Fotoreportáž: Radiačná ochrana na Slovensku

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredím radiačnej monitorovacej siete. Radiačnú situáciu na Slovensku monitorujeme nepretržite už desiatky rokov. Navyše, v súčasnosti máme aktuálne v neustálej pohotovosti deväť mobilných jednotiek pripravených zasahovať v teréne 24 hodín, sedem dní v týždni.

Na celom území Slovenska sú rovnomerne a v rôznych nadmorských výškach rozmiestnené desiatky detekčných zariadení viacerých inštitúcií, ktorými monitorujeme gama žiarenie v ovzduší. Niektoré z nich sa nachádzajú aj na vybraných strechách úradov verejného zdravotníctva. Pri neobvyklých hodnotách dostanú pracovníci radiačnej ochrany upozorňujúci e-mail a sms. Na vybraných strechách úradov sa nachádzajú aj filtračné zariadenia, ktorými monitorujeme prítomnosť rádionuklidov v aerosóloch v ovzduší a v prípade akejkoľvek udalosti vieme mať informáciu o stave ovzdušia za cca. desať minút.

Údaje o radiačnej situácii získavame aj zo zahraničia a aj v prípade udalosti mimo Slovenska vieme pomocou počítačovej simulácie cez inteligentný prognózovací systém veľmi promptne zistiť prognózu dopadov na Slovensku, čo nám dáva dostatok času na prijatie opatrení na ochranu obyvateľstva.

Na prítomnosť rádionuklidov pravidelne monitorujeme rieky, potraviny, mlieko, huby a ďalšie iné.

radio_01
Príprava vzorky na meranie spočíva v zmiešaní odobratej vody so špeciálnou chemikáliou – scintilačným koktailom, vďaka ktorému je prístroj schopný zaregistrovať svetelné záblesky vo vzorke.
radio_02
Vzorky pripravené na meranie.
radio_03
Vzorky pripravené na meranie sa následne vkladajú do kvapalinového scintilačného spektrometra, ktorý v tme počíta svetelné záblesky. Tieto impulzy sa premietnu do spektra, kde je hneď vidieť, či je vzorka v poriadku.
radio_04
Na území SR je rovnomerne rozmiestnených minimálne 70 sond na meranie gama žiarenia v ovzduší. Jedna z nich je umiestnená aj na streche ÚVZ SR.
radio_05
V stanici na streche sa nachádza zariadenie, ktoré presáva vzduch cez filter. V pravidelných intervaloch sa vymieňa a čiastočky zachytené na filtri putujú na analýzu.
radio_06
Gamaspektrometria predstavuje robustný a rýchly spôsob detekcie prítomnosti rádionuklidov v rôznych typoch vzoriek, či už aerosolový filter, stavebný materiál, voda a iné.
radio_07
Jeden detektor váži asi tonu. Za väčšinu tejto hmotnosti je zodpovedné hrubé olovené tienenie. Výsledky analýzy by totiž mohla skresliť prirodzená rádioaktivita prostredi.
radio_08
Údaje o meraní gama žiarenia zo sond sa prenášajú do systému, takže môžeme v reálnom čase sledovať situáciu nielen na Slovensku, ale aj v iných európskych krajinách, ktoré dáta z radiačného monitorovania poskytujú. 
radio_50
Na zakoncentrovanie vzoriek sa štandardne využívajú odstredivky.
radio_51
Pri analýze vzoriek vody sa používajú rôzne chemikálie.
radio_52
Toto zariadenie je využívané na meranie prírodných a umelých rádionuklidov. Meraniu predchádza úprava vzorky a jej nanesenie na nerezovú misku.
radio_54
k je vzorka zakalená alebo obsahuje veľa nečistôt, je potrebné ju predestilovať, aby nedošlo k rušeniu merania.

Zdroj: ÚVZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *