Unikátny špeciálny dokument mapuje detské duševné problémy a krízy

Český režisér Jeroným Janíček zo združenia ArsAnima, ktorý odbúrava tabu duševných chorôb a problémov a slovenská Liga za duševné zdravie pripravili špeciál dokumentárneho cyklu Život za zdí, pojednávajúci o duševných ochoreniach a krízach detí a dospievajúcich. V jeho štrnástich „kapitolách“ vystupuje 27 odborníkov v oblasti duševného zdravia detí a dospievajúcich mladých ľudí. Tento unikátny dokument je voľne prístupný na https://dusevnezdravie.sk/specialny-dokument-o-psychickych-problemoch-deti-a-dospievajucich/

„Náš dokumentárny špeciál vznikal viac ako pol roka. Jeho primárnym cieľom je upozorniť českú a slovenskú spoločnosť na rozsah duševného utrpenia, ktoré tisíce deti a dospievajúcich denne zakúšajú. Špeciál obsahuje štrnásť samostatných kapitol, z ktorých je podstatná časť koncipovaná tak, aby poslúžila rodičom, pedagógom, ale napríklad aj pediatrom na dobrú orientáciu v základných prejavoch duševného trápenia detí. A nejde zďaleka len o psychické ochorenia, ale aj o problematiku sexuálneho zneužívania alebo domáceho násilia,“ hovorí Jeroným Janíček. Špeciál bol vyrobený aj vďaka spolupráci s Ligou za duševné zdravie SR, ktorá zabezpečila všetky rozhovory so slovenskými odborníkmi v oblasti starostlivosti o duševné zdravie detí a dospievajúcich. Vystupujú v ňom okrem iných MUDr. Jana Trebatická, PhD. detská psychiatrička, prednostka Kliniky Detskej psychiatrie LF UK NÚDCH, MUDr. Ján

 

Mgr. Art. Martin Knut, riaditeľ Ligy za duševné zdravie SR: „Každý deň sa presviedčame o tom, ako krehká je naša psychika. Obzvlášť je to vidieť na deťom a dospievajúcich. Až hrozivý nárast psychických porúch a ťažoby, ktorá na deti padla je v príkrom rozpore s tým, ako málo je im dnes k dispozícii detských odborníkov, detských psychiatrov a psychológov. Tisíce detí trpia duševnými problémami ale len zlomok sa dostane do odbornej starostlivosti. Rodičia sa prirodzene boja a hľadajú odpovede na mnohé otázky. Verím, že aspoň časť problematiky sme zrozumiteľným spôsobom predstavili v špeciálnom diely dokumentu o Bolestiach detskej duše. Každopádne, toto je téma, ktorá si zaslúži celospoločenskú pozornosť nielen laickej verejnosti, ale najmä pozornosť politických elít a úradníkov.“

Jeroným Janíček: „Liga je pre nás dlhodobo symbolom profesionálnej práce v prospech ľudí trpiacich duševnými ťažkosťami. A nemusí ísť nutne o psychické ochorenia. Linka dôvery Nezábudka, ktorá funguje nepretržite, je toho napokon dôkazom. Liga inšpiruje svojimi nápaditými celoštátnymi kampaňami, ktoré majú dušu a nezjednodušujú predkladanú tematiku. A nabáda k organizovaniu výborne organizovaných a moderovaných diskusií odborníkov o podstatných témach, týkajúcich sa starostlivosti o duševné zdravie.“

Podľa autorov dokumentu, až na neveľké rozdiely v legislatíve, organizácii starostlivosti o deti s duševným ochorením, alebo v preferenciách konzumentov návykových látok, je možné úplne zodpovedne povedať, že hranice medzi Českou a Slovenskou republikou nájdeme v kontexte bolestí detskej duše len na mape.

 


Aj deti majú depresie, zásadnú rolu pri rozvoji detských duševných ochorení zohrávajú rodičia

Z dokumentu vyplýva zaujímavé zistenie, a to, ako zásadnú úlohu zohráva pri rozvoji veľkého radu psychických ochorení u detí a dospievajúcich jednaní samotných rodičov.

Jeroným Janíček: „Niektorí dospelí akoby stále žili v ilúzii, že deti nemôžu ochorieť na depresiu, alebo ich nikdy nepostretnú samovražedné myšlienky. Ďalší bagatelizujú ich vnútornú bolesť a pričítajú ju napríklad dospievaniu, zľahčujú tému šikanovania, a čo je najhoršie, často deťom ich psychické ťažkosti neveria. S nedôverou sa deti často stretávajú aj v prípade, keď sa dospelému zverí, že boli alebo sú sexuálne zneužívané. V našich predstavách je sexuálne zneužívanie navyše skôr aktom vynúteného pohlavného styku. V skutočnosti ide o celú škálu sexuálneho uspokojovania, kedy sa dospelý dieťaťa nemusí vôbec fyzicky dotknúť, a napriek tomu mu spôsobí hlboké rany a krutú duševnú bolesť na celý život. Rany a bolesť, z ktorých neskôr vznikajú úzkosti, depresie, sklony k samovražednému konaniu, neschopnosť žiť plnohodnotný partnerský, a teda aj sexuálny život.“

Jeroným Janíček: „Ako sa ako rodičia vzťahujeme k sebe, k svojim k deťom, ale aj k svetu okolo. Nejde o to, aby sme boli najlepšími možnými rodičmi. Stačí byť dosť dobrými rodičmi, čo znamená istú dávku sebareflexie v rodičovskej úlohe, vôle na sebe pracovať, vytvárať a strážiť vytýčené hranice, a hlavne aktívne počúvať svojich detí. Nakoniec ale časť spomínaných atribútov dobrého rodičovstva vychádza z jedného jediného univerzálneho zdroja, ktorým je úprimná a skutočná otcovská a materinská láska.“

Psychiatria a psychofarmaká nesmú byť strašiakom

Jeroným Janíček: „Od špeciálu očakávame, že sa vďaka nemu niektorí rodičia prestanú báť psychiatrie a psychofarmák. Alebo že si uvedomia, tak ako u iných ochorení, že čím rýchlejšie sa dostane k ich deťom odborná starostlivosť, tým bude vyššia šanca na zlepšenie ich stavu. Hlavne na nich nechceme klásť žiadny ďalší nárok vo výchove, teda aby sa z nich novo stali laickí psychiatri a psychoterapeuti. Už tak sme ako rodičia stále zahlcovaní stále novými informáciami týkajúcimi sa zaručene správnych postupov vo výchove. Pritom všetci tušíme, že žiadny zaručene správny postup neexistuje, pretože budeme vo svojich rolách stále chybovať, čo k rodičovstvu skrátka patrí. Chceme rodičom predovšetkým odovzdať správu o tom, aké dôležité je svojim deťom počúvať a veriť. A kam sa obrátiť, keď zistia, že ich deti bolia duša.“

Zdroj, foto: Liga za duševné zdravie SR, o.z., TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *