Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v ambulanciách

Pozor na poučenie a informovaný súhlas!

V ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov sa spustilo očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Očkovanie sa bude vykonávať očkovacou látkou Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Pre samotnú realizáciu výkonu je však veľmi dôležité, aby zdravotnícky pracovník dostatočne a preukázateľne poučil pacienta o očkovaní a zabezpečil informovaný súhlas pacienta s realizáciou očkovania.
POUČENIE MUSÍ PREDCHÁDZAŤ SAMOTNÉMU OČKOVANIU PACIENTA

Aby bolo možné považovať očkovanie za zdravotnú starostlivosť poskytovanú v súlade so zákonom (lege artis), je nevyhnutné splnenie informačnej povinnosti, a to o povahe samotného zákroku (teda poučenie a informovaný súhlas pacienta). Na to nadväzuje aj osobitná informačná povinnosť upravená v zákone o liekoch, v zmysle ktorej je ošetrujúci lekár povinný pred podaním imunobiologického lieku (aj bez vyzvania pacienta) tomuto pacientovi poskytnúť príbalový leták podaného lieku (vakcíny). Splnenie tejto povinnosti si však netreba zamieňať so splnením povinnosti poučiť pacienta a získať od pacienta pred očkovaním informovaný súhlas.

Pred každým zdravotným výkonom (aj pred vakcináciou) je zdravotnícky pracovník v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti povinný poskytnúť pacientovi poučenie – informovať pacienta o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Základom pre realizáciu akéhokoľvek zdravotného výkonu (a teda aj očkovania) je zároveň aj získanie informovaného súhlasu od pacienta.

Aký má byť obsah poučenia a informovaného súhlasu? Informovaný súhlas, ktorého súčasťou je aj poučenie pacienta, je dôležitý nástroj komunikácie s pacientom. Je to tiež preventívne opatrenie a najmä ochranný štít pre zdravotníckych pracovníkov, pretože dostatok informácií okrem iného umožňuje vylúčiť prípadné zdravotné kontraindikácie alebo prípadné neskoršie problémy s nespokojným pacientom.

Preto je informovanému súhlasu potrebné venovať náležitú pozornosť. Poučenie musí obsahovať informácie o očkovaní, o spôsobe jeho vykonania, prípadných kontraindikáciách, nežiaducich účinkoch vakcíny, ako aj o prípadných alternatívach, ktoré by mohli očkovanie nahradiť. Okrem iného je potrebné vymedziť aj riziká odmietnutia samotného očkovania. V rámci informovaného súhlasu sú dôležité najmä vyhlásenia pacienta, ktoré urobí vzhľadom na poskytnuté poučenie, ktoré mu predchádzalo. Pacient by tiež mal informovať pravdivo lekára aj o všetkých ochoreniach, ktorými v minulosti trpel alebo v súčasnosti trpí, aby lekár vedel posúdiť, či je možné očkovanie vôbec vykonať.

FORMA INFORMOVANÉHO SÚHLASU A ZÁZNAM DO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA

Odborné usmernenie, ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR práve za účelom realizácie očkovania proti COVID-19 v ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov, určuje, že súčasťou zdravotnej dokumentácie je nielen poučenie a informovaný súhlas pacienta s očkovaním, ale aj anamnestický dotazník, ktorý tvorí prílohu č. 2 odborného usmernenia. Odborné usmernenie MZ SR požaduje, aby pacient informovaný súhlas a anamnestický dotazník podpísal. Z toho je možné vyvodiť, že na očkovanie proti COVID-19 realizovanom v ambulanciách všeobecných lekárov sa vyžaduje písomná forma informovaného súhlasu.

Ide o požiadavku nad rámec právnej úpravy, pretože zákon o zdravotnej starostlivosti výslovne nevyžaduje v prípade očkovania, aby informovaný súhlas mal písomnú formu. Je to však určite dobrý krok vzhľadom na to, že chránený bude samotný poskytovateľ, ktorý realizoval očkovanie prostredníctvom svojich zdravotníckych pracovníkov.

Do zdravotnej dokumentácie pacienta je potrebné okrem iného zaznamenať aj samotné podanie očkovacej látky a prípadné dôvody, pre ktoré sa očkovanie nevykonalo. Tieto údaje sa zaznamenávajú v zmysle §13 ods. 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 585/008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (cit.): „Záznam o očkovaní v zdravotnej dokumentácii obsahuje dátum očkovania, názov a poradie dávky očkovacej látky, výrobcu, šaržu, dávku, spôsob aplikácie a meno lekára, ktorý očkovanie vykonal. Do zdravotnej dokumentácie sa zapíše aj dôvod, pre ktorý sa očkovanie neuskutočnilo a nežiaduce účinky, ak sa u očkovanej osoby vyskytli….“


Etické a právne štandardy vykonávania telemedicíny

Využívate v ambulancii možnosť komunikácie s pacientom prostredníctvom telefónu, e-mailu, či dokonca cez Skype, Zoom? Alebo uprednostňujete WhatsApp či Messenger? Všetky tieto nástroje komunikácie môžu byť súčasne aj prostriedkami na poskytovanie telemedicíny. Technické možnosti so sebou prinášajú aj dôraz na zabezpečenie toho, aby aj takto poskytovaná starostlivosť rešpektovala právne a etické princípy zdravotnej starostlivosti.

Čítajte ďalej…


VZOR INFORMOVANÉHO SÚHLASU

V súvislosti s realizovaným očkovaním sme pre vás pripravili vzor informovaného súhlasu. Pripravili sme dve verzie. Prvá skrátená verzia informovaného súhlasu obsahuje anamnestický dotazník, ktorý musí pacient vypísať a samotný informovaný súhlas. Túto skrátenú verziu môžete používať priamo vo vašej ambulancii. Je na jednom liste papiera, čo vám uľahčí aj proces jeho predloženia pacientovi, pretože vás nepohltí tlačou veľkého množstva strán.

Skrátená verzia priamo odkazuje na rozšírenú verziu informovaného súhlasu, ktorá obsahuje rozsiahle poučenie o očkovaní očkovacou látkou Comirnaty. Text poučenia obsahuje všetky náležitosti, ktoré má v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti poučenie obsahovať. Aby sme vám uľahčili prácu so skrátenou verziou informovaného súhlasu, pripravili sme pre vás aj kompletný manuál na jeho vyplnenie.

V rámci manuálu nájdete aj odporúčania pre zápis očkovania do zdravotnej dokumentácie pacienta (aj so vzorovými formuláciami) a tiež vzor znenia pozvánky na očkovanie pre pacienta. Vaša ambulancia by mohla mať vytlačených pár kusov rozšíreného znenia informovaného súhlasu, ktoré obsahuje aj rozsiahle poučenie o očkovaní. Zabezpečíte tak aj pacientom, ktorí nemajú prístup na internet, aby mali možnosť oboznámiť sa s komplexným poučením pred očkovaním.

Odporúčame vám ho nechať pre pacientov v čakárni. Obe verzie informovaného súhlasu s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 si môžete bezplatne stiahnuť aj na našom portáli www.medipravnik.sk (sekcia „Dokumenty“). Balík dokumentov obsahuje skrátenú verziu informovaného súhlasu, informovaný súhlas s rozšíreným znením poučenia o očkovaní, manuál na vypĺňanie informovaného súhlasu aj so vzorovými formuláciami zápisu očkovania do zdravotnej dokumentácie pacienta a tiež informačný plagát pre pacientov, ktorý si môžete umiestniť v čakárni vašej ambulancie.


ABY STE NA NIČ NEZABUDLI…

V súvislosti s realizáciou očkovania vám odporúčame urobiť všetky nasledovné kroky:

  • Objednať pacienta na očkovanie a poslať mu pozvánku s upozornením, kde nájde úplné znenie informovaného súhlasu aj s poučením.
  • Po príchode pacienta na očkovanie – poskytnúť mu príbalový leták očkovacej látky Comirnaty a úplné znenie informovaného súhlasu aj s poučením na prečítanie (urobiť pár výtlačkov a nechať ich pacientom v čakárni).
  • Predložiť pacientovi na vyplnenie a podpis skrátenú verziu informovaného súhlasu, v ktorej musí pacient vyplniť osobné a anamnestické údaje a podpísať aj anamnestický dotazník, aj informovaný súhlas.
  • Vykonať zápis do zdravotnej dokumentácie pacienta.


JUDr. Ivan Humeník, PhD.

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.


Mgr. Lenka Kavarniková

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.

FOTO:
Woman photo created by freepik – www.freepik.com