Atakujú vás pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti urážkami alebo gestami?

Za toto už hrozí pokuta!

V poslednej dobe ste určite v médiách postrehli, že pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 boli slovne atakovaní zdravotnícki pracovníci vykonávajúci očkovanie a dokonca aj samotní záujemcovia o očkovanie. Na takéto nepríjemné situácie sa rozhodla zareagovať vláda Slovenskej republiky, ktorá schválila návrh zákona, ktorým sa menia viaceré právne predpisy práve v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Legislatívne zmeny sa dotkli aj otázky priestupkov na úseku zdravotníctva. V najbližších riadkoch vám ponúkame prehľad prijatých zmien týkajúcich sa priestupkov súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19.
OCHRANA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV A INÝCH OSÔB PRED SLOVNÝMI ÚTOKMI

Vláda SR schválila minulý týždeň návrh zákona, ktorým dochádza k viacerým legislatívnym zmenám vo viacerých právnych predpisoch. Tieto legislatívne zmeny reagujú na tretiu vlnu pandémie ochorenia COVID-19. Návrh zákona bol v skrátenom legislatívnom konaní schválený aj parlamentom a nakoniec aj podpísaný prezidentkou SR.

Návrh zákona sa dotkol sčasti aj právnej úpravy priestupkov na úseku zdravotníctva. Priniesol nové skutkové podstaty priestupkov, ktorých cieľom je chrániť nielen zdravotníkov, ale aj samotných pacientov, a to najmä s ohľadom na posledné slovné útoky na zdravotníckych pracovníkov a pacientov, ktorým mala byť podaná očkovacia látka proti ochoreniu COVID-19. Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona (cit.): „Zavádza sa nová skutková podstata, ktorej cieľom je osobitne postihovať verbálne útoky a znevažovanie poskytovateľov a prijímateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj osôb zúčastňujúcich sa na jej poskytovaní. Takéto útoky sa v súčasnosti množia najmä pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.“

Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej ako „zákon o priestupkoch“) (cit.): „Priestupku sa dopustí ten, kto v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo pre jej poskytovanie hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, prijímateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotníckeho pracovníka, zamestnanca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo inú osobu podieľajúcu sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom.“

V zmysle vyššie uvedeného tak osoby, ktoré budú nejakým spôsobom (slovne, gestami alebo inak) znevažovať zdravotníckych pracovníkov, pacientov alebo dokonca osoby, ktoré vypomáhajú pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 (napr. administratívni pracovníci), dopustia sa priestupku, za ktorý im môže byť uložená pokuta. V súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa za priestupok považuje aj konanie, ktorým niekto úmyselne zmarí, sťaží alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo sa nepodrobí povinnému vyšetreniu alebo liečeniu. Tento skutok však bol v zákone o priestupkoch aj pred touto novelizáciou.

ÚPRAVA PRIESTUPKU FALŠOVANIA A VYHOTOVOVANIA NEPRAVDIVÉHO VÝPISU ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE

V rámci zákona o priestupkoch sa spresnila aj skutková podstata priestupku týkajúceho sa falšovania zdravotnej dokumentácie a vyhotovovania nepravdivého výpisu z nej. Ide zrejme o reakciu na prípady, kedy lekár vystavil pacientovi potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, aj keď ho pacient v skutočnosti neabsolvoval.

Podľa § 29 ods. 1 písm. c) zákona o priestupkoch (cit.): „Priestupku sa dopustí ten, kto sfalšuje alebo zámerne vyhotoví nepravdivý výpis zo zdravotnej dokumentácie, potvrdenie týkajúce sa zdravotného stavu osoby alebo potvrdenie týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti, alebo kto si nechá vyhotoviť alebo použije nepravdivý výpis zo zdravotnej dokumentácie, nepravdivé potvrdenie týkajúce sa zdravotného stavu osoby alebo nepravdivé potvrdenie týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti, alebo kto zneužije zdravotnú dokumentáciu.“

Za tento skutok môže byť pokutovaný nielen zdravotnícky pracovník, ale aj osoba, ktorá si nechala vyhotoviť nepravdivý výpis zo zdravotnej dokumentácie. S ohľadom na mieru závažnosti môže dokonca takéto konanie dospieť až k trestnému stíhaniu, pretože v konečnom dôsledku môže byť kvalifikované ako trestný čin falšovania a vyhotovenia nepravdivej zdravotnej dokumentácie, ktorý upravuje priamo Trestný zákon v § 352a.

POKUTY ZA JEDNOTLIVÉ PRIESTUPKY PO NOVOM

V prípade priestupkov na úseku zdravotníctva spomenutých v tomto článku môže byť páchateľovi priestupku uložená po novom pokuta až do výšky 1000 eur. Takáto výška pokuty predstavuje značné sprísnenie, pretože predtým bolo možné za priestupok falšovania a vyhotovovania nepravdivého výpisu zo zdravotnej dokumentácie a za marenie a ohrozovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti uložiť pokutu len do výšky 99 eur. Ďalej sa rozšírila možnosť riešiť tieto priestupky aj v blokovom konaní priamo na mieste spáchania skutku, pričom v blokovom konaní môžu byť tieto skutky potrestané pokutou až do výšky 500 eur.

V rámci právnej úpravy sankcií za dané priestupky sa určili aj prísnejšie pokuty, pokiaľ tieto skutky budú spáchané v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. V týchto prípadoch môže byť uložená pokuta až do výšky 1500 eur a v blokovom konaní až do 700 eur. Ide o značné sumy, ktoré snáď dosiahnu sledovaný efekt a poskytovanie zdravotnej starostlivosti bude prebiehať už bez verbálnych útokov na zdravotníkov a samotných pacientov.


Poskytovanie výpisu zo zdravotnej dokumentácie pacienta

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vedie zdravotnú dokumentáciu primárne v elektronickej podobe cez eZdravie. Môže ju viesť aj v písomnej forme, ak je systém eZdravie nefunkčný, ak ide o zdravotné záznamy, ktoré sa do eZdravia nezapisujú alebo si písomnú formu týkajúcu sa zdravotných záznamov vyžaduje priamo zákon.

Čítajte ďalej...Mgr. Lenka Kavarniková

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.


JUDr. Ivan Humeník, PhD.

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.


FOTO:
freepik.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *