Záchranné zdravotné služby môžu žiadať z eurofondov prostriedky na nákup sanitiek so špeciálnym vybavením na prevoz infikovaných pacientov

O európske peniaze sa môžu uchádzať poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby a Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Ministerstvo realizuje zverejnenú výzvu v rámci balíka opatrení na posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochranu verejného zdravia ako reakciu na pandémiu COVID-19, ktoré sú spolufinancované zo štrukturálnych fondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

„Výzva sa realizuje  podľa pravidiel štátnej pomoci a je určená na poskytnutie náhrady v súvislosti s dodatočnými investíciami do nákupu nových špeciálnych sanitiek, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie zvýšenej ochrany pred šírením nákazy pri preprave suspektných pacientov alebo pacientov s diagnózou COVID-19,“ uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Technické riešenie existujúceho vozového parku poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby nie je prispôsobené na  jeho permanentné využívanie, nakoľko po prevoze infikovaných alebo suspektných pacientov musia ambulancie týchto vozidiel prejsť dôkladnou dezinfekciou na zamedzenie prenosu infekcie, čo znižuje efektivitu ich využitia.

V rámci projektu sú oprávnené aj investície do nákupu špeciálneho prístrojového vybavenia vrátane vybavenia pre trvalú inštaláciu vo vozidlách ambulancií záchrannej zdravotnej služby za účelom poskytovania odbornej pomoci počas prevozu covidových pacientov do zdravotníckeho zariadenia. „Pomoc bude smerovať aj do ochrany personálu zabezpečením osobných ochranných prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov,“ vysvetlil minister Lengvarský.

Výzva zohľadňuje investičnú iniciatívu Európskej komisie v reakcii na koronavírus z marca a apríla 2020 ktorá sa výrazne zamerala na podporu zvýšenia investícií smerovaných do pandémiou preťaženého zdravotníckeho systému a zjednodušenia podmienok predkladania žiadosti o príspevok a čerpania eurofondov. „Vďaka tomu peniaze z EÚ môžu čerpať aj organizácie záchrannej zdravotnej služby v rámci Bratislavského kraja,“ povedal minister.

V rámci motivácie a aplikovania hospodárnosti ministerstvo uplatnilo inštitút tzv. doplnkových výdavkov. Ide o výdavky nad rámec rozpočtu projektu schválené v žiadosti o nenávratný príspevok, ktoré budú prijímateľovi uhradené, ak preukáže úsporu pri verejnom obstarávaní a preukáže ich nevyhnutnosť na naplnenie cieľov projektu.

Ministerstvo zdravotníctva vyčlenilo na výzvu  23 mil. eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a k tomu alikvótnu časť zo štátneho rozpočtu, ktorej výška sa bude odvíjať v závislosti od regiónu a právnej formy žiadateľa, čo môže byť až 50 % z rozpočtu projektu v prípade, ak sa projekt alebo jeho časť realizuje na území Bratislavského kraja.  Schválené finančné prostriedky musia byť vyčerpané do konca roka 2023.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je uzavretá. Oprávnení žiadatelia môžu svoje žiadosti predkladať najneskôr do 31. augusta 2021, kedy sa výzva uzatvorí.

V rámci opatrení na znižovanie administratívnej záťaže a byrokracie ministerstvo zdravotníctva prvýkrát zavádza systém povinného elektronického predkladania žiadosti o finančných prostriedkov, ktoré v plnom rozsahu nahradí papierové predkladanie žiadosti zo strany žiadateľa.

Výzva je realizovaná v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, v ktorom MZ SR vystupuje ako sprostredkovateľský orgán a poskytovateľ nenávratného finančného príspevku. Bližšie informácie sú zverejnené na internetovej stránke http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376.

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *