V Košiciach otvorili Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach uviedla slávnostne do prevádzky najväčšie a najmodernejšie Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny na Slovensku pre potreby pregraduálnej a postgraduálnej výuky. Slávnostného aktu strihania pásky sa ujali rektor UPJŠ profesor RNDr. Pavol Sovák, CSc., dekan LF UPJŠ profesor MUDr. Daniel Pella, PhD., prodekanka pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy profesorka MVDr. Monika Halánová, PhD., a vedúci Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny MDDr. Jakub Jánošík, MPH, MSc.

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny (CSVM) sa nachádza na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach na Triede SNP 1 a jeho vybudovanie stálo približne 2,8 miliónov eur. Nateraz disponuje viac ako tridsiatimi interaktívnymi výučbovými pomôckami pre výučbu teoretických aj klinických predmetov a špičkovými modelmi pre nácvik ošetrovateľských techník, ktoré umožňujú okrem iného nácvik život zachraňujúceho úkonu defibrilácie, tréning základnej resuscitácie a rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie na figuríne so softvérovým vyhodnotením, interaktívnu výučbovú pomôcku, približujúcu virtuálnym spôsobom reálnu anatómiu, nácvik a riešenie rôznych situácií u virtuálnych pacientov.

Nachádza sa tu multimediálny stôl so softvérom, obsahujúci virtuálnych pacientov pre nácvik a riešenie scenárov z nemocničného či ambulantného prostredia, pokročilý ošetrovateľský model dospelého človeka, umožňujúci nácvik základných fyzikálnych vyšetrení a ošetrovateľských postupov, súbor zariadení pre simuláciu zraneného, obsahujúci krvácajúce a simulujúce zranenia, virtuálny laparoskop, umožňujúci realizovať výkony v prostredí virtuálneho operačného sálu, ale nájdete tu aj interaktívne výučbové pomôcky, využívajúce klinické prípady pre rozvinutie myslenia pri kritických situáciách počas klinického nácviku a mnohé ďalšie pomôcky.

Ako zdôraznil rektor UPJŠ profesor Pavol Sovák, každá investícia do vybavenia, slúžiaceho vzdelávaniu študentov je zároveň investíciou do budúcnosti pre nás všetkých. Vedenie univerzity si uvedomuje potrebu neustáleho zlepšovania podmienok pre študentov medicíny a zdravotníckeho personálu, preto svedomitú a kvalitnú prácu pedagógov musí dopĺňať aj kvalitné materiálne vybavenie.

Simulátory na košickej lekárskej fakulte pomáhajú pri výučbe už dlhší čas, no doteraz sa používali iba na praktickú výučbu na jednotlivých pracoviskách, napríklad na Ústave ošetrovateľstva, I. Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny alebo na Gynekologicko-pôrodníckej klinike. Vybudovanie samostatného simulátorového centra so špičkovým vybavením posunie praktickú výučbu klinických predmetov realizovanú bez zaťaženia pacientov a tiež výučbu predklinických predmetov za pomoci simulátorov a virtuálnej reality na celkom inú úroveň.

Centrum bude pomáhať pri výučbe viacerých predmetov v rámci všetkých ročníkov v rôznych študijných programoch, pričom tento proces skvalitní a zatraktívni. Umožní moderným spôsobom získať študentom mnohé vedomosti a praktické zručnosti,“ uviedol dekan LF UPJŠ profesor Daniel Pella, ktorý bol tvorcom myšlienky vzniku centra a vybudovanie CSVM ho napĺňa veľkou radosťou.

Úvahy o vybudovaní centra pritom siahajú niekoľko rokov dozadu, pričom vedenie LF UPJŠ preferovalo výstavbu Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny na tzv. zelenej lúke, prípadne jeho umiestnenie vo vhodných priestoroch
v bezprostrednej blízkosti budovy lekárskej fakulty. V reálnom čase sa však nepodarilo získať dispozične vhodné priestory ani pozemok, preto sa pristúpilo k vybudovaniu centra v priestoroch budovy fakulty na 3. poschodí v blízkosti dekanátu.

Od prvotnej idey k jej naplneniu viedla pomerne náročná cesta – od stavebných úprav vyčlenených priestorov cez zložité verejné obstarávanie špičkových prístrojov a ich nákup, zariaďovanie učební a nakoniec zaškolenie personálu v práci s najmodernejšou počítačovou technikou, rôznymi modelmi a virtuálnou učebňou.

„Očakávam, že naši študenti aj zamestnanci budú chcieť tráviť v novom centre čo najviac času, pretože výučba za pomoci „hi-tech“ je nielen veľmi príťažlivá, ale pre nadšencov techniky aj návyková,“ dodal dekan. Prodekanka pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy LF UPJŠ profesorka Monika Halánová ozrejmila, že náklady na vybudovanie CSVM predstavovali takmer 2,8 miliónov eur, pričom stavebná úprava priestorov a vybavenie pracoviska nábytkom, počítačovou technikou a kamerovým systémom vyšli na viac ako 97 tisíc eur a celkové náklady na zakúpenie simulátorov s príslušenstvom, vrátane zaškolenia personálu, predstavovali 2,5 miliónov eur.

Takmer všetky finančné prostriedky na budovanie centra boli využité z vlastných zdrojov fakulty – predovšetkým z platieb zahraničných študentov za výučbu v anglickom jazyku a tiež z účelovej štátnej dotácie, poskytnutej fakulte na dofinancovanie nákladov v súvislosti s novoprijatými študentmi všeobecného lekárstva v akademickom roku 2020/2021 nad rámec pôvodne plánovaného počtu, ktoré sa LF UPJŠ rozhodla investovať práve do vybudovania CSVM.

Okrem toho sa LF UPJŠ podarilo získať ďalšie finančné prostriedky na vytvorenie virtuálnej anatomickej učebne v rámci výzvy na podávanie rozvojových projektov VVŠ v roku 2020 „Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier“.

Simulátory sa fakulte podarilo zakúpiť ešte na jar tohto roka a na prelome mája a júna sa uskutočnilo úvodné školenie personálu pod vedením doktora Lukasa Drabauera zo simulátorového centra v rakúskom Linzi, ktorý sa podieľa na koordinácii činnosti vyše 140 simulátorových centier na celom svete.

„Centrum začne našim študentom oficiálne slúžiť na začiatku tohto akademického roka, teda od 20. septembra, no ich prvé ohlasy sme zaznamenali už v auguste, kedy niektorí dobrovoľníci mali možnosť zúčastniť sa školenia praktických nácvikov špecifickej práce so simulátormi a boli touto prácou veľmi unesení,“ poznamenal vedúci Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny MDDr. Jakub Jánošík. Simulátorové centrum už stihli pred jeho slávnostným uvedením do prevádzky navštíviť viacerí významní hostia ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v SR pán Makoto Nakagawa či rektor Univerzity Karlovej profesor MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA a vyjadrili uznanie nad vybavením simulátorových a virtuálnych učební a ocenili ich veľký prínos pre modernú výučbu.

„Vytvorenie samostatného simulátorového centra bolo jednou z našich priorít s prvoradým cieľom skvalitniť výučbový proces a odľahčiť praktickú výučbu v zdravotníckych zariadeniach. Napriek tomu, že sa nám podarilo túto myšlienku úspešne naplniť, nevzdávame sa zámeru vybudovať ďalšie simulátorové centrum v iných priestoroch v budúcnosti. Nové centrum by potom slúžilo na výučbu praktickej klinickej medicíny, zatiaľ čo toto súčasné by sa zameriavalo na predklinické disciplíny,“ priblížil zámery fakulty prodekan LF UPŠ pre vedecko-výskumnú činnosť profesor MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

jps

Foto: Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ LF
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *