Môže lekár predpisovat’ lieky pre vlastnú potrebu alebo potrebu jemu blízkych osôb?

Naša právna úprava týkajúca sa predpisovania liekov umožňuje lekárom predpisovať lieky pre vlastnú potrebu alebo potrebu jemu blízkych osôb. Takéto predpisovanie má však svoje pravidlá, ktoré je v zmysle zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.) potrebné dodržiavať. Aké zákonné podmienky pre takýto spôsob predpisovania platia?

DOTKLA SA NOVELA ZÁKONA O LIEKOCH ÚČINNÁ OD 1. JANUÁRA PREDPISOVANIA PRE VLASTNÚ POTREBU?
Od začiatku tohto roka bola najviac rozoberanou témou veľká novela zákona o liekoch, ktorá priniesla mnoho zmien. Zmeny sa týkali najmä problematiky delegovaného predpisovania a tiež zákazu odporúčania lekárne pacientom pre výdaj predpísaných liekov. Rozsiahla novela zákona o liekoch sa však nedotkla právnej úpravy týkajúcej sa predpisovania liekov lekármi pre vlastnú potrebu alebo potrebu jemu blízkych osôb. V tomto smere zostala právna úprava zákona o liekoch nezmenená.

KTO JE BLÍZKOU OSOBOU LEKÁRA?
Ako sme už spomenuli, právna úprava zákona o liekoch umožňuje lekárom predpisovať lieky pre vlastnú potrebu a potrebu blízkych osôb daného lekára. Podmienky takéhoto spôsobu predpisovania sú vymedzené v § 119 ods. 19 a ods. 20 zákona o liekoch. Právna úprava nie je v tomto prípade rozsiahlo koncipovaná, ale aj v rámci dvoch ustanovení stanovuje viacero podmienok, resp. výnimiek pre predpisovanie liekov pre vlastnú potrebu alebo potrebu blízkych osôb.

Keďže podľa vyššie uvedených ustanovení zákona o liekoch môže lekár predpisovať lieky pre vlastnú potrebu alebo potrebu jemu blízkych osôb, je určite potrebné vymedziť si pojem blízka osoba. Tento legálny termín je potrebné vnímať v kontexte § 116 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa za blízku osobu považuje:
• príbuzný v priamom rade,
• súrodenec,
• manžel alebo
• iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

NEVYHNUTNÁ JE DOHODA SO ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU!
Základným predpokladom a nevyhnutnou podmienkou pre realizáciu oprávnenia lekára predpisovať lieky/zdravotnícke pomôcky/dietetické potraviny pre seba a jemu blízke osoby je existencia dohody medzi lekárom a zdravotnou poisťovňou, v ktorej je verejne zdravotne poistený lekár a jemu blízke osoby. Každá zdravotná poisťovňa má svoje podmienky pre uzatvorenie tejto dohody a tlačivá pre podanie žiadosti o uzatvorenie tejto dohody. Všetko je možné si vyhľadať priamo na webovom sídle tej ktorej zdravotnej poisťovne.

V rámci dohody so zdravotnou poisťovňou sa stanovia jednotlivé podmienky, za ktorých má lekár predpisovať lieky a tiež za ktorých má predpisovanie preukazovať zdravotnej poisťovni. V tomto smere práve zákon o liekoch totižto vymedzuje povinnosť predpisujúceho lekára viesť evidenciu o liekoch/zdravotníckych pomôckach/dietetických potravinách, ktoré predpísal pre seba alebo jemu blízke osoby. Samotný zákon o liekoch hovorí, že obsahová stránka takejto evidencie, teda v akom rozsahu ju lekár má viesť, má vyplynúť práve z dohody medzi lekárom a zdravotnou poisťovňou.

POZOR NA DODRŽIAVANIE PRESKRIPČNÝCH A INDIKAČNÝCH OBMEDZENÍ!
Pri predpisovaní ako takom platí, že predpisovanie je možné na základe príslušnej indikácie, pričom je potrebné dodržiavať preskripčné a indikačné obmedzenia vzťahujúce sa k tomu ktorému lieku/zdravotníckej pomôcke/dietetickej potravine. Tieto „všeobecné“ podmienky predpisovania sa vzťahujú aj na predpisovanie liekov pre vlastnú potrebu a potrebu blízkych osôb. Preto lekár môže predpisovať lieky sebe a jemu blízkym osobám len na základe zdravotnej indikácie a musí pri tom dodržiavať indikačné a preskripčné obmedzenia.

KTORÉ POVINNOSTI SA NA LEKÁROV PRI PREDPISOVANÍ PRE VLASTNÚ POTREBU NEVZŤAHUJÚ?
V súčasnosti sa predpisovanie liekov vykonáva prioritne elektronicky. Zo zákona o liekoch vyplýva pre predpisujúceho lekára povinnosť pri predpise vytvoriť elektronický preskripčný záznam (§ 119 ods. 2 zákona o liekoch). V prípade predpisovania liekov pre vlastnú potrebu a potrebu blízkych osôb sa však na lekára táto povinnosť nevzťahuje. V danom prípade lekár vyhotovuje klasický lekársky predpis/poukaz v papierovej forme (samozrejme musí spĺňať všetky náležitosti podľa § 120 ods. 1 a ods. 2 zákona o liekoch). Takto vytvorený predpis/poukaz neobsahuje ani identifikátor preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke pacienta.

A TERAZ SI TO ZHRŇME…
Zákon o liekoch umožňuje lekárom predpisovať lieky pre seba a jemu blízke osoby, samozrejme za dodržiavania a splnenia nasledovných podmienok:
• uzatvorenie dohody so zdravotnou poisťovňou,
• predpisovanie len na základe zdravotnej indikácie,
• dodržiavanie preskripčných a indikačných obmedzení,
• predpisovanie liekov pre lekára a jemu blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka,
• predpisovanie liekov na papierových receptoch/poukazoch podľa § 120 ods. 1 a ods. 2 zákona o liekoch a
• vedenie evidencie o predpísaných liekoch/zdravotníckych pomôckach/dietetických potravinách v rozsahu podľa dohody so zdravotnou poisťovňou.

Mgr. Lenka Kavarniková
JUDr. Tomáš Husovský
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o

Foto: Freepik.com
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *