Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach uviedla slávnostne do prevádzky najväčšie a najmodernejšie Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny na Slovensku pre potreby pregraduálnej aj postgraduálnej výučby

Za účasti rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., riaditeľov košických nemocníc ako výučbových základní Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a ďalších hostí sa dnes predpoludním uskutočnilo slávnostné otvorenie Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na Triede SNP 1, ktorého vybudovanie stálo cca 2,8 milióna EUR.

Slávnostného aktu strihania pásky sa ujali rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., prodekanka pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. spolu s vedúcim Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny MDDr. Jakubom Jánošíkom, MPH, MSc.

Ako odznelo krátko predtým na tlačovej konferencii, Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ LF prináša novú éru interaktívnej výučby lekárskych i nelekárskych odborov a výrazne zvýši štandard výučby na Lekárskej fakulte UPJŠ. Svojim vybavením predstavuje najväčšie simulátorové centrum v oblasti medicíny na Slovensku.

CSVM nateraz disponuje viac ako tridsiatimi interaktívnymi výučbovými pomôckami pre výučbu teoretických aj klinických predmetov a špičkovými modelmi pre nácvik ošetrovateľských techník, ktoré umožňujú okrem iného:

  • nácvik život zachraňujúceho úkonu defibrilácie
  • tréning základnej resuscitácie a rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie na figuríne so softvérovým vyhodnotením
  • interaktívnu výučbovú pomôcku približujúcu virtuálnym spôsobom reálnu anatómiu
  • multimediálny stôl so softvérom obsahujúci virtuálnych pacientov pre nácvik a riešenie scenárov z nemocničného a ambulantného prostredia a multimediálne stoly so softvérom pre nácvik a riešenie rôznych situácií u virtuálnych pacientov
  • pokročilý ošetrovateľský model dospelého človeka umožňujúci nácvik základných fyzikálnych vyšetrení a ošetrovateľských postupov
  • súbor zariadení pre simuláciu zraneného obsahujúci krvácajúce a simulujúce zranenia
  • simulátor pre nácvik zavádzania a starostlivosti o pacientov s nasogastrickou a orogastrickou sondou a perkutánnou endoskopickou gastrostómiou
  • nácvikové prostredie pre gastrointestinálnu endoskopiu a flexibilnú bronchoskopiu
  • virtuálny laparoskop ponúkajúci prostredie virtuálneho operačného sálu
  • interaktívne výučbové pomôcky využívajúce klinické prípady pre rozvinutie myslenia pri kritických situáciách počas klinického nácviku a mnohé ďalšie pomôcky

„Každá investícia do vybavenia slúžiaceho vzdelávaniu našich študentov je zároveň investíciou do budúcnosti nás všetkých. Uvedomujeme si potrebu neustáleho zlepšovania podmienok pre študentov medicíny a zdravotníckeho personálu. Využitie kvalitného materiálneho vybavenia ide ruka v ruke so svedomitou výučbou zabezpečenou našimi pedagógmi. Je mi potešením byť pri slávnostnom otvorení Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny LF UPJŠ, ktoré prináša najmodernejšie technológie do každodennej pedagogickej praxe,“ hovorí rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Simulátory na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach pomáhajú pri výučbe už dlhšiu dobu, no doteraz sa používali iba na praktickú výučbu na jednotlivých pracoviskách, napríklad na Ústave ošetrovateľstva, I. klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny či Gynekologicko-pôrodníckej klinike. Vybudovanie samostatného simulátorového centra so špičkovým vybavením posunie praktickú výučbu klinických predmetov realizovanú bez zaťaženia pacientov a tiež výučbu predklinických predmetov za pomoci simulátorov a virtuálnej reality na celkom inú úroveň.

Dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., ktorý bol tvorcom tejto myšlienky, preto vybudovanie CSVM napĺňa veľkou radosťou.

„Toto centrum bude pomáhať pri výučbe viacerých predmetov v rámci všetkých ročníkov v rôznych študijných programoch, pričom zmodernizuje, skvalitní a zatraktívni výučbu predklinických aj klinických predmetov. Použitie kvalitných simulátorov a modelov predstavuje najmodernejšie trendy vo výučbe medicíny a ďalších zdravotníckych odborov a umožní študentom získať mimoriadne atraktívnou formou mnohé vedomosti a praktické návyky,“ konštatuje dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Úvahy o vybudovaní simulátorového centra siahajú niekoľko rokov dozadu, pričom vedenie Lekárskej fakulty UPJŠ preferovalo výstavbu Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny na zelenej lúke, prípadne jeho umiestnenie vo vhodných priestoroch v blízkosti budovy lekárskej fakulty na Triede SNP 1. Dispozične vhodné priestory ani pozemok na výstavbu sa však v reálnom čase nepodarilo získať, preto sa pristúpilo k vybudovaniu centra v priestoroch budovy fakulty v II. sekcii na 3. poschodí budovy LF v blízkosti dekanátu.

Od prvotnej idey k jej naplneniu viedla pomerne náročná cesta – od stavebných úprav vyčlenených priestorov, cez zložité verejné obstarávanie špičkových prístrojov a ich nákup, zariaďovanie učební a nakoniec zaškolenie personálu v práci s najmodernejšou počítačovou technikou, rôznymi modelmi a virtuálnou učebňou. O to radostnejšia je chvíľa, kedy môžeme toto dielo slávnostne uviesť do prevádzky a tešiť sa z jeho využitia. Očakávam, že naši študenti aj zamestnanci v ňom budú chcieť tráviť veľa času, pretože výučba za pomoci „hi-tech“ je nielen veľmi príťažlivá, ale pre nadšencov techniky aj návyková,“ dodáva dekan UPJŠ LF.

Ako ozrejmuje prodekanka UPJŠ LF pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy prof. MVDr. Monika Halánová, PhD., náklady na vybudovanie Centra simulátorovej a virtuálnej reality „predstavovali takmer 2,8 milióna EUR, z toho stavebná úprava priestorov a vybavenie pracoviska nábytkom, počítačovou technikou a kamerovým systémom vyšli fakultu na viac ako 97-tisíc EUR a celkové náklady na zakúpenie simulátorov s príslušenstvom, vrátane zaškolenia personálu, predstavovali 2,5-milióna EUR.“

Takmer všetky finančné prostriedky na budovanie CSVM boli použité z vlastných zdrojov fakulty – predovšetkým z platieb zahraničných študentov za výučbu v anglickom jazyku a tiež z účelovej štátnej dotácie poskytnutej na dofinancovanie nákladov v súvislosti s novoprijatými študentami všeobecného lekárstva v akademickom roku 2020/2021 nad rámec pôvodne plánovaného počtu, ktoré sa Lekárska fakulta UPJŠ rozhodla investovať práve do vybudovania špičkového simulátorového centra.

Okrem toho sa UPJŠ LF podarilo získať ďalšie finančné prostriedky na vytvorenie virtuálnej anatomickej učebne v rámci výzvy na podávanie rozvojových projektov VVŠ v roku 2020 „Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier“. Vďaka úspešnému projektu s názvom „Podpora budovania praktických zručností študentov medicínskych a zdravotníckych študijných odborov pomocou simulačných nástrojov“ získala fakulta finančnú čiastku  bezmála 200-tisíc EUR, ktorú použila na nákup virtuálnej anatomickej učebne, vrátane softvéru a technickej podpory. Virtuálna učebňa výborne dopĺňa spektrum využitia simulátorového centra s aktuálnym počtom 34 hi-tech simulátorov a modelov, ktoré má fakulta ambíciu v budúcnosti ešte rozšíriť.

Simulátory sa fakulte podarilo zakúpiť ešte na jar tohto roka a na prelome mája a júna sa uskutočnilo úvodné školenie personálu pod vedením doktora Lukasa Drabauera, MBA zo simulátorového centra v rakúskom Linzi, ktorý sa spolupodieľa na koordinácii činnosti vyše 140 simulátorových centier po celom svete.

„Študentom našej fakulty začne centrum oficiálne slúžiť na začiatku tohto akademického roka, teda od 20. septembra, no ich prvé ohlasy sme mohli zaznamenať už v auguste. Niektorí dobrovoľníci sa totiž mali možnosť zúčastniť školenia praktických nácvikov špecifickej práce so simulátormi a tvorby konkrétnych scenárov a výučbových hodín pod vedením doktora Mariána Sedláka, pričom boli prácou so simulátormi veľmi unesení,“ poznamenáva vedúci Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ LF MDDr. Jakub Jánošík, MPH, MSc.          

Novovybudované Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny už stihli pred jeho slávnostným uvedením do prevádzky navštíviť viacerí významní hostia. Ako prvý si ho pri júnovej návšteve fakulty prehliadol mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike pán Makoto Nakagawa a v auguste ho navštívil v rámci oficiálneho stretnutia s vedením UPJŠ LF aj rektor Univerzity Karlovej prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (na snímkach vyššie). Obaja vyjadrili uznanie nad vybavením simulátorových a virtuálnych učební a ocenili ich veľký prínos pre modernú výučbu.

Ako zdôrazňuje predseda Akademického senátu UPJŠ LF doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD., „Akademický senát Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach podporoval myšlienku vedenia fakulty vybudovať Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ LF od jej vzniku, kedy počiatočné snahy modernizovať výučbu medicíny izolovane a v jednotlivých predmetoch prerástli do ucelenej koncepcie zastrešenej centrálnou podporou na fakultnej úrovni. Študentom, ale aj pedagógom našej fakulty sa tak dnes dostávajú do rúk tie najmodernejšie technológie z oblasti simulácií, virtuálnej a rozšírenej reality, ktoré, ako pevne verím, výrazným spôsobom nielen skvalitnia, ale aj zatraktívnia štúdium medicíny.“

Vybudovanie moderného Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny predstavuje veľký krok vpred, no vedenie Lekárskej fakulty UPJŠ má ďalšie veľké sny a ambiciózne plány.

„Vytvorenie samostatného simulátorového centra bolo jednou z našich priorít s prvoradým cieľom skvalitniť výučbový proces a odľahčiť praktickú výučbu v zdravotníckych zariadeniach. Napriek tomu, že sa nám túto myšlienku podarilo úspešne naplniť, sa nevzdávame zámeru vybudovať ďalšie simulátorové centrum v iných priestoroch v budúcnosti. Nové centrum by potom slúžilo na výučbu praktickej klinickej medicíny, zatiaľ čo toto súčasné by sa zameriavalo na predklinické disciplíny,“ hovorí prodekan UPJŠ LF pre vedecko-výskumnú činnosť prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

Zdroj, foto: Lekárska fakulta UPJŠ, TSPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *