Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach začala LETNÁ ŠKOLA

V týchto dňoch napĺňajú praktikárne na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach prví medici v rámci projektu LETNÁ ŠKOLA. Študenti všeobecného a zubného lekárstva v slovenskom aj anglickom jazyku dostali možnosť nadobudnúť a zdokonaliť si praktické zručnosti a vedomosti z viacerých nosných predklinických a klinických predmetov formou mimoriadnych praktických cvičení, ktoré sa realizujú mimo bežného semestra, aby si doplnili chýbajúce znalosti z praktickej výučby kvôli dištančnému štúdiu v období pandémie ochorenia Covid-19 počas tohto akademického roka.

Takáto forma štúdia sa na Lekárskej fakulte UPJŠ dosiaľ nerealizovala a pre študentov je dobrovoľná, no záujem o ňu je veľký. Letná škola odštartovala tento týždeň na Ústave histológie a embryológie UPJŠ LF, kde sa na praktické cvičenia prihlásilo vyše šesťdesiat medikov. Ako konštatovali účastníci prvých cvičení, učiť sa za počítačom a sedieť pri mikroskope sú dve odlišné situácie a vidieť reálne preparáty nič nenahradí – rovnako ako živý kontakt s pedagógmi a spolužiakmi.

V júni, júli a auguste absolvujú prváci, druháci a tretiaci študujúci všeobecné lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku praktické cvičenia na piatich teoretických ústavoch z predmetov anatómia (kde si v pitevni kadáveroch preberú anatómiu ľudského tela) histológia a embryológia (osvoja si základy mikroskopovania a zoznámia sa s histologickými preparátmi fyziologického charakteru všetkých orgánov ľudského organizmu), patologická anatómia (oboznámia sa s histopatologickou diagnostikou  patologických  stavov v jednotlivých  orgánových  systémoch), biochémia (budú realizovať vyšetrenia telových tekutín počas rôznych patologických stavov) a mikrobiológia  (prakticky sa oboznámia so základmi kultivácie mikroorganizmov a nacvičia si farbiace metódy na ich znázorňovanie).

Vzhľadom na záujem študentov sa budú realizovať aj praktické cvičenia z niektorých klinických predmetov. Tretiaci študujúci Všeobecné lekárstvo a General Medicine sa môžu zúčastniť výučby predmetov chirurgická propedeutika na I. a II. chirurgickej klinike UPJŠ LF a UNLP a interná propeduetika, pričom cvičenia sa uskutočnia na I., II. a IV. internej klinike UPJŠ LF a UNLP a I. a II. kardiologickej klinike UPJŠ LF a VUSCH, a.s. Letná škola počíta aj so študentami Zubného lekárstva v slovenskom a anglickom jazyku. Prváci až tretiaci môžu absolvovať cvičenia z predklinického zubného lekárstva a študenti štvrtého a piateho ročníka absolvujú klinické zubné lekárstvo na I. stomatologickej klinike UPJŠ LF a UNLP Košice a Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a Akadémie Košice, n.o.

Ako vysvetľujedekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., cieľom tejto špeciálnej prezenčnej výučby je umožniť študentom osvojiť si základné praktické vedomosti z dôležitých predmetov, o ktoré boli ukrátení pri dištančnej výučbe počas zimného a letného semestra. Učiť medicínu a ďalšie zdravotnícke odbory dištančnou formou je nesmierne náročné pre pedagógov aj študentov – zvlášť pri realizácii praktickej výučby. Naši študenti sa v nižších ročníkoch potrebujú detailne zoznámiť napríklad s anatómiou ľudského tela, mikroskopovaním a rozlišovaním histologických preparátov a vo vyšších ročníkoch je nevyhnutný ich kontakt s pacientmi v rámci klinickej výučby. Zatiaľ čo študenti vyšších ročníkov mohli vzhľadom na udelenie vládnej výnimky od februára absolvovať prezenčne aspoň praktickú výučbu, nižšie ročníky navštevovali školu iba prvý týždeň v letnom semestri. Obzvlášť to pocítili najmä prváci, ktorí stihli sotva ‚ochutnať‘ nový systém vysokoškolskej výučby a už sa presunuli z praktikární k domácim počítačom… Dištančné vyučovanie je pre lekárske fakulty dlhodobo neprijateľné a my chceme urobiť maximum preto, aby mohli naši študenti získať potrebné vedomosti. LETNÁ ŠKOLA im má pomôcť doplniť znalosti a praktické zručnosti a mňa veľmi teší, že medici oceňujú túto našu ústretovosť, pretože v naozaj v hojnom počte využijú príležitosť, ktorú sme im ponúkli. Na jednotlivé predmety sa prihlásili desiatky záujemcov, na cvičenia z anatómie dokonca vyše 260 medikov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., podľa ktorého je Letná škola postavená na dobrovoľnej báze a praktické cvičenia sa budú realizovať v zmysle platných protipandemických nariadení.

Lekárska  fakulta  Univerzity  Pavla  Jozefa  Šafárika  v Košiciachmá vyše 70-ročnú históriu. Od  svojho  založenia  v septembri 1948 pripravila na svoje budúce povolanie už vyše 12-tisíc úspešných absolventov. Na UPJŠ LF aktuálne študuje v dennej forme vyše tritisíc študentov v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia, vrátane mnohých zahraničných študentov z vyše 50 krajín sveta. 

Najviac študentov (celkovo 2891) navštevuje doktorské študijné programy v slovenskom a anglickom jazyku – z toho Všeobecné lekárstvo 1369, General Medicine 1097, Zubné lekárstvo 253, a Dental Medicine 172 (údaj uvádzaný k októbru 2020). Fakulta taktiež ponúka bakalárske a magisterské štúdium Ošetrovateľstva, Fyzioterapie a Verejného zdravotníctva. 

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach realizuje aj postgraduálne vzdelávanie – doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

PhD. štúdium absolvuje aktuálne takmer dvesto študentov (71 denných a 123 externých), počet zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia (lekárov, zubných lekárov, sestier a fyzioterapeutov)  je 1251 a v certifikačnej príprave je celkovo 146 lekárov a zubných lekárov.

Popri pedagogickej činnosti vyvíja fakulta bohaté vedecko-výskumné aktivity v rámci rôznych národných a medzinárodných projektov. Viaceré dôležité projekty pritom zastrešuje národná výskumná infraštruktúra SLOVACRIN (Slovak Clinical Research Infrastructure Network) zriadená výnosom Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej činnosť zastrešuje Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach. SLOVACRIN je verejná nezisková organizácia spájajúca vedeckých partnerov a siete v celej Európe na uľahčenie medzinárodného klinického výskumu, ktorá je súčasťou nadnárodnej paneurópskej organizácie ECRIN so sídlom v Paríži.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa aj vďaka prispeniu infraštruktúry SLOVACRIN umiestnila v rankingu univerzít THE Emerging Economies University Rankings 2021 na poprednej pozícii v rámci krajín V4. Získala v ňom 4. miesto za Karlovou univerzitou v Prahe, Univerzitou Palackého v Olomouci a Masarykovou univerzitou v Brne (kt. je univerzitou koordinujúcou činnosť partnerskej infraštruktúry CZECRIN) a je najlepšou slovenskou univerzitou v tomto rebríčku z pohľadu úspešnosti univerzít vo vede a výskume.

Zdroj, foto: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, TSPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *