Päťročná tradícia medziodborovej platformy zdravotníkov

Anketa účastníkov Festivalu kazuistík 2021

Festival priniesol mnohé stretnutia, potrebné informácie a podnety. Jeho päťročná tradícia je zapísaná do povedomia širokej slovenskej zdravotníckej obce a zaslúžene stále živo rezonuje. Aj preto sa k podujatiu vraciame anketou, v ktorej zaznejú slová kompetentných, viacerých hostí, špičkových odborníkov, napospol aktívnych účastníkov. S jednoznačným cieľom obohatiť obzory čitateľov o praktické rady a skúsenosti. Našim respondentom sme položili otázku – Prečo je dobré, že takýto festival existuje, v čom vidíte najväčšie prínosy aktuálne skončeného ročníka a kde sú perspektívy do rokov budúcich?

MUDr. Peter Marko, PMH, člen Správnej rady ZVLD SR a LEKOR – združenia lekárov Oravy o. z.

Festival kazuistík je koncipovaný na odlišnej filozofii výmeny informácií a interaktívnej komunikácii. Odovzdávanie skúseností formou kazuistík je rovnocenné pre lekárov prvého kontaktu, sestry aj iných zdravotníckych pracovníkov. Kreditovanie pre všetky kategórie zdravotníkov je preto rovnocenné. V 5. ročníku festivalu bolo pridelených za pasívnu účasť 15 kreditov.

Interdisciplinárna spolupráca znamená komplexný pohľad na riešenie zdravotných problémov pacienta širším tímom, ktorý sa stará o spoločného pacienta: lekári, sestry, biochemickí a rádiodiagnostickí laboranti, logopédi, liečební pedagógovia a iní… Festival má osobitný dizajn programu s interaktívnym hlasovaním auditória. Prináša predovšetkým informácie o zmluvných podmienkach VLD so zdravotnými poisťovňami, manažmente praxe, legislatívnych aktualizáciách a organizácii práce v ambulancii prvého kontaktu.

Rieši spôsob odovzdania praxe, možnosti výhodného poistenia ambulancie a leasingu zdravotníckej techniky a automobilov. Päťročná tradícia festivalu sa zapísala do povedomia slovenskej zdravotníckej obce. Festival je tradične hodnotený vysokou odbornou a ľudskou úrovňou. Minulý rok sa na podujatí nemohol osobne zúčastniť minister zdravotníctva MUDr. Marek Krajčí, preto účastníkov pozdravil cez telemost z Bratislavy.

Tento 5. ročník interaktívneho fóra poctil osobnou účasťou minister zdravotníctva MUDr. Vladimír Lengvarský, ktorý absolvoval tiež Fórum zdravotných poisťovní, kde boli prezentované kvality poskytovateľov za ZVLD SR, ale aj iných multiodborových zväzov a asociácií. Obohatením boli najnovšie informácie českých hostí Zdeňka Hromeka za Sdružení praktických lékaøů České republiky (SPL ČR) a Jana Bělobrádka za Společnost všeobecného lékaøství (SVL ČLS JEP) – vyjadrenia oboch nájdete v ďalšej časti ankety.

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH, viceprezidentka Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov pre legislatívu a inovácie

Ako viceprezidentka by som rada ocenila a zároveň sa poďakovala organizátorom a tvorcom programu, že toto lekárske vzdelávacie podujatie ako jedno z mála nie je sústredené len na jedno zdravotnícke povolanie, ale má multiprofesionálny charakter. Vysokoškolsky vzdelaní zdravotnícki pracovníci z rôznych oblastí – lekári, sestry, laboratórni diagnostici, klinickí fyzici, klinickí logopédi a liečební pedagógovia – tu našli priestor na zdieľanie, vzájomnú výmenu vlastných profesionálnych skúseností a ich odbornú komunikáciu, čo je veľmi vzácne, sme za to vďační a mohlo by to byť inšpiráciou a príkladom dobrej praxe aj pre vzdelávacie podujatia, prípadne do budúcnosti aj v samotnej zdravotníckej praxi.

Dozvedela som sa mnoho nových, podnetných a zaujímavých informácií, ktoré možno ďalej uplatniť v pedagogickej a odbornej praxi. Rada by som touto cestou poďakovala organizátorom, že multiprofesionálny charakter udržiavajú počas oficiálneho vzdelávacieho programu celého kazuistického festivalu, ale aj pri oceňovaní a popri oceňovaných lekároch a sestrách sú súčasne oceňovaní aj iní vysokoškolsky vzdelaní zdravotnícki pracovníci. Vidím v tom nielen pokračovanie nádherného posolstva prof. MUDr. Františka Makaia, DrSc., ktorý sa vždy s riešením celospoločenských systémových zmien v prospech lekárov súčasne zasadzoval o to, aby sa v zdravotníctve darilo aj ostatným zdravotníckym pracovníkom.

Ďakujem organizátorom, že takto nepriamo udržiavajú tento jeho odkaz, čo dáva nádej, že ak sa táto myšlienka rozšíri aj ďalej, bude sa nám všetkým dariť naraz spoločne nielen vďaka komunikácii a spolupráci pri vzdelávaní, ale aj v zdravotníckej praxi. Zároveň by som týmto chcela poďakovať pani prezidentke RNDr. Monike Trechovej, CSc., čestnému prezidentovi SKIZP Ing. Michalovi Farkašovi, ktorý bol ocenený minulý rok a všetkým členom prezídia a rady, ako aj snemu SKIZP za ocenením vyjadrené poďakovanie za moju doterajšiu prácu pre Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov.

Bez ich podnecovania, podpory, iniciatív a spolupráce by žiadny z odborných podkladov SKIZP, ktoré boli prezentované so zámerom iniciovania zmien v prospech zdravotníckych pracovníkov a tým aj v prospech pacientov a presadzované na rôznych národných a nadnárodných fórach, nevznikal tak ľahko a preto časť tohto ocenenia stále patrí aj im, chcem im popriať dobrého zdravia, aby sme mohli takto nádherne spolupracovať aj naďalej a spoločne sa tešiť z dosiahnutých výsledkov.

MUDr. Slávka Trojáková, členka Správnej rady ZVLD SR a rokovacieho tímu za VLD, so zdravotnými poisťovňami

Ďakujem organizátorom už za myšlienku, ktorá vznikla pred piatimi rokmi, urobiť pre všeobecných lekárov festival kazuistík. Prínos je veľký, prípady z praxe a praktické rady, ako postupovať pri diagnostike a liečbe, pri vyjednávaní s poisťovňami o podmienkach práce v ambulancii, jednoznačne pozitívne hodnotím akúkoľvek snahu pomôcť si v odbore, ktorý je pilierom ambulantnej sféry.

Veľké ďakujem patrí kolegovi MUDr. Vilkovi Chromému (poďakovanie je, žiaľ, in memoriam, spomínaný lekár a spoluzakladateľ podujatia tento rok umrel, viac v predchádzajúcom čísle LN – pozn. redakcie), ktorý nás mnohých naučil pracovať, s úsmevom na tvári neúnavne vysvetľoval, nabádal aj karhal. Veľké ďakujem patrí celému organizačnému výboru a v neposlednom rade všetkým zúčastneným, poisťovniam, firmám… Tento rok nás poctil návštevou minister zdravotníctva, je to pre nás určitá odmena, že svoju prácu robíme dobre. Dúfam, že sa uvidíme na ďalšom ročníku Oravského interaktívneho fóra.

MUDr. Dušan Lipták, praktický lekár, aktuálny, držiteľ ocenenia Ctihodný lekár 2021

Práca všetkých všeobecných lekárov je veľmi rozsiahla, zložitá a náročná. Rozprávať o tom na špecifických stretnutiach, akým je aj Festival kazuistík, je zaujímavé a obohacujúce. Prezentovať, vystúpiť so svojou skúsenosťou, či už pozitívnou alebo negatívnou, nie je v súčasnom období úplnou samozrejmosťou pre všeobecných lekárov.

A toto je jedna z mála príležitosti, kedy ktokoľvek zo segmentu môže voľne vystúpiť a podeliť sa o svoje skúsenosti. Má to byť a je to festival prezentácií z našich ambulancií, kde ročne vyšetríme obrovské množstvo pacientov a škála problémov, chorôb pacientov sa dotýka všetkých odborností.

Poznať svojho pacienta, jeho osobnú aj rodinnú anamnézu, celé okolie, pretože v tomto prostredí žijeme, bývame spolu, toto je doména všeobecných lekárov. A ak pracujeme na jednom mieste niekoľko desaťročí, tak tento fenomén je výraznejší. Potom je mnohokrát dôležitejšia psychosomatická medicína, ktorá je v tejto dobe výrazne v popredí ako čisto somatická.

MUDr. Zdeněk Hromek, člen výboru Sdružení praktických lékařů České republiky (SPL ČR)

Já hodnotím tento festival velmi pozitivně. Jde o setkání kolegů z praxe, předání zkušeností a dalších informací, vždy je lepší setkání naživo než telekonference. Jako přínos vidím prohloubení spolupráce se slovenskými kolegy a navázání bližších kontaktů při předávání zkušeností.

Jako perspektivní do budoucnosti vidím větší informovanost kolegů z terénu,vzájemnou spolupráci, předávání informací kolegům, které budou vždy ku prospěchu pacientů, neboť jak se říká – víc hlav víc rozumu. Proto se těším na další setkání a pozdravuji za celý výbor SPL ČR slovenské kolegy.

MUDr. Jan Bělobrádek, praktický lekár v ČR, člen výboru SPL ČR

Podobná setkání lékařů mají roli nejen vzdělávací, ale i společenskou. Obzvláště to platí pro ambulantní lékaře, kteří pracují ve svých ordinacích samostatně. Na rozdíl od nemocničních kolegů nemohou své každodenní těžkosti sdílet v rámci kolektivu. Významně se tento problém týká lékařů primární péče, u nichž je profesní izolace celosvětově identifikovaným, negativně působícím fenoménem. ZVLD SR sdružuje řadu venkovských praktických lékařů, pro něž je Festival kazuistik vhodnou příležitostí k setkávání a předávání zkušeností.

Už proto, že kazuistika je i svojí formou pro klinickou praxi ideálním didaktickým útvarem. Zvláštností tohoto ročníku bylo jeho načasování. Po dlouhém období, kdy lékaři intenzivně pracovali, ale neměli možnost se setkávat ani jinými navyklými způsoby relaxovat, vzrostla potřeba podobných akcí. Pozitivně hodnotím i program, který nebyl jen o covidu.

O pandemii zazněla řada užitečných a aktuálních informací, ale dostalo se i na témata z jiných oborů. Toho si praktičtí lékaři tradičně velmi cení, protože jejich pohled na medicínu je komplexní a vzdělávat se potřebují „do šířky“. Jak se u nás říká, praktik nikdy nebude umět neurologii jako neurolog, ale vždy lépe než chirurg. A tak to platí o všech oborech. Perspektiva Festivalu kazuistik je do určité míry spojená nádoba s postavením ZVLD SR.

V Čechách kolegům velmi fandíme a věříme, že se této organizaci brzy podaří sjednotit všechny praktiky na Slovensku. Jen tak lze zlepšit vyjednávací pozici a prestiž oboru, stejně jako u nás. Festival jasně ukázal, jakou kvalitu a potenciál ZVLD SR má, což je i nejlepší pozvánka do budoucna. Vyvážený poměr odborné, profesní a společenské stránky považuji za největší devizu právě skončeného ročníku.

FOTO:
archív