V prípade trestného konania oslovte advokáta už na začiatku

Trestné konanie môže vzhľadom na svoju povahu predstavovať pre jeho účastníkov mimoriadne stresujúci proces. Proces trestného konania sa riadi prísnymi pravidlami, ktoré upravujú presné postupy, ako aj práva a povinnosti účastníkov takéhoto konania.

Lekári sú subjektom, ktorý je v rámci výkonu svojej činnosti často v trestnom zákone postihovaný prísnejšou trestnou sadzbou za porušenie povinností pri plnení svojich úloh v rámci zamestnania. Advokát je osobou, ktorú by mali lekári kontaktovať ešte predtým, ako sa dostavia na výsluch pred orgán činný v trestnom konaní v pozícii podozrivého. Prečo je to dôležité a aké následky s tým môžu byť spojené si priblížime v nasledujúcich riadkoch.

Primárnou úlohou trestného práva je poskytovať ochranu spoločenským záujmom, ktoré nájdeme vymedzené v Trestnom zákone. Jedným z najpodstatnejších spoločenských záujmov je nepochybne ochrana života a zdravia. To, že ide o jeden z najpodstatnejších záujmov podčiarkuje aj skutočnosť, že v rámci členenia trestného zákona zákonodarca ako prvé vymedzil trestné činy proti životu a zdraviu.

Porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania

Lekári sú subjektom, ktorého hlavný predmet vykonávanej činnosti je orientovaný práve na tento chránený spoločenský záujem – život a zdravie. To vytvára prienik v tom, že lekári v rámci výkonu svojho zamestnania môžu byť často zo strany pacientov konfrontovaní s tým, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti si nesplnili svoje povinnosti, ktoré im ukladá zákon. Takéto konfrontácie často končia tým, že pacienti podávajú na zdravotnícke zariadenia, respektíve na konkrétnych lekárov trestné oznámenia. Ak sa v rámci trestného konania preukáže, že lekár porušil dôležitú povinnosť vyplývajúcu zo zamestnania, môže to v terminológii trestného práva znamenať naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov závažnejším spôsobom konania, za čo samozrejme zákon ukladá prísnejšie sankcie. Závažnejší spôsob konania podľa Trestného zákona je: „porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie alebo uloženej mu podľa zákona“.

Strata bezúhonnosti

Prísnejšia sankcia nie je jedinou záležitosťou, ktorej by sa lekári v rámci trestného konania mali obávať. V prípade, ak je lekár v trestnom konaní právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov, ktorý je možné zaradiť do niektorej zo skupín uvedených nižšie, stráca bezúhonnosť. Strata bezúhonnosti znamená, že lekár tak nespĺňa dôležitú podmienku na výkon zdravotníckeho povolania a Slovenská lekárska komora je mu v takomto prípade povinná zrušiť registráciu.

Za bezúhonného sa považuje lekár, ak nebol právoplatne odsúdený za:

  • obzvlášť závažný trestný čin (trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov),
  • trestný čin proti ľudskej dôstojnosti, trestný čin v súvislosti s detskou pornografiou, trestný čin obchodovania s ľuďmi alebo trestný čin zverenia dieťaťa do moci iného,
  • trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania alebo trestný čin nepriamej korupcie,
  • úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.

Lekár, ktorý za takýchto okolností stratil registráciu, bude môcť byť zapísaný do registra lekárskou komorou až po tom, čo nadobudne bezúhonnosť opätovne. Opätovné získanie bezúhonnosti je závislé od toho, aký trest bol lekárovi uložený v rámci trestného konania. Ak lekár napríklad dostane trest zákazu činnosti, bezúhonnosť nadobudne až po jeho vykonaní.

Ak ale lekárovi je uložený trest odňatia slobody, bezúhonnosť získa až pomocou zahladenia odsúdenia súdom po uplynutí nasledujúcich lehôt:

  • desať rokov, ak bude lekár odsúdený na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
  • päť rokov, ak bude lekár odsúdený na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
  • tri roky, ak bude lekár odsúdený na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.
Vyhľadajte pomoc advokáta

Trestné konanie je prísne regulovaný proces, keďže v rámci neho môže dochádzať k zásahu do základných práv a slobôd jednotlivcov (napríklad uložené tresty). Trestné konanie je rozdelené do viacerých štádií, ktoré na seba vzájomne nadväzujú. Dôležité je podotknúť, že každé štádium je dôležitým pre ďalší vývoj trestného konania. Z tohto dôvodu netreba brať na ľahkú váhu a podceniť ani jedno z nich, a to ani štádium pred samotným začatím trestného stíhania.

Výpoveď v postavení podozrivého

Kontaktovať advokáta by ste mali ihneď po tom, čo vás polícia chce vypočuť ohľadom okolností, ako osobu, ktorá na základe trestného oznámenia alebo iného podnetu mala spáchať trestný čin. Keďže ide o štádium pred začatím trestného stíhania, polícia potrebuje zistiť dôležité skutočnosti, aby v lehote do 30 dní od prijatia trestného oznámenia rozhodla, či v danej veci začne trestné stíhanie.

Kľúčovým je, že v danej chvíli vystupujete ako podozrivý, teda v právnom postavení svedka, kedy máte povinnosť vypovedať a právo odoprieť vypovedať máte len v prípade, ak by ste takouto výpoveďou spôsobili nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, alebo svojmu príbuznému v priamom rade, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by ste právom pociťovali ako vlastnú ujmu.

Práve v tomto štádiu máte právo na právnu pomoc advokáta. Advokát v danom prípade vie najlepšie zhodnotiť, aký postup je vhodné zvoliť a ktoré skutočnosti sú pre danú vec tými najpodstatnejšími. Taktiež advokát vám poskytne ochranu vašich práv, ktoré sú vám garantované právom, ale hlavne dohliadne na dodržiavanie zákonného postupu orgánov činných v trestnom konaní.

Začatie trestného stíhania

Druhá fáza začatia trestného konania znamená, že polícia dôjde k záverom, že je na základe zistených skutočností dôvod na začatie trestného stíhania, o čom vydá uznesenie. V danej fáze polícia hľadá a skúma získané dôkazy, ktoré sú pre prípad dôležité (môže to byť aj vaša výpoveď pred začatím trestného stíhania).


Povinnosti ambulancie súvisiace s odpadmi

Produkovanie odpadov je bežným sprievodným javom pri výkone mnohých činností. Výnimkou nie sú ani samotné ambulancie, ktoré pri svojej každodennej činnosti okrem bežných odpadov produkujú aj také odpady, ktoré sú zo zákona kvalifikované ako nebezpečné.

Čítajte ďalej…


Sťažnosť voči vzneseniu obvinenia

Treťou fázou je samotné vznesenie obvinenia voči konkrétnej osobe, ktoré je podložené tým, že polícia došla k záverom, ktoré nasvedčujú, že daný skutok mala spáchať konkrétna osoba. V tejto fáze ste už v postavení obvineného. Samotné uznesenie o vznesení obvinenia musí spĺňať mnohé zákonné požiadavky, ako aj dodržanie procesného postupu.

Dôležité je, že voči danému uzneseniu o vznesení obvinenia voči vašej osobe je možné podať sťažnosť do troch pracovných dní od oznámenia uznesenia.

Nedodržanie tejto lehoty by znamenalo dôvod na to, aby jej nebolo vyhovené. Váš advokát, keďže je oboznámený s danou vecou vie, čo má tvoriť predmet sťažnosti, ako aj skutočnosť, že je s prípadom oboznámený od začiatku znamená, že vie upozorniť prostredníctvom sťažnosti na možné porušenie vašich práv, ako aj nedodržania zákonných postupov orgánov činných v trestnom konaní.

Ak tejto sťažnosti nevyhovie policajt, ktorý uznesenie o vznesení vydal, bude o nej rozhodovať dozorujúci prokurátor.

Prípravné konanie ako kľúčová časť

Tieto fázy je možné zahrnúť pod pojem prípravné konanie, ktoré je kľúčovým pre ďalší vývoj trestného konania. Advokát vám poskytne všetky informácie o vašich právach, ako aj dohliadne na prípadné procesné pochybenia orgánov činných v trestnom konaní. Z tohto dôvodu neváhajte nad jeho oslovením o pomoc, keďže trestné právo vám dáva širokú škálu obranných prostriedkov, ktoré vďaka efektívnej spolupráci s advokátom dokážete využiť.


JUDr. Ivan Humeník, PhD.


Mgr. Ján Pavlík


h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.

FOTO:
Business photo created by ijeab – www.freepik.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *