Etické a právne štandardy vykonávania telemedicíny

Využívate v ambulancii možnosť komunikácie s pacientom prostredníctvom telefónu, e-mailu, či dokonca cez Skype, Zoom? Alebo uprednostňujete WhatsApp či Messenger? Všetky tieto nástroje komunikácie môžu byť súčasne aj prostriedkami na poskytovanie telemedicíny. Technické možnosti so sebou prinášajú aj dôraz na zabezpečenie toho, aby aj takto poskytovaná starostlivosť rešpektovala právne a etické princípy zdravotnej starostlivosti.
TELEMEDICÍNA A JEJ VÝCHODISKOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA

Telemedicína predstavuje poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti pomocou využívania informačných a komunikačných technológii v situácii, kedy sa pacient a zdravotnícky pracovník nenachádzajú na tom istom mieste. Výhody dištančne poskytnutej starostlivosti si môžu lekári, psychológovia, klinickí logopédi a ďalšie typy zdravotníckych pracovníkov vyskúšať práve v čase pandémie, keď je fyzický kontakt s pacientom minimalizovaný.

Jednotlivé požiadavky na vykonávanie telemedicíny vychádzajú zo zákona č. 576/2004 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti, zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch, Etického kódexu zdravotníckeho pracovníka, ako aj vyhlášky MZ SR č. 444/2019 Z. z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti dištančnou formou by malo rešpektovať aj etické požiadavky formulované vo Vyhlásení Svetovej lekárskej asociácie (WMA) o etických aspektoch telemedicíny (Reykjavík, 2018), v Stanovisku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o telemedicíne v prospech pacientov, systémov zdravotnej starostlivosti a spoločnosti“ [KOM(2008) 689 v konečnom znení], (2009/C 317/15), ako aj v Etických štandardoch telemedicíny vydaných zo strany American Medical Association.

Vo vzťahu k právnym predpisom Európskej únie upozorňuje Európska komisia na skutočnosť, že telemedicína je nielen zdravotnou službou, ale aj službou informačnej spoločnosti, pričom by sa mala vyvíjať tak, aby z nej mohli pacienti profitovať a aby zároveň bola zaručená ochrana súkromia a bezpečnosť pacientov.

OCHRANA PRÁV A OSOBNÝCH ÚDAJOV PACIENTOV PRI VYKONÁVANÍ TELEMEDICÍNY A ZODPOVEDNOSŤ ZA POSTUP LEGE ARTIS

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom komunikačných a informačných technológií nemá byť pre zdravotníckeho pracovníka nástrojom na zvýšenie jeho pohodlia, ale nástrojom na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pacientom v situácii, kedy ich osobná prítomnosť v ambulancii z objektívnych príčin nie je možná. Počas telemedicíny sú osobitným spôsobom exponované oblasti ako súkromie pacienta, no aj súkromie zdravotníckeho pracovníka a významne narastajú riziká spojené s únikom komunikácie nepovolaným osobám kybernetickou bezpečnosťou procesu komunikácie. Ambulancia ručí za prijatie opatrení na ochranu údajov a celej komunikácie počas výkonu telemedicíny.

Za starostlivosť (aj) prostredníctvom telemedicíny nesie právnu zodpovednosť ambulancia. Zdravotnícky pracovník je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Platí to aj pri vykonávaní telemedicíny, pričom samotný výkon, ktorý sa realizuje dištančne, musí dosahovať minimálnu úroveň výkonu realizovaného pri osobnom kontakte s pacientom.

Pri dištančnom poskytovaní starostlivosti narastajú aj požiadavky na bezpečné overenie identity pacienta, či znižovanie rizika pri potenciálne nevalidných meraniach monitorovacími zariadeniami používanými pacientom (napr. pulzný oxymeter, dáta zo smart hodiniek…), z ktorých lekár niekedy čerpá informácie o pacientovom zdraví. Jednoznačná identifikácia pacienta je preto kľúčovým predpokladom pre správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

INFORMOVANÝ SÚHLAS A POUČENIE PACIENTA POČAS REALIZÁCIE TELEMEDICÍNY

Výkon zdravotnej starostlivosti môže byť realizovaný len na základe informovaného súhlasu pacienta. Pred samotným výkonom musí zdravotnícky pracovník poskytnúť pacientovi poučenie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Tieto predpoklady sa vzťahujú aj na poskytovanie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom telemedicíny. Tak ako každý výkon realizovaný počas osobného kontaktu pacienta a zdravotníckeho pracovníka, aj pri poskytovaní telemedicíny musí byť telemedicínsky výkon zaznamenaný v zdravotnej dokumentácii pacienta.


Informovaný súhlas týkajúci sa liečby neregistrovaným liekom

Realizácia zdravotného výkonu v ambulancii je sprevádzaná s povinnosťou zdravotníckeho pracovníka riadne a preukázateľne poučiť pacienta o tomto výkone. Podávanie lieku nie je zdravotným výkonom v pravom slova zmysle, tak ako ho charakterizuje samotný zákon, ale je to nepochybne súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Čítajte ďalej…


ODPORÚČANIA PRE AMBULANCIE

Každá ambulancia, ktorá hoci len okrajovo poskytuje zdravotnú starostlivosť prostredníctvom informačných technológií, by mala mať vypracované etické a právne štandardy vykonávania telemedicíny. Úprava pravidiel vykonávania telemedicíny prispeje k istote nielen zdravotníckeho pracovníka, ale aj samotného pacienta. Pravidlá by mali byť zamerané najmä na:

 • to, kedy je vôbec možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť prostredníctvom telemedicíny,
 • zabezpečenie ochrany súkromia a dôstojnosti pacienta,
 • úpravu postupov identifikácie pacienta, ale aj samotného zdravotníckeho pracovníka,
 • úpravu postupov pri získaní informovaného súhlasu a poskytnutia poučenia pacientovi,
 • zápis telemedicínskych výkonov do zdravotnej dokumentácie pacienta
 • postupy používania technických prostriedkov pre vykonávanie telemedicíny.

Pýtate sa, ako postupovať pri zavádzaní pravidiel telemedicíny do podmienok Vašej ambulancie?

 • Pripravte si interný postup pri poskytovaní telemedicíny a sumarizujte hlavné etické a právne princípy, ktoré musia byť dodržané – má to veľký zmysel pre dodržiavanie povinností vyplývajúcich z vyhlášky 444/2019 Z. z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta a prípravy na potenciálne kontroly zo strany regulátora.
 • Pripravte si Všeobecné zmluvné podmienky (ambulancie musia mať aj povinné informácie podľa § 4 ods. 1 z. č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.) a zverejnite ich na webovom sídle ambulancie.
 • Primerane upravte aj pravidlá spracúvania osobných údajov (rovnako ich je potrebné dať na webové sídlo ambulancie).
 • Odsúhlaste s pacientom postup jeho identifikácie – zahŕňa to dohodu o tel. čísle, e-mail, postup identifikácie pomocou občianskeho preukazu.
 • Zvoľte si bezpečnú platformu na online službu.
 • V prípade potreby písomného súhlasu so zákrokom je nutné využiť poštu alebo e-mail s tým, že pri zasielaní informovaného súhlasu emailom musí email obsahovať aj samotný informovaný súhlas. O telemedicínskom výkone musí byť vykonaný zápis do zdravotnej dokumentácie.
 • Vyjasnite si s poisťovňou, ako sa ktoré výkony realizované prostredníctvom telemedicíny budú uhrádzať (samotný výkon – vyšetrenia – podstatné je vyriešiť, či je to výkon uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia).


JUDr. Ivan Humeník, PhD.

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.


Mgr. Lenka Kavarniková

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.


FOTO:
www.freepik.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *