Chronickí pacienti a technológie – diabetes

Aktuálna situácia v oblasti diabetológie

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA
Je lekár so špecializáciou v odbore diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy. Je členom Slovenskej diabetologickej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku. Svoju prax zameriava na starostlivosť o dospelých diabetikov, včasnú diagnostiku a liečbu komplikácií diabetu. Vo svojej praxi využíva moderné diagnostické a liečebné postupy. Podieľa sa na vývoji nových liekov v rámci klinického skúšania liekov. Vo svojej praxi využíva kontakt s pacientmi aj prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Na Slovensku sa na cukrovku lieči okolo 350 000 ľudí, ktorým je potrebné zabezpečiť komplexnú starostlivosť. Čo to pre vás špecialistov znamená v praxi?

Denne máme v ambulancii 35–40 pacientov, ktorým poskytujeme osobnú konzultáciu a pre ďalších 40 pacientov potrebujeme zabezpečiť odbery v priebehu 2 hodín. Chce to veľkú disciplínu zo strany všetkých zainteresovaných. Obslužnosť pacientov je oveľa lepšia a rýchlejšia, ak je časť štandardných výkonov zabezpečená elektronicky. Pomáha nám napríklad, že väčšinu liekov dnes predpisujeme elektronicky na základe požiadania emailom a výrazne tým šetríme čas na oboch stranách.

Ustupujú osobné konzultácie v prospech online komunikácie?

Počas pandémie sme sa snažili komunikovať najmä telefonicky. Zhruba od februára evidujeme veľký nárast žiadostí o osobnú návštevu.

Čo vám v ambulantnej agende pomáha?

Našťastie už dnes funguje veľmi zjednodušená forma telemedicíny – časť komunikácie vedieme aj elektronicky, čo nám výrazne uľahčuje prácu. Som účastníkom projektov takzvanej rozšírenej telemedicíny. Práve tieto iniciatívy nám umožňujú ešte pred konzultáciou získať viac informácií o pacientovi, vrátane spätnej väzby počas liečby. Lekár aj pacient sú tak na návštevu, ktorá môže byť aj v online forme, oveľa lepšie pripravení.

Aká je spätná väzba pacientov na nové postupy?

Veľmi dobrá. Dorastá nám generácia pacientov, ktorí sú veľmi dobre technologicky zdatní. Najmä mladí ľudia túto možnosť veľmi vítajú. Samozrejme, na nové technológie musia byť pacienti pripravení a treba ich naučiť, ako zariadenia používať. Všetko stojí čas a ľudské úsilie.

Telemedicína a self-monitoring

Na Slovensku sa aktuálne spúšťa projekt, ktorý vďaka telemedicínskym zariadeniam umožňuje monitoring fyziologických funkcií u vybraných chronických pacientov. Čo je zámerom tohto projektu?

Projekt Telemed dokáže pomocou telemedicínskych zariadení zbierať a integrovať všetky údaje, ktoré sa týkajú zdravotného stavu pacienta a kontroly jeho ochorenia. Výsledky z meraní budú sledované odborným lekárom a analyzované pre ďalšiu liečbu a odporúčania. Zámerom je umožniť chronickým pacientom využívať počas liečby najmodernejšiu technológiu, aj vďaka ktorej budeme môcť nastaviť liečbu optimálne. Na projekte sa spolupodieľajú ďalší kolegovia z oblasti kardiológie a pneumológie. Projekt realizujeme vďaka spolupráci s technologickým partnerom Goldmann Systems.

Prečo ste sa rozhodli zapojiť do tohto projektu ako jeden z hlavných odborníkov pre oblasť diabetes?

Telemed je úžasný projekt v tom, že nám umožní liečiť našich pacientov komplexne. Neliečime zvlášť glykémiu, artériovú hypertenziu, poruchy metabolizmu tukov, či iné ťažkosti. Na človeka sa pozeráme v celej jeho integrite.

Ako bude fungovať monitoring pacientov?

Telemedicínske zariadenia budú mať pacienti k dispozícii doma a údaje z nich sa budú pravidelne zbierať. My lekári tak budeme mať k dispozícii set dôležitých informácií, ktoré vieme komplexne vyhodnotiť a pacientovi účinne poradiť optimálnu liečbu. Nevyhnutným predpokladom je ochota spolupracovať zo strany pacienta.

Samozrejme, tento monitoring uľahčí lekárom aj kontrolu pacientov. Tí si niekedy v snahe ukázať sa v lepšom svetle upravujú namerané údaje aj zápisy v denníčku. Pokiaľ mám všetky informácie na jednom mieste, viem sa na návštevu pacienta lepšie pripraviť. Viem si napríklad jednoducho pozrieť vývoj stavu pacienta podľa konkrétneho časového obdobia. Telemedicínske zariadenia sú pohodlné aj pre pacientov, nemusia si merané údaje prácne zapisovať.

Moderná technológia otvorila ďalšie možnosti liečby diabetes

Aký je postoj pacientov – sú naklonení používať telemedicínske zariadenia?

Som prekvapený, ako veľa ľudí je otvorených tejto spolupráci. Môže to byť veľmi prínosné na začiatku liečby chronického ochorenia, keď sú pacienti veľmi motivovaní liečiť sa. Ochota je aj u starších pacientov, treba ich však podporiť. V našom odbore je dôležitá pozitívna motivácia chronicky chorých pacientov, je potrebné ich zainteresovať na výsledku svojej liečby. V prípade zodpovedného prístupu a disciplíny by tak mohli získať motivačný bonus, napríklad vo forme odpustenia doplatkov na inovatívne lieky.

Aký je postoj lekárov k novým technológiám?

Od lekárov sa dnes očakáva komplexné zhodnotenie zdravotného stavu. Lekár je na konci dňa ten, kto robí medicínske rozhodnutie. Akákoľvek technológia nikdy nenahradí medicínske rozhodnutie lekára, ale vie nám ohromne pomôcť pozrieť sa na stav pacienta komplexne.

Technologickým partnerom projektu je spoločnosť Goldmann Systems. Ako vnímate spoluprácu s týmto technologickým tímom?

Mám na tento tím dobré referencie. Bol som veľmi príjemne prekvapený, ako sa zhostili spracovania projektu z medicínskeho pohľadu. Na základe rozhovorov, ktoré sme viedli, dokázali prepojiť náš medicínsky svet s technologickým a navrhnúť riešenie, ktoré je realizovateľné v praxi. Zo spolupráce na projekte Telemed som úprimne nadšený po odbornej aj ľudskej stránke. Je vidieť, že tento tím má skúsenosti z oblasti telemedicíny.

Technológie v medicíne sú cesta do budúcna
Monitoring a dáta

V akej forme uvidí lekár dáta o pacientoch?

Plán je taký, že namerané dáta budú vizualizované formou grafov, ktoré budú pre lekárov zrozumiteľné. Napríklad glykemický profil budeme môcť spojiť do jednej krivky a sledovať jeho vývoj podľa časovej osi. Na prvý pohľad tak lekárovi bude zrejmé, ako sa hladina glykémie správala počas dňa, pred jedlom, po jedle. Z interaktívnych grafov vieme lepšie porozumieť výkyvom v rôznych životných situáciách. Pre diabetológov je takýto pohľad veľmi dôležitý pri nastavení liečby.

Aké dáta o pacientoch plánujete sledovať?

V rámci Telemed projektu má veľký význam sledovanie glykémie, sledovanie krvného tlaku, hmotnosti pacienta a samozrejme poznámok pacienta, ktoré nám uľahčia interpretáciu dát.

Akým spôsobom sa dáta od monitorovaných pacientov dostanú k vám do ambulancie?

Údaje sa budú ukladať na jednom zdieľanom serveri a zapojení lekári budú mať prístup k spracovaniu týchto údajov.

Koľko pacientov bude zapojených do monitoringu v rámci projektu?

Približne 200 až 400 pacientov, čo je na pilotný projekt veľmi slušné. Zapojené budú 3 pracoviská z rôznych odborov, pričom naša starostlivosť sa v liečbe prelína.

Budú tieto dáta zdieľané napríklad s inými špecialistami?

Tieto údaje bude možné využiť, pokiaľ budeme mať informovaný súhlas pacienta so zdieľaním jeho osobných údajov a jeho zdravotnom stave, s inými lekármi. Zdieľanie údajov medzi špecialistami má z môjho pohľadu veľký význam – veľmi to uľahčí prácu a pomôže nastaviť pre pacientov vhodnú formu liečby, či výber vhodných liekov.

Očakávate, že budú v budúcnosti monitorované dáta súčasťou zdravotnej karty vašich pacientov?

Sme len v prvom „pol kroku“. Samozrejme, všetky výstupy z nazbieraných údajov, s ktorými pracujeme, sú súčasťou zdravotnej dokumentácie. Momentálne sme v štádiu zbierania údajov, nevieme si ich však vyžiadať od iných poskytovateľov.

Čo v prípade, ak sa v rámci monitoringu odchýli nejaká hodnota od povolených parametrov? Dostanú lekári nejaké upozornenie?

Je to želaný stav. Ak má pacient opakovane výsledky mimo stanovených hodnôt, tak by mal byť v ideálnom prípade kontaktovaný odborným personálom.

Akým spôsobom budú tieto „alarmy“ posielané?

Lekár by mal mať možnosť zvoliť si formu, ako by mal byť o stave pacienta informovaný. Do budúcna by bolo ideálne, ak by bolo k dispozícii 24-hodinové telemedicínske centrum pre odborné konzultácie v prípadoch, ak sa pacientovi namerané údaje opakovane vychýlia. Funguje to už teraz pri niektorých inzulínových liečbach konkrétnej poisťovne, potrebujeme to však integrovať komplexne.

Aké telemedicínske sety budú mať lekári v rámci projektu k dispozícii?

Glukomer, tlakomer, váha a zariadenie so SIM kartou, ktoré prenesie namerané údaje na server poskytovateľa.

Čo všetko potrebuje pacient na to, aby sa do pilotnej časti Telemed projektu mohol zapojiť?

Najdôležitejšie zo všetkého je snaha a ochota. O ostatné sa postarajú technológie, ktoré dáta zozbierajú a zašlú na chránený server.

Všetko je postavené na ochote pacienta spolupracovať a dané meranie absolvovať a zdieľať

Ako dlho budú pacienti monitorovaní?

Projekt je v rozsahu 2 rokov, aktívne sledovanie plánujeme v rozsahu 18 mesiacov.

Trendy na Slovensku a prevencia zdravých ľudí

Ako sme na tom na Slovensku s diagnostikovaním nových pacientov na diabetes v porovnaní s inými krajinami EÚ?

Na prvý pohľad sa zdá, že diabetes má na Slovensku stabilizovaný výskyt. Nevieme si vysvetliť, prečo to tak je. Vo všetkých okolitých krajinách počet nových diagnostikovaných pacientov narastá, u nás nie. Je možné, že sú niektorí, najmä mladší pacienti, liečení v zahraničí.

Pacienti na diabetes sú v našej populácii vo všetkých vekových kategóriách. Dá sa povedať, ktoré vekové skupiny sú najviac postihnuté?

Diabetes dnes začínajú mať veľmi mladí ľudia, výrazne narastá počet tehotných mamičiek s gestačnou cukrovkou, ktorá môže byť rizikovým faktorom pre rozvoj diabetes v budúcnosti. Vo veku 70–75 rokov má u nás takmer každý tretí človek cukrovku.

Dáva vám zmysel do budúcna sprístupniť telemedicínske sety aj zdravým ľuďom, napríklad ako preventívny monitoring?

Áno. Dostatočné množstvo údajov, ktoré by boli navyše prepojené s laboratórnymi výsledkami, by nám perspektívne v budúcnosti pomohli včas identifikovať niektoré chronické ochorenie, napríklad hypertenziu alebo diabetes. U zdravých ľudí by toto meranie mohlo byť súčasťou preventívnej prehliadky. V prípade chronicky chorých pacientov by sme aj vďaka umelej inteligencii zase vedeli vytypovať tých, ktorí sú zvlášť rizikoví a prijať v liečbe opatrenia.

Diabetológia očami diabetológa

V čom je toto lekárske odvetvie pre vás zaujímavé?

Je to krásne odvetvie v tom, že dokážete premeniť človeka, ktorý v sebe v dôsledku zlej životosprávy a choroby nemal žiadnu energiu. Vďaka vhodnej liečbe s nami získava veľa zdravia, čo je úžasné. Je veľa rozumných pacientov, ktorí si dajú povedať. Teší ma malé zlepšenie u každého jedného z nich.

Čo si vážite na svojich pacientoch?

Pacienti vycítia ľudský prístup, ktorý k nim máte a oni vám ho vrátia. Diabetes je chronické ochorenie, svojich pacientov sprevádzame celý život. Vieme mu pomôcť a poradiť v liečbe, vybrať mu vhodné lieky, ale rozhodujúce kroky musí pacient spraviť sám.

FOTO:
J.L.