniť výskyt nozokomiálnych infekcií. Cieľom prospektívnej štúdie bolo zistiť úroveň dodržiavania hygieny rúk na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny, zistiť dodržiavanie hygieny rúk podľa profesie a pohlavia. Úroveň celkového dodržiavania hygieny rúk v mesiaci január 2014 na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení predstavovala 31%. Dodržiavanie hygieny rúk podľa profesií bolo najlepšie pri profesii iný zdravotnícky pracovník, podľa pohlavia to bolo mužské pohlavie. 

Kľúčové slová:
Hygiena rúk. Dodržiavanie hygieny rúk. Nozokomiálna infekcia.

Abstrakt
Nosocomial infections cause serious complication in providing health care, so it is necessary to follow the rules to prevent these infections. Hand hygiene is considered to be one of the most important interventions. Compliance with hand hygiene by health professionals can significantly reduce the rate of nosocomial infections. The aim of this study was to determine the compliance with hand hygiene practice among health care professionals according to their profession and gender at Clinic of Anaesthesiology – Resuscitation and Intensive Medicine. The level of total compliance with hand hygiene was 31% in January 2014. According to the profession, the best results were observed in the group – other healthcare worker. According to the gender, the best results occurred in the group – male.

Key words:
Hand hygiene. Compliance with hand hygiene. Nosocomial infection.


Úvod

Hygiena rúk je najjednoduchšie, najefektívnejšie a ekonomicky najlacnejšie opatrenie na prevenciu nozokomiálnych infekcii.(4) Rukami zdravotníckych pracovníkov sa prenáša viac ako 60% nozokomiálnych infekcií (NI).(1) V štúdii, kde bolo pozorované zlepšenie dodržiavania hygieny rúk z 48% na 66% sa znížil výskyt nozokomiálnych infekcií o 40%.(2)

Tento fakt poukazuje na to, že dôsledná hygiena rúk má nezastupiteľné miesto a nespochybniteľný význam v boji proti nozokomiálnym infekciám, ktoré dlhodobo predstavujú závažný problém. Podľa WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) sú NI celosvetovo jednou z desiatich vedúcich príčin úmrtí v nemocniciach.(3) Negatívne dopady nozokomiálnych infekcií od nárastu chorobnosti a úmrtnosti až po nárast nákladov na liečbu sú všeobecne známe.

Napriek nespočetnému množstvu poznatkov, dôkazov a informácií o tom, aké je potrebné zvýšiť dodržiavanie hygieny rúk, dodržiavanie hygieny rúk v praxi stále nie je na požadovanej úrovni. Keďže v mnohých zdravotníckych zariadeniach nemáme relevantné informácie o dodržiavaní hygieny rúk, rozhodli sme sa vykonať štúdiu s cieľom zistiť mieru dodržiavania hygieny rúk. Zamerali sme sa na Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny, pretože oddelenia intenzívnej starostlivosti patria z hľadiska NI k najrizikovejším oddeleniam. Na základne zistených výsledkov boli navrhnuté jednotlivé odporúčania na zlepšenie dodržiavania hygieny rúk za účelom zníženia výskytu NI.

Metódy

Na získavanie údajov o hygiene rúk sme použili metódu, ktorú využíva Medzinárodné konzorcium na kontrolu nozokomiálnych infekcií INICC (International Nosocomial Infection Control Consortium) na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Údaje boli získané prospektívne, pozorovaním na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP FN v Ružomberku.

Pozorovanie prebiehalo počas jedného kalendárneho mesiaca, konkrétne mesiaca január 2014. Pozorovanie sme realizovali počas pracovných dní, každý týždeň sledovanie prebiehalo jeden deň. Každé pozorovanie trvalo približne hodinu a v daný deň boli vykonané tri pozorovania a to konkrétne ráno (v čase 6.00–12.00), poobede (v čase 12.00–18.00) a večer (v čase 18.00–24.00). Objektmi pozorovania boli všetci zdravotnícki pracovníci v profesii lekár, sestra a iný zdravotnícky pracovník, ktorí poskytovali zdravotnícku starostlivosť.

Pracovníci boli informovaní o tom, že na danom oddelení prebieha pozorovanie zamerané na dodržiavanie hygieny rúk, ale nebol im známy ani deň ani čas, kedy bude pozorovanie prebiehať. Hodnotené boli všetky interakcie medzi zdravotníckym personálom a pacientom, ktoré predstavovali momenty, kedy bola hygiena rúk nevyhnutná.

Posudzovali sme päť momentov dodržiavania HR stanovených WHO: pred kontaktom s pacientom, pred aseptickými výkonmi, po expozícii s rizikovými telesnými tekutinami, po kontakte s pacientom, po kontakte s prostredím pacienta. Na záver sme údaje získané pozorovaním a zaznamenané do formulárov zapísali do online systému INICC, ktorý nám údaje vyhodnotil.

Výsledky pozorovania

Celkovo bolo počas celého pozorovania sledovaných 214 momentov, kedy bolo potrebné vykonať hygienu rúk. Štúdie sa zúčastnilo 10 žien (1 lekárka, 8 sestier a 1 sanitárka) a 6 zdravotníckych pracovníkov mužského pohlavia (3 lekári, 2 sestry, 1 sanitár). Počas mesiaca január 2014 bolo celkové dodržiavanie hygieny rúk 31% (Graf 1), z čoho vyplýva, že z celkového počtu 214 príležitostí na vykonanie hygieny rúk bola dodržaná hygiena rúk len v 67 prípadoch.


Graf 1 – Celkové dodržiavanie hygieny rúk za mesiac január 2014.

Dodržiavanie hygieny rúk sme analyzovali aj z hľadiska profesií. Posudzované boli profesie lekár, sestra a iný zdravotnícky pracovník. Najviac dodržiavali hygienu rúk iní zdravotnícki pracovníci, konkrétne 44%, kde ku kontaktu s pacientom prišlo len v 9 prípadoch a v 4 prípadoch bola prevedená hygiena rúk. O niečo nižšie bolo dodržiavanie u sestier (31%), sestry mali 177 príležitostí a hygiena rúk bola vykonaná v 55 príležitostiach. Najnižšie čísla prezentovala profesia lekár (28%) (Graf 2), kde mali lekári v 28 prípadoch vykonať hygienu rúk, pričom bola vykonaná len v 8 prípadoch.


Graf 2 – Dodržiavanie hygieny rúk rozdelené podľa profesií za mesiac
január 2014.

Pri hodnotení dodržiavania hygieny rúk podľa pohlavia sme dospeli k nasledujúcim výsledkom (Graf 3). Počas mesiaca január 2014 bolo pozorované lepšie dodržiavanie HR medzi zdravotníckymi pracovníkmi mužského pohlavia, konkrétne 35% (zo 46 momentov bola hygiena dodržaná v 16 prípadoch) a 30% u ženského pohlavia (168 celkový počet príležitostí, kde HR bola vykonaná v 50 prípadoch).


Graf 3 – Dodržiavanie hygieny rúk podľa pohlaví za mesiac január 2014.

Z uskutočnených pozorovaní sme dospeli k výsledku, že celkové dodržiavanie hygieny rúk v priebehu mesiaca január 2014 na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny predstavuje 31%. Mnohé štúdie, ktoré sa zaoberali dodržiavaním hygieny rúk zistili, že dodržiavanie hygieny rúk sa pohybuje v priemere okolo 50%.(2,3,4) Štúdie prebiehajúce v rokoch 1981 až 1999 zaznamenali úroveň dodržiavania hygieny rúk od 16% do 81%,(5) ďalšia štúdia v roku 2008 zistila 37–38% dodržiavanie hygieny rúk.(6)

Požadovaná úroveň dodržiavania HR by mala byť minimálne nad 70%. Najlepšie výsledky dodržiavania hygieny rúk boli pozorované pri profesii iný zdravotnícky pracovník (44%). Títo pracovníci prichádzali do priameho kontaktu s pacientom minimálne. Dodržiavanie hygieny rúk u sestier bolo 31% a u lekárov 28%. Najnižšia úroveň dodržiavania HR bola pri profesii lekár, čo sa zhoduje s tvrdením, že povolanie lekár, patrí k rizikovým faktorom pre nedodržanie hygieny rúk (WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care, World Health Organization 2009; Huggonnet and Pittet, 2000).

V štúdii, ktorú realizoval Squires a kol. v rokoch 2004–2006 bolo dodržiavanie hygieny rúk medzi lekármi na úrovni 14–17%. Vhodnými opatreniami sa im do roku 2011 podarilo zvýšiť úroveň dodržiavania HR medzi lekármi až na 65–69%.(3) Naše výsledky sa nezhodujú so štúdiou Rosenthal a kol., kde bolo najvyššie dodržiavanie zaznamenané medzi sestrami, ale jednotné sú pri profesii lekár, kde táto štúdia taktiež zaznamenala najnižšie dodržiavanie hygieny rúk.(7)

Čo sa týka pohlavia, mužské pohlavie pre nedodržanie hygieny rúk viaceré štúdie zaraďujú medzi rizikový faktor.(5,6) Dodržiavanie HR v našej štúdii u mužov predstavovalo 35% a u žien 30%. Teda výsledky našej štúdie sa nezhodujú so závermi viacerých autorov, že dodržiavanie HR je nižšie u mužského pohlavia.(5,6)

Záver

Hygiena rúk ako niekoľko jednoduchých krokov zabezpečujúcich zníženie kontaminácie rúk nebezpečnými patogénmi, vyvolávajúcimi nozokomiálne infekcie, má nesmierny význam.(4) V prvom rade spočíva v zabránení prenosu patogénnych mikroorganizmov na pacienta. Okrem toho dôsledné dodržiavanie hygieny rúk prináša zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, s čím súvisí znížený výskyt nozokomiálnych infekcií, kratšia hospitalizácia, eliminácia nežiaducich dôsledkov, nižšie náklady potrebné na poskytnutie liečby, v neposlednom rade aj vyšší pocit bezpečnosti pacienta v danom zdravotníckom zariadení a následne aj lepšie hodnotenie od pacientov.

Článok v PDF   •   Abstrakt   •   Scopus   •   PubMed   •   Študovňa Google


Referencie:
 1. Podstatová R.
  Hygiena a epidemiologie pro ambulantní praxi.

  Praha: Maxdorf Jessenius, 2010. 141 s. ISBN 978- 80-7345-212-4.
  Článok v PDF

 2. Kampf G • Löffler H • Gastmeier P.
  Hand hygiene for the prevention of nosocomial infections.
  Deutsches Ärzteblatt International. October 2009, vol.106, p. 649-655. ISSN 1866-0452.
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF  •   Študovňa Google

 3. Squires J.E • et al.
  Improving physician hand hygiene compliance using behavioural theories: a study protocol.
  Implementation Science. 2013
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF  •   Študovňa Google

 4. Pittet D.
  Improving compliance with hand hygiene in hospitals.

  Infection Control and Hospital Epidemiology. 2000. vol. 21, no.6, p. 381-386. ISSN 1559-6834.
  Článok v PDF  •   Študovňa Google

 5. Hugonnet S • Pittet D.
  Hand hygiene – beliefs or science?
  Clinical Microbiology and Infection Diseases, vol. 6, no.7, p. 348-354. ISSN 1469-0691.
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF  •   Študovňa Google

 6. Allegranzi B • Pittet D.
  Role of hand hygiene in healthcare-associated infection prevention.
  Journal of Hospital Infection. 2009. p. 305-315. ISSN 0195-6701.
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF  •   Študovňa Google

 7. Rosenthal V.D • et al.
  Impact of the International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) Multidimensional Hand Hygiene Approach over 13 years in 51 cities of 19 Limited-Resource Countries from Latin America, Asia, the Middle East, and Europa.

  Infection Control and Hospital Epidemiology. 2013 vol. 34, no. 4. ISSN 1559-6834.
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF  •   Študovňa Google

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Odborné články sú určené pre odborníkov z oblasti zdravotníctva a farmakológie. Zaregistrujte sa na stránke Lekárskych novín, alebo požiadajte o prístup na developer@lekarskenoviny.sk, a získajte prístup k odborným článkom zdarma.

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.