Obličky a diabetes

Celoživotné multifaktoriálne ochorenie Diabetes mellitus (DM) postihuje početnú skupinu ľudí bez rozdielu pohlavia, vo všetkých vekových kategóriách a za posledné desaťročia sledujeme alarmujúce štatistiky s neustále vzrastajúcim trendom novozistených prípadov i počtom nárastu sprievodných komplikácií. Medzi veľmi obávanú chronickú komplikáciu spôsobenú najčastejšie dlhodobou hyperglykemickou toxicitou patrí nefropatia – poškodenie až úplné zlyhanie obličiek. Obličky patria k životne dôležitým orgánom, čiže sú pre život človeka nepostrádateľné.

Väčšina ochorení sa dá uspokojivo liečiť farmakoterapiou, pri diabete to však neplatí – priebeh ochorenia diabetes mellitus sa týmto spôsobom dokáže ovplyvňovať približne iba v 10%. Medzi základné piliere nefarmakologickej liečby diabetu patrí dietoterapia/liečebná výživa/stravovanie, pohybová aktivita a dlhodobá racionalizácia životosprávy. 

Dietoterapia patrí k základným liečebným pilierom pri všetkých typoch ochorenia diabetes mellitus. Aj keď sa spôsob liečby od zistenia diagnózy v priebehu obdobia ochorenia mení, diéta zostáva vždy bazálnym liečebným prostriedkom. Liečebnú výživu zaraďujeme medzi základné režimové opatrenia, pri jej nerešpektovaní máme iba veľmi malú šancu na dosiahnutie uspokojivej kompenzácie.

I keď diéta patrí zdanlivo k najjednoduchším liečebným prostriedkom, jej správne uplatňovanie v praxi je oveľa zložitejšie ako užitie lieku, alebo aplikácia inzulínu. Bez nutričnej edukácie, informovanosti a dostatočných znalostí je položenie správne zvolenej porcie jedla na tanier niekoľkokrát denne prakticky nemožné. Pritom je všeobecne známe, že stravou vieme pozitívne vplývať na ochorenie, ale naopak vieme si ňou aj výrazne uškodiť.

Rizikové faktory vzniku ochorenia a vzniku komplikácií, takisto aj samotná „cukrovka“ nijako nebolia, nijako nesignalizujú že je organizmus poškodzovaný a zaťažovaný, preto ani veľký počet ľudí bez cieľavedomej edukácie netuší, že je potrebné meniť zaužívanú životosprávu s chybnými stravovacími vzorcami. Veľa nezvratných komplikácií a orgánových poškodení vznikná práve z nevedomosti, bagatelizovania, ignorácie ochorenia a nerešpektovania režimových opatrení.

Edukačný proces s kvalifikovanou nutričnou edukáciou je u nás tým najcitlivejším, veľmi podceňovaným problémom, ktorý najviac ovplyvňuje prístup pacienta a odzrkadľuje sa na jeho liečebných výsledkoch. Svetový deň diabetu si pripomíname každoročne 14. novembera a Svetový deň obličiek – WKD (Word kidney day) v marci, s cieľom informovať o neviditeľnej, ale závažnej problematike širokú verejnosť a upriamiť pozornosť na alarmujúce fakty, ktoré dokážeme spoločne ovplyvniť.

Podľa štatistických údajov NCZI SR zverejnených v roku 2020 bolo v nefrologických ambulanciách SR dispenzarizovaných 182 211 pacientov pre rôzne štádiá poškodenia obličiek s neustále vzrastajúcim počtom.  (Chronic Kidney Diseas/CKD 1-5, pričom piate štádium predstavuje úplné zlyhanie). Vo vekovej kategórii 19 a viacročných pacientov prevažuje poškodenie obličiek spôsobené preventabilným ochorením diabetes mellitus a nefrologickú starostlivosť si vyžadovalo 37 062 pacientov s diabetom.

Počet pacientov neustále narastá, iba za posledné desaťročie stúpol tento negatívny trend z 5,1% na 8,4% /1000 obyvateľov v SR. Zarážajúce je, že väčšina nefrologických pacientov, kedy je primárnou diagnózou diabetes neovláda zásady stravovania potrebné na dosiahnutie uspokojivej metabolickej kompenzácie a pri dlhodobej hyperglykemickej toxicite prichádza postupne k poškodzovaniu až zlyhaniu životne dôležitých obličiek.


Graf 1 – Vývoj počtu sledovaných osôb v nefrologických ambulanciách podľa najčastejšej diagnózy.
Zdroj: NZCI 2020 Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike za rok 2019.

Dialyzačnú liečbu si vyžadovalo 5 069 pacientov, 4631 pacientov bolo zaradených do pravidelnej dialyzačnej starostlivosti a aj tu bola najčastejším dôvodom „sladká nevedomosť“ – hrozivá bilancia, až u 1 554 pacientov poškodenie obličiek spôsobila dlhodobá hyperglykemická toxicita s nedostatočnou metabolickou kompenzáciou ochorenia diabetes mellitus.


Graf 2 – Počet pacientov podľa dĺžky dialyzačnej liečby.
Zdroj: NZCI 2020 Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike za rok 2019.

Lekár diabetológ pri identifikácii komplikácií odosiela pacienta k nefrológovi ale nefrológ nerieši komplexne stravovanie pri diabete, neposkytuje komplexnú nutričnú edukáciu pri dôležitej eliminačnej diéte, ktorá sa mení postupne v čase podľa aktuálnych výsledkov pri prechode 5. štádiami CKD, ani nemá k dispozícii podporný tím nutričných terapeutov, ktorý by podľa ordinovnej terapie kvalifikovanú nutričnú edukáciu v rámci liečebnej výživy poskytoval. 

Nesmieme zabúdať, že máloktorý lekár špecialista (diabetológ, nefrológ) je zároveň aj dietológ. Počty nefrologických pacientov neustále narastajú a na dialyzačné sály sa pacienti s diabetom dostávajú úplne zbytočne, lebo v  štruktúre poskytovania zdravotnej starostlivosti nefrologickým a dialyzovaným pacientom je liečebná výživa úplne podcenená. Prevenciou a profesionálnou nutričnou edukáciou sa zdravotná politika vôbec nezaoberá, ani v nefrológii nedáva priestor pre výkon povolania špecializovaných nutričných terapeutov.

Alarmujúcim faktom je, že v celej SR nemôže vykonávať túto profesiu žiaden špecializovaný nutričný terapeut ani na ½ úväzok a zdravotné poisťovne nutričnú starostlivosť v podobe preventívnej a liečebnej výživy neakceptujú.  Liečebná výživa s nutričnou edukáciou predstavuje základné, nepochybne najlacnejšie, veľmi efektívne liečebné opatrenie a na ňu sa v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti prostriedky nenájdu, ale paradoxne nákladnú liečbu súvisiacu s negatívnymi dopadmi nezvratných poškodení i komplikácií, ktoré by vôbec iba kvôli diabetu nemuseli vznikať všetky rezorty financujú.

Ak hovoríme o priemerných nákladoch súvisiacich s diabetom, ktoré už v roku 2018 kedy sme ešte nepoznali novú pandémiu spôsobenú vírusom COVID – 19 zo štátneho rozpočtu odčerpali takmer 0,5 miliardy eur a vieme, že z 336 968 evidovaných pacientov nedosahovala ani tretina uspokojivé liečebné výsledky, lebo najväčším kameňom úrazu je nedostatočná nutričná edukácia – hlavne ak štatisticky evidujeme každoročný nárast väčší ako 24 000 novodiagnostikovaných diabetikov,  malo by byť urgentnou prioritou vlády zaviesť do praxe národné programy s účinnými preventívnymi schémami v ktorých nesmie chýbať ani tím špecializovaných nutričných terapeutov.

Občianske združenie KlauDIA supluje systémové nedostatky a svojim členom poskytuje špecializované nutričné poradenstvo s komplexnou edukáciou na základe ordinovanej terapie za pomoci inovatívnych technológií, ale pokiaľ nebudú vládou prijaté rozhodné opatrenia a nebudú akceptované zdravotnícke profesie ktoré môžu pacientom poskytovať v rámci liečebného procesu komplexnú nutričnú edukáciu a všetkým pacientom bez rozdielu nebudú dostupné inovatívne pomôcky potrebné na efektívny glykemický monitoring, neustále bude najväčším problémom dlhodobo neuspokojivá metabolická kompenzácia vedúca k nezvatným poškodeniam ktoré pri preventabilnom ochorení vôbec nemusia vznikať!

O negatívnych dôsledkoch dlhodobej sladkej nevedomosti neustále hovoríme a ľuďom s aktívnym prístupom k vlastnému zdraviu sme v rámci našich možností k dispozícii. Aj keď našu činnosť inštitúcie nepodporujú, vieme aké výsledky dokážeme spoločne dosiahnuť a vieme že včasná intervencia je najefektívnejšia.


Čas v rozmedziach.

Hyperglikemická toxicita zaznamenaná počas glykemického monitoringu FGM pri „dobrovoľníckej“ nuričnej edukácii u 44 ročného pacienta s rozvinutým poškodením obličiek v treťom štádiu /CKD-3, ktorý žije s diabetom už 30 rokov – neovláda základné súvislosti, ani nemá pocit že niečo nie je v poriadku, lebo ho 12 rokov „lieči inzulínová pumpa“ a nič ho nebolí.


Ambulantný profil hladiny glukózy (AGP). AGP je súhrn hodnôt koncentrácie glukózy s periódou hlásenia, s mediánom (50%) a ďalšími percentami zobrazenými tak, akoby sa hodnoty vyskytli v jednom dni.
Denný profil hladiny glukózy. Každý denný profil predstavuje periódu od polnoci do polnoci, dátum je zobrazený v ľavom hornom rohu. 
Zdroj: KlauDIA vyhodnotenie dát glykemického monitoringu pri včasnej intervencii.

Mgr. Klaudia Šugrová, MHA, MPH

Foto: Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *