Novovybudovaný urgentný príjem v Detskej nemocnici

Urgentný príjem 2. typu pre deti a dorast je oficiálny názov pracoviska, ktorého prevádzka bola v Detskej nemocnici zahájená 1. mája 2021. Ide o druhé pracovisko tohto typu na Slovensku. Jeho základným cieľom je komplexný manažment detských pacientov s urgentnými a neodkladnými zdravotnými ťažkosťami.

„Moderný detský urgentný príjem je prínosom pre kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, pri detskom pacientovi o to viac. Mám radosť, keď vidím konkrétne pozitívne zmeny v praxi. Spolu s tímom máme pred sebou veľa práce a jedinečnú príležitosť v najbližšom období zmodernizovať naše zdravotníctvo. Dlhé roky sa o výstavbe nových nemocníc len hovorilo bez konkrétnych hmatateľných výsledkov, vďaka Plánu obnovy máme pred sebou konkrétnu víziu výstavby niekoľkých nových zdravotníckych zariadení s reálnym výsledkom, rovnako tak aj rekonštrukciu. Lekárom, sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici prajem, nech sa im v nových moderných priestoroch dobre pracuje a malým pacientom, ktorí moderný urgentný príjem navštívia, želám skoré uzdravenie,“ uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

„Zdravotnú starostlivosť poskytujeme deťom vo veku 0 až 18 rokov a 364 dní a to nepretržite 24 hodín denne a 7 dní v týždni. K dispozícii máme multiodborový tím špecialistov našej nemocnice a najmodernejšiu zdravotnícku techniku a vybavenie. Pracovisko je novovybudované, spĺňa najprís-nejšie kritériá a požiadavky dnešnej doby.“ vyjadril sa MUDr. Milan Galko, primár Detského urgentného príjmu.

Vybudovanie tohto pracoviska je súčasťou projektu „Modernizácia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banská Bystrici“ financovaného z IROP. Jeho výstavba trvala 15 mesiacov a preinvestovaných bolo cca 1,011 milióna €. „Z tejto čiastky tvorí rekonštrukcia objektu 571 tis. €, nákup zdravotníckej techniky 364 tis. €, interiérové vybavenie 45 tis. € a ostatné materiálno-technické zabezpečenie 31 tis. €. Hlavným zdrojom financovania bol IROP vo výške 76%, ďalej kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu 17% a vlastné zdroje vrátane príspevkov od darcov vo výške 7%.“ uviedla Viera Mikušincová, ekonomická námestníčka nemocnice.

Ide o koncové pracovisko, čo znamená, že pacient je tu komplexne vyšetrený, posúdený a podľa charakteru zdravotného stavu následne manažovaný expektáciou, hospitalizáciou alebo prepustením do domácej starostlivosti.

„Veľký dôraz kladieme na prístup k pacientom, čo je podporené aj zmenou filozofie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na tomto pracovisku. Ide hlavne o to, že pacient je umiestnený vo vyšetrovacom boxe a lekár špecialista sem prichádza za ním, nie naopak.“ vysvetľuje Miloslav Hanula, námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť.

Detský urgentný príjem bol vytvorený s cieľom skvalitnenia a zefektívnenia poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti detským pacientom. Zmena nastala aj pri samotnej organizácii prevádzky urgentu podľa vzoru zo zahraničných pracovísk. Je tu zavedený manchesterský triážny systém, čo je proces triedenia pacientov do farebných skupín podľa závažnosti ich zdravotného stavu a naliehavosti definitívneho ošetrenia.

Očakáva sa, že vznik nového typu detského urgentu bude znamenať aj rozšírenie spádovej oblasti nielen na Banskú Bystricu a blízke okolie, ale na celý banskobystrický kraj. Počet ošetrených pacientov by mal predstavovať približne 15 000 detí ročne.

Riaditeľ Detskej nemocnice Juraj Gallo dodáva: „Našou snahou je poskytovať kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť čo najväčšiemu počtu detských pacientov. Otvorenie Detského urgentného príjmu je v tomto kontexte ďalším krokom k modernej nemocnici, ku ktorej spoločne smerujeme.“

Zdroj: MZ SR, TS

Foto: Cosmin Iovan z Pixabay
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *