Zdravotná sestra – pravá ruka lekára v manažmente pacienta s alergénovou imunoterapiou

Varadzynová Zuzana

ALERGO H2B s.r.o., Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Tak ako každý organizmus potrebuje pre svoje dobré fungovanie súhru všetkých orgánov, ako aj procesov v nich a medzi nimi, tak aj chod ktorejkoľvek ambulancie musí byť dobre manažovaný a vyžaduje súhru všetkých jej členov. Dobrá súčinnosť lekára a zdravotnej sestry je pre efektívny chod ambulancie nevyhnutnosťou, a to nielen v prípadoch veľkého náporu pacientov, ale aj pri bežnom vyťažení týchto špecializovaných pracovísk.

Jednou z najdôležitejších úloh zdravotnej sestry v tejto spolupráci je pomáhať lekárovi v jeho snahe liečiť, a to nielen vykonávaním všetkých potrebných úkonov v kompetencii sestry, ale aj efektívnou a zrozumiteľnou komunikáciou so všetkými subjektmi, s ktorými v ambulancii vstupuje do interakcie. Ako pravá ruka lekára sa tak zdravotná sestra stáva v role koordinátora chodu ambulancie jej nenahraditeľným činiteľom.

Vo väčšine prípadov je osobou prvého kontaktu s pacientom zdravotná sestra. Jej úlohou je zistiť, s akým problémom pacient prichádza do imunologicko-alergologickej ambulancie. V prípade alergického problému zisťuje rozhovorom s pacientom frekvenciu výskytu príznakov alergie, či ide o sezónny alebo celoročný výskyt. Po zohľadnení zistených informácií objedná pacienta na vyšetrenie v termíne, ktorý je vhodný na realizovanie kožných testov.

Pred uskutočnením kožných testov je pacient poučený o nevyhnutnosti vynechania antihistaminík (ďalej len „AH“), spravidla päť dní pred vyšetrením, pričom je zdravotnou sestrou upozornený aj na eventuálnu potrebu zmeny prideleného termínu kožných testov (preobjednanie) v prípade, že u pacienta dôjde k zmene zdravotného stavu alebo k zmene v liečbe.

Po prevedení kožných testov zdravotná sestra môže poskytnúť pacientovi prvotnú informáciu o jeho alergiách a možnostiach ich liečby nielen prostredníctvom AH, ale aj o kauzálnej liečbe alergénovou imunoterapiou (ďalej len „AIT“) a jej formách. O samotnej liečbe rozhoduje samozrejme lekár. Pri odchode pacienta z ambulancie mu zdravotná sestra môže, podľa lekárskeho záznamu, stručne a zrozumiteľne zopakovať, akú liečbu mu lekár navrhuje.

Vzhľadom na skutočnosť, že pacient je zahltený novými informáciami, je dobré, aby mu sestra najdôležitejšie informácie zopakovala a prípadne mu poskytla príslušné edukačné materiály (prospekty, letáky, brožúry), ktoré obsahujú základné informácie o konkrétnej alergii, jej príznakoch, prevencii a liečbe. V prípade záujmu pacienta o AIT a jej indikácii lekárom pri peľovej respiračnej alergii je nutné správne načasovanie jej začiatku dostatočne dlhú dobu pred očakávaným začiatkom peľovej sezóny v príslušnej lokalite Slovenska.

Komunikácia zdravotná sestra – pacient je tu dôležitá o to viac, ak má liečba začať až o niekoľko týždňov či mesiacov. Pacienti v týchto situáciách využívajú možnosť požiadať o recept telefonicky alebo mailom. Po pridelení termínu na prvé podanie AIT liečby, zdravotná sestra poučí pacienta nielen o spôsoboch skladovania príslušnej formy AIT (kvapky, injekcie – chladnička, tablety – izbová teplota), ale zároveň ho informuje aj o podmienkach začatia AIT vo vzťahu k jeho zdravotnému stavu, diétnym obmedzeniam a fyzickej aktivite.

Alergénová imunoterapia sa môže podávať sublingválne – hovoríme o SLIT (vo forme kvapiek alebo orodispergovateľných tabliet) alebo subkutánne – hovoríme o SCIT (subkutánna imunoterapia). SCIT môže obsahovať extrakty alergénov (napríklad včelí alebo osí jed, roztoče, pele, atď.) alebo chemicky modifikované alergény – takzvané alergoidy.

Keďže aktuálne prebieha intenzívna vakcinácia proti COVID-19 a doznieva očkovanie proti chrípke, sestra kladie dôraz aj na to, aby bol pacient dostatočne poučený o tom, že očkovací interval medzi podaním SCIT alergoidmi a očkovaním je 2 týždne. Narozdiel od podania depotných SCIT extraktov alergénov, kde je tento interval vo vzťahu k očkovaniu 1 týždeň.

Následne prichádza pacient na podanie AIT. Kvapková a tabletová forma AIT sa aplikuje sublingválne (pod jazyk) a tam je jednoznačnou výhodou pre pacienta možnosť pokračovania liečby doma po podaní prvej dávky lieku v ambulancii. Navyše výhodou tabletovej formy AIT oproti kvapkovej forme je aj to, že sa nemusí uchovávať v chladničke, môže byť užitá hocikedy počas dňa a rozpustí sa do 1 minúty. Liečba u neplnoletých pacientov je podávaná v prítomnosti rodiča alebo zákonného zástupcu.

Pri kvapkovej a tabletovej forme nasleduje praktická inštruktáž, pri ktorej sestra pacientovi vysvetlí, ako sa liek správne otvára a ako si ho má správne podávať. Najmä u detí je dôležité sa uistiť, že nemajú v ústnej dutine žiadne lézie, napr. pri výmene chrupu. Po podaní lieku nasleduje observácia pacienta po dobu 30 minút a poučenie pacienta o profile bezpečnosti liečby. Pri sublingválnej forme AIT je pacientovi zdôraznené, vzhľadom k tomu že ju pacient bude užívať doma, že ide o niekoľkoročnú liečbu, ktorá sa musí užívať pravidelne bez prerušenia a vynechávania dávok, a preto je nutné, aby si včas zabezpečil ďalší recept.

Pri všetkých formách AIT je pacient sestrou upozornený, s akými prípadnými vedľajšími účinkami sa môže stretnúť a ako má na ne reagovať. V prípade podjazykovej formy je pritom celkový profil bezpečnosti lepší ako pri liečbe SCIT. V prípade indikácie SCIT depotnými extraktmi alergénov, s ktorými máme skúsenosti v našej ambulancii prakticky len na AIT pacientov alergických na osí a včelí jed, sa pred samotným podaním zdravotná sestra uistí, že zdravotný stav pacienta je v poriadku (meranie TT, virózy, herpesy, afty), že nepribudla iná liečba (napr. antibiotiká, iné injekcie, infúzie), atď.

Ak takéto zmeny nastali, pacientovi je AIT podané v inom termíne. Dôležité je, aby zdravotná sestra venovala pozornosť aj tomu, či pacient nie je veľmi vyčerpaný (napr. po nočnej službe, ťažkej fyzickej námahe), prípadne smutný, skľúčený – ohľaduplným spôsobom zistí, či neprežíva ťažké stresujúce obdobie (napr. úmrtie v rodine).

Aj v týchto prípadoch ide o okolnosti, pri ktorých sa pacientovi podanie AIT oddiali. Týchto pacientov pri podaní SCIT, ktorú v tomto prípade označujeme ako VIT (venómová imunoterapia), opakovane zdravotná sestra reedukuje aj o použití pohotovostného balíčka, hlavne o správnom použití adrenalínového injekčného pera. V našej ambulancii je bežnou praxou, že pred podaním SCIT pacient užije AH.  AIT pri SCIT aplikujeme v strednej tretine posterolaterálnej časti nadlaktia.

Po podaní injekcie nasleduje observácia pacienta po dobu 30 minút a poučenie pacienta, že miesto vpichu nemasírujeme, 12 hodín po aplikácii injekcie nesmie vykonávať namáhavú fyzickú aktivitu a musí dodržať niektoré diétne opatrenia. Podobne postupuje sestra aj pri SCIT alergoidoch.

Cieľom efektívnej spolupráce lekára a zdravotnej sestry je poskytnúť pacientovi kvalitnú zdravotnú starostlivosť a v súvislosti s ňou aj dostatok potrebných informácií. Proces liečby s AIT je len jedným z príkladov poskytovania zdravotnej starostlivosti, kde kvalitná spolupráca doktora a zdravotnej sestry, v spojení s efektívnou komunikáciou sestry s lekárom a s pacientom, zohráva kľúčovú úlohu od momentu diagnostiky a nasadenia liečby lekárom, až k manažovaniu procesu liečby, poskytovaniu ďalšej edukácie a samotnému výkonu liečby zdravotnou sestrou.

Kvalitná komunikácia lekár – sestra -pacient počas liečby je veľmi dôležitá pre adherenciu pacienta k liečbe, čo vedie v konečnom dôsledku k výrazne lepšej kvalite života pacienta. Potreba tejto súhry je relevantná v každom odvetví medicíny – má veľmi významný vplyv tak na skvalitňovanie vlastnej starostlivosti o pacienta, ako aj na celkové zefektívnenie činnosti ambulancie.

alk

FOTO:
freepik.com