Komora chce zjednocovať úsilie lekárov

Rozhovor s novým prezidentom Slovenskej lekárskej komory.
MUDr. Pavel Oravec:
„Členstvo v stavovskej organizácii sa musí stať pre lekárov hrdosťou a samozrejmosťou…“

Dianie v zdravotníctve vo všeobecnosti a aj v jeho vrcholnej profesijnej organizácii – Slovenskej lekárskej komore (SLK) – je z pochopiteľných dôvodov predmetom dlhodobého koncentrovaného záujmu. SLK je následníckou organizáciou lekárskej komory Rakúsko-Uhorska, lekárskych komôr na území Slovenska počas Česko-Slovenskej republiky, Slovenského štátu a povojnovej republiky, Zväzu slovenských lekárov (založený v roku 1969). Jeho činnosť bola ukončená v roku 1970 a obnovená v roku 1990. Rozhodnutím lekárskeho stavu na žilinskom zhromaždení jeho členov bol 26. 1. 1990 premenovaný na Slovenskú lekársku komoru.

Výsledkom koordinovaných snáh bolo rozhodnutie SNR z 3. 12. 1991, keď bol schválený spoločný zákon o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore, uverejnený pod č. 13/1992 Z. z. Už momentom prijatia sa začali snahy o revíziu najspornejších kompromisných častí, jeho prispôsobenie štandardným pomerom v krajinách EÚ – povinné členstvo, vedenie registra lekárov, vydávanie licencií a ďalšie úlohy. Výsledkom snažení, rozsiahleho pripomienkového konania, prepracovania a zapracovávania najrôznejších pripomienok z dôvodu politickej priechodnosti bola verzia predložená parlamentu.

Dňa 1. 5. 2002 schválila NR SR Zákon o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára a Slovenskej komore zubných lekárov. Prijatím zákona sa aj na Slovensku stalo nevyhnutným to, čo je samozrejmé pre výkon lekárskeho povolania vo všetkých krajinách EÚ, povinné členstvo lekárov v profesijnej organizácii. Zákon č. 578 z 21. 10. 2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovuje v § 50, že členstvo v komore je opäť dobrovoľné. V piatok 1. októbra 2021 bol na sneme SLK zvolený nový prezident MUDr. Pavel Oravec.

Len pripomenieme, že dosiaľ pôsobil ako predseda Stáleho výboru SLK pre zahraničie a člen Rady SLK (podrobnejšie publikujeme v životopise) a vo funkcii vystriedal MUDr. Mariana Kollára, ktorý stál na čele SLK s krátkou prestávkou 12 rokov.


MUDr. Pavel Oravec (*1972)

Vzdelanie:
1990–1996 – Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice;
1999 – špecializačná atestácia prvého stupňa v odbore interné lekárstvo;
2002 – špecializačná atestácia v odbore tuberkulóza a pľúcne choroby.
Pracovné pozície:
1996–2014 – Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, lekár na oddelení pneumológie a ftizeológie;
2014–2016 – Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o., námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť, 08/2016 – 11/2016 riaditeľ;
2014–2018 – NsP Karviná-Ráj, Česká republika, lekár, pľúcna ambulancia;
2019 – Pneumologická a ftizeologická ambulancia Kežmarok – lekár.
Funkčné pozície v profesijných a stavovských organizáciách:
Základná organizácia Slovenské lekárske odbory pri NÚTPCHaHCH
Vyšné Hágy – predseda – 2008–2014;
Lekárske odborové združenie – podpredseda – 2011–2016;
FEMS – Európska federácia lekárov – zamestnancov – Brusel
– 1. viceprezident – 2012–2015;
CPME – Stály výbor európskych lekárov – Brusel
– člen národnej delegácie – 2013 – v trvaní;
Slovenská lekárska komora – Zahraničný výbor SLK
– predseda 2014–2016, Stály výbor SLK pre zahraničie – predseda
– 2016–2021, člen Rady SLK – 2016 – v trvaní, člen Rady RLK Prešov
– 2016–2021;
Pracovná skupina SLK k reforme zdravotníctva v SR – Koncepcia zdravotníctva v SR z pohľadu SLK – vedúci pracovnej skupiny – 2019 – v trvaní.
Ciele a plány:
Zjednotenie úsilia lekárov a ich organizácií o zlepšenie zdravotníctva v SR.
Zvýšenie kompetencií SLK v organizácii systému zdravotnej starostlivosti v SR – účasť na kontrolných, výberových a riadiacich mechanizmoch.
Presadzovanie záverov Pracovnej skupiny SLK k reforme zdravotníctva v SR do praxe – sieť poskytovateľov a ich dostupnosť pre pacientov – ambulantný, ako aj nemocničný sektor, verejné zdravotné poistenie, personálne zabezpečenie prevádzky ZZ, financovanie prevádzky zdravotníckych zariadení, nezávislý regulátor organizácie systému zdravotnej starostlivosti.
Podpora činnosti Sekcie mladých lekárov SLK.
Podpora a skvalitňovanie právnej pomoci pre členov SLK pri výkone ich povolania a s tým súvisiacimi činnosťami.
Zlepšenie podmienok celoživotného vzdelávania lekárov, vrátane odpočítateľnej položky z daňového základu na tento účel.

Pán MUDr. Oravec, Slovenská lekárska komora (SLK) po pomerne dlhom časovom úseku zmenila vedenie a Vy ste boli zvolený za jej prezidenta. Redakcia Lekárskych novín Vám srdečne blahoželá a zároveň sa pýta, čo Vás viedlo k rozhodnutiu kandidovať na spomínaný post, aká bola Vaša motivácia?

V orgánoch Slovenskej lekárskej komory pôsobím od roku 2014, bol som členom a predsedom Zahraničného výboru SLK a neskôr predsedom Stáleho výboru SLK pre zahraničie a členom Rady SLK. V európskych zdravotníckych organizáciách je štandardom, že vrcholné pozície v ich orgánoch podliehajú pravidelnej obmene. Nové osoby prinášajú aj nový pohľad na riešenie problémov, a je to aj znakom toho, že organizácia má dostatočný funkčný potenciál.

Slovenské zdravotníctvo sa dlhodobo stretáva s problémami, ktoré nie sú riešené. Dôvody sú rôzne, ale stretávajú sa v niekoľkých bodoch. Som presvedčený, že ak ich dokážeme jasne pomenovať z hľadiska významu a postupnosti priorít pre všetkých zainteresovaných, vrátane politikov, ľahšie sa pohneme z takpovediac mŕtveho bodu. K tomu je však nevyhnutná jednota a spoločný postup všetkých zdravotníckych organizácií. Slovenská lekárska komora musí byť v popredí pri snahe zjednotiť toto úsilie.

V tomto kontexte je prirodzená snaha o zvýšenie kompetencií SLK v organizácii systému zdravotnej starostlivosti. Inšpirujeme sa z pozitívnych skúseností z krajín, kde takéto kompetencie komory lekárov, zriadené zákonom, majú.

SLK má po dvoch rokoch diskusií vlastný názor na organizáciu systému zdravotnej starostlivosti, čo vyjadril Snem SLK schválením základného dokumentu, ktorý vypracovala Pracovná skupina SLK ku koncepcii zdravotníctva v SR. Tento dokument bude, po oboznámení našich partnerov s jeho obsahom, zverejnený na oficiálnych stránkach SLK.

Dôležitým bodom je vtiahnutie mladých lekárov do činnosti SLK prostredníctvom Sekcie mladých lekárov SLK. Je nevyhnutné určiť konkrétne kroky v tejto oblasti. Lekári vykonávajú zodpovednú a nenahraditeľnú prácu, ktorá vyžaduje neustále prehlbovanie ich vedomostí. V súčasnosti sú podmienky na ich vzdelávanie zo strany štátu skôr obmedzujúce ako podporujúce. Tieto podmienky potrebujeme jednoznačne zlepšiť.

Jedným z nástrojov by malo byť aj zavedenie odpočítateľnej položky z daňového základu na účel vzdelávania a zrušenie povinnosti tzv. nepeňažného plnenia pri vzdelávacích podujatiach. Právna pomoc pre členov SLK zo strany ich organizácie je dôležitým nástrojom určeným na podporu pracovných podmienok a ich stabilitu. Členstvo v stavovskej organizácii sa musí stať pre lekárov hrdosťou a samozrejmosťou, so všetkými právami a povinnosťami.

Prezident SLK s ministrom zdravotníctva na konferencii Healthcare 2021 – 5. 10. 2021.

Zákonitá je, pravdaže, spolupráca s novými viceprezidentmi, ďalšími orgánmi SLK, resp. širokou členskou základňou vašej profesijnej organizácie…

Akákoľvek, čo ako výborná a podnetná myšlienka sa nedá realizovať bez spolupráce. Keď sa stretnú viacerí, ktorí majú spoločný cieľ, inšpiráciu a záujem, majú výrazne vyššie šance na úspech ako jednotlivec. Vodcovia v ktorejkoľvek spoločenskej oblasti, ktorí tvrdili, že všetko za nás vyriešia a stačí sa na nich spoľahnúť, priniesli, v konečnom dôsledku, opak. Teším sa na vzájomnú spoluprácu s oboma viceprezidentmi, Prezídiom, Radou SLK a Regionálnymi lekárskymi komorami. Naďalej sa chceme spoliehať na podporu členov SLK v našom spoločnom úsilí.

Čo by ste ešte prípadne dodali k nedávnemu vyhláseniu z XXXVI. Snemu SLK (publikujeme ho zvlášť v plnom znení)?

Som veľmi rád, že Snem prijal Vyhlásenie k očkovaniu a som hrdý na to, že stavovská organizácia lekárov zaujala jasný a nespochybniteľný postoj k téme, ktorá na jednej strane rozdeľuje spoločnosť, ale na druhej ide o výsostne odbornú záležitosť. Slovenská lekárska komora sa v ňom jasne postavila za ochranu života a zdravia našich spoluobčanov.


Vyhlásenie XXXVI. Snemu SLK

Slovenská lekárska komora
Bratislava, 02. 10. 2021

Čítajte ďalej...


Čo hovoríte, aj z titulu funkcie prezidenta Slovenskej lekárskej komory, na aktuálnu situáciu tak v nemocniciach, ako aj zdravotníctve vo všeobecnosti? Ako hodnotíte aktuálny stav v tomto významnom segmente života celej spoločnosti?

Zdravotníctvo už dlhé roky prežíva ťažké obdobie a nepochopenie jeho problémov zo strany politikov. Pandémia vírusu SARS-CoV-2, ktorý vedie k ochoreniu COVID-19, odhalila všetky slabiny, ale aj silné stránky nášho zdravotníctva. Odhalila deklarované a skutočné názory a zámery politikov. Odhalila slabé miesta sociálneho prostredia.

Môžem smelo konštatovať, že len vďaka obetavosti, osobnej statočnosti, erudícii a vedomostiam lekárov, sestier a ostatných zdravotníkov sa darí situáciu, napriek mnohým problémom, zvládať. Za to, a za vytrvalú a zodpovednú prácu lekárov, a to nielen v tomto období, sa chcem svojim kolegom úprimne poďakovať.

Lekár a zároveň prezident SLK, to sú mimoriadne exponované pozície. No, ako hovorí klasik „za všetkým hľadaj človeka“. Čo teda človek, občan, muž, manžel… MUDr. Pavel Oravec, ako a čím žije? Aké sú jeho koníčky, záľuby…

Mám, pravdaže, svoje koníčky a záľuby, ale môj osobný život si nechávam pre seba a pre moju rodinu. Ďakujem za pochopenie tohto statusu.

Lekárske noviny ďakujú za rozhovor MUDr. Pavlovi Oravcovi.
Zhováral sa Igor Válek

Foto: SLK, P.O.
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *