Úspešný Festival kazuistík 2021

Na Orave minister so všeobecnými lekármi hľadali riešenia k zvýšeniu očkovania proti COVID-19
Súčasťou Festivalu kazuistík bola aj tlačová konferencia, zľava Dr. J. Hencel, Dr. P. Marko, minister zdravotníctva V. Lengvarský a E. Jurinová, predsedníčka ŽSK.

V dňoch 2.– 4. 9. 2021 sa v Nižnej konal Festival kazuistík 2021. Podujatie (záštitu nad ním prevzala Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja a konal sa za aktívnej účasti hlavnej odborníčky MZ SR pre VL MUDr. Adriany Šimkovej, PhD.) napĺňajúce jubilejný 5. ročník, je dlhodobo známe aj ako Oravské interaktívne fórum. Festival bol bohatý na odborný aj spoločenský program. Priniesol napríklad informácie o zmluvných podmienkach so zdravotnými poisťovňami, manažmente praxe, legislatívnych aktualizáciách a organizácii práce v ambulancii prvého kontaktu.

Miesto konania festivalu v oravskej Nižnej, Hotel Arman.

Riešil sa spôsob odovzdania praxe, možnosti výhodného poistenia ambulancie či leasingu zdravotníckej techniky a automobilov. Tento rok bol doplnený o online prenosy cez YouTube a archív TV LEKOR. Takto boli organizátori pripravení na protipandemické opatrenia a zabezpečili prístup k jednotlivým kazuistikám nastálo prostredníctvom archívu. Vieme, že v tomto trende budú pokračovať a hľadajú ešte účinnejšie formy ako zvyšovať úroveň lekárov a sestier prvého kontaktu.

Počas tlačovej konferencie v Nižnej: v popredí zľava Dr. J. Hencel, minister zdravotníctva Dr. V. Lengvarský a Dr. P. Marko.

Päťročná tradícia festivalu sa zapísala do povedomia slovenskej zdravotníckej obce a zaslúžene stále živo rezonuje. Slovo v tomto exkluzívnom rozhovore má trojica všeobecných lekárov pre dospelých, stojacich za dianím, najkompetentnejších a najzainteresovanejších: MUDr. Ján Hencel, MSc., predseda ZVLD SR, MUDr. Peter Marko, MPH, predseda programového výboru a MUDr. Rastislav Zanovit, predseda organizačného výboru. Veď alfou a omegou festivalu sú odborné informácie, výmena a obohacovanie skúseností, zdieľanie, interaktivita, kazuistika. Týmto všetkým je aj nasledujúci rozhovor.

Zaslúžené a umelecky hodnotné ocenenia sú pripravené na odovzdanie.
Súčasťou spoločenského programu bola aj tombola: zľava moderátor Daniel Dammer a Dr. Peter Marko odovzdávajú jednu z cien.
Hlavná odborníčka MZ SR pre VL Dr. Adriana Šimková počas vystúpenia.

Zrod a priebeh podujatia sú spojené s ľuďmi. Okrem rozhovoru s vami si treba spomenúť na MUDr. Viliama Chromého, predčasne zosnulú osobnosť, zakladajúceho člena organizácie zastupujúcej všeobecných lekárov, spoluzakladateľa LEKOR-u, o. z. a festivalu kazuistík…

Marko:
Viliam Chromý patril k vedúcim osobnostiam všeobecného lekárstva v celoštátnom rozsahu. Bol to tímový hráč so zmyslom pre spravodlivosť a typický humor. Po dlhoročných aktivitách v multiodborových organizáciách pochopil medzi prvými nevyhnutnosť existencie samostatného profesijného združenia. Patril v novembri 2016 k zakladajúcim členom Združenia všeobecných lekárov pre dospelých SR (ZVLD SR). Neskôr pôsobil ako podpredseda a člen rokovacieho tímu združenia so zdravotnými poisťovňami o zmluvných podmienkach.

Zanovit: Viliam bol výnimočný človek a medicínsky veľmi erudovaný kolega. Myslím si, že je pravdou výrok o tom, že sa stal legendou.

Priblížte nám Združenie všeobecných lekárov pre dospelých SR a LEKOR – združenie lekárov Oravy o. z., stojace v mnohom za festivalom.

Marko:
Osobnosti všeobecných lekárov pre dospelých dospeli k rozhodnutiu založenia samostatného združenia všeobecných lekárov, keďže dohodnuté požiadavky pre nás neboli rešpektované a dodržané pri rokovaniach s poisťovňami. Zlý stav primäl skupinu aktívnych lekárov konať, aby riešili zanedbané personálne, finančné, právne a organizačné aspekty praxe. Aktuálne dáta o kvalitatívnych parametroch poskytovateľov, ktorí sú členmi profesijného združenia, zo strany poisťovní potvrdzujú, že ZVLD SR sa vybralo v roku 2016 správnou cestou.

Hencel: ZVLD SR vzniklo krátko po tom, čo nedošlo k zlúčeniam dvoch odborných organizácií zastupujúcich všeobecných lekárov. Následne sa nepodarilo spojiť dve tzv. multiodborové organizácie zastupujúce neštátnych ambulantných lekárov pri vyjednávaniach so zdravotnými poisťovňami. Často sa aj dnes stretávame s nepochopením situácie, je to však dosť zložité a nie meritórne pre tento článok, pokúsime sa to ozrejmiť v budúcom čísle LN. ZVLD na tohtoročnom sneme okrem priority doriešenia zmeny platobného mechanizmu s prioritou riešenia podpory generačnej obnovy a navýšenia počtu VLD začalo pracovať na novej forme integrácia ambulancií VLD, o ktorom budeme v krátkom čase podrobnejšie informovať.

Zanovit: LEKOR vznikol v roku 2008 a jeho ciele sú definované v stanovách. Spomeniem aspoň podieľanie sa na postgraduálnom vzdelávaní poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti v regióne, na výchove mladých lekárov; budovanie a podporu aktívneho prístupu obyvateľov regiónu k zdraviu… Neskôr sme svoj akčný rádius rozšírili a neobmedzili sa len na Oravu. Snažíme sa, aby naši členovia rástli nielen vedomostne, ale aj technologicky. Ak sa napríklad lekár nevie rozhodnúť, či si prístroj kúpiť alebo nie, združenie mu ho požičia na skúšku. Sme aktívni v komunikácii tém aj medzi obyvateľmi, podporujeme najmä primárnu prevenciu.

Festival je zameraný na interdisciplinárnu spoluprácu v starostlivosti o pacientov v prvom kontakte. Čo v praxi znamená spomínaná spolupráca?

Marko: Festival kazuistík je koncipovaný na odlišnej filozofii výmeny informácií a interaktívnej komunikácii. Odovzdávanie skúseností formou kazuistík je rovnocenné pre lekárov prvého kontaktu, sestry aj iných zdravotníckych pracovníkov. Interdisciplinárna spolupráca znamená komplexný pohľad na riešenie zdravotných problémov pacienta širším tímom, ktorý sa stará o spoločného pacienta: lekári, sestry, biochemickí a rádiodiagnostickí laboranti, logopédi, liečební pedagógovia a iní…

Hencel: Niekoľko príkladov: spolupráca medzi lekármi prvého kontaktu; urgentnou (ZZS) a neurgentnou (VLD) primárnou starostlivosťou; s internistami, kardiológmi, nefrológmi, endokrinológmi, diabetológmi, pri diagnostike a liečba pacientov s hypertenziou, diabetom, obezitou…

Zanovit: Za ideálny stav považujem, keď 80% pacientov rieši všeobecný lekár sám a komplikovaných 20% „interdisciplinárne”. Čo sa týka covidu, väčšinou to boli práve všeobecní lekári, ktorí sa starali o chorých, lebo také kapacity nemáme, aby mohol každý ísť na infekčnú či pľúcnu ambulanciu. Kruciálne v tejto dobe bolo/je, aby pacient vedel, čo má robiť…

Účastníci si vypočuli prednášky a diskutovali so špičkovými špecialistami…

Marko:
Teší nás dlhoročná spolupráca s odbornou garantkou festivalu MUDr. Katarínou Gazdíkovou, PhD., MPH, MHA, vedúcou Katedry všeobecného lekárstva SZU Bratislava. Festival prináša informácie o zmluvných podmienkach so zdravotnými poisťovňami, manažmente praxe, legislatívnych aktualizáciách a organizácii práce v ambulancii prvého kontaktu. Rieši spôsob odovzdania praxe, možnosti výhodného poistenia ambulancie a leasingu zdravotníckej techniky a automobilov. Päťročná tradícia festivalu sa zapísala do povedomia slovenskej zdravotníckej obce.

Hencel: Tiež chcem vyzdvihnúť spoluprácu s prof. Gazdíkovou a SZU. Dlhodobá je spolupráca s Dr. Bystrianskym – kardiológom zo SÚSCCH Banská Bystrica aj Dr. Palkovičom z UDZS. Počet účastníkov sa zvyšuje, zvyšuje sa aj kvalita podujatia… Aktívna účasť SKSaPa a aj SKIZP sa prejavuje v ďalšom rozvoji spolupráce, ktorá je absolútne nevyhnutná. V poslednom období je pravidelnou témou blok s poisťovňami a tento rok aj niekoľko blokov s vyjadrením aktívnej spolupráce medzi ZVLD SR a MZ SR.

Zanovit: Veľmi cenné boli najmä témy týkajúce sa covidu, pohľad analytikov, infektológa, súdneho lekára. Istým spôsobom považujem za menší zázrak, že prišli všetci, čo boli pozvaní a veľmi si to cením.

Punc festivalu dodala aj osobná účasť ministra zdravotníctva, čo sa podarilo po prvý raz. Je aj v tejto zaangažovanosti prísľub, že MZ SR vníma festival konštruktívnejšie?

Zanovit:
Pre mňa bola účasť pána ministra milým prekvapením. Dr. V. Lengvarský je síce vojak, ale odbornosťou všeobecný lekár, možno najviac rozumie našim potrebám. Kto vie počítať, vníma nezastupiteľné miesto všeobecného lekára v efektívne fungujúcom systéme a bude odbor podporovať.

Marek: Festival je tradične hodnotený vysokou odbornou a ľudskou úrovňou. Obohatením boli najnovšie informácie českých hostí Zdeňka Hromeka za Sdružení praktických lékařů České republiky (SPL ČR) a Jana Bělobrádka za Společnost všeobecného lékařství (SVL ČLS JEP).

Hencel: Pozitívne hodnotíme záujem pána ministra o segment, ale aj reálny záujem o riešenie problémov, čo sa prejavilo aktívnou účasťou ďalších vedúcich zamestnancov MZ SR.

Ktoré problémy segment všeobecných lekárov pre dospelých vníma ako najhorúcejšie a aké riešenia navrhuje?

Hencel:
Najzávažnejším problémom je nedostatok všeobecných lekárov, nedostatočné riešenie generačnej obnovy, integrácia horizontálna aj vertikálna, problematika kompetencií. Nami navrhovaným riešením je spomínaný materiál – platobný mechanizmus, ktorý bol opakovane predstavený na úrovni MZ SR, VÚC, poisťovní, ako aj na úrovni organizácií zastupujúcich VLD.

Marko: Nedostatok lekárov a sestier s insuficientným rezidentským programom. Preskripčné a indikačné obmedzenia, rastúca byrokracia a administratíva odrádzajú potenciálnych záujemcov od odboru všeobecné lekárstvo.

Zanovit: Ak chceme pomôcť, možno 5–10% našich pacientov, bolo by dobré „pustiť“ do našej kompetencie; 3–4 vyšetrenia, ktoré sú teraz viazané a do 5 molekúl na predpis. Myslím si, že trend sme prelomili, v Unione máme možnosť POCT metódou vyšetrovať NT-proBNP.

Logicky ste veľký priestor venovali ochoreniu COVID-19. Pripomeňte aspoň niektoré kazuistiky, ktoré „rozkrývali“ problém.

Marko:
Excelentné boli kazuistiky MUDr. Michala Palkoviča a prof. Pavla Jarčušku. Tieto „hviezdy boja proti COVID-19“ priniesli cenné skúsenosti s priebehom druhej vlny pandémie a možnosti liečby rizikových pacientov v tretej monoklonálnymi protilátkami.

Hencel: Spomínané kazuistiky, ktoré sa zapodievali aj problematikou aktuálnej liečby, ako aj diagnostickým postupom s priorizáciou a rozhodovacím algoritmom pre urgentnú hospitalizáciu.

Čo tretia vlna pandémie? Odzneli konkrétne „stavy“ a boli naznačené cesty…

Marko:
ZVLD SR prináša komplexné riešenia, počnúc digitálnou virtuálnou telefónnou ústredňou pre potreby telemedicíny a končiac prístrojom S-CASE k monitorovaniu pacienta vzdialene prostredníctvom multifunkčného telemedicínskeho zariadenia.

Zanovit: Verím, že kolegovia pochopili, že covid nie je rádioaktivita a že budú ochotní pacientov aj fyzicky vyšetriť. Ale v prvom rade ich treba správne informovať a do nemoty opakovať: „merajte si tep, tlak, teplotu a saturáciu”.

Nechýbali aktívni kolegovia zastupujúci partnerské organizácie z Česka.

Marko:
Prezentácie českých kolegov s veľkým záujmom vypočul aj pán minister, priniesli nelichotivé porovnania z financovania českých a slovenských všeobecných lekárov počas prvej a druhej vlny pandémie.

Hencel: Už spomínaný Dr. Hromek podporil nami navrhované riešenia, aj nevyhnutnosť zjednocovania VLD smerujúcu k lepšiemu presadzovaniu záujmov segmentu, ktorý ponúka riešenia pre pacientov a zdravotné poisťovne.

Najväčší prínos tohtoročného festivalu?

Zanovit:
Účasť ministra a odborníkov považujem za prejav uznania, že bez fungujúceho primárneho kontaktu by to s covidom bolo oveľa horšie. Každý lucídny analytik si všimne, že kde nebola taká vysoká úmrtnosť, fungovala primárka. Keď funguje primárka, nemocnice nefungujú v chaose a dokážu Cháronovi zobrať aj ťažké stavy. Napr. u mňa 70-ročného pacienta so saturáciou 60% a 68-ročnú so saturáciou 40%… neveril som, že sa vrátia.

Marko: Reprezentatívne zastúpenie hostí, prednášateľov, klinikov a opinion-lídrov.

Hencel: Vytvorenie komunikačného hubu – medzi MZ SR, ZP, VÚC, zástupcami poskytovateľov, záujmami pacientov, a využívanie, zavádzanie do praxe nových diagnostických a terapeutických postupov, ale aj technických a organizačných riešení, ako aj ich financovanie.

Výročie je dôvodom bilancovať. Prečo je dobré, že festival existuje, kde sú prínosy aktuálneho ročníka a kde perspektívy?

Marko: Festival kazuistík je obsahom originálny a nechce konkurovať podujatiam odborných spoločností všeobecných lekárov, ktoré vzdelávajú o najnovších guidelines a diagnostických a terapeutických postupoch.

Hencel: Je potrebné rozvinúť formát diskusií, pokúsiť sa ich viac štruktúrovať aj v spolupráci s ďalšími partnermi.

Zanovit: Všeobecný lekár je sólista, chýba mu, čo majú lekári na oddelení, možnosť poradiť sa. V zdieľaní treba pokračovať a zapojiť čo najviac kolegov. Každý lekár má „materiál”, ktorý môže odovzdať iným, niekedy je prekážkou verejná prezentácia. Verím, že bude pribúdať kolegov, ktorí to dokážu prekonať.


Neoddeliteľnou súčasťou programu festivalu boli, tak ako každý rok, viaceré ocenenia putujúce do rúk ľudí, ktorí svojou prácou a životom príkladne liečia, pomáhajú a určite aj inšpirujú ďalších. Ocenení boli títo zdravotníci:
Dr. Dušan Lipták – Ctihodný lekár 2021, Gabriela Šrámeková – Vážená sestra 2021, Dr. Michal Farkaš – Laboratórny diagnostik 2021.

Oceňujúci a ocenení: v hornom rade druhý zľava J. Hencel, P. Marko a štvrtý R. Zanovit; v dolnom rade:
druhá zľava G. Šrameková; M. Farkaš, Z. Kasášová a D. Lipták.
Spomienka na Dr. Viliama Chromého.

Po prvý raz bola udelená Cena MUDr. Viliama Chromého za najlepšiu kazuistiku 2021, ktorú získala Dr. Zuzana Kasášová za kazuistiku Akútna porfyrická choroba. Viac ako symbolicky ju odovzdala Júlia Chromá, dcéra pokračujúca v otcových šľapajách, študentka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Za všetkých ocenených aspoň pár odborne symptomatických a ľudsky hrejivých slov Dr. Liptáka: „Práca všetkých všeobecných lekárov je veľmi rozsiahla, zložitá a náročná. Rozprávať o tom na špecifických stretnutiach, akým je aj Festival kazuistík, je zaujímavé a obohacujúce. Prezentovať, vystúpiť so svojou skúsenosťou, či už pozitívnou alebo negatívnou, nie je v súčasnom období úplnou samozrejmosťou pre všeobecných lekárov. A toto je jedna z mála príležitostí kedy ktokoľvek zo segmentu môže voľne vystúpiť a podeliť sa o svoje skúsenosti. Má to byť a je to festival prezentácií z našich ambulancií, kde ročne vyšetríme obrovské množstvo pacientov a škála problémov, chorôb pacientov sa dotýka všetkých odborností.

Poznať svojho pacienta, jeho osobnú aj rodinnú anamnézu, celé okolie, pretože v tomto prostredí žijeme, bývame spolu, toto je doména všeobecných lekárov. A ak pracujeme na jednom mieste niekoľko desaťročí, tak tento fenomén je výraznejší. Potom je mnohokrát dôležitejšia psychosomatická medicína, ktorá je v tejto dobe výrazne v popredí ako čisto somatická.“

(Odpovede sú redakčne krátené.)

pripravil Mgr. Igor Válek


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *