Magnetickej rezonancie sa v Nemocnici AGEL Košice-Šaca nemusia obávať ani klaustrofobici

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je jednou z rádiologických modalít, ktorá svojou výnimočnosťou významnou mierou prispieva k stanoveniu správnej diagnózy a vo viacerých prípadoch je nenahraditeľná inými zobrazovacími metódami, najmä možnosťou detailného zobrazenia anatomických štruktúr a ich zmien, a to bez radiačnej záťaže. O výhodách magnetickej rezonancie a špecifických skupinách vyšetrovaných pacientov informuje primárka Kliniky rádiológie Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Tatiana Špakovská, PhD., MPH.

Pracovisko magnetickej rezonancie v Nemocnici AGEL Košice-Šaca bolo uvedené do prevádzky 8. marca 2016. „Jeho vybudovanie bolo spolufinancované z fondu ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) v rámci operačného programu Zdravotníctvo. Otvorený MR systém 1,2 T Hitachi Oasis na našom pracovisku je unikátnym a jediným svojho druhu v strednej Európe, ktorý sa principiálne odlišuje od klasických uzavretých typov MR zariadení, a to väčším vstupným otvoromrozšíreným po stranách. To umožňuje, okrem iného, vyšetrenie špecifického spektra pacientov, u ktorých z istých dôvodov nie je možné realizovať vyšetrenie v klasickom uzavretom MR zariadení,“ priblížila primárka Klinika rádiológie Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Tatiana Špakovská, PhD., MPH, ktorá poukázala na to, že jednou z takýchto skupín sú anxiózni (úzkostní) pacienti a pacienti s klaustrofóbiou, nielen z regiónu. „Takmer 17 %  z celkového počtu realizovaných MR vyšetrení absolvovali pacienti s už potvrdenou alebo počas vyšetrenia odhalenou klaustrofóbiou. Otvorený systém totiž významne zlepšuje komfort pacienta počas vyšetrenia tvarom vstupného otvoru. Zároveň umožňuje prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas vyšetrenia, ktorá môže pozitívne ovplyvniť psychiku vyšetrovaného pacienta, čím sa často eliminuje strach z vyšetrenia a prípadne aj pohybové artefakty. V niektorých, odôvodnených prípadoch, je možné vyšetriť pacienta iba po jeho adekvátnej premedikácii anxiolytikami. U pacientov s ťažkou formou klaustrofóbie alebo u nespolupracujúcich  pacientov (s psychickými poruchami, závažnými neurologickými ochoreniami) je možné realizovať MR vyšetrenie v celkovej anestézii,“ vysvetlila primárka.

Otvorený systém umožňuje aj vyšetrenie pacientov hyperstenickým habitom pri obezite, muskulatúrne typy, a to najmä u vrcholových športovcov, či pacientov s deformitami chrbtice. Často pritom ide o pacientov z iných zdravotníckych zariadení, ktorých väčší obvod ramien, hrudníka alebo brucha neumožnil vstup do klasického gantry s priemerom najčastejšie do 60 až 70 cm. „Približne 16 % vyšetrených pacientov dosahovalo hmotnosť 100 a viac kilogramov, čo bolo alebo by mohlo byť značne limitujúce pri iných typoch MR prístroja. Na našom pracovisku sme takýchto pacientov často vyšetrovali v neštandardnom protokole s použitím špeciálnej flexibilnej alebo solenoidnej cievky. Kým v skupine pacientov s klaustrofóbiou doteraz výrazne prevažovali ženy, v skupine pacientov s hmotnosťou 100 kg a viac výrazne muži,“ zhodnotila MUDr. Špakovská, PhD., MPH. Ďalšou zo špecifických skupín vyšetrovaných pacientov sú pacienti s implantovaným kardiostimulátorom alebo kardioverter defibrilátorom, ktorých vyšetrenie v silnejšom magnetickom poli 1,5 T je často odmietané z neopodstatnených dôvodov. Slabšie magnetické pole nášho zariadenia umožňuje vyšetrenie pacientov s implantovaným metalickým materiálom, najčastejšie po ortopedických, chirurgických, neurochirurgických či intervenčných výkonoch s implantovaným stentom, kde v porovnaní s uzavretým MR systémom so silnejším magnetickým poľom je zaznamenaný v ich súvislosti výrazne nižší výskyt artefaktov,“ dodala lekárka s tým, že najmenej často vyšetrovanou skupinou zo špecifického spektra pacientov na pracovisku v Nemocnici AGEL Košice-Šaca sú pediatrickí pacienti, u ktorých je možné vyšetrenie za prítomnosti rodiča, čo poväčšine postačuje k eliminácii nežiadúcich pohybových artefaktov a eventuálneho strachu z vyšetrenia.

Ďalšie štatistiky hovoria jasne. „Za celé uplynulé obdobie sme doteraz realizovali vyše 15 000 MR vyšetrení pacientov, pričom celoročne najvyšší počet vyšetrení bol zaznamenaný rok pred vypuknutím celosvetovej pandémie COVID-19. Vhodným manažmentom objednávania a realizácie MR vyšetrení sme v porovnateľnom období za tento rok realizovali mierne vyšší počet vyšetrení. Najčastejšie sa realizovali  MR vyšetrenia pohybového systému  (chrbtice a kĺbov, vrátane malých kĺbov ruky a nohy), pričom tvorili 67 % a spolu s MR vyšetreniami hlavy predstavovali až 92 % podiel z celkového počtu vyšetrení,” uviedla na záver primárka Kliniky rádiológie, na ktorej si uvedomujú, že na pracoviskách magnetickej rezonancie so silnejším magnetickým poľom a uzavretým systémom je počet realizovaných vyšetrení za porovnateľné obdobie a kvalita obrazovej dokumentácie vyššia. Avšak otvorený MR systém, umožňujúci MR vyšetrenie aj špecifických skupín pacientov, má nenahraditeľné miesto v dnešnej narastajúcej sieti MR pracovísk. 

Kto má nárok na vyšetrenie?

Na vyšetrenie magnetickou rezonanciou na našom pracovisku má právo každý občan SR s platným preukazom poistenca alebo aj iný občan EÚ s platným európskym preukazom poistenca s riadne vyplnenou platnou žiadankou na MR vyšetrenie na predtlačenom formáte, prípadne zadanou do NIS. Podľa platných nariadení EÚ v rámci spolufinacovania vybudovania MRI zariadenia v našom zdravotníckom zariadení nie je možné vyšetrovať samoplatcov a občanov s neuzavretým zdravotným poistením. Vytvorením call centra a využívaním objednávacieho systému sa výrazne skrátil čas a zjednodušil spôsob objednávania na MR vyšetrenie.

Ako prebieha vyšetrenie?

Na vyšetrenie MRI sa pacient dostaví v časovom predstihu približne 15 minút pred vyšetrením, o čom je informovaný prostredníctvom SMS správy alebo kontaktovaný telefonicky personálom call centra alebo magnetickej rezonancie. Pred samotným vyšetrením je pacient alebo jeho zákonný zástupca povinný preštudovať si Informovaný súhlas s vykonaním vyšetrenia Magnetickou rezonanciou podľa §6 Z. č. 576/2004 Z. z. a vyplniť Dotazník bezpečnosti pred vyšetrením MR, ktorý bol vytvorený špeciálne na tento účel v spolupráci s právnym oddelením nemocničného zariadenia. V prípade akýchkoľvek nejasností, personál pracoviska kvalifikovane zodpovie na kladené otázky.

Samotné MRI vyšetrenie sa realizuje v MR prístroji v oddelenej miestnosti na to špeciálne určenej, pričom je pacient inštruovaný a sprevádzaný rádiologickým technikom. V prípade pocitu diskomfortu alebo prejavov klaustrofóbie na požiadanie pacienta je možné vyšetrenie prerušiť, o čom informuje personál stlačením signalizačného zariadenia. MR vyšetrenie trvá v závislosti od typu v rozsahu od 17 minút do 45 minút, k čomu musíme pripočítať čas potrebný na uloženie pacienta do MR skenera. Pri optimálnom poradí vyšetrovaných pacientov, pri čo najmenšej výmene dedikovaných cievok, výbere vhodného, čo najkratšieho protokolu, sa počas pracovnej doby realizuje 11 až 13 MRI vyšetrení, ich počet sa navyšuje v poobedňajších zmenách približne na 18.

V Nemocnici AGEL Košice-Šaca majú 2 MRI prístroje

Nemocnica AGEL Košice-Šaca je prvou nemocnicou v kraji, ktorá má 2 MRI prístroje, pričom jeden je špeciálne na úrazy muskuloskeletárneho systému. „Od januára 2021 vyšetrujeme pacientov po poraneniach muskuloskeletálneho aparátu modernou končatinovou magnetickou rezonanciou. Ide o jedinečný prístroj v našom regióne – umožňuje vyšetrenie pacienta aj v záťaži – v stoji, keď sa mnohé štruktúry zobrazia zreteľnejšie, v porovnaní s vyšetrením v ľahu. Vyšetrenie jedného kĺbu alebo chrbtice trvá približne 30 minút,“ vyjadril sa námestník LPS pre ambulancie a vedúci lekár Športartrocentra MUDr. Mgr. Maroš Varga, MHA, ktorý vysvetlil, v čom spočíva prínos tohto prístroja. „Pacient, ktorý príde do nášho Športartrocentra po vyšetrení lekárom – ortopédom, môže byť takmer okamžite vyšetrený aj na končatinovom MRI a ihneď lekár zhodnotí jeho nález. Naším cieľom je zlepšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov po športových úrazoch: rýchlou a presnou  diagnostikou a následnou liečbou. Rád by som sa poďakoval  vedeniu  Kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny, vedeniu našej nemocnice, vedeniu AGEL SK i nášmu akcionárovi za významnú podporu budovania moderného centra pre pacientov s úrazmi muskuloskeletárneho systému. Patríme k centrám excelentnosti FIFA a táto modalita nám pomôže výrazne urýchliť proces diagnostiky a aj následnej liečby športovcov,“ zhodnotil na záver.  Nemocnica AGEL Košice-Šaca sa na zazmluvnení končatinového vyšetrenia na končatinovom MRI dohodla s poisťovňami Union a Dôvera, klienti týchto poisťovní budú vyšetrení bezplatne.

Zdroj, foto: UNLP Košice, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *