ZMODERNIZOVANÉ PRACOVISKO A KVALITNEJŠIA RÁDIOTERAPIA PRE ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV

Onkologickí pacienti banskobystrického kraja sa dočkali zmodernizovaného rádioterapeutického pracoviska s dvomi novými lineárnymi urýchľovačmi. Vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica ho dnes otvorili za prítomnosti ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského.

Rádioterapeutické pracovisko Onkologickej kliniky SZU prešlo počas dvoch rokov komplexnou rekonštrukciou priestorov a modernizáciou prístrojového vybavenia a jedná sa o jednu z najväčších investícii za posledné obdobie.

„Som rád, keď vidíme skvalitňovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov v praxi a dnes sme toho svedkami. Z kapitálových výdavkov štátu sme investovali do nákupu prístrojov a stavebných prác viac ako 4 milióny eur. Ide o investíciu do skvalitnenia onkologickej starostlivosti pre obyvateľov stredného Slovenska, ale aj pre ľudí z iných častí našej krajiny, ktorí sa môžu adresne liečiť a diagnostikovať práve v banskobystrickej fakultnej nemocnici,“ uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Onkologické ochorenia patria stále medzi jedny z najčastejšie sa vyskytujúcich u obyvateľstva na Slovensku. Jednou z možností život zachraňujúcej liečby je práve rádioterapia. Inštalované moderné technológie sú, oproti pôvodným z roku 2008, obrovským technologickým krokom vpred. Nové funkcie zlepšujú kontrolu nad zvládnutím choroby, predlžujú prežívanie pacientov a výrazne znižujú nežiaduce účinky liečby žiarením. „Veľmi ma teší, že po dvoch rokoch rekonštrukcie priestorov, verejnej súťaže, výmeny a nastavovania prístrojov môžeme pacientom banskobystrického kraja sprístupniť modernú a kvalitnú radiačnú liečbu, byť im oporou a nádejou v ťažkej životnej chvíli a zároveň ich sprevádzať na ceste k zlepšeniu alebo vyliečeniu ochorenia. Chcela by som pri tejto príležitosti poďakovať okolitým zdravotníckym zariadeniam zato, že sa postarali o našich pacientov počas doby, kedy bolo nevyhnutné úplne prerušiť poskytovanie rádioterapie vzhľadom na prebiehajúce stavebné a inštalačné práce,“ dodala Miriam Lapuníková, riaditeľka nemocnice.

Výmena zdravotníckej techniky bola naozaj komplexná. Starý lineárny urýchľovač na ožarovanie nádorov nahradili dva nové. Pracovisko má po novom aj vlastný CT simulátor na presnú lokalizáciu nádorov.  Novinkou je ožarovač krvi, ktorý využívajú ako prvá nemocnica v SR. Ten bude slúžiť na ožarovanie krvných derivátov pre pacientov s potlačenou imunitou.  Na novom ožarovači trvá ožiarenie cca 7 minút, čo umožňuje ožiarenie viac krvných derivátov za deň.

„Ožarovanie nádorov bude teraz omnoho presnejšie, účinnejšie a bezpečnejšie. Benefity pre pacienta znamenajú o čosi viacej práce pre lekárov, klinických fyzikov a rádiologických technikov. Čím má byť liečba presnejšia a šetrnejšia, tým viac času treba venovať lokalizácii nádoru na CT simulátore, kontúrovaniu pacienta s využitím obrazových fúzii lokalizačného CT s MR, PET, plánovaniu liečby a jej samotné uskutočnenie. Zvyšujú sa nároky na presnosť, reprodukovateľnosť, pokrytie cieľového objemu, zníženie dávky do rizikových štruktúr, dozimetrickú verifikáciu plánov, nastavenie pacienta pri liečbe atď.,“ vysvetľuje Vladimír Malec, prednosta kliniky.

Maximálna odporúčaná kapacita ožiarených pacientov na oboch urýchľovačoch je 70 pacientov denne. Liečba trvá od 1 do 7 týždňov v závislosti od diagnózy.

Renovácia a vybavenie rádioterapeutického pracoviska si vyžiadala investície do nákupu prístrojov 3,7 mil. EUR s DPH a stavebných prác v hodnote 708 tisíc s DPH. Tieto výdavky pomohlo nemocnici uhradiť Ministerstvo zdravotníctva SR z kapitálových výdavkov štátu.  Nákup ožarovača krvisúboru fixačných pomôcok v celkovej výške 889 tis. EUR s DPH uhradila nemocnica zo svojho rozpočtu.

Nové funkcie lineárnych urýchľovačov, ktoré zvyšujú presnosť, šetrnosť a účinnosť liečby:

  • Rtg zobrazenie pred každým ožiarením zlepšuje presnosť nastavenia pacienta
  • Možnosť kontroly dodanej dávky do pacienta pomocou portálovej dozimetrie
  • Použitie pohybovej terapie – VMAT umožní cielenejšie ožiarenie nepravidelných objemov, lepšie šetrenie blízkych zdravých tkanív, skrátenie ožarovacieho času a celkovej ožarovacej doby aj vďaka možnosti využitia súbežného ožarovania častí ožarovaného objemu rôznymi dávkami tzv. SIB (simultánny integrovaný boost)
  • Možnosť využitia 4DCT v procese plánovania a pri liečbe pacientov vďaka monitorovaniu dýchacích pohybov

Zdroj: FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, TS

Foto: Mohamed Hassan z Pixabay
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *