Ošetrenie pacienta s DM v praxi odborného pedikéra-podológa

DIABETOLÓGIA
Apríl 2019 / str. 18–21 / Ročník II.

Zuzana Mayer (Myšíková Černá)
Odborný pedikér–podológ, lektor

Podológia ako študijný odbor na Slovensku do dnešného dňa neexistuje, ale označujú sa tak odborní pracovníci s pracovným zameraním na zdravotné ošetrenie nechtov nôh a chodidiel, ktorí sa z vlastnej iniciatívy vzdelávajú a zúčastňujú seminárov, prednášok či školení podľa vlastného uváženia a rozširujú či dopĺňajú si svoje poznatky. Podológ-odborný pedikér ako pracovník bez medicínskeho/lekárskeho vzdelania nestanovuje diagnózu a ani nepredpisuje recepty či poukazy. Pri tomto druhu práce je vhodné mať úzku medziodborovú spoluprácu s diabetológom, kardiológom, dietológom, angiológom, chirurgom, kožným lekárom, ortopédom, fyzioterapeutom. Vytvoriť ale takú úzku spoluprácu je dosť náročné priam až nemožné.

Rozdiel medzi pedikérom a pedikérom-podológom

Individuálny prístup ku klientovi
Práca odborného pedikéra-podológa nespočíva iba v samotnom ošetrení chodidiel, ale hlavne v edukácii, motivácii a inštruktáži klienta. Samotné ošetrenie prebieha v piatich fázach (podľa Zuzany Mayer):

  • V prvej fáze vykonávame tzv. vizuálne vyšetrenie, kedy sledujeme chôdzu a pohyb klienta, odľahčené a zaťažené partie.
  • V druhej fáze hodnotíme stav obuvi, opotrebovanie podrážky, podľa čoho sú jasné určité znaky nesprávneho nášľapu či odrazu pri chôdzi. Počas vyzúvania sledujeme výber ponožiek klienta.
  • Tretia fáza ošetrenia je informatívna, kedy formou otázok zisťujeme anamnézu klienta a zaujímame sa o jeho životný štýl – t.j. druh práce, koníčky, športové aktivity – všetky položené otázky smerujú k získavaniu čo najviac informácií o používaní a zaťažení chodidla. Pokiaľ zakladáme kartu klienta, zapisujeme si aj kontakt na ošetrujúceho diabetológa.
  • Štvrtá fáza je fáza samotného ošetrenia. Ošetrenie chodidiel prebieha výlučne na sucho, teda bez úvodného kúpeľa nôh. Chodidlá prechádzajú dezinfekciou (dezinfekčný gél/dezinfekčný sprej určený na pokožku). Opracovanie chodidiel sa vykonáva za pomoci vysokootáčkového podologického prístroja s diamantovými alebo tvrdokovovými frézami. Všetky použité nástroje sú vysterilizované a na každého klienta sa používa jedna sada. Počas ošetrenia sa používa len jednorazový papierový materiál (obrúsky, buničitá vata, gáza, dentálne valčeky, tampóny atď.).
  • Piata, záverečná fáza celkového ošetrenia v našej praxi je Edukácia, motivácia a inštruktáž.
5 najčastejších problémov chodidla v praxi

Opakovane a denne sa stretávame s piatimi najčastejšími defektmi na chodidle:

  • Zarastajúci necht.
  • Chýbajúca časť nechtovej platničky.
  • Praskliny – ragády.
  • Mykotické ochorenie nechtových platničiek a chodidla.
  • Výskyt kurieho oka či bradavice.
Neinvazívne ošetrenie zarastajúcich nechtov

Zarastené a zarastajúce nechtové platničky či už z dôvodu nesprávneho strihania, narušenia nechtového koreňa, napr. počas turistiky, pri úraze, po zakopnutí či zdeformovaní, riešime aplikáciou individuálnej drôtenej špony, ktorá sa vyrába a tvaruje priamo na mieste z dentálneho drôtu 0,4 alebo 0,5 mm – výber závisí od hrúbky nechtovej platničky a miery poškodenia. Špona sa uchytáva malými háčikmi po okrajoch nechtovej platničky a následne sa fixuje protetickým lepidlom.

Dĺžka terapie je závislá od miery a druhu poškodenia nechtovej platničky. Úspešnosť terapie je 90%. V prípade potreby spolupracujeme hlavne s chirurgom pre prípad nutnosti vykonania čiastočnej ablácie alebo vykonania steru pri výskyte granulózneho tkaniva. Pri ktoromkoľvek ošetrení kladieme dôraz na stanovenie si spoločného cieľa s klientom s tým, že väčšiu zodpovednosť preberá samotný klient. Každé ošetrenie prináša okamžitú úľavu, ale terapia pokračuje aj v domácom prostredí. Preto veľký dotaz kladieme práve na edukáciu. V prípade, že klient nami stanovené pravidlá neakceptuje, nemôžeme zaručiť úspešnosť.

Chýbajúca časť nechtovej platničky

Pri chýbajúcej časti nechtovej platničky z dôvodu úrazu, prípadne zúženia voľného priestoru v oblasti nechtových valov po ablácií, vytvárame náhradu nechtovej platničky, tzv. funkčnú protetiku. Protetická náhrada sa robí z materiálu, ktorý je veľmi podobný zubným preparátom. Takúto protézu nosí klient buď dlhodobo – ak rast nechtovej platničky je už úplne pozastavený, alebo sa obmieňa podľa rastu a zmeny smeru nechtovej platničky.

Ragády

U prasklín, ktoré sú veľmi hlboké a klient je pacientom s DM, žiadame urobiť ster a práve tu nechávame prvotné ošetrenie, prípadne nasadenie liečby na chirurgovi. Ak je rana čistá, opracujeme ju za pomoci brúsnych klobúčikov, aplikujeme masť s obsahom Urea (10–27%), urobíme fóliový zábal a miesto výskytu odľahčíme haplou.

Takýto zábal si klient následne robí v domácom prostredí denne a v priebehu 14–21 dní sa dostaví na opätovné ošetrenie a odstránenie hyperkeratóz. Po úplnom vyliečení a uzavretí praskliny starostlivosť prechádza hlavne do rúk klienta. Prejde edukáciou a poučením ako správne aplikovať produkty na chodidlo a ako ošetrovať pokožku nôh. V prípade záujmu je zaradený do databázy a chodí na kompletné ošetrenia v dojednaných intervaloch.

Mykotické ochorenia

Ako sme už uviedli, odborník bez lekárskeho vzdelania nemôže stanovovať diagnózu. Formy mykotických ochorení sú nám však veľmi známe, a preto pri výskyte takého ochorenia posielame klienta na ster ku kožnému lekárovi. Pri ľahšej forme, napr. mykotického ochorenia medziprstového priestoru, podáme klientovi informácie o možnosti zakúpiť si voľne predajný liek či masť v lekárni. Rovnako odovzdávame informácie o zabezpečení domáceho priestoru tak, aby nedošlo k šíreniu ochorenia medzi rodinnými príslušníkmi. Mykotické nechty v našej praxi bežne ošetrujeme a vykonávame ich úpravu.

Kurie oko verzus bradavica

Pri deformácií chodidiel sú kurie oká bežným javom na miestach, kde je pokožka chodidla vystavená neustálemu tlaku topánky. Kurie oko sa dá jednoducho odstrániť krúžkovým nožom, ale riešime aj dôvod jeho opakovaného vzniku. Pri pravidelnom opracúvaní miesta výskytu hyperkeratózy a kurieho oka sa táto tvorba eliminuje, ale je vhodné, aby napr. pri padnutej priečnej klenbe bola upravená vložka do topánky, prípadne aby klient začal nosiť korekčný prvok.

Pokiaľ ide o výskyt bradavice na chodidle, naša hranica končí pri opracovaní a odstránení hyperkeratózy, ktorá sa na bradavici nachádza. Následne klient prechádza do starostlivosti kožného lekára, ktorý určí spôsob jej odstránenia či už formou vypálenia dusíkom alebo aplikáciou roztoku.

Záverečná fáza celkového ošetrenia v našej praxi je Edukácia, motivácia a inštruktáž. Opäť apelujeme na spoločne stanovený cieľ, ktorým je zvýšenie komfortu chôdze. Práca odborného pedikéra je náročná fyzicky, psychicky, ale aj finančne. Podľa živnostenského zákona sa táto činnosť nijako neodlišuje a spadá pod „pedikúru“. V skutočnosti dnes natrafíme na suchú pedikúru, ktorá je označovaná aj ako prístrojová pedikúra alebo medicinálna pedikúra.

Práve pomenovanie „medicinálna“ je veľmi chúlostivé, pretože sa tak označujú aj prevádzky, kde pracovník vykonávajúci službu starostlivosti o ľudské telo prešiel jedným 3-týždňovým akreditovaným kurzom Ministerstva školstva. Ďalšia kapitola je pedikúra estetická a pedikúra so zameraním na zdravotné ošetrenie chodidiel. Je preto vhodné, aby sa klient vopred informoval skôr, ako si sadne do kresla, akú v skutočnosti pracovník pedikúru vykonáva a či je pre jeho chodidlá vhodná. Cena bežného ošetrenia sa pohybuje v rozmedzí 20–25 eur, pričom platba je realizovaná v plnej výške. Odborný pedikér nemá možnosť spolupráce so zdravotnou poisťovňou.

Na základe nedostatku informovanosti v starostlivosti o chodidlá bol v roku 2015 spustený projekt Zdravá noha. Cieľom projektu bolo šírenie osvety formou edukačných besied a odborného poradenstva v oblasti starostlivosti o ľudské chodidlo, pod vedením odborných pedikérov a špecializovaných odborníkov so zameraním na zdravotné ošetrenie nechtov nôh a plosky chodidla. Odvtedy sa konalo už približne 40 vzdelávacích akcií a edukačných besied na celom území Slovenka. V roku 2017 boli vybrané edukačné besedy podporované spoločnosťou Woerwag Pharma SK.


Obrázok 1 – Kazuistika 1 – a) pred ošetrením, b) ošetrenie, osadenie špony, c) kontrola po 21 dňoch.
Obrázok 2 – Kazuistika 2 – a) nechtová platnička pred ošetrením, b) opracovaná platnička, c) aplikácia nechtovej protetiky.
Obrázok 3 – Kazuistika 3 – a,b) aplikácia masti s obsahom 10% Urea, c) fóliový zábal.
Obrázok 4 – Kazuistika 4 – a) narušená integrita kože – pred ošetrením, b) miesto po ošetrení, c) aplikácia aply na odľahčenie miesta výskytu defektu, d) úprava vložky v topánke na odľahčenie časti chodidla s defektom.
Obrázok 5 – Kazuistika 5 – veľmi časté mykotické ochorenie v medzi prstovom priestore.
Obrázok 7 – Kurie oko – výskyt v priestore medzi prstami s neustále vyvýjaným tlakom.
Obrázok 6 – Kazuistika 6 – a) mykotické ochorenie v podnechtovej časti, b) ošetrenie nechtovej platničky a osadenie individuálnej špony, c) výsledok po 10-tich mesiacoch pri pravidelnom ošetrovaní v 4-týždňových intervaloch.
Článok v PDF


Odborné články sú určené pre odborníkov z oblasti zdravotníctva a farmakológie. Zaregistrujte sa na stránke Lekárskych novín, alebo požiadajte o prístup na developer@lekarskenoviny.sk, a získajte prístup k odborným článkom zdarma.

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.