SLK žiada POZASTAVENIE účinnosti novely zákona o liekoch do 1. júna 2022

Prezídium SLK vydalo ďalšiu tlačovú správu a vyhlásenie k aktuálnej diskusii o predpisovaní liekov. Prinášame ju v plnom znení:

Novela Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach vyvolala vlnu diskusie v médiách. V tomto vyhlásení zverejňujeme zásadné poznámky Slovenskej lekárskej komory k vyjadreniam predkladateľov novely a predstaviteľov niektorých organizácií zastupujúcich ambulantnú sféru a pacientov. Súhlasíme s tým, že akákoľvek zmena má odozvu s pozitívnymi a negatívnymi postojmi a že nie je možné dosiahnuť spokojnosť všetkých.

Príprave novely však malo predchádzať:

• Prerokovanie v širšej komunite lekárov a pacientov, nielen rokovanie s jednou organizáciou lekárov. Okrem všeobecných lekárov majú právo sa vyjadriť ďalšie organizácie, zastupujúce aj tisícky špecialistov a nemocničných lekárov.

• Interpretácia novely by mala byť jednoznačná a vysvetlená vykonávacími predpismi

• Ak by platilo, že „nič podstatné sa nemení“, novela by bola bezpredmetná

• Právna analýza potenciálneho rozporu novely a zákonných noriem súvisiacich s núdzovým stavom

Slovenská lekárska komora analyzovala množstvo podnetov a názorov, ktoré v tejto súvislosti dostala. Mnohé z nich boli zásadné, niektoré jednoducho vysvetliteľné a riešiteľné, iné vyžadujúce čas. Ich upresnenie ponechávame aj na on-line diskusiu organizovanú MZ SR 20.1.2022 a na ďalšie rokovania. Slovenská lekárska komora má výhodu a zároveň nevýhodu v tom, že podobne ako Slovenská lekárska spoločnosť v oblasti odbornej, tak Slovenská lekárska komora v oblasti profesijnej pokrýva spektrum v š e t k ý c h zúčastnených – lekárov prvého kontaktu, špecialistov, lekárov nemocníc, plus pacientov. Za výhodu považujeme väčší nadhľad a možnosť i schopnosť mediácie.

Za prvoradý považujeme záujem pacienta, teda:

• Jasné nastavenie pravidiel, aby pacient nedostával (predovšetkým v úvodných mesiacoch) rozdielne informácie (v súčasnosti sa to deje)

• Jednoznačné a jednoduché informovanie pacientov a lekárov o pravidlách predpisovania

• Zníženie počtu návštev lekára kvôli predpisovaniu liekov

• Zníženie počtu telefonátov rôznym lekárom kvôli predpisovaniu liekov.

Preto považujeme za nutné UPRESNENIE novely.

Navrhujeme :

Pozastavenie účinnosti novely do 1. júna 2022

Odôvodnenie :

o vychytanie realizačných nedostatkov pred dovolenkovým obdobím

o minimalizovanie kompletných zmien v období 4. vlny COVID-19

o možnosť implementácie najmenej rozporovaných zmien postupnými krokmio upokojenie rozbúrenej atmosféry

o dostatočný priestor pre rokovania

Vytvorenie malej pracovnej skupiny s určeným mediátorom

Odôvodnenie :

o spracuje doterajšie pripomienky a poznatky a navrhne postupnosť krokov

o limitovanie počtu účastníkov obmedzí neproduktívnu diskusiu a rovnaké argumenty brzdiace diskusiu (bežná pri širokej účasti – nielen v zdravotníctve)

o navrhovaná účasť – jeden lekár prvého kontaktu, jeden lekár špecialista, lekár z nemocnice, zástupca organizácie pacientov, zástupca MZ SR, zástupca Slovenskej lekárskej komory, zástupca Slovenskej lekárskej spoločnosti

o výstup z rokovania pracovnej skupiny do 15.februára 2022 o požiadať zdravotné poisťovne o reálny počet predpisovaných receptov (orientačné čísla podľa požiadavky pracovnej skupiny)

Pripomienkovanie sporného paragrafu novely podľa rozhodnutia MZ SR s prihliadnutím na návrh pracovnej skupiny

o pripomienkovanie v organizáciách o pripomienkovanie zdravotnými poisťovňamio termín do 7. marca 2022o spracovanie pracovnou skupinou do 31. marca 2022o zverejnenie záverov

Ďalší postup podľa rozhodnutia kompetentných orgánov

Zásadné poznatky z doterajšej diskusie – sú ich desiatky :

• Všeobecní lekári sú skutočne zavalení administratívou, ktorú je potrebné postupne odbúravať, vrátane predpisovania receptov

• Neustále sa hovorí o zvýšení odbornej kompetencie všeobecných lekárov, ale de facto sa im čiastočne odoberie kompetencia v oblasti liečby. Narúša sa tým komplexná starostlivosť o pacienta (pripomíname dávno zabudnutú diskusiu o rodinných lekároch).

• Pri preskripčne neobmedzenom lieku nie je dôvod diskutovať o skutočnosti, kto a kedy prvý predpísal liek (v súčasnosti sa to deje)

• Špecialista má predpísať vždy akýkoľvek liek, ktorý ordinuje prvýkrát

• Počas krízovej situácie, na podklade zákonnej výnimky, je oprávnený každý lekár predpisovať lieky zákonom určeným spôsobom bez ohľadu na preskripčné a indikačné obmedzenia

• Mala by sa otvoriť diskusia o miere preskripčných obmedzení

• Niektoré nemocnice môžu mať vzhľadom na nedostatok špecialistov problém predpísať pri prepustení pacienta požadované druhy liekov. Preto je potrebné určiť kompetentného lekára v rámci nemocnice, ktorý bude mať oprávnenie preskripčne obmedzený indikovaný liek (alebo liek, ktorého nedostatok ohrozuje pacienta) predpísať. Treba ešte doriešiť aj časovú súvislosť s vystavením receptu.

• V prechodnom období by zdravotné poisťovne nemali vyvodzovať dôsledky za chyby pri preskripcii viazaných liekov (v zmysle novely)

Zdroj: Bratislava, 19. januára 2022 Prezídium SLK

Foto: People photo created by jcomp – www.freepik.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *