Môže lekár odmietnuť pacienta, ak sa nepodrobí testu na ochorenie COVID-19?

Ministerstvo zdravotníctva vydalo Usmernenie k testovaniu pacientov v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách č. Z075796-2021 (ďalej len „usmernenie“), ktoré upravuje postup, kedy by zdravotnícke zariadenie malo vyžadovať od pacienta podrobenie sa testu na COVID-19 a kedy to nie je potrebné.

V rámci tohto článku Vám prinesieme pohľad konkrétne na to, či je možné pacientovi odmietnuť poskytnúť zdravotnú starostlivosť v prípade, ak sa odmietne pred návštevou ambulancie alebo priamo v ambulancii dať otestovať na ochorenie COVID-19. Respektíve, či je možné pacientovi odmietnuť poskytnúť zdravotnú starostlivosť, ak sa nebude môcť pacient testovať z objektívnych príčin a ani lekár nebude mať testy v ambulancii. Tiež sa pozrieme na podmienky úhrady testov zdravotnou poisťovňou podľa súčasného stavu.

KEDY MÁ LEKÁR VYŽADOVAŤ OD PACIENTA PODROBENIE SA TESTU NA COVID-19?

Vo vzťahu k usmerneniu sú pacienti rozdelení na dve skupiny v závislosti od očkovania. S ohľadom na to sa aj rozlišuje to, či lekár má alebo nemá od pacienta v prípade jeho osobnej návštevy ambulancie vyžadovať absolvovanie testovania na ochorenie COVID-19.

Podľa čl. 3
bod 3.1 ods. 1 usmernenia:

Kompletne zaočkovaní pacienti

a)Nevyžaduje sa testovanie, ak pacient nebol v úzkom kontakte s pozitívnou osobou, resp. sa nevrátil z rizikovej krajiny a nemá klinické príznaky ochorenia COVID-19.
b)Vyžaduje sa testovanie, ak je pacient klasifikovaný ako možný alebo pravdepodobný prípad (pacient, ktorý spĺňa klinické kritériá, diagnostické kritériá alebo má epidemiologickú súvislosť).

Neočkovaní alebo nie kompletne zaočkovaní

a)Lekár sa môže sám rozhodnúť, či bude alebo nebude od týchto pacientov vyžadovať test na ochorenie COVID-19 (ak pacient nemá klinické príznaky ochorenia ani epidemiologickú súvislosť).
b)Vyžaduje sa testovanie, ak je pacient klasifikovaný ako možný alebo pravdepodobný prípad (pacient, ktorý spĺňa klinické kritériá, diagnostické kritériá alebo má epidemiologickú súvislosť) – v tomto prípade môžu ambulanciu navštíviť pacienti len v prípade neodkladného zdravotného výkonu a lekár je povinný si vyhradiť čas na ošetrovanie týchto pacientov.

ÚHRADA TESTOVANIA V AMBULANCII ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI

Z hľadiska druhov testov sa pacient môže preukázať výsledkom antigénového testu, RT-PCR testu alebo rýchleho PCR testu. V prípade, ak sa test vyžaduje od pacienta vzhľadom na jeho klinické príznaky alebo ak sa lekár rozhodol test vyžadovať od neočkovaných a pacientov nie kompletne očkovaných a pacient si tento nevie zabezpečiť pred osobnou návštevou ambulancie, môže ho absolvovať priamo v ambulancii. Ako to je však s úhradou za testovanie ako zdravotným výkonom?

Zdravotné poisťovne v súvislosti s celosvetovou pandémiou vydali stanoviská, resp. verejný prísľub, ktorým deklarujú, že za určitých podmienok budú realizáciu antigénových testov v ambulanciách preplácať. Stanoviská poisťovní k uhrádzaniu antigénových testov z verejného zdravotného poistenia sú zverejnené na webových sídlach poisťovní. Pri realizácii antigénového testu je však vždy potrebné skontrolovať si aktuálne podmienky úhrady v čase vykonávania testu.

Stanoviská/verejné prísľuby zdravotných poisťovní nájdete na ich webových stránkach:
Všeobecná zdravotná poisťovňa https:
//www.vszp.sk/poskytovatelia/aktualne/

Zdravotná poisťovňa Dôvera https:
//www.dovera.sk/aktuality

Union zdravotná poisťovňa https:
//www.union.sk/poskytovatelia-oznamy/


Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v ambulanciách právne štandardy vykonávania telemedicíny

V ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov sa spustilo očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Očkovanie sa bude vykonávať očkovacou látkou Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Pre samotnú realizáciu výkonu je však veľmi dôležité, aby zdravotnícky pracovník dostatočne a preukázateľne poučil pacienta o očkovaní a zabezpečil informovaný súhlas pacienta s realizáciou očkovania.

Čítajte ďalej…


SAMOPLATCI A ANTIGÉNOVÉ TESTY V AMBULANCII

Úhrada za antigénové testy z verejného zdravotného poistenia sa poskytuje primárne pre pacientov, ktorí vykazujú symptómy respiračného ochorenia vo vzťahu k presne určeným diagnózam. Ak o vykonanie antigénového testu v ambulancii bude žiadať pacient, ktorý nevykazuje symptómy respiračného ochorenia, samozrejme je možné mu testovanie vykonať, ale len za priamu úhradu, keďže v tomto prípade nebudú splnené podmienky pre jeho preplatenie zdravotnou poisťovňou. Na skutočnosť priamej úhrady musí lekár pacienta upozorniť vopred. Zároveň musí byť tento výkon uvedený aj v cenníku ambulancie, ktorý musí mať ambulancia vyvesený na viditeľnom mieste.

ČO AK SA PACIENT NEPODROBÍ TESTOVANIU PRED NÁVŠTEVOU AMBULANCIE ANI PRIAMO V AMBULANCII?

Vyššie sme uviedli, kedy má lekár pacienta poslať pred návštevou ambulancie na test. Primárne je to v prípade, ak pacient vykazuje symptómy ochorenia COVID-19. Ako má však lekár postupovať, keď pacient odmietne ísť na test na COVID-19 alebo ho odmietne absolvovať v ambulancii aj napriek tomu, že podľa usmernenia sa test vyžaduje? Alebo ako sa má lekár zachovať, ak pacient z objektívnych dôvodov nemôže ísť na testovanie pred návštevou ambulancie a ani lekár nemá vo svojej ambulancii testy? Odpoveď na tieto otázky nie je vôbec jednoznačná.

Samotné usmernenie tieto skutočnosti žiadnym spôsobom neupravuje. Aj keby v ňom boli upravené, je otázna už samotná právna záväznosť usmernenia. Usmernenie je považované za interný akt, ktorý má skôr odporúčací charakter. Jeho cieľom nie je prioritne ukladať povinnosti, ale upraviť, ako majú lekári postupovať v danej situácii. Aktuálne ani žiadna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR ani iný právne záväzný akt nezaväzujú pacienta podrobiť sa testovaniu na ochorenie COVID-19 pred návštevou ambulancie.

Domnievame sa, že cieľom vydaného usmernenia malo byť zabezpečenie účinnej ochrany lekárov, ale aj pacientov navštevujúcich ambulanciu pred ochorením COVID-19. Na nadväzujúcu problematiku vymožiteľnosti povinnosti podrobiť sa testovaniu na dosiahnutie tohto cieľa však Ministerstvo zdravotníctva SR, resp. ani Úrad verejného zdravotníctva SR nejako nemysleli. Ako teda riešiť takéto situácie?

Ak sa na to pozeráme z hľadiska poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zníženia rizika nejakého postihu pre neho, určite je menším rizikom zdravotnú starostlivosť takémuto pacientovi poskytnúť. Ak by sa lekár totižto rozhodol pacientovi, ktorý sa nepodrobí testovaniu neposkytnúť zdravotnú starostlivosť, podľa nášho názoru by nemal možnosť účinne sa odvolať na to, že mal na takýto postup oprávnenie.

Navyše netreba zabúdať ani na povinnosť zdravotníckeho pracovníka poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť. V prípade neposkytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa lekár vystavuje riziku trestného stíhania za neposkytnutie pomoci v zmysle Trestného zákona.


JUDr. Ivan Humeník, PhD.

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.


Mgr. Lenka Kavarniková

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.

FOTO:
Woman photo created by freepik – www.freepik.com