TELEMON zlepšuje zdravotnú starostlivost pre pacientov na Slovensku

Pandémia koronavírusu ukázala, akú úlohu zohráva úroveň zdravotníckych služieb a kvalita technologických inovácií v medicíne. Práve počas pandémie sa v európskych krajinách urýchlilo nasadenie nových technológií.

Typickým príkladom je telemedicína, ktorá umožňuje vzdialený monitoring a online konzultácie. Viacerí lekári pred 2 rokmi preferovali osobné vyšetrenie, k online konzultáciám boli niektorí z nich veľmi kritickí. Pandémia však zmenila situáciu o 180˚.

Svet sa po pandémii zmenil
Podľa údajov spoločnosti McKinsey vzrástol za posledné 2 roky celosvetovo počet virtuálnych konzultácií lekárov a online návštev ambulancií takmer 40-násobne. Väčšina z týchto interakcií sa týkala akútnej starostlivosti. Vďaka telemedicíne dnes lekári prenášajú obrazy pacientov a robia telemosty medzi jednotlivými špecializovanými pracoviskami. Telemedicína je využiteľná nielen v intenzívnej starostlivosti, má obrovský potenciál aj v ďalších oblastiach – napríklad v starostlivosti o chronicky chorých pacientov, či seniorov odkázaných na dennú zdravotnú starostlivosť.

Ako dnes zlepšiť zdravotnú starostlivosť o pacientov?
Telemedicínske riešenie TELEMON umožňuje jednoduchým spôsobom merať alebo sledovať vitálne funkcie pacientov prostredníctvom certifikovaných zdravotných pomôcok a namerané údaje zdieľať aj na diaľku s ošetrujúcim lekárom. Riešenie vzniklo vďaka 2-ročnej spolupráci technologického partnera Goldmann Systems, STU Bratislava a odbornými garantmi poprednými odborníkmi z radov lekárov špecialistov na hepatológiu, gastroenterológiu, diabetológiu, endokrinológiu, infektológiu, pneumológiu a ftizeológiu a všeobecnými lekármi pre dospelých.

Overené riešenie
Do klinickej štúdie, ktorá aktuálne prebieha, sa zapoja klienti alebo pacienti v nemocniciach, liečebných ústavoch, zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku, pričom v najbližších dvoch rokoch plánujeme monitorovať vyše 10 000 pacientov s rôznymi diagnózami. Tento monitoring pacientov bude realizovaný hlavne vďaka spolupráci s lekármi, ktorí sa do projektu zapojili alebo zapoja.

Ako TELEMON funguje?
Na meranie životných funkcií pacientov sa používajú certifikované zdravotné prístroje. Každý prístroj je nastavený a pripravený k okamžitému použitiu. Všetky zariadenia sú ľahké, prenosné a jednoduché používanie. Preto umožňujú meranie funkcií ošetrujúcim personálom priamo v zázemí u klienta.

K dispozícii je set zariadení, ktoré je možné vyskladať podľa potrieb pacientov. Jedná sa o:

  • Oxymeter
  • EKG záznamník
  • Infračervený teplomer
  • Tlakomer
  • Spirometer
  • Digitálna váha
  • Glukomer

Namerané hodnoty sa pomocou bluetooth technológie prenosu cez mobilný HUB a privátnou zabezpečenou sieťou bezpečne uložia v systéme TELEMON, kde sú okamžite k dispozícii aj ošetrujúcim lekárom a špecialistom, prípadne samotnému klientovi alebo jeho kontaktnej osobe. TELEMON je prístupný cez ľubovoľný mobilný telefón, tablet, notebook alebo stolný PC s využitím internetového pripojenia.

Pre hladký priebeh komunikácie s pacientmi, ich edukáciu alebo zabezpečovanie logistiky pre výmenu zariadení a snahy o odbremenenie lekárov od všetkých nemedicínskych činností slúži Zákaznícke centrum, ktoré okrem pomoci pacientom pri správnom používaní daných zariadení neustále sleduje aj vývoj jednotlivých situácií u pacientov, ako sú napríklad dodržanie alebo odklonenie sa od predpísaného plánu meraní, či vznik kritických nameraných hodnôt.

TELEMON pre pacientov s diabetes
Na Slovensku sa na cukrovku lieči okolo 350 000 ľudí. Pre diabetológov toto číslo okrem iného znamená aj to, že ich denne v ambulancii čaká 35–40 pacientov pre osobnú konzultáciu. Pre ďalších 40 pacientov je potrebné zabezpečiť odbery v priebehu 2 hodín. Starostlivosť o týchto pacientov by mohla byť oveľa efektívnejšia, pokiaľ by mali všetci možnosť používať telemedicínske sety. Tie pomáhajú merať hladiny inzulínu v domácom prostredí. Lekár má možnosť vidieť namerané dáta online, sledovať ich trend a nielen to. Telemedicína umožňuje lekárom získať ešte pred konzultáciou viac informácií o pacientovi, vrátane spätnej väzby počas liečby. Lekár aj pacient sú tak na návštevu, ktorá môže byť v dnešnej dobe aj v online forme, oveľa lepšie pripravení.

„TELEMON je úžasný v tom, že nám umožní liečiť našich pacientov komplexne. Neliečime zvlášť glykémiu, artériovú hypertenziu, poruchy metabolizmu tukov, či iné ťažkosti. Na človeka sa pozeráme v celej jeho integrite. My lekári tak môžeme mať k dispozícii set dôležitých informácií, ktoré vieme komplexne vyhodnotiť a pacientovi účinne poradiť optimálnu liečbu,“ hovorí MUDr. Ján Lacka, PhD, MBA, špecialista na diabetológiu, člen Slovenskej diabetologickej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku, ktorý je zároveň jedným z odborných garantov projektu.

TELEMON pre pacientov s kardiovaskulárnym ochorením
Kardiovaskulárne ochorenia patria k najčastejším civilizačným ochoreniam v Európe. Na Slovensku sledujeme vyše 700 000 kardio pacientov, ich počet stúpol za posledných 10 rokov až o 50 %. Ročne na toto ochorenie u nás zomrie až 24 000 ľudí.

Denný monitoring týchto pacientov by sa mohol radikálne zjednodušiť. Pacient si vďaka telemedicínskym setom zmeria tepovú frekvenciu a fyzickú aktivitu v domácom prostredí a tieto dáta sa automaticky pošlú lekárovi. Okrem komfortu pre pacientov má toto riešenie aj ďalšie významné prínosy. Výrazne šetrí čas lekárom aj pacientom a ich rodinám, je neporovnateľne výhodnejší z pohľadu investície a nákladov a predovšetkým, v kritických situáciách môže napomôcť výraznému zlepšeniu stavu pacienta.

Projekt pre vzdialený moni­toring pacientov bol nedávno realizovaný aj v susedných Čechách, viedol ho odborný garant MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D, špičkový kardiológ a člen Českej kardiologickej spoločnos­ti. Do monitoringu sa zapojilo 30 špecialistov, 700 pacientov s kardiovaskulárnym ochorením a zrealizovalo sa vyše 300 000 meraní. Monitoring pomocou te­lemedicíny mal výborné ohlasy u lekárov, pacientov aj poisťov­ne, ktorá bola partnerom celého projektu.

Mal som možnosť vidieť systém TELEMON od spoločnosti Goldmann Systems a dovolím si tvrdiť, že je to riešenie na úrovni svetových štúdií.“, hovorí MUDr. Jaroslav Ja­nuška, Ph.D.

Telemedicína v starostlivosti o seniorov Riešenie je dnes už priprave­né aj pre zdravotnú starostlivosť o klientov v Zariadeniach sociál­nej starostlivosti. Je určené pre všetky zariadenia a domovy soci­álnych služieb, ktoré chcú zlepšiť dostupnosť a rozsah zdravotných služieb, a tiež zefektívniť starostlivosť o klientov a chronicky cho­rých pacientov.

Jeden set určený pre dané za­riadenia je najbežnejšie zložený z prístrojov – glukomer, tlako­mer, teplomer a oxymeter. Tento set je ideálny na meranie vitál­nych funkcií pre približne 30 až 40 klientov. Pravidelné meranie klientov je jednoduché a rýchle, nie sú k nemu potrebné žiadne papierové zápisy.

„Pre TELEMON sme sa rozhod­li aj v Domove sociálnych služieb v Stupave. Na riešení nás zauja-la jednoduchosť jeho používania, možnosť rýchlej implementácie do niekoľkých dní, garancia spoľahlivého merania prostredníctvom cer­tifikovaných medicínskych zariade­ní. A predovšetkým nízka investícia do vybavenia. TELEMON je jedno zo šikovných a užitočných riešení, ako zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre našich klientov DSS s ohľadom na ich zázemie a komfort.“ hovorí Mgr. Michal Petrovaj, riaditeľ DSS a ZpS Kaštieľ Stupava.

Využitie telemedicíny nemá limity Vďaka moderným telemedicínskym zariadeniam bude možné pravidelne merať srdcový rytmus, tepovú frekvenciu, hodnoty krv­ného tlaku, saturáciu kyslíka a tie­to záznamy prenášať aj na diaľku o ošetrujúcemu lekárovi. V prípade, ak sa u sledovaného pacienta namerajú kritické hod­noty, môže byť jeho lekár o tomto stave okamžite informovaný. Prá­ve pre rizikové osobitné skupiny pacientov môže byť veľkou pomo­cou, ak budú tieto alerty posielané napríklad všeobecnému lekárovi, ten na základe posúdenia stavu odošle požiadavku operačným strediskám záchrannej služby, kto­ré môžu bezodkladne zabezpečiť výjazd k ohrozenému pacientovi.

Moderné technológie majú nezanedbateľný prínos aj z pohľadu zdravotných poistení. Telemedi­cína má perspektívne uplatnenie aj pre poisťovne – tieto moderné technológie môžu pomôcť znížiť nároky na financovanie. V su­sedných krajinách preto vznikajú strategické spolupráce, kde sa do projektov aktívne zapájajú aj part­neri – poisťovne, ktoré sa spolupo-dieľajú na komunikácii a proaktívnom zapojení lekárov a pacientov do telemedicínskej iniciatívy.

Ako sa zapojiť? Jednoducho a rýchlo. TELE­MON je možné spustiť do pre­vádzky už v priebehu niekoľkých dní – nevyžaduje žiadne investície do technického vybavenia, na jeho prevádzku stačí ochotný personál.

Riešenie je vhodné napríklad pre vzdialený monitoring vitálnych funkcií chronických pacientov v špecializovaných ambulanciách, monitoring post-covidových pa­cientov alebo pacientov po ope­ráciách, ktorých je potrebné dlho­dobo sledovať aj po prepustení do domácej liečby.

Všetky podstatné informácie o telemedicíne nájdete na www.goldmann.sk

Foto: FreepikPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *