Od augusta vás čaká nová povinnosť pri sprístupnovaní dokumentácie pacienta iným osobám

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 06. 05. 2021 novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú prezidentka Slovenskej republiky podpísala dňa 18. 05. 2021. Novela zákona prináša zmeny v sprístupňovaní údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta a s tým spojenú povinnosť všeobecných lekárov. Poďme sa na to bližšie pozrieť.
NOVÝ SPÔSOB SPRÍSTUPŇOVANIA ÚDAJOV ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA

Novela zákona č. 576/2004 Z. z. vytvára nový spôsob sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta pre prípad, ak osoba nie je schopná vzhľadom na svoj zdravotný stav splnomocniť na sprístupňovanie údajov zo svojej zdravotnej dokumentácie inú osobu. Ak nastane takáto situácia, dáva manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi, alebo ak takých osôb niet, tak osobe plnoletej, ktorá žije s pacientom v domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi, oprávnenie na sprístupnenie zdravotnej dokumentácie pacienta.

Takto koncipovaná právna úprava však podľa nášho názoru predstavuje neprimeraný zásah do práva pacientov na súkromie. Automaticky predpokladá, že by pacient vyššie uvedené osoby mal záujem splnomocniť na sprístupnenie jeho zdravotnej dokumentácie. Vôbec však nezohľadňuje, že by mohla nastať situácia, kedy pacient reálne nemá dobré vzťahy s týmito osobami a sprístupnenie informácií by tak v konečnom dôsledku predstavovalo hrubý zásah do jeho osobnostných práv.

Na dôvažok medzi oprávnené osoby zahŕňa aj také subjekty, ktoré s osobou pacienta nemusia mať ani rodinný vzťah (osoba žijúca v jednej domácnosti). Dokonca nová právna úprava dáva oprávnenie na sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie aj „zákonným zástupcom“ oprávnených osôb. Z dikcie tohto ustanovenia však nie je jasné, o koho zákonného zástupcu by malo ísť. Má to byť zákonný zástupca rodiča alebo manžela, alebo dokonca osoby žijúcej v spoločnej domácnosti s pacientom?

ZÁKAZ SPRÍSTUPŇOVANIA ÚDAJOV ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA

Ak chce pacient chrániť svoje osobné údaje uvedené v zdravotnej dokumentácii pred vstupom vyššie uvedeného okruhu osôb, musí urobiť zákaz na sprístupňovanie a poskytovanie týchto údajov. Zákaz musí mať písomnú formu a dokonca musí byť opatrený osvedčeným podpisom pacienta. Tento úkon vytvára nezmyselné zaťaženie pre pacientov na to, aby zabezpečili dôvernosť svojich údajov.

Navyše následkom toho, ak pacient tento úkon neurobí, je sprístupnenie údajov pacienta osobám, ktorým pacient v skutočnosti tieto údaje poskytnúť vôbec nemusel chcieť. Novoprijatá zákonná úprava de facto podmieňuje dodržanie základného ľudského práva splnením dodatočných podmienok zo strany fyzickej osoby, pričom pre takéto zaťaženie vlastne ani neexistuje legitímny dôvod, nakoľko sprístupnenie dokumentácie predpokladanému okruhu osôb nemusí byť vôbec v prospech dotknutej osoby pacienta.

ROZSAH PLNOMOCENSTVA NA SPRÍSTUPNENIE DOKUMENTÁCIE

Ďalšia zmena má nastať v rozsahu sprístupnenia dokumentácie v prípade, ak pacient udelí na sprístupnenie svojich údajov zo zdravotnej dokumentácie plnomocenstvo. V prípade, ak pacient splnomocní inú osobu na sprístupnenie údajov zo svojej zdravotnej dokumentácie, nebude mať možnosť limitovať rozsah sprístupňovanej dokumentácie, nakoľko zákonodarca kategoricky určuje, že sa splnomocnencovi sprístupňuje dokumentácia v celom rozsahu. Táto úprava významne obmedzuje fyzickú osobu slobodne určovať rozsah, v ktorom súhlasí a má záujem, aby sa jej splnomocnenec oboznamoval s údajmi z jej zdravotnej dokumentácie. Pacientovi je takto obmedzené jeho právo určiť, ktoré údaje sa osobám môžu sprístupniť a ktoré nie.

NOVÁ POVINNOSŤ PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV V SÚVISLOSTI S NOVELOU ZÁKONA

Pre všeobecných lekárov sa v súvislosti s vyššie uvedeným zákazom vytvára nová povinnosť. Zákaz sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie, ktorý bude musieť pacient urobiť za účelom ochrany svojich práv, bude tvoriť súčasť zdravotnej dokumentácie, ktorú vedie všeobecný lekár. Všeobecný lekár tak bude musieť uchovávať v rámci dokumentácie pacienta tento zákaz. V prípade, ak niekto z oprávnených osôb požiada o sprístupnenie údajov z dokumentácie pacienta, musí preukázať písomným potvrdením, že voči nemu nebol vydaný zákaz na sprístupnenie údajov.

Nakoľko sa tieto zákazy budú uchovávať v zdravotnej dokumentácii pacienta, ktorú vedie všeobecný lekár, písomné potvrdenie bude vydávať tiež všeobecný lekár pacienta. Písomné potvrdenie bude musieť všeobecný lekár podpísať a pripojiť k nemu odtlačok svojej pečiatky. V zmysle vyššie uvedeného sa všeobecní lekári dostanú do postavenia administratívneho strediska, nakoľko budú musieť uchovávať v rámci dokumentácie pacientov zákazy sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie a budú potvrdzovať skutočnosti, ktoré im ukladá zákon.

Domnievame sa, že predkladatelia novely zákona č. 576/2004 Z. z. mali záujem zabezpečiť, aby blízke osoby pacienta mali právo na informácie o jeho zdravotnom stave v situácii, kedy pacient nie je schopný zbaviť zdravotníckych pracovníkov mlčanlivosti. Praktické aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti skutočne vyžadujú, aby súčasná prísna forma stavovskej povinnosti mlčanlivosti upravená v § 80 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch bola modifikovaná tak, aby reflektovala oprávnený a hlboký záujem pacientových blízkych dozvedieť sa aspoň základné informácie o jeho stave, v momentoch keď jeho stav znemožňuje komunikáciu priamo s ním a znemožňuje vyjadrenie jeho vôle zbaviť mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov.

Takáto zmena ale musí byť vedená súčasným rešpektom k pacientovmu právu na súkromie a toto, ako aj jeho ďalšie práva, ktoré sú upravené v § 11 ods. 9 zákona č. 576/2004 Z. z., musia mať vždy v porovnaní s oprávneným záujmom jeho blízkych osôb prednosť.


Etické a právne štandardy vykonávania telemedicíny

Využívate v ambulancii možnosť komunikácie s pacientom prostredníctvom telefónu, e-mailu, či dokonca cez Skype, Zoom? Alebo uprednostňujete WhatsApp či Messenger? Všetky tieto nástroje komunikácie môžu byť súčasne aj prostriedkami na poskytovanie telemedicíny. Technické možnosti so sebou prinášajú aj dôraz na zabezpečenie toho, aby aj takto poskytovaná starostlivosť rešpektovala právne a etické princípy zdravotnej starostlivosti.

Čítajte ďalej…JUDr. Ivan Humeník, PhD.

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.


Mgr. Lenka Kavarniková

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.


FOTO:
www.freepik.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *