ZAP: Výzva Ministerstvu zdravotníctva SR

Slovenská lekárska komora a Zväz ambulantných poskytovateľov žiadajú MZ SR, aby urýchlene zaujalo stanovisko k veci dokladovania použitia pridelených finančných prostriedkov v rámci odmeňovania zdravotníckych pracovníkov v 1. línii a červenej zóne a neodkladne vydalo jednoznačné a zrozumiteľné usmernenie, ktoré nebude poskytovateľov zdravotnej starostlivosti navádzať na porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.

MZ SR zaslalo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti email, v ktorom ich vyzýva, aby za účelom zúčtovania pridelených finančných prostriedkov v rámci odmeňovania zdravotníckych pracovníkov v 1. línii a červenej zóne MZ SR zaslali kópie dokladov preukazujúcich poukázanie finančných prostriedkov na účet zdravotníckeho pracovníka (napr. kópie výpisov z bankového účtu, výpis zo mzdového systému a pod.).

Slovenská lekárska komora a Zväz ambulantných poskytovateľov majú za to, že výzva MZ SR na zasielanie dokladov je nevykonateľná. SLK a ZAP sú presvedčení, že zaslanie elektronického formulára do NCZI, v rámci ktorého poskytovateľ čestne vyhlasuje, že poskytnuté finančné prostriedky použil v súlade s ich účelom, je dostačujúce.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v zmysle pokynov MZ SR odmenu zúčtovali a uhrádzali zdravotníckym pracovníkom v najbližšom výplatnom termíne po pripísaní finančných prostriedkov zo strany MZ SR, pričom ich uhrádzali zamestnancom v jednej platbe spolu so mzdou za príslušný kalendárny mesiac. Z bankových a mzdových výpisov tak nie je možné určiť, aká časť z vyplatenej sumy zamestnancovi pripadá na mzdu za prácu a aká časť na odmenu za výkon práce v prvej línii a zároveň aká časť dotácie bola použitá na úhradu odvodov. Okrem toho v prípade poskytnutia údajov o výške mzdy zamestnanca bez jeho súhlasu by poskytovatelia konali v rozpore s GDPR.

Slovenská lekárska komora

Zväz ambulantných poskytovateľov

FOTO:
People photo created by jcomp – www.freepik.com


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *