Poskytovanie výpisu zo zdravotnej dokumentácie pacienta

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vedie zdravotnú dokumentáciu primárne v elektronickej podobe cez eZdravie. Môže ju viesť aj v písomnej forme, ak je systém eZdravie nefunkčný, ak ide o zdravotné záznamy, ktoré sa do eZdravia nezapisujú alebo si písomnú formu týkajúcu sa zdravotných záznamov vyžaduje priamo zákon. Lekár môže z tejto písomnej zdravotnej dokumentácie pacienta poskytovať údaje napr. formou výpisu. V tomto článku Vám prinesieme informácie o tom, komu je lekár oprávnený výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta vydať, čo musí obsahovať a či je možné za výpis požadovať úhradu nákladov.
Komu je možné výpis poskytnúť?
Poskytovanie údajov formou výpisu z písomnej zdravotnej dokumentácie je jedným z dvoch zákonných spôsobov, ktorými sa údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta môžu sprístupňovať aj tretím osobám. V danom prípade nedochádza ani k porušeniu povinnosti zdravotníckeho pracovníka zachovávať mlčanlivosť, pretože samotný zákon oprávňuje zdravotníckeho pracovníka na poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta. Samozrejme, platí to len v prípade poskytnutia údajov formou výpisu oprávneným osobám.

Kto teda môže o takýto výpis zo zdravotnej dokumentácie požiadať? V prvom rade má právo požiadať o výpis zo zdravotnej dokumentácie samotný pacient, ktorého sa údaje týkajú. Pre účely ďalšieho poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientovi je všeobecný lekár povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta inému ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi (napr. lekárovi špecialistovi) v rozsahu jeho vyžiadania.

Okrem iného môže o výpis požiadať lekára špecialistu aj samotný všeobecný lekár alebo iný lekár, ktorý odporučil pacienta na ďalšie vyšetrenia. V danom prípade je lekár špecialista povinný poskytnúť výpis všeobecnému lekárovi alebo inému lekárovi, ktorý odporučil pacienta a ďalšie vyšetrenia, v rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytol tento lekár špecialista.

Výpis na základe písomného vyžiadania

Zákon o zdravotnej starostlivosti určuje aj okruh osôb, ktoré môžu písomne požiadať o výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta na iné účely ako je ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Medzi tieto osoby patria (§ 24 ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti):
a) registrovaný občan po preukázaní sa povolávacím rozkazom na odvod na účely odvodu (podľa zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov), vojak v zálohe po predložení písomného vyžiadania obvodného úradu v sídle kraja na účely prieskumu jeho zdravotnej spôsobilosti, vojak v zálohe na účely preukázania jeho zdravotnej spôsobilosti na zaradenie do aktívnych záloh a občan na účely prijímacieho konania do dobrovoľnej vojenskej prípravy,
b) príslušný orgán na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti podľa zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodina a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
c) inšpektorát práce a orgány dozoru na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania primárne podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
d) príslušný orgán na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa na základe Dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach,
e) osoby oprávnené nahliadať do zdravotnej dokumentácie, ak rozsah vyžiadania nepresahuje rozsah sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie týmto osobám podľa § 25 ods. 1, a ak nie je týmto osobám zakázané poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie podľa § 18 ods. 4,
f) orgán činný v trestnom konaní alebo súd pre účely trestného konania alebo občianskeho súdneho konania,
g) lekár pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Je však potrebné podotknúť a zdôrazniť, že vyššie uvedené osoby majú právo na poskytnutie výpisu len na základe žiadosti adresovanej poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorá má mať písomnú formu.

Zákon bližšie nešpecifikuje, čo by mala žiadosť obsahovať, ale podľa nášho názoru by mal byť jasne identifikovaný orgán, ktorý o výpis žiada a najmä dôvod, pre ktorý výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta vyžaduje. Dôvod je potrebné vymedziť najmä z hľadiska toho, aby poskytovateľ vedel posúdiť rozsah, v akom má výpis vyhotoviť.

Nezamieňajte si výpis s poskytovaním zdravotnej dokumentácie ako takej

Výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta nie je možné zamieňať s poskytovaním zdravotnej dokumentácie ako takej alebo jej časti napríklad formou fotokópií dokumentov a zápisov uvedených v zdravotnej dokumentácii pacienta. Právo na kópie zo zdravotnej dokumentácie majú osoby, ktoré sú oprávnené do zdravotnej dokumentácie nahliadať v zmysle § 25 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti. Vyššie spomenuté osoby uvedené v § 24 ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti majú právo iba na poskytnutie výpisu, ktorého obsahové náležitosti upravuje priamo zákon o zdravotnej starostlivosti (§ 24 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti). Výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta musí zo zákona obsahovať nasledovné údaje:
a) osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy; môže obsahovať aj telefónne číslo a adresu elektronickej pošty osoby, ak ich osoba poskytla,
b) identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,
c) identifikačné údaje poskytovateľa,
d) chronologický opis vývoja zdravotného stavu,
e) prehľad o doterajšej liečbe,
f) údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
g) dátum vystavenia a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.

Poplatok za výpis?

V prípade, ak si výpis žiada od lekára iný lekár pre účely ďalšieho poskytovania zdravotnej starostlivosti, v danom prípade podľa nášho názoru nie je možné vyberať za poskytnutie výpisu poplatok. Ale v prípade ostatných osôb, ako sú napr. pacient, inšpektorát práce, sociálna poisťovňa, súd a ďalšie, môže lekár žiadať za poskytnutie výpisu zaplatenie poplatku.

Vo vzťahu k týmto osobám sa považuje poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie pacienta za službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Možnosť vyberania poplatku od pacienta a osôb uvedených v § 24 ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti ustanovuje priamo zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v § 38 ods. 10, ktorý hovorí, že poskytnutie výpisu uhrádza osoba, na ktorej vyžiadanie bol výpis poskytnutý.

Čo sa týka výšky poplatku za poskytnutie výpisu, jediné obmedzenie je vo vzťahu k pacientovi. Ak o výpis žiada pacient, výška poplatku je maximálne 2 eurá. Vo vzťahu k ostatným osobám výška poplatku nie je limitovaná.

Samozrejme, ak poskytovateľ vyberá poplatok za poskytnutie výpisu, ten musí byť uvedený aj v cenníku ambulancie, ktorý má mať poskytovateľ zverejnený na mieste prístupnom v ambulancii.


Nezabudnite na povinnosť zosúladiť údaje v Obchodnom registri Slovenskej republiky!

Ambulancie, ktoré poskytujú ambulantnú starostlivosť vo forme obchodnej spoločnosti (najmä vo forme s.r.o.), si musia splniť nové zákonné povinnosti voči Obchodnému registru SR.

Čítajte ďalej...Mgr. Lenka Kavarniková

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.


JUDr. Ivan Humeník, PhD.

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.


FOTO:
freepik.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *