Certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia

Echokardiografia ako certifikovaná pracovná činnosť (CPČ) je neinvazívnou zobrazovacou metódou v kardiológii, ktorá na zobrazenie využíva ultrazvuk. Zaoberá sa diagnostikou kardiovaskulárnych chorôb, ktoré vedú k porušeniu funkcie a morfológie srdca, jeho jednotlivých štruktúr (myokardu, srdcových chlopní, perikardu) a veľkých ciev, monitorovaním výkonov intervenčnej kardiológie, kardiochirurgie a konzervatívnej liečby v kardiológii.

V decembri 2020 vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach osvedčenie o akreditácii certifikačného študijného programu v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia. Praktickú zložku vzdelávania v uvedenom certifikačnom študijnom programe zabezpečuje výučbové zdravotnícke zariadenie Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

prof. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.
Garant certifikačného študijného programu

Garantom certifikačného študijného programu je prof. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD. Certifikačné štúdium nadväzuje na spoločný internistický kmeň v trvaní minimálne 24 mesiacov, resp. na špecializáciu v odbore vnútorné lekárstvo, kardiológia alebo angiológia. Odporúčaná dĺžka odbornej praxe certifikačného štúdia je 24 mesiacov na echokardiografickom pracovisku, vrátane školiaceho pobytu na I. kardiologickej klinike UPJŠ LF a VÚSCH, a. s. v Košiciach v rozsahu 4 týždňov.

Uchádzač o certifikát v CPČ ECHOKARDIOGRAFIA musí mať vedomosti vo vnútornom lekárstve v rozsahu spoločného internistického kmeňa, vedomosti v kardiológii a angiológii a v súvisiacich odboroch primerané pre hodnotenie morfológie, funkcie a hemodynamiky kardiovaskulárneho systému. Musí mať dôkladné teoretické znalosti a vedomosti v oblasti normálnej a patologickej anatómie a fyziológie kardiovaskulárneho systému dospelých pacientov, etiológii, patogenéze, diagnostike a diferenciálnej diagnostike, klinike, liečbe a prevencii kardiovaskulárnych ochorení.
Nevyhnutnosťou je znalosť ultrazvukového zobrazenia nálezov vo všetkých používaných modalitách (2-rozmerné zobrazenie, kontinuálny, pulzný, farebný a tkanivový Doppler) a zaužívaných projekciách s interpretáciou zobrazených nálezov.

Taktiež echokardiografické hodnotenie závažnosti chlopňových chýb, chlopňových protéz, štruktúry a funkcie komôr (systolickej a diastolickej), regionálnych porúch kinetiky, vrodených chýb srdca v dospelosti, hodnotenie ochorení perikardu a vnútrosrdcových útvarov, ochorení aorty, pľúcnej hypertenzie, ale aj zásady pre echokardiografické sledovanie celej škály kardiovaskulárnych chorôb počas intervenčných kardiologických výkonov. Uchádzač musí ovládať zásady chirurgickej liečby chorôb kardiovaskulárneho systému, indikácie a kontraindikácie operácie srdca, osobitosti pooperačnej starostlivosti v bezprostrednom pooperačnom období, ale aj v rámci dlhodobej ambulantnej dispenzarizácie chorôb. Musí ovládať zásady transplantológie so špeciálnym zameraním na transplantáciu srdca. Uchádzač o certifikát v CPČ ECHOKARDIOGRAFIA by mal ovládať technické parametre prístroja, nastavenie prístroja a jednotlivých sond. Musí vedieť samostatne vykonať kompletné echokardiografické vyšetrenie pozostávajúce zo všetkých modalít transtorakálneho echokardiografického vyšetrenia (M mód, 2D) s použitím kontinuálneho, pulzného, farebného a tkanivového dopplerovského vyšetrenia.

Uchádzač musí vedieť zhodnotiť systolickú funkciu a kvantifikáciu srdcových dutín, diastolickú dysfunkciu ľavej komory, poruchy kinetiky u pacientov s koronárnou chorobou srdca a po prekonanom infarkte myokardu. Musí vedieť vyšetriť pravú komoru a pľúcnu hypertenziu, chlopňové chyby, chlopňové protézy, kardiomyopatie, či infekčnú endokarditídu, ochorenia perikardu, tumory a masy, choroby aorty a vrodené chyby srdca u dospelých. Ovládať by mal kontrastnú echokardiografiu (techniky a indikácie) a záťažovú echokardiografiu (dobutamínovú a bicyklovú).

Od uchádzača sa vyžadujú nasledovné počty samostatných výkonov, ktoré musia byť zdokumentované v záznamníku: 200 kompletných echokardiografických vyšetrení za 1 rok a to v nasledovnej štruktúre výkonov podľa diagnóz:

Ischemická choroba srdca, artériová hypertenzia
210
Chlopňové chyby a protézy
100
Vrodené chyby srdca
40
Choroby perikardu, pľúcna hypertenzia
50

Do certifikačného študijného programu v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia je možné sa prihlásiť na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ LF).
Na webovej stránke Oddelenia pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov UPJŠ LF sú uvedené všetky informácie týkajúce sa štúdia:

  • náplň certifikačného študijného programu,
  • formuláre na stiahnutie – žiadosť o zaradenie do certifikačnej prípravy s potrebnými prílohami, ktoré sú vypísané na žiadosti,
  • vzdelávacie aktivity, na ktoré je možné sa prihlásiť až po oficiálnom zaradení do CPČ.

Webová stránka ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na UPJŠ LF:
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/studium-na-fakulte/dalsie-vzdelavanie/

Do certifikačnej prípravy sa uchádzač môže zaradiť v dvoch termínoch:

1. október 2021 – žiadosť o zaradenie s prílohami je potrebné podať na UPJŠ LF do 30. 9. 2021,

1. február 2022 – žiadosť o zaradenie s prílohami je potrebné podať na UPJŠ LF do 31. 1. 2022.

Všetky ďalšie potrebné informácie týkajúce sa štúdia budú zaslané pri zaradení do certifikačnej prípravy z UPJŠ LF. Kontaktnou osobou, ktorá zabezpečuje administratívny proces zaradenia do certifikačnej prípravy z Oddelenia pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na UPJŠ LF je Mgr. Katarína Tomková (katarina.tomkova@upjs.sk).

Po splnení všetkých požiadaviek certifikačného programu sa môže uchádzač prihlásiť na certifikačnú skúšku v CPČ ECHOKARDIOGRAFIA, ktorej termín určí garant programu (minimálne po 24 mesiacoch od zaradenia do certifikačnej prípravy) a bude vypísaný na webovej stránke Oddelenia pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov UPJŠ LF. Na skúšku sa prihlasuje uchádzač prostredníctvom určených formulárov najmenej 2 mesiace pred termínom certifikačnej skúšky.

MUDr. Marta Jakubová, PhD.
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb


Prevencia syndrómu vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov

Syndróm vyhorenia sa spravidla neobjaví náhle, ale začína sa prejavovať postupne. Chronicky vyčerpaní zdravotníci neľahko priznávajú sebe a aj druhým svoje začínajúce ťažkosti. Zatajujú úzkosť, strach, nepokoj, poruchy spánku, bolesti hlavy.

Čítajte ďalej…


FOTO:
VUSCH