Zamestnávatelia žiadajú zrušiť pandemickú komisiu

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) žiadajú vládu SR, aby zmenila systém riadenia protipandemických opatrení. Pandemická komisia je podľa zamestnávateľov stelesnením neefektívneho manažovania krízy a má na svedomí viaceré vážne zlyhania. Podľa firiem by hlavným poradným orgánom mal byť rekonštruovaný Ústredný krízový štáb.

Vláda SR v uplynulých dňoch opätovne predĺžila núdzový stav na odporúčanie Pandemickej komisie. Nedostatočné odôvodnenie tohto odporúčania, iba veľmi všeobecným odkazom na možné problémy zdravotníctva však považujú zamestnávatelia za neprijateľné. Núdzový stav je v čase mieru najvážnejší možný zásah do základných práv a slobôd, garantovaných Ústavou.  Nemá a nesmie sa preto vyhlásiť „len tak pre istotu“. Núdzový stav môže byť vyhlásený až po vyčerpaní všetkých iných možností, keď náhlu katastrofu nie je možné nijako inak odvrátiť.

Zamestnávatelia pripomínajú, že núdzový stav je na Slovensku vyhlásený nepretržite, už od 1. októbra 2020! Zamestnávatelia majú preto za to, že Pandemická komisia ako orgán, ktorý pozostáva v podstate z verejnosti neznámych členov (a nevolených zástupcov) nesmie mať postavenie arbitra rozhodujúceho o spôsobe života občanov v našej krajine, pričom vláda SR jej rozhodnutia len formálne schváli.

Ďalšou kontroverznou črtou pôsobenia Pandemickej komisie je netransparentný spôsob jej rozhodovania. Ak chce Pandemická komisia a jej členovia rozptýliť dôvodné podozrenie, že opatrenia prijímajú arbitrárne bez zohľadnenia celého spektra dopadov prijímaného rozhodnutia na spoločnosť a hospodárstvo, mala by v každom jednotlivom prípade zverejniť všetky dáta, na základe ktorých rozhodovala, aj s odôvodnením, prečo je dané rozhodnutie z odborného epidemiologického hľadiska správne a najlepšie možné. Za takéto informácie považujeme aj matematické modely či vedecké štúdie, ktoré slúžili ako odborný podklad k rozhodovaniu napríklad aj o spomínanom predĺžení núdzového stavu.

Komisia namiesto jasného a transparentného odkomunikovania jej výstupov, hľadaní riešení či nastavenia zmysluplnej testovacej stratégie produkuje rozhodnutia, ktoré možno označiť za prinajmenšom zvláštne.

Naopak, vakcinačná stratégia, ktorou by sa Pandemická komisia mala prioritne zaoberať, je chaotická a jej zlé manažovanie spôsobuje zbytočné predlžovanie núdzového stavu a s ním súvisiacich opatrení, ktoré sú často kontraproduktívne a nelogické.

Osobitným problémom je COVID automat, ktorý absolútne nezohľadňuje potreby spoločnosti a ekonomiky počas pretrvávajúcej pandémie a vláda ho, najmä v poslednom čase, rešpektuje iba sporadicky.

Na základe vyššie uvedeného i ďalších zlyhaní v oblasti manažovania pandémie zamestnávatelia žiadajú predsedu vlády SR o zrušenie pôsobenia Pandemickej komisie, a jej nahradenie Ústredným krízovým štábom (ÚKŠ), ktorý by bol jediný poradný orgán vlády SR pri jej rozhodnutiach týkajúcich sa boja s pandémiou COVID-19. ÚKŠ by mal pozostávať zo širokého spektra odborníkov – nielen medicínskych odborníkov, ale aj sociológov, psychológov, ekonómov, právnikov, zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov, či odborníkov na krízové riadenie. Iba širokospektrálnym zložením ÚKŠ bude možné zabezpečiť kvalifikované rozhodnutia či odporúčania, ktoré v mene boja s pandémiou nebudú zbytočne negatívne postihovať všetky ostatné oblasti a aspekty života spoločnosti. Predseda vlády SR má v takomto prípadnom kroku plnú podporu od zamestnávateľov.

Zamestnávatelia zároveň žiadajú vládu SR o prijatie opatrení, ktoré zabezpečia návrat legislatívneho procesu do bežného režimu, ktorý bude v súlade s princípmi právneho štátu. Je tiež potrebné nastaviť udržateľný systém profesionálneho manažovania krízových situácií, ktorý sa bude môcť aj v budúcnosti rýchlo spustiť bez improvizácií. Je pritom potrebné využiť príklady dobrej praxe z krajín, ktoré si počínajú v manažovaní boja proti pandémii efektívne. K tomu by malo napomôcť aj čo najskoršie schválenie novely zákona o hospodárskej mobilizácii.

Zdroj: RÚZ, TS

Foto: Jo_Johnston z Pixabay
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *