Klimatická kríza je aj krízou zdravia

Každoročne si 7. apríla pripomíname Svetový deň zdravia. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pri tejto príležitosti upozorňuje, že kríza klímy má dopad aj na naše zdravie. Heslo tohtoročného Svetového dňa zdravia bolo: „Naša planéta, naše zdravie“. Odhaduje sa, že environmentálne príčiny ročne pripravia o život 13 miliónov ľudí na svete.

Drvivý dopad znečisteného ovzdušia na zdravie
Nadmerné znečistenie ovzdušia a zmena klímy môžu mať z hľadiska zdravia nepriaznivé akútne a chronické následky,  najmä na citlivé populačné skupiny, akými sú deti, seniori či ľudia chronicky chorí na respiračné a srdcovo-cievne ochorenia. Akútne následky znečisteného ovzdušia sa môžu prejavovať dráždením očí, hrdla, horných aj dolných dýchacích ciest. Ľudia s astmou trpia v dôsledku znečisteného vzduchu záchvatmi, pričom sa im súčasne zvyšuje   spotreba liekov, a podobne ako chronicky chorým s ostatnými respiračnými a tiež srdcovo-cievnymi chorobami, im hrozí vyššie riziko hospitalizácie. Dráždenie dýchacích ciest vedie k prekrveniu slizníc horných dýchacích ciest, čím sa zvyšuje riziko ich kolonizácie baktériami a vírusmi, rovnako ako aj vznik infekčných ochorení dýchacích ciest, napr. chrípky.

Zmena klímy a znečistenie majú vplyv na fyzické zdravie ľudí aj z dlhodobého hľadiska v podobne chronických následkov predovšetkým pri dlhodobej či až celoživotnej  expozícii. Môžu sa prejaviť zdravotnými ťažkosťami spojenými so srdcovo-cievnymi a chronickými respiračnými ochoreniami a skrátením strednej dĺžky života. Znečistené ovzdušie nemá vplyv len na dýchací systém a srdce, ale napríklad aj na mozog a kognitívne funkcie, či pankreas (predpokladá sa súvis s rozvojom cukrovky 2. typu). Pokiaľ však ide o pľúca –  „odnesú“ si to najviac. Znečistené ovzdušie ovplyvňuje normálny vývoj pľúc detí, môže mať vplyv na pokles funkcií pľúc, stojí tiež za vznikom astmy a ďalších pľúcnych ochorení vrátane CHOCHP a rakoviny.

Najväčším zdrojom znečistenia je vykurovanie tuhým palivom
„Na Slovensku sa znečisťuje vzduch najmä prachovými časticami. Čím sú menšie, tým hlbšie prenikajú do dýchacej sústavy,” hovorí doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD. z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, odbor Hygiena životného prostredia a zdravia.

Rizikové sú zvýšené koncentrácie inhalovateľných prachových častíc, ktoré sa takto dostávajú až do dolných častí dýchacích ciest a sú nosičmi ďalších znečisťujúcich látok, ako sú oxidy dusíka, oxid siričitý, polycyklické aromatické uhľovodíky, ťažké kovy.

„Najvýznamnejším zdrojom emisií prachových častíc je vykurovanie domácností tuhým palivom, vysoké koncentrácie  môžu  byť  namerané pri frekventovaných cestných úsekoch a parkoviskách, lokálne sa môže prejaviť vplyv veľkých  priemyselných zdrojov,” vysvetľuje docentka Koppová.

Vykurovanie tuhým palivom je závažným problémom, ktorý často komplikujú nepriaznivé rozptylové podmienky s častým výskytom teplotných inverzií v horských údoliach. Najvyššie koncentrácie prachových častíc sa vyskytujú v chladnom období roka. Aktuálny stav ovzdušia, ako aj výsledky dlhodobých meraní  znečistenia ovzdušia vykonáva SHMÚ. Index kvality ovzdušia podľa lokalít meracích staníc si môžete skontrolovať na www.shmu.sk.

Ako znižovať dopady znečisteného ovzdušia na zdravie
K ochrane vlastného zdravia pred vplyvom znečisťujúcich látok z ovzdušia môžeme prispieť aj svojím správaním.  Napríklad aj tým, že sa budeme viac hýbať a  svojmu zdraviu tak prospejeme hneď dvakrát. Význam má, ak budeme viac využívať verejnú dopravu, chodiť pešo alebo dáme pred automobilom prednosť jazde na bicykli, budeme sa vyhýbať používaniu osobných automobilov v čase dopravnej špičky, alebo sa do práce odvezieme spolu so susedom.

Kvalite ovzdušia tiež prospeje, ak nebudeme spaľovať odpad a budeme kúriť napríklad dobre vysušeným drevom. „V prípade tzv. smogových situácií, ktoré vyhlasuje SHMÚ, kedy je ovzdušie znečistené najviac, sa treba vyvarovať aktivitám,  ktoré zvyšujú znečistenie ovzdušia, ako je lepenie, brúsenie, natieranie, prípadne  obmedziť vetranie  vnútorných  priestorov aj pohyb a fyzickú aktivitu vonku,“ povedala docentka Koppová.

O kvalitu ovzdušia by sme sa mali zaujímať aj v prípade, že si chceme zašportovať. Výber miesta pre šport je dôležitý, keďže pri intenzívnej telesnej aktivite sa výrazne zvyšuje a prehlbuje ventilácia a objem vdychovaného vzduchu, a tým aj príjem znečisťujúcich látok z ovzdušia. Ak sa rozhodneme pre behanie či bicyklovanie, mali by sme pred rušnými cestami dať prednosť radšej parkom, lesom či voľnej prírode.

„Ľudia by si mali pre športové aktivity vyberať miesta s priaznivým  rozptylom  znečisťujúcich  látok, ďalej od frekventovaných ciest, v dobre prevetrávaných lokalitách. Z hľadiska rozptylových podmienok sú pre šport menej vhodné miesta v hustej zástavbe, a tam, kde sa vykuruje uhlím či drevom, v údoliach, blízko frekventovaných ciest,“ uviedla docentka Koppová.

Bez rizika znečistenia nie je ani vnútorné ovzdušie budov
Podľa WHO je vo vyspelých krajinách z hľadiska  škodlivín v ovzduší stále na poprednom mieste tabakový dym, či už z aktívneho alebo pasívneho fajčenia. Kvalitu vnútorného ovzdušia budov ovplyvňuje tiež spaľovanie v krboch či spaľovanie plynu pri varení. „Kvalitu ovzdušia vo vnútri budov  možno  zvyšovať  dostatočným vetraním a zásadným, ideálne úplným, obmedzením fajčenia, keďže vnútri trávime viac ako 80 % svojho času,”  odporúča MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH, riaditeľ RÚVZ Žilina.

Dominový efekt: klimatická kríza, potraviny a infekčné ochorenia
Svetová zdravotnícka organizácia v súvislosti so Svetovým dňom zdravia pripomína, že zmena klímy má vážne dôsledky, pričom sa zároveň spustí dominový efekt ďalších negatívnych dopadov na ľudskú  populáciu a tiež životné prostredie. WHO upozorňuje, že faktory, ako zmena zrážok, zvýšenie extrémnych výkyvov počasia a nárast priemernej ročnej teploty ovplyvňujú výskyt a množenie baktérií, vírusov, parazitov, škodlivých rias, húb a ich prenášačov, ako aj priebeh ochorení prenášaných potravinami a riziko toxickej kontaminácie.

Extrémne prejavy počasia v spojení so zvýšeným náporom škodcov môžu spôsobovať nárast chemických rezíduí esticídov a veterinárnych liekov v rastlinných a živočíšnych produktoch. Riziko vzniku nových ochorení prenosných zo zvierat na ľudí, zmeny v prežívaní patogénov a zmeny týkajúce sa chorôb prenášaných vektormi a  parazitmi v populácii zvierat si môžu vyžiadať zvýšené používanie veterinárnych liekov, a tým aj zvýšenie obsahu ich rezíduí v potravinách živočíšneho  pôvodu, čo predstavuje akútne a chronické riziká pre ľudské zdravie a tiež nárast odolnosti voči antibiotickej liečbe proti ľudským a zvieracím patogénom.

Rizikové faktory a choroby súvisiace s klímou budú podľa WHO patriť k najväčším prispievateľom globálneho  zaťaženia  chorobami a úmrtnosťou súvisiacou s potravinami vrátane podvýživy, prenosných, neprenosných a hnačkových chorôb a chorôb prenášaných vektormi (napr. komármi, kliešťami, blchami, roztočmi).

Vplyv zmeny klímy nebude v rôznych potravinových systémoch rovnomerný. V niektorých regiónoch sa očakáva  zvýšenie produkcie potravín, vo všeobecnosti sa však predpokladá, že odhadovaná zmena klímy bude mať negatívny  vplyv na potravinovú bezpečnosť, napríklad aj v súvislosti s aplikáciou pesticídov, najmä v znevýhodnených krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Efekt zmeny klímy na potravinovú bezpečnosť a následne na výživu súvisia s účinkami na bezpečnosť potravín a verejné zdravie, a musia sa preto posudzovať spoločne.

Zmena klímy zvyšuje frekvenciu a závažnosť extrémnych poveternostných udalostí, čo má vplyv na potravinovú bezpečnosť. Tam, kde je zásobovanie  potravinami neisté, majú ľudia tendenciu prechádzať na menej zdravú stravu a   konzumovať  viac  „nebezpečných potravín“, ktoré predstavujú zdravotné riziko a prispievajú k zvýšenej podvýžive.

Niekoľko faktov o klimatickej zmene
Klimatická zmena je najväčšou hrozbou  ľudstva. Dopady zmeny klímy už v súčasnosti poškodzujú zdravie prostredníctvom znečistenia vzduchu, šírením infekčných  ochorení,   extrémnym počasím, stratou  obydlia,  zvyšujú  neistotu  dostupnosti  potravín a tlak na mentálne zdravie. Každý rok si environmentálne faktory vyžiadajú životy približne 13 miliónov ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia  upozorňuje,  že  viac ako 90 % ľudí dýcha znečistený vzduch,  z  väčšej  časti  vplyvom spaľovania fosílnych palív, čo navyše poháňa zmenu klímy. V roku 2018 ovzdušie znečistené fosílnymi palivami spôsobilo zdravotné a ekonomické škody za 2,9 bilióna amerických dolárov, približne osem miliárd dolárov denne.

Doprava pritom produkuje približne 20 % všetkých uhlíkových emisií.  Alternatívy ako chôdza alebo bicykel sú ekologické a zároveň prinášajú aj ďalšie zásadné zdravotné benefity, ako napríklad zníženie rizika mnohých chronických ochorení a zlepšenie duševného zdravia.

Systémy produkcie, balenia a distribúcie  potravín  generujú tretinu  emisií  skleníkových  plynov.  Udržateľná   produkcia  by zmiernila dopady na klímu a podporila by výživnejšiu stravu, čo by mohlo zabrániť takmer 11 miliónom predčasných úmrtí ročne. Zdravotnícke systémy sú hlavnou  líniou  obrany  populácie, ktorá  čelí  ohrozeniam  zdravia spôsobených aj  zmenou  klímy. Štáty musia ochraňovať  zdravie a vyhnúť sa prehlbujúcim sa rozdielom v dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Väčšina krajín označuje zdravie za prioritnú oblasť zraniteľnú klimatickou zmenou. Napriek tomu pretrváva problém nedostatočného financovania. Menej ako 2 % finančných  zdrojov určených na boj s klimatickou zmenou smeruje na projekty súvisiace so zdravím. Zdravá  spoločnosť  potrebuje dobre fungujúce ekosystémy, ktoré poskytujú čistý vzduch, pitnú vodu, lieky a dostupné potraviny. To pomáha brániť nárastu ochorení a stabilizovať klímu. No strata biodiverzity postupuje rekordne rýchlo, ovplyvňuje zdravie ľudí na celom svete a zvyšuje risk šírenia infekčných ochorení.

Jana Matisová

Zdroj: ÚVZ SR

Lekárske noviny apríl/2022

Foto: FreepikPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *