Rezort zdravotníctva nezabúda ani na dlhodobú starostlivosť – konkrétne kroky na zlepšenie smerom k pacientom v schválenej novele zákona

V súčasnosti je na Slovensku nedostatok zdravotníckych zariadení poskytujúcich dlhodobú zdravotnú starostlivosť a paliatívnu zdravotnú starostlivosť, v dôsledku čoho sa táto starostlivosť stáva nedostupnou pre osoby, ktoré sú na jej poskytovanie odkázané. Dosiahnuť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej paliatívnej zdravotnej starostlivosti – to je cieľom navrhovanej právnej úpravy z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorú dnes schválila vláda SR. Pôjde o starostlivosť nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v domácom alebo inom prirodzenom prostredí.

Pre dosiahnutie tohto stavu je súčasťou návrhu zákona č.576 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení aj zadefinovanie pojmu dlhodobá starostlivosť, zadefinovanie pojmu paliatívna zdravotná starostlivosť a zadefinovanie rozsahu údajov potrebných pre monitoring dostupnosti a vyhodnotenia kvality a efektívnosti tejto starostlivosti. V tomto návrhu zákona sa dopĺňa činnosť zariadení sociálnej pomoci aj o ošetrovateľskú starostlivosť ako následnú zdravotnú starostlivosť a o dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť.

Návrh zákona definuje podporný tím, uplatňovanie multidicisplinárneho prístupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ako aj právo osoby, ktorej je poskytovaná zdravotná starostlivosť, na poskytovanie duchovnej služby a sociálnej pomoci – čím ministerstvo reaguje aj na trendy v iných krajiných.

Pre zvýšenie kvality a lepšej koordinácie zdravotnej starostlivosti a predchádzaniu opakovaných hospitalizácií sa ustanovuje povinnosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí majú uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou, zbierať zákonom určené údaje o poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti a tieto predkladať zdravotnej poisťovni a následne povinnosť zdravotnej poisťovne tieto údaje v anonymizovanej podobe predkladať Ministerstvu zdravotníctva SR.

Novela zákona nastavuje úhrady tejto dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti tak, aby zabezpečovali primerané krytie ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s uvedenými zmenami tak, aby mohli plniť svoju funkciu v požadovanej kvalite a na adekvátnej úrovni. Ministerstvo zdravotníctva predpokladá, že v rámci dvojročného obdobia budú získané dostatočné a relevantné údaje o dostupnosti ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti, na základe ktorých bude vyhodnotená kvalita tejto starostlivosti a následne upravený spôsob jej financovania bez potreby regulácie zo strany ministerstva.

Dostupnosť dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti je súčasťou Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a vyplýva aj z Charty práv pacientov, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *