Princípy chirurgie Va a Vb

Vydaním knižnej publikácie „Princípy chirurgie Va a Vb“ sa podarilo zavŕšiť skvelý projekt profesora MUDr. Jaroslava Simana, CSc., vynikajúceho chirurga, vysokoškolského učiteľa a vedca, „Princípy chirurgie“. Veľkolepé dielo „Princípy chirurgie I – V“ prináša ucelený pohľad o aktuálnych možnostiach chirurgickej liečby vo všetkých chirurgických odboroch, pričom zohľadňuje nielen najnovšie trendy vo svete, ale prevedie čitateľov aj históriou chirurgie na Slovensku. „Princípy chirurgie“ ako učebnica je určená pre pregraduálne vzdelávanie a ako manuál pre celoživotné postgraduálne štúdium. Svojím rozsahom a kvalitou spracovania sa toto dielo zaradilo k najvýznamnejším chirurgickým dielam na Slovensku aj v zahraničí.

Iniciátorom projektu, hlavným editorom a aj autorom „Princípov chirurgie“ bol profesor Jaroslav Siman. Prof. Jaroslav Siman do projektu zapojil najvýznamnejších chirurgov nielen na Slovensku, v Čechách aj v ďalších krajinách. Vydaním posledných kníh Va a Vb sa zámer editorov naplnil. Výsledkom je 5-zväzková komplexná originálna slovenská chirurgická monografia. Editorom sa podarilo obsiahnuť popri základných poznatkoch aj najnovšie klinické chirurgické poznatky, sumarizovať pôvodné vedecké zistenia a zachytiť dlhoročné skúsenosti slovenskej chirurgickej školy. Rozsiahle dielo spájajú tiež grafiky Oldřicha Kulhánka, ktorý cez zobrazenie ľudských rúk vzdal poctu všetkým chirurgom.

Dielo „Princípy chirurgie I-Vb“ vznikalo viac ako 16 rokov (2003–2019), výsledkom je bezmála 25 000 rukopisných strán, 1 500 tabuliek a viac ako 7 500 obrázkov. Na tvorbe diela sa zúčastnilo takmer 500 erudovaných chirurgov z klinických pracovísk, zo všeobecnej a špecializovanej chirurgickej praxe, ale aj z teórie a príbuzných odborov.

,,Veríme, že „Princípy chirurgie“ budú nielen studnicou skúseností zakladateľov slovenskej chirurgie, ale aj východiskovým bodom pre tvorbu ďalších textov. Veríme, že chirurgovia sa k nim budú vracať ako k základnému zdroju, kde môžu načerpať poznatky, ale aj ako k rozpísanej knihe, kam môžu uložiť svoje klinické skúsenosti pre svojich nasledovníkov,“ povedal prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc., odborný redaktor a dlhoročný spolupracovník prof. Jaroslava Simana.

Piaty a zároveň záverečný diel projektu „Princípy chirurgie“ pozostávajúci z 2 zväzkov Va a Vb pojednáva na 1 769 stranách o úrazovej chirurgii (editor prof. Peter Šimko), ortopédii (editor prof. Milan Kokavec) a ORL (editorka MUDr. Irina Šebová).

Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.: ,,Kniha „PRINCÍPY CHIRURGIE Va, Vb“ je posledným článkom veľkolepého projektu pána profesora Jaroslava Simana a ďalších významných osobností slovenskej chirurgie – editorov a profesorov S. Haruštiaka, P. Kothaja, J. Pechana, J. Vajóa a J. Brezu. Posledný, piaty diel, je rozsahom najväčší, pozostávajúci z kapitol o úrazovej chirurgii, ortopédii a nosovokrčnej chirurgii (Šimko, Kokavec, Šebová). Ukončilo sa tým monumentálne komplexné dielo, ktoré prináša najnovšie poznatky a skúsenosti v diagnostike, chirurgických liečebných postupoch a v prevencii vo všetkých chirurgických odboroch. Generácia súčasných chirurgov, editorov, autorov a celého redakčného tímu sa zapísali do života a histórie slovenskej chirurgie tým, že si dokázali postupne odovzdať štafetu od I. dielu až po záverečný najrozsiahlejší dvojzväzkový V. diel.“

,,Výzvou pre nás bolo nadviazať na unikátne komplexné dielo profesora Simana. Traumatológia a ortopédia sú integrálnou súčasťou modernej chirurgie. Dielo je určené pre chirurgov, ale aj príbuzné odbory. Stáva sa základným kameňom slovenskej chirurgie, o ktoré sa môžu opierať ďalšie chirurgické monografie a učebnice. Princípy chirurgie nie sú iba učebnicou chirurgických postupov a návodov. Ide o dielo, v ktorom sú zakomponované aj pôvodné výsledky slovenských chirurgov, ich skúsenosti a odporúčania. Dielo je výzvou pre všetkých, ktorí posúvajú hranice medicínskeho poznania pomocou neuveriteľných výkonov a využívaním najnovších poznatkov vedy a techniky s jediným cieľom, pomáhať tým, ktorí tú pomoc naozaj potrebujú. Jedným z kladov tohto diela je skutočnosť, že sa autorsky v nej stretávajú prakticky všetci aktívni chirurgovia Slovenska…“ povedal prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor SZU v Bratislave a prednosta Kliniky úrazovej chirurgiu LFSZU a UNB.

Ucelený obraz o ortopédii je precízne rozpracovaný na 554 stranách. Prináša pohľad do histórie československej ortopedickej školy, ktorá vznikla v roku 1922 a na budúci rok si pripomenie storočnicu, zahŕňa všetky subšpecializácie ortopédie vrátane spolupracujúcich odborov, kapitoly o vede, výskume a smerovaní ortopédie.

,,Pre mňa to bolo vzdanie úcty našim predchodcom, mojim učiteľom, rodičom, rodine, kolegom a všetkým, ktorí ma k medicíne dostali a formovali. Bola to veľmi náročná práca, ale robili sme ju s radosťou, aby sme si uctili prácu našich predchodcov. Musíme byť aktívni nielen v medicínskej, ale aj v publikačnej oblasti, lebo ak niečo nie je napísané, ďalšie generácie sa to nedozvedia. A aj geniálni chirurgovia, ak svoj prínos nezaznamenajú, upadnú do zabudnutia. Som rád, že sme mohli zviditeľniť kolegov, ktorí v ortopédii niečo dokázali a že máme svoju vlastnú učebnicu, v ktorej je zaznamenané všetko, čo sa dá v diagnostike a liečbe v danom čase v našich podmienkach urobiť,“ povedal prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., editor ortopédie a prednosta Ortopedickej kliniky LF UK a NÚDCH.

,,Z môjho pohľadu chýba na Slovensku veľké množstvo odbornej literatúry a o to väčšiu radosť som mala, že som mohla spolupracovať na tomto projekte. Mojou úlohou bolo zostaviť časť ORL – ušné, nosové a krčné lekárstvo. A keďže náš odbor sa zaoberá pacientmi od narodenia až do konca života, poňala som to ako prierez chirurgickými výkonmi pre každý vek v orgánoch, ktoré v ORL riešime. Výsledkom je práca 23 autorov a spoluautorov, ktorí v jednotlivých oblastiach pojednávajú o aktuálnych metódach chirurgickej liečby. Za seba som začlenila chirurgiu hrtana s dôrazom na fonochirurgiu, chirurgiu vrodených vývojových chýb a špecifiká tracheotómie v detskom veku. Výsledkom je 410 strán aktuálnych informácií o ORL chirurgii,“ povedala MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH, koeditorka ORL časti a prednostka Detskej ORL kliniky LK UK a NÚDCH.

,,Neostáva mi nič iné, len poďakovať pánu profesorovi Jaroslavovi Simanovi, za dielo, prínos v medicíne a odkaz, ktorý odovzdal nielen súčasnej generácii chirurgov, ale vytvoril aj základy, z ktorých budú čerpať nasledujúce generácie lekárov. Rovnako ďakujem editorom a všetkým kolegom zo Slovenska aj zahraničia, že spojili svoje sily a zadokumentovali vývoj v takej zásadnej klinickej a vedeckej disciplíne, akou chirurgia je,“ ocenil význam práce MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH.

„Projekt „PRINCÍPY CHIRURGIE“ bol logickou odpoveďou na naliehavé potreby postgraduálneho vzdelávania v oblasti celej chirurgie na Slovensku pre registrovaných vyše 3500 chirurgov. Druhým veľkým prínosom knižného diela je, že je koncipované tak, aby sa mohlo stať zdrojom poznatkov aj pre študentov medicíny, čím sa cieľová skupina rozširuje na niekoľko desiatok tisíc čitateľov z pregraduálneho štúdia“ vyzdvihol prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity a editor.

Zavŕšením diela sa projekt Princípy chirurgie nekončí, ale ostáva otvorený pre každého, kto chce naň nadviazať.

jps

Foto: freepik.com
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *