PRERUŠENIE TICHA O KOMPLEXNÝCH PERIANÁLNYCH FISTULÁCH PRI CROHNOVEJ CHOROBE: ZLEPŠENIE STAROSTLIVOSTI O PACIENTA

Počas kongresu ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation), ktorý sa konal 16. – 19. februára 2022 v online priestore, sa uskutočnilo satelitné sympózium s názvom „Prelomme mlčanie o komplexných perianálnych fistulách pri Crohnovej chorobe: zlepšenie starostlivosti o pacienta (Breaking the silence on complex Crohn’s perianal fistulas: Elevating patient care)“. Cieľom sympózia bolo odhaliť vplyv fistulujúceho fenotypu na priebeh Crohnovej choroby (CD), redefinovať ciele liečby a stratégie lepšej starostlivosti na základe výsledkov klinických štúdií, ako aj skúseností z bežnej praxe s alogénnymi kmeňovými bunkami.

Sympózium otvoril popredný francúzsky gastroenterológ Dr. Vincent De Parades z Paríža prezentáciou výsledkov nedávno publikovanej štúdie o vplyve fistulujúceho fenotypu na kvalitu života pacienta s Crohnovou chorobou. Prieskum zistil, že pacienti s CD s perianálnymi fistulami mali signifikantne horšiu celkovú kvalitu života a udávali častejšie a závažnejšie symptómy, ako análna bolesť a perianálne presakovanie v porovnaní s pacientmi s CD bez perianálneho postihnutia. Perianálne fistuly teda významne ovplyvňujú nielen celkovú kvalitu života pacientov s Crohnovou chorobou, ale aj ich sociálny, rodinný a pracovný život.(1) Holandská štúdia kolektívu Vollebregt a spol. potvrdila pozorovanie nižšej kvality života u týchto pacientov, a to najmä z dôvodu signifikantne častejšej fekálnej inkontinencie pri perianálnych léziách. Symptómy udáva až 59 % pacientov s perianálnym postihnutím aj pred chirurgickým výkonom.(2)

Liečba perianálnych fistúl pri Crohnovej chorobe si vyžaduje multidisciplinárny prístup, v ktorom hrá dôležitú úlohu aj samotný pacient. V prvom rade je dôležité kontrolovať lokálnu sepsu, čo si vyžaduje vyšetrenie v anestézii, antibiotickú terapiu a chirurgickú Setonovu drenáž. Liekom prvej voľby je infliximab, často v kombinácii s imunosupresívnou liečbou, azatioprínom. Pokiaľ je medikamentózna liečba efektívna a dosiahneme remisiu fistuly, je možné následne drenáž odstrániť, ale ďalej pokračovať v zahájenej terapii v udržiavacom režime.(3) Pokiaľ remisiu fistuly nedosiahneme, odporúčaná je optimalizácia liečby a chirurgická liečba v podobe advancement flapu, LIFT, fibrínových lepidiel alebo aplikácie kmeňových buniek do fistulózneho traktu.(4) Na základe prezentovanej štúdie kolektívu prof. Dr. Ferrante, do ktorej bolo zahrnutých 372 pacientov s Crohnovou chorobou s komplexnými perianálnymi fistulami v počte 498, až jedna štvrtina pacientov mala perianálne fistuly už v čase stanovenia diagnózy. Len jedna tretina pacientov kohorty dosiahla zhojenie fistulózneho traktu, z celej kohorty pacientov bolo infliximabom liečených len 40 %.

Dve tretiny pacientov kohorty mali zavedenú dlhodobú Setonovu drenáž (61 %).(5) V štúdii PISA I, prospektívnej, multicentrickej, randomizovanej, kontrolovanej, nezaslepenej štúdii, porovnávali liečbu infliximabom, chronickú Setonovu drenáž a chirurgické uzatvorenie komplexnej perianálnej fistuly po indukcii infliximabom. Primárnym cieľom bolo sledovať percento pacientov s nutnosťou reintervencie po 1,5 roku. Štúdia bola ukončená predčasne na základe monitoringu bezpečnosti, pretože až 67 % pacientov s chronickou Setonovou drenážou vyžadovalo reintervenciu v čase sledovania v porovnaní so 40 % pacientov na infliximabe a 21 % pacientov s chirurgickým uzatvorením fistuly po indukcii infliximabom. Výsledky teda naznačujú, že chronická liečba Setonovou drenážou by sa nemala odporúčať ako jediná liečba perianálnych fistúl pri Crohnovej chorobe.(6)

Multicentrická, randomizovaná, kontrolovaná štúdia realizovaná na základe preferencií pacientov, PISA II, porovnávala pacientov s komplexnými perianálnymi fistulami pri Crohnovej chorobe, ktorí boli liečení infliximabom po dobu 4 mesiacov s následným chirurgickým uzatvorením fistuly s pacientmi liečenými samotným infliximabom.(5) Po 18 mesiacoch sledovania malo významne viac pacientov zhojenú fistulu v skupine s chirurgickou intervenciou po indukcii infliximabom. Efekt kombinovaného prístupu pretrvával až do 38. mesiaca sledovania.(7) Chirurgickú liečbu možno zvážiť pri kontrolovanom luminálnom zápale.(8) Advancement flap a LIFT sú voľbami chirurgickej liečby u pacientov s transsfinkterickou fistulou, sú však technicky náročné.(4) Advancement flap je indikovaný u pacientov bez aktívnej proktitídy, pričom miera úspešnosti sa dosahuje u 64 % pacientov do 29 mesiacov od výkonu.(9) LIFT je výhodnejší u pacientov s transsfinkterickou fistulou s mierou úspešnosti 67 % po roku liečby.(10)

K dispozícii sú však limitované štúdie u pacientov s Crohnovou chorobou. Jedná sa o technicky náročné výkony s rizikom inkontinencie.(11) Potenciálnou liečbou sú aj fibrínové lepidlá s minimálnym rizikom porušenia sfinkterov. Miera úspešnosti eradikácie fistuly je však nízka.(4) Svoju prednášku ukončil pripomenutím, že manažment perianálnej fistuly u pacienta s Crohnovou chorobou je multidisciplinárny, jedna tretina pacientov neodpovedá na liečbu infliximabom, viacnásobné chirurgické výkony môžu zvýšiť riziko porušenia sfinkterov a fekálnej inkontinencii.(12,13) Pacienti s perianálnym postihnutím pri Crohnovej chorobe udávajú vo zvýšenej miere análnu bolesť a perianálnu secernáciu s vysokým vplyvom na kvalitu života, sexuálny, sociálny a pracovný život v porovnaní s CD pacientmi bez perianálneho postihnutia.(1,2)

Zavedenie Setonovej drenáže je najčastejším chirurgickým výkonom, avšak miera reintervencie v porovnaní s liečbou infliximabom alebo chirurgickou eradikáciou je signifikantne vyššia.(5,6,7) Kombinácia anti-TNF liečby a chirurgického uzatvorenia má vyššiu mieru eradikácie v porovnaní s monoterapiou anti-TNF.(7) V súčasnosti nemáme k dispozícii jednoznačnú, efektívnu, bezpečnú a cielenú terapiu s vysokou mierou zhojenia fistuly u pacientov s refraktérnymi komplexnými perianálnymi fistulami pri Crohnovej chorobe.(8,9)

Nasledovala prednáška významného chirurga prof. Odeda Zmora o využití kmeňových buniek v liečbe perianálnych komplexných fistúl u pacientov s Crohnovou chorobou. Preparát alogénnych kmeňových mezenchymálnych buniek derivovaných z tukového tkaniva zdravých jedincov, darvadstrocel, predstavuje terapiu komplexných perianálnych fistúl, ktorá má imunomodulačný a protizápalový účinok. Samotná intraléziová aplikácia kmeňových buniek prebieha počas miniinvazívneho výkonu s chirurgickým uzatvorením fistuly s minimálnym rizikom poškodenia zvieračov.(14) V multicentrickej, placebom kontrolovanej štúdii ADMIRE-CD s primárnym cieľom uzavretia fistuly a absencie abscesu bol potvrdený signifikantne vyšší podiel kombinovanej remisie v 24. týždni u pacientov liečených darvadstrocelom v modifikovanej ITT populácii (53/103, 51,5 %) v porovnaní so skupinou v placebovom ramene (36/101, 35,6 %; p = 0,021). V 52. týždni dosiahlo 58/103 pacientov (56 %) kombinovanú remisiu v skupine liečenej darvadstrocelom v porovnaní s 39/101 pacientmi (39 %) v kontrolnej skupine (p = 0,01)(15) (Obr. 1).

Po troch rokoch od liečby darvadstrocelom prevažovala klinická remisia v skupine pacientov liečených v aktívnom ramene v porovnaní s placebom. Počas 3-ročného pozorovania po aplikácii darvadstrocelu neboli zaznamenané závažné nežiaduce účinky (16) Tieto pozorovania potvrdzujú aj výsledky japonskej nezaslepenej štúdie s darvadstrocelom pri liečbe komplexných refraktérnych perianálnych fistúl u pacientov s Crohnovou chorobou. V danej štúdii dosiahlo kombinovanú remisiu 68,2 % pacientov v 52. týždni a 90,9 % pacientov dosiahlo klinickú odpoveď, pričom neboli zaznamenané žiadne nežiaduce účinky spojené s intraléziovou aplikáciou dardvastrocelu.(17)

V malej švajčiarskej kohorte pacientov (n = 11) liečených dardvastrocelom pozorovali rýchly ústup symptómov a kompletné vyhojenie fistuly v 4. – 6. týždni od aplikácie u 50 % pacientov.(18) V súčasnosti prebieha multicentrická, observačná, poregistračná štúdia, ktorej výsledky prvých analýz hodnotiacich pacientov, ktorí dosiahli 6 mesiacov od aplikácie darvadstrocelom, boli publikované tento rok na kongrese ECCO 2022 Do analýzy bolo zaradených 78 pacientov. Klinickú remisiu dosiahlo 65 % pacientov a klinickú odpoveď 74 % pacientov v 6. mesiaci od aplikácie.(19) (Obr. 2)

Záverom konštatoval, že napriek kombinovanej medikamentóznej a chirurgickej liečbe komplexných perianálnych fistúl pri Crohnovej chorobe zostáva stále miera recidívy neuspokojivá.(9,15,16) Darvadstrocel je schválená modalita v liečbe komplexných perianálnych fistúl, ktorá kombinuje imunomodulačné, protizápalové vlastnosti kmeňových buniek a miniinvazívny chirurgický výkon. Účinnosť a bezpečnosť darvadstrocelu bola potvrdená v klinickej štúdii (ADMIRE-CD), ako aj publikovanými analýzami menších kohort z reálnej praxe na celom svete. (14,15,17,18,19)

MUDr. Anna Gojdičová, PhD.

Lekárske noviny apríl/2022

Článok podporený spoločnosťou Takeda. Dátum prípravy: apríl 2022, C-APROM/SK/ALOFI/0031
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *