Dostupnosť inovatívnych liekov pre pacientov sa schválením novely zákona o liekoch postupne stáva realitou

Rezort zdravotníctva dlhodobo a jasne deklaruje snahu sprístupniť inovatívne lieky na náš trh  –  odo dnes sa táto snaha stáva realitou. Vláda SR schválila návrh zákona č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia v platnom znení,  ktorý zlepšuje podmienky pre vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov na náš trh, odstraňuje rozdiely v prístupe pacientov k liečbe týmito liekmi a tiež zabezpečuje, že vynakladanie finanančých prostriedkov za ne bude efektívne a účelné.

V súčasnosti väčšina nových inovatívnych liekov je hradená v tzv. výnimkovom režime, to znamená že je na posúdení a uvážení zdravotnej poisťovne, či liek z prostriedkov verejného zdravotného poistenia uhradí alebo nie. Rozhodnutia zdravotných poisťovní sa v jednotlivých prípadoch odlišujú, preto sa líši aj dostupnosť liekov pre pacientov.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský: „Podporiť vstup inovatívnych liekov do zoznamu kategorizovaných liekov, teda podporiť ich presun z tzv. výnimkového režimu do režimu kategorizácie bolo nevyhnutné aj preto, lebo liek je z prostriedkov verejného zdravotného poistenia bez akýchkoľvek rozdielov uhrádzaný všetkými zdravotnými poisťovňami, iba ak je zaradený v zozname kategorizovaných liekov. Som rád, že sa to podarilo.

Návrhom zákona rezort prináša zmeny v postupoch určených na podporu zabezpečenia štandardnej úhrady liekov (zmeny v postupe uzatvárania zmlúv o podmienkach úhrady lieku či v stanovení prahovej hodnoty pre posúdenie nákladovej efektívnosti liekov), zavedenie nových nástrojov zabezpečujúcich efektívne a účelné vynakladanie zdrojov (zavedenie nového procesného postupu pre určenie, zmenu a zrušenie úhradových skupín), ako aj zmeny v postupoch zabezpečujúcich úsporu nákladov vynakladaných na lieky (zmeny v revízii úhrad, referencovaní či vstupe generických a biologicky podobných liekov), čím je zabezpečené, aby z prostriedkov verejného zdravotného poistenia boli lieky uhrádzané vo výške zodpovedajúcej náležite preukázanému klinickému prínosu, ktorý liek pacientovi prináša.

Súčasťou predkladaného materiálu je tiež právna úprava zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a dietetických potravín a ďalšie súvisiace zmeny.

Termín nadobudnutia účinnosti novely zákona s cieľom sprístupniť inovatívne lieky s klinickým prínosom pre pacientov v čo najkratšom možnom čase bol navrhnutý na 1. augusta 2022 okrem § 8 ods. 1 písm. b) bod 22. v bode 24, § 20 ods. 6 v bode 61 a bodov 120 a 121 v čl. I, ktoré nadobudnú účinnosť 1. marca 2023 a čl. I bodu 119, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2024.

Zdroj: MZ SR, TS

Foto: Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *