Imunoterapia pri karcinóme pľúc

ONKOLÓGIA – HEMATOLÓGIA
December 2020 / str. 1419 / Ročník I.

doc. MUDr. Peter Beržinec CSc., FCCP
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra

Úvod

Chemoterapia pri pokročilom karcinóme pľúc (t. j. pri metastázovanom nádore alebo pri nádore lokálne pokročilom do tej miery, že je vylúčená možnosť kuratívnej rádioterapie alebo resekcie) zlepšila kvalitu života a predĺžila prežitie chorých. Začiatkom 21. storočia však vývoj chemoterapie dosiahol plató. Mediány celkového prežitia s najmodernejšími chemoterapeutikami nedosiahli v kľúčovej štúdii ani desať mesiacov.(1)

Pokroky v molekulovej biológii a rozsiahly laboratórny a klinický výskum priniesli nakoniec očakávanú zmenu. Pre časť pacientov sa pokročilý karcinóm pľúc stal chronickým ochorením, dlhodobo liečiteľným. Prvá skupina liekov, ktorá viedla k tomuto úspechu, boli cielené lieky. Aktuálne možnosti cielenej liečby pri karcinóme pľúc boli témou nedávneho článku v prílohe Onkológia Lekárskych novín.(2) V tomto článku je pohľad na druhú skupinu liekov, ktorá radikálne zmenila vyhliadky chorých s pokročilým karcinómom pľúc – na imunoterapiu.

Čo je imunoterapia pri karcinóme pľúc?

Imunoterapia je podľa definície US NCI (National Cancer Institute) typ liečby ktorá používa substancie na stimulovanie alebo potlačenie imunitného systému s cieľom zdolať nádorové ochorenia, infekcie alebo iné ochorenia. Niektoré typy imunoterapie sú cielené iba na určité bunky imunitného systému, iné ovplyvňujú imunitný systém vo všeobecnosti.(3)

Možnosti imunoterapie (IT) skúmané pri karcinóme pľúc zahŕňajú monoklonové protilátky, inhibítory kontrotrolných bodov imunity (CPI – checkpoint inhibitors), terapeutické vakcíny a adoptívnu bunkovú terapiu. V klinickej praxi sa v súčasnosti široko uplatňujú CPI vo forme monoklonových protilátok, inhibítorov PD-1 (proteín 1 programovanej bunkovej smrti – programmed death protein 1) a PD-L1 (PD-ligand 1) a mimo EU aj CTLA-4 (antigén A4 cytotoxických T-lymfocytov – cytotoxic T-lymphocyte associated antigen 4). Kým vakcíny stimulujú špecifickú imunitnú odpoveď proti nádorovým antigénom, inhibítory imunitných kontrolných bodov, zjednodušene, odstraňujú „brzdu“ v T-bunkami sprostredkovanej imunitnej odpovedi.

Registrované imunoterapeutiká pri karcinóme pľúc

Prvé registrácie v súčasnosti používaných CPI pri karcinóme pľúc regulačnými úradmi v EÚ prebehli v rokoch 2015–2018, s určitým oneskorením po schválení v USA (Tab. 1).


Tabuľka 1 – Prvé schválenia imunoterapeutík (CPI) pri pokročilom NSCLC.
CPINivolumabPembrolizumabAtezolizumabDurvalumab*
FDAMarec 2015Október 2015Október 2016Február 2018
EMA/ECMáj/júl 2015Jún/júl 2016Júl/sept. 2017Júl/sept. 2018
* Pri lokálne pokročilom, neresekovateľnom NSCLC po chemo-rádioterapii.

Nivolumab a pembrolizumab sú PD-1 blokátory, atezolizumab a durvalumab sú blokátory PD-L1. Nivolumab, pembrolizumab a atezolizumab boli schválené regulačnými úradmi v USA aj v EÚ najprv po zlyhaní chemoterapie, t. j. v 2. (až 3.) línii liečby. Schválenie pembrolizumabu a durvalumabu bolo podmienené pozitivitou biomarkeru – expresiou PD-L1 nádorovými bunkami najmenej v 1% pri imunohistochemickom vyšetrení nádorovej vzorky.

Pre nivolumabe a atezolizumabe stanovenie PD-L1 expresie nebolo podmienkou. Vo všeobecnosti však platí, že čím vyššia expresia PD-L1 tým lepšia šanca na liečebnú odpoveď. Žiaľ, slabou stránkou tohto biomarkeru je skutočnosť, že na liečbu s CPI môžu odpovedať aj nádory bez expresie PD-L1 a na druhej strane nemusia odpovedať ani všetky nádory s vysokou expresiou PD-L1. Napriek tomu je expresia PD-L1 najlepší biomarker, ktorý máme k dispozícii. Hľadanie ďalších a lepších je predmetom intenzívneho výskumu.

Výsledky liečby s CPI v 2. línii pokročilého NSCLC

Dizajn štúdií vedúcich k registrácii nivolumabu, pembrolizumabu a atezolizumabu bol podobný a vždy šlo o porovnanie oproti docetaxelu. Primárnym cieľom bolo predĺženie celkového prežitia (OS). Hlavné výsledky sú zhrnuté v tabuľke 2.


Tabuľka 2 – Výsledky štúdií fázy III s imunoterapiou CPI v 2. línii liečby pokročilého NSCLC.
CPINivolumabPembrolizumabAtezolizumabDurvalumab*
FDAMarec 2015Október 2015Október 2016Február 2018
EMA/ECMáj/júl 2015Jún/júl 2016Júl/sept. 2017Júl/sept. 2018
OS – celkové prežitie
1 výsledky pri dávke pembrolizumabu registrovanej EMA
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
NSCLC – nemalobunkový karcinóm pľúc
SQLC – skvamózny NSCLC
non-SQLC – neskvamózny NSCLC

Imunoterapia mala v každej štúdii menej nežiaducich účinkov ako chemoterapia a prerušenie liečby bolo potrebné maximálne u 8% pacientov pri CPI oproti 18% pri chemoterapii.(410) Analýzy kvality života súvisiacej so zdravím (HRQOL) boli priaznivejšie pre imunoterapiu.(1113)

Zaujímavým poznatkom z týchto štúdií je však priepastný rozdiel medzi dobou do progresie ochorenia (PFS), ktorá sa v mediáne nijako zvlášť významne nelíšila medzi imunoterapiou a chemoterapiou oproti výraznému zlepšeniu celkového prežitia (OS) v študijných ramenách s imunoterapiou. Pacienti liečení imunoterapiou mali pri ďalších líniách liečby lepšiu odpoveď na liečbu a dlhšie prežitie ako pacienti, ktorí boli liečení bez imunoterapie(14) (Obr. 1). Táto skutočnosť poukazuje na dosiahnutie postterapeutického efektu – svätého grálu pre všetky onkologické lieky.


Obrázok 1 – Neobyčajne výrazná odpoveď na liečbu chemoterapiou vinorelbínom u pacienta s progresiou NSCLC po operácii, po chemoterapii a po progresii na imunoterapii s CPI.

A. Pred podaním vinorelbínu.

B. Po 2 cykloch liečby.


V priebehu posledných rokov však klinické štúdie FIII (fázy III) ukázali lepšie výsledky imunoterapie pri použití v prvej línii liečby než v 2. (alebo 3.) a viedli k rozšíreniu indikácií schválených v EÚ pre pembrolizumab a atezolizumab v monoterapii alebo v kombinácii s chemoterapiou.

Imunoterapia v 1. línii liečby pokročilého NSCLC

Prehľad klinických štúdií FIII s imunoterapiou CPI s alebo bez kombinácie s chemoterapiou a dosiahnuté celkové prežívanie je v Tabuľke 3.


Tabuľka 3 – Klinické štúdie fázy III, ktoré zahŕňali imunoterapiu v prvej línii liečby NSCLC. (Nasser JCN, et al. Pharmaceuticals 2020, 13, 373; doi:10.3390/ph13110373, cit. 15).
Šúdia (cit.)Typ NSCLCPD-L1Rameno 1, OS medián
(mesiace)
Rameno 2, OS medián
(mesiace)
HR
KEYNOTE 024SQ 18%
Non SQ 82%
≥50%Pembro
26,3
Chemo na báze Pl
13,4
0,62
KEYNOTE 042SQ 38%
Non SQ 62%
≥1%Pembro
16,7
Chemo na báze Pl
12,1
0,81
KEYNOTE 189Non SQPembro + Pmtx + Pl
22
Chemo Pmtx + Pl
10,7
0,56
KEYNOTE 407SQPembro + PC, nPC
15,9
Chemo PC, nPC
11,3
0,64
CHECKMATE 227SQ 28%
Non SQ 72%

≥1%
<1%
Nivo + Ipi
17,1
17,2
Chemo Pl + Gem/Pmtx
14,9
12,2
0,79
0,62
CHECKMATE 9LASQ
a Non SQ
Nivo+Ipi + Pl + Pmtx/P
15,6
Chemo Pl + /Pmtx/P
10,9
0,66
IMpower 110SQ 25%
Non SQ 75%
≥50%Atezo
20,2
Chemo Pl + G/Pmtx
13,1
0,59
IMpower 130Non SQAtezo + nPC
18,6
Chemo nPC
13,9
0,79
IMpower 150Non-SQAtezo + Bvc + PC
19,8
Chemo PC + Bvc
14,9
0,76
SQ – skvamózny
Non SQ – neskvamózny
Pembro – pembrolizumab
Nivo – nivolumab
Ipi – ipilimumab
Atezo – atezolizumab
Pl – platina (cis alebo karbo)
Pmtx – pemetrexed
PC – paklitaxel, karboplatina
nPC – nabPC
Gem – gemcitabín
Bvc – bevacizumab
Poznámka: Kombinácia nivolumabu s ipilimumabom prípadne s chemoterapiou (v štúdiách CHECKMATE 227 a 9LA) nie je schválená v EÚ.


Imunoterapia s CPI samotná výrazne zlepšuje výsledky liečby oproti kombinovanej chemoterapii pri NSCLC s vysokou expresiou biomarkeru PD-L1, vrátane miery odpovedí na liečbu, PFS, OS. Pembrolizumab je možné použiť aj pri nádoroch s nízkou expresiou PD-L1, ale platí (aj keď nie vždy) už spomenutá skutočnosť, že čím vyššia expresia PD-L1 tým lepšie výsledky liečby.

Imunoterapia s CPI v kombinácii s chemoterapiou má potenciál prekonať výsledky monoterapie s CPI, hlavne v skupinách pacientov s expresiou PD-L1 menej ako 50% a jej pridanie k CPI u pacientov s vysokou expresiou PD-L1 je kontroverznou témou. V štúdii KEYNOTE 189 pridanie pembrolizumabu ku chemoterapii pri neskvamóznom NSCLC prinieslo výrazné zlepšenie PFS a OS aj v skupine s PD-L1 TPS (tumorové proporčné skóre) <1%: medián OS 17,2 mes. vs 10,2 mes., HR: 0,52. V skupine s expresiou PD-L1 TPS ≥50% medián OS: 27,7 mes. (95%CI: 20,4 – neudané), vs. 10,1 mes. HR = 0,59.(16)

Monoterapia s CPI je bezpečnejšia ako chemoterapia (aj keď lekári musia poznať a zvládnuť imunoterapiou podmienené nežiadúce účinky liečby – najčastejšie ide o poruchy štítnej žľazy ľahkého stupňa, ale je možná široká škála iných, našťastie zriedkavých a zriedkavo závažných špecifických nežiaducich účinkov) a samozrejme, monoterapia s CPI má menej nežiaducich účinkov ako kombinácia CPI a chemoterapie. Napriek tomu, sledovanie kvality života podporovalo kombinácie CPI a chemoterapie oproti samotnej chemoterapii.(17) Odpovede na liečbu, mediány PFS, OS nás, samozrejme, zaujímajú, ale v skutočnosti to, o čo hráme s imunoterapiou CPI je veľkosť časti pacientov „na chvoste“ kriviek prežívania, t. j. percento dlhodobo prežívajúcich.

Je šanca na vyliečenie s CPI pri metastázovanom NSCLC?

Údaje o dlhodobom prežití (5 rokov a viac) zo štúdií fázy III pri použití nivolumabu v 2. línii liečby pri pokročilom NSCLC boli publikované v roku 2019. Celkové prežitie 5 rokov bolo v študijnom ramene s nivolumabom 13%, v ramene s chemoterapiou 3%.(18) Očakávania od imunoterapie v 1. línii sú väčšie. Na Kongrese ESMO (Európskej onkologickej spoločnosti) 2020 boli publikované prvé údaje o prežití 5 rokov zo štúdie FIII s CPI v 1. línii liečby. V štúdii KEYNOTE 024 u pacientov s metastázovaným NSCLC a s vysokou expresiou PD-L1 TPS 50% a viac, bolo dosiahnuté prežitie 5 rokov u 31,9% pacientov liečených v študijnom ramene s pembrolizumabom v monoterapii a u 16,3% pacientov, ktorí boli liečení v ramene s kombinovanou chemoterapiou – Obr. 2.(19)


Obrázok 2 – KEYNOTE-024: celkové prežitie (OS) Upravené podľa Brahmer JR, et al. ESMO 2020.(19)
N v riziku
154121106897873666254512000
15110880614844353328261330
NUdalosti
N (%)
HR
(95% CI)
Pembrolizumab154103 (66,9)0,62 (0,48–0,81)
Chemotherapy*151123 (81,5)


Po progresii na chemoterapii 66% pacientov dostalo imunoterapiu s CPI. Miera prežitia 5 rokov v KEYNOTE-024 je podobná ako v štúdii FI KEYNOTE-001, kde bola 23,2% pri použití pembrolizumabu v 1. línii a 15,5% pri jeho použití po inej predchádzajúcej liečbe.(20) Štúdie kombinácií imuno-chemoterapií zatiaľ nemali dostatočné obdobia sledovania na určenie prežitia 5 rokov.

Svoju prednášku s diskusiou štúdie KEYNOTE-024 nazval Prof. Herbst z Yale Cancer Center, New Haven „Can Immunotherapy Cure Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer?“ (Môže imunoterapia vyliečiť metastázovaný nemalobunkový karcinóm pľúc?) a v závere odpovedal: „Time will tell“ (Čas ukáže).(21) Akokoľvek, výsledky štúdie KEYNOTE-024 už náznak odpovede obsahujú a s veľkým záujmom očakávame výsledky 5-ročného (a dlhšieho) prežitia pri kombináciách imuno-chemoterapie a imunoterapie-imunoterapie.

Imunoterapia v udržiavacej liečbe po chemo-rádioterapii pri NSCLC

Okrem presunu imunoterapie do prvej línie liečby pri pokročilom NSCLC, je v klinickom výskume široko skúmaný aj jej presun do včasnejších štádií ochorenia. Heroldom je tu štúdia PACIFIC.(22) V tejto štúdii FIII pridanie durvalumabu oproti placebu po chemo-rádioterapii NSCLC počas jedného roku, zlepšilo prežitie bez progresie ochorenia (PFS) v mediáne z 5,6 na 17,2 mesiaca a OS v mediáne z 29,1 na 47,5 mesiaca. Prežitie 4 rokov bez progresie ochorenia bolo zlepšené z 19,5% na 35,3%.(22)

Imunoterapia pri malobunkovom karcinóme pľúc

Vzhľadom na menší výskyt malobunkového karcinómu pľúc (SCLC), asi 15% pľúcnych nádorov, výskum imunoterapie pri tomto ochorení zaostáva za nemalobunkovým karcinómom pľúc. Zatiaľ bolo v EÚ na základe dvoch štúdií FIII schválené pridanie atezolizumabu alebo durvalumabu ku štandardnej prvolíniovej liečbe etopozid + platinový derivát (karboplatina alebo cisplatina) pri extenzívnom malobunkovom karcinóme pľúc.(23,24) V obidvoch štúdiach bolo zlepšené celkové prežitie pri použití kombinácie CPI a chemoterapie (Tab. 4).

V štúdii s durvalumabom pridanie ďalšieho CPI tremelimumabu (CTLA4 inhibítoru) ku durvalumabu a chemoterapii neprinieslo zlepšenie výsledkov v miere, ktorá by umožňovala registráciu liečby.(24,26) V štúdii s atezolizumabom bolo zlepšené aj PFS, v štúdii s durvalumabom bolo zlepšenie naznačené. Pridanie atezolizumabu alebo durvalumabu k chemoterapii platina + etopozid nezvýšilo mieru toxicít stupňa III–IV (vo všetkých ramenách týchto dvoch štúdií medzi 62% až 68%) a v oboch štúdiach udržalo alebo zlepšilo parametre kvality života.(27,28)


Tabuľka 4 – Imunoterapia ako súčasť prvolíniovej liečby extenzívneho malobunkového karcinómu pľúc – celkové prežitie (OS).
Štúdia (cit.)TerapiaOS 18 mes.OS mediánHR
IMPower 130 (25)Atezolizumab + CE
Placebo + CE
34%
21%
12,3
10,3
0,76*
CASPIAN (26)Durvalumab + PE
Tremelimumab
Durvalumab + PE
PE

34%
25%
10,4
12,9
10,5
0,82
0,75**
CE – karboplatina, etopozid
PE – platina (cisplatina alebo karboplatina), etopozid
*p<0,05
**p<0,01

Záver

Imunoterapia, podobne ako cielená liečba, zmenila osud časti pacientov s pokročilým karcinómom pľúc. Výrazne prispieva ku zmene pokročilého karcinómu pľúc na chronické ochorenie. Ako jediný liek, (nielen) v hrudníkovej onkológii, má postterapeutický efekt a zdá sa, že aj terapeutický efekt aj pri metastázovaných ochoreniach. Či je to však naozaj tak, ukáže čas, resp. najbližšie roky, kedy očakávame publikovanie ďalších výsledkov dlhodobého sledovania z klinických štúdií fázy III.

Článok v PDF

Referencie:
 1. Schiller JH • Harrington D • Belani CP • et al.
  Comparison of four chemotherapy regimens for advanced non-small-cell lung cancer.
  N Engl J Med. 2002; 346(2): 92–8
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF  •   Študovňa Google

 2. Beržinec P.
  Cielená liečba pri karcinóme pľúc.
  Lekárske noviny. 2020; 3(1) príloha Onkológia: 3–6.
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF

   

   

 3. National Cancer Institute.
  NCI Dictionary of Cancer Terms.
  Immunotherapy.
  Zobraziť článok

   

   

 4. Brahmer J • Reckamp KL • Baas P • et al.
  Nivolumab versus Docetaxel in Advanced Squamous-Cell Non-Small-Cell Lung Cancer.
  N Engl J Med. 2015; 373(2): 123–135.
  Zobraziť článok    Článok v PDF    Študovňa Google

   

   

 5. Horn L • Spigel DR • Vokes EE • et al.
  Nivolumab versus docetaxel in previously treated patients with advanced non-small-cell lung cancer: two-year outcomes from two randomized, open-label, phase III trials (CheckMate 017 and CheckMate 057).
  J Clin Oncol 2017; 35(35): 3924–3933.
  Zobraziť článok    Článok v PDF   Študovňa Google
 6. Borghaei H • Paz-Ares L • Horn L • et al.
  Nivolumab versus Docetaxel in Advanced Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer.
  N Engl J Med. 2015; 373(17): 1627–1639.
  Zobraziť článok    Článok v PDF  •   Študovňa Google
 7. Herbst RS • Baas P • Kim DW • et al.
  Pembrolizumab versus docetaxel for previously treated, PD-L1- positive, advanced non–small-cell lung cancer (KEYNOTE-010): a randomised controlled trial.
  Lancet. 2016; 387(10027): 1540–1550.
  Zobraziť článok     Študovňa Google
 8. Herbst RS • Garon EB • Kim DW • et al.
  Long-Term Outcomes and Retreatment Among Patients With Previously Treated, Programmed Death-Ligand 1‒Positive, Advanced Non‒Small-Cell Lung Cancer in the KEYNOTE-010 Study
  J Clin Oncol. 2020; 38(14): 1580–1590.
  Zobraziť článok     Študovňa Google
 9. Rittmeyer A • Barlesi F • Waterkamp D • et al.
  Atezolizumab versus docetaxel in patients with previously treated non–small-cell lung cancer (OAK): a phase 3, open-label, multicentre randomised controlled trial.
  Lancet. 2017; 389(10066): 255–265.
  Zobraziť článok   •   Študovňa Google
 10. Satouchi M Fehrenbacher L • CoboL M • et al.
  Long-Term Survival in Atezolizumab-Treated Patients with 2L+ NSCLC from Ph III Randomized OAK Study.
  J Thorac Oncol. 2017. 12(11): suppl. S1794.
  Zobraziť článok  •  Študovňa Google

   

   

 11. Reck M • Taylor F • Penrod JR et al.
  Impact of Nivolumab versus Docetaxel on Health-Related Quality of Life and Symptoms in Patients with Advanced Squamous Non-Small Cell Lung Cancer: Results from the CheckMate 017 Study.
  J Thorac Oncol. 2018; 13(2): 194–204.
  Zobraziť článok  •  Článok v PDF    Študovňa Google
 12. Barlesi F • Garon EB • Kim DW • et al.
  Health-Related Quality of Life in KEYNOTE-010: A Phase II/III Study of Pembrolizumab Versus Docetaxel in Patients With Previously Treated Advanced, Programmed Death Ligand 1-Expressing NSCLC.
  J Thorac Oncol. 2019; 14(5): 793–801.
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF  •   Študovňa Google
 13. Bordoni R • Ciardiello F • von Pawel J • et al.
  Patient-Reported Outcomes in OAK: A Phase III Study of Atezolizumab Versus Docetaxel in Advanced Non-Small-cell Lung Cancer.
  Clin Lung Cancer. 2018; 19(5): 441–449.
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF  •   Študovňa Google
 14. Beržinec P.
  Postterapeutický efekt imunoterapie pri karcinóme pľuc.
  Lung Cancer News, Slovak edition. 2018; 2(3): 4–7.

   

   

 15. Nasser NJ • Gorenberg M • Agbarya A.
  First line Immunotherapy for Non-Small Cell Lung Cancer.
  Pharmaceuticals (Basel). Published online 2020 Nov 8. doi: 10.3390/ph13110373.
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF  •   Študovňa Google
 16. Rodriguez-Abreu D • Powell SF • Hochmair M • et al.
  Final analysis of KEYNOTE-189: Pemetrexed-platinum chemotherapy (chemo) with or without pembrolizumab (pembro) in patients (pts) with previously untreated metastatic nonsquamous non-small cell lung cancer (NSCLC).
  ASCO Meeting 2020, A9582. ASCO Meeting Library. https://meetinglibrary.asco.org/record/187345/abstract. cit. 18.12.2020
  Zobraziť článok     Študovňa Google
 17. Garassino MC • Gadgeel S • Esteban E • et al.
  Patient-reported outcomes following pembrolizumab or placebo plus pemetrexed and platinum in patients with previously untreated, metastatic, non-squamous non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-189): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial.
  Lancet Oncol. 2020; 21(3): 387–397.
  Zobraziť článok     Študovňa Google
 18. Gettinger S • Borghaei H • Brahmer J • et al.
  Five-Year Outcomes From the Randomized, Phase 3 Trials CheckMate 017/057: Nivolumab vs Docetaxel in Previously Treated NSCLC.
  J Thorac Oncol. 2020, 14(10S): 244–245.
  Článok v PDF  •   Študovňa Google
 19. Brahmer JR • Rodríguez-Abreu D • Robinson AG • et al.
  KEYNOTE-024 5-Year OS Update: First-Line Pembrolizumab vs Platinum-Based Chemotherapy in Patients with Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer and PD-L1 Tumor Proportion Score ≥50%.
  ESMO 2020, LBA51. https://oncologypro.esmo.org/meeting-resources/esmo-virtual-congress-2020. Cit. 18.12.2020.
  Článok v PDF  •   Študovňa Google
 20. Garon EB • Hellmann MD • Rizvi NA • et al.
  Five-Year Overall Survival for Patients With Advanced Non‒Small-Cell Lung Cancer Treated With Pembrolizumab: Results From the Phase I KEYNOTE-001 Study.
  J Clin Oncol. 2019 Oct 1; 37(28):2518–2527.
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF  •   Študovňa Google
 21. Herbst RS. (Invited discussant).
  Can Immunotherapy Cure Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer?
  ESMO 2020. https://oncologypro.esmo.org/meeting-resources/esmo-virtual-congress-2020. Cit. 18.12.2020.
  Zobraziť článok

   

   

 22. Faivre-Finn C • Vicente D • Kurata T • et al.
  Durvalumab after chemoradiotherapy in stage III NSCLC: 4-year survival update from the phase III PACIFIC trial.
  ESMO 2020, LBA 49. https://oncologypro.esmo.org/meeting-resources/esmo-virtual-congress-2020.
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF  •   Študovňa Google

 23. Horn L • Mansfield AS • Szczęsna A • et al.
  First-Line Atezolizumab plus Chemotherapy in Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer.
  N Engl J Med. 2018; 379(23): 2220–2229.
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF  •   Študovňa Google

 24. Paz-Ares L • Dvorkin M • Chen Y • et al.
  Durvalumab plus platinum-etoposide versus platinum-etoposide in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial.
  Lancet. 2019; 394(10212): 1929–1939.
  Zobraziť článok   •   Študovňa Google

 25. Reck M • Liu SV • Mansfield AS • et al.
  IMpower133: Updated overall survival (OS) analysis of first-line (1L) atezolizumab (atezo) + carboplatin + etoposide in extensive-stage SCLC (ES-SCLC).
  ESMO 2019. A2374. Cit. 18.12.2020.
  Zobraziť článok   •    Študovňa Google

 26. Paz-Ares LG • Dvorkin M • Chen Y • et al.
  Durvalumab ± tremelimumab + platinum-etoposide in first-line extensive-stage SCLC (ES-SCLC): Updated results from the phase III CASPIAN study.
  J Clin Oncol 2020; 38(suppl 15):9002a.
  Zobraziť článok    Študovňa Google

 27. Goldman JW • Garassino MC • Chen Y • et al.
  Patient-reported outcomes with first-line durvalumab plus platinum-etoposide versus platinum-etoposide in extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): a randomized, controlled, open-label, phase III study.
  Lung Cancer. 2020 Nov;149:46–52.
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF  •   Študovňa Google

 28. Mansfield AS • Każarnowicz A • Karaseva N • et al.
  Safety and patient-reported outcomes of atezolizumab, carboplatin, and etoposide in extensive-stage small-cell lung cancer (IMpower133): a randomized phase I/III trial.
  Ann Oncol. 2020; 31(2): 310–317.
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF  •   Študovňa Google
FOTO:
Obrázok od Wilfried Pohnke z Pixabay


Odborné články sú určené pre odborníkov z oblasti zdravotníctva a farmakológie. Zaregistrujte sa na stránke Lekárskych novín, alebo požiadajte o prístup na developer@lekarskenoviny.sk, a získajte prístup k odborným článkom zdarma.

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.